LEGE nr. 49 din 5 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 6 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 30 iunie 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, punctul II.1. se modifică şi va avea următorul cuprins:1. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 2, după punctul II.1. se introducdouă noi puncte, punctele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:1^1.  La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activităţile necesare realizării obiectivelor de investiţii, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I.1^2. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.3. La articolul 2 punctul II.2., la anexa nr. 3 „Programul naţional de construcţii de interes public sau social“, la articolul 1alineatul (2), literele k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:k) beneficiari: statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice şi juridice în cazul Subprogramului «Lucrări în primă urgenţă»;l) amplasament: imobilul constituit din terenuri şi/sau construcţii, după caz, aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi al celorlalte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale, inclusiv proprietatea persoanelor fizice şi juridice în cazul Subprogramului «Lucrări în primă urgenţă»;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 5 aprilie 2017.Nr. 49.----