DECRET nr. 1059 din 15 noiembrie 1967privind protecţia sanitară a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apa potabilă şi a apelor minerale pentru cura interna
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 98 din 15 noiembrie 1967     +  Articolul 1Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, comitetele executive ale sfaturilor populare, organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi ale altor organizaţii obşteşti, precum şi organizaţiile socialiste din sistemul acestora, care exploatează surse, construcţii şi instalaţii centrale de alimentare cu apa potabilă sau de ape minerale utilizata pentru cura interna, vor lua măsuri de protecţie sanitară a acestor surse, construcţii şi instalaţii, în conformitate cu prevederile prezentului decret, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calităţii acestor ape.  +  Articolul 2Sînt supuse protecţiei sanitare: a) sursele de apa din pînzele subterane sau din ape de suprafaţa, folosite pentru alimentarea centralizata cu apa potabilă a populaţiei, pentru întreprinderile de industrie alimentara şi orice organizaţii economice şi instituţii social-culturale; b) sursele de ape minerale folosite pentru cura interna şi instalaţiile de imbuteliere a acestor ape; c) construcţiile de inmagazinare, staţiile de pompare, aductiunile şi reţelele de distribuţie a apei potabile; d) instalaţiile de tratare a apei în vederea aducerii ei la condiţii de potabilitate.  +  Articolul 3Protecţia sanitară a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor prevăzute la art. 2 se realizează prin instituirea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever şi de restrictie, precum şi prin aplicarea măsurilor de protecţie a calităţii apelor, stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 4Zona de protecţie sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul sursei, construcţiei sau instalaţiei, unde este interzisă orice folosinţă sau activitate care, punînd apa în contact cu factorii externi, ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea acesteia.  +  Articolul 5Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei, construcţiei şi instalaţiei de alimentare cu apa.Terenurile agricole incluse în aceasta zona vor putea fi exploatate agricol în condiţiile prevăzute în prezentul decret - cu acordul Consiliului Superior al Agriculturii.  +  Articolul 6Zona de protecţie sanitară cu regim sever, cu excepţia celei pentru aductiuni şi reţele de distribuţie, se va imprejmui pentru oprirea accesului necontrolat al populaţiei şi animalelor.Pe luciul apei, limitele zonei de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi marcate prin geamanduri sau alte semne vizibile.Zona de protecţie sanitară cu regim sever pentru instalaţiile de aductiune a apei va fi delimitata prin norme.  +  Articolul 7Zona de protecţie sanitară de restrictie cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecţie sanitară cu regim sever, astfel delimitat încît, prin aplicarea de măsuri de protecţie, în funcţie de condiţiile locale, să se elimine pericolul de alterare a apei la surse sau în instalaţii.  +  Articolul 8Limitele zonei de protecţie sanitară de restrictie, pentru sursele de apa subterana, vor fi marcate prin borne sau semne vizibile.Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară de restrictie vor fi folosite de deţinătorii acestora, potrivit destinaţiei lor, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară prevăzute în prezentul decret.  +  Articolul 9În cazul captarii apei din straturile de adîncime la care s-au luat măsuri pentru ca stratul sa nu vina în contact cu apa freatica, protecţia sanitară se realizează numai prin instituirea zonei de protecţie sanitară cu regim sever.  +  Articolul 10Terenurile pe care s-au executat canale, bazine sau alte amenajări, în scopul imbogatirii surselor de ape subterane, prin infiltrarea de apa din riuri sau lacuri, vor fi incluse integral în zona de protecţie sanitară cu regim sever a sursei.  +  Articolul 11Protecţia sanitară a surselor de apa de suprafaţa, în exteriorul limitelor zonei de protecţie sanitară cu regim sever, se asigura prin aplicarea măsurilor de protecţie a calităţii apelor, prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la regimul apelor şi înlăturarea stării de impurificare a acestora.  +  Articolul 12Documentaţiile tehnice întocmite de organizaţiile de proiectare pentru lucrările de exploatare a surselor de apa potabilă şi a apei minerale folosite pentru cura interna, precum şi pentru lucrările de construcţii şi instalaţii de alimentare cu apa potabilă, vor cuprinde în mod obligatoriu măsurile pentru instituirea zonelor de protecţie sanitară care se vor aviza şi aproba odată cu lucrările pe care le protejeaza, potrivit dispoziţiilor legale referitoare la elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii şi a proiectelor de sistematizare, precizîndu-se şi termenul de realizare a măsurilor de protecţie sanitară.Delimitarea zonelor de protecţie sanitară se va face de la caz la caz, în funcţie de condiţiile hidrogeologice, hidrologice şi geomorfologice locale, în conformitate cu normativele tehnico-sanitare stabilite de Comitetul de Stat al Apelor şi Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, iar pentru apele minerale utilizate pentru cura interna, şi cu respectarea normelor privind protecţia de ape minerale, stabilite de Comitetul de Stat al Geologiei.Zonele de protecţie sanitară vor fi instituite obligatoriu o dată cu punerea în funcţiune a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor respective.  +  Articolul 13În cazurile în care se va constata, din cauze neprevăzute, zonele instituite conform prevederilor prezentului decret nu conferă protecţia sanitară necesară, la cererea Inspectoratului sanitar de stat de comun acord cu organele Comitetului de Stat al Apelor, organizaţiile socialiste care exploatează sursele, construcţiile şi instalaţiile de alimentare cu apa potabilă şi ape minerale pentru cura interna vor lua măsuri pentru redimensionarea zonelor de protecţie sanitară.  +  Articolul 14Organizaţiile socialiste care vor exploata sursele de apa subterana vor institui, la cererea Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi a Comitetului de Stat al Apelor, cu avizul Consiliului Superior al Agriculturii, zonele de protecţie sanitară chiar în stadiul de proiectare al lucrărilor pentru exploatarea surselor, al construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu apa, în vederea păstrării cantităţilor naturale ale resurselor de apa ce urmează a fi folosite.  +  Articolul 15Pe terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever sînt interzise: a) amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sînt legate direct de exploatarea sursei şi al instalaţiilor; b) efectuarea de explozii şi excavaţii de orice fel; c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării sursei şi instalaţiei. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preintimpina pătrunderea în sol a oricăror substanţe impurificatoare; d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În aceste cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanseitatii sistemelor de canalizare.  +  Articolul 16Zonele de protecţie sanitară cu regim sever vor fi aparate contra inundaţiilor prin lucrări de indiguire potrivit normelor tehnice în vigoare.  +  Articolul 17În zonele de protecţie sanitară cu regim sever instituite pentru apele de suprafaţa sînt interzise: a) deversarea de ape uzate, chiar dacă sînt epurate complet; b) navigarea şi acostarea de ambarcatiuni, oprirea şi acostarea plutelor şi a lemnului flotat, în alte condiţii de cît cele stabilite la instituire a zonei de protecţie sanitară cu regim sever; c) pescuitul şi scaldatul; d) recoltarea ghetei şi moraritul pe apa, precum şi adaparea animalelor.  +  Articolul 18Terenurile agricole cuprinse în zonele de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante paioase şi de pomi fructiferi în condiţii care să nu provoace degradarea lucrărilor de alimentare cu apa.Pe terenurile agricole din zona de protecţie sanitară cu regim sever sînt interzise: a) utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice şi a substanţelor fitofarmaceutice; b) irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate; c) folosirea tractiunii animale; d) pasunatul.  +  Articolul 19Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară de restrictie a sursei de apa subterana vor putea fi folosite conform destinaţiei lor.Pe aceste terenuri sînt interzise: a) amplasarea de locuinţe sau obiective în care se desfăşoară activitatea economică sau social-culturală; b) efectuarea de săpături sau excavaţii care distrug continuitatea stratului de acoperire a pinzelor de apa captate; c) depozitarea de materiale care prin pătrunderea lor în sol ar putea provoca impurificarea apei; d) amplasarea de conducte de canalizare pentru ape uzate orăşeneşti sau industriale, conducte de ţiţei sau produse petroliere, puţuri absorbante sau haznale cu groapa simpla.Terenurile prevăzute la alin. 1 nu pot fi folosite ca: a) terenuri de sport şi locuri de agrement; b) cimitire umane; c) cimitire animale, rampe şi depozite de gunoaie şi vidanj, locuri de spalare pentru vehicule.Se admit exceptari de la prevederile alin. 2 şi 3, în cazuri bine justificate, cu avizul Inspectoratului sanitar de stat şi cu respectarea următoarelor condiţii:- asigurarea cu sisteme complete de canalizare a clădirilor de locuit şi obiectivelor economice şi social-culturale;- desfiinţarea puţurilor absorbante, haznalelor şi latrinelor;- captarea apelor de siroire în canale adecvate şi dirijarea lor în afară zonei de protecţie sanitară de restrictie.  +  Articolul 20Injectarea prin sonde, în orizonturile acvifere subterane, a apelor reziduale industriale se va face cu avizul Comitetului de Stat al Geologiei.  +  Articolul 21Terenurile agricole cuprinse în zonele de restrictie vor putea fi exploatate pentru orice fel de culturi.Pe aceste terenuri sînt interzise: a) utilizarea ingrasamintelor animale; b) utilizarea substanţelor fito-farmaceutice care nu se degradeaza într-un timp mai scurt de 10 zile; c) irigarea cu ape uzate, chiar epurate complet; d) crescatoriile de animale.  +  Articolul 22Organizaţiile socialiste prevăzute la art. 1, care exploatează surse, construcţii şi instalaţii centrale de alimentare cu apa potabilă sau de apa minerala utilizata pentru cura interna, fără a avea instituite zone de protecţie sanitară, conform prevederilor prezentului decret, vor lua măsuri ca, în termen de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a decretului sa întocmească documentaţiile tehnice şi să execute lucrările necesare pentru instituirea zonelor de protecţie sanitară. Se exceptează instalaţiile care urmează a fi dezafectate sau inglobate în lucrări de extindere pînă în 1970.  +  Articolul 23Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi Comitetul de Stat al Apelor vor acorda, la cerere, asistenţa tehnica de specialitate, ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, în probleme privind protecţia sanitară a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apa potabilă şi a apelor minerale pentru cura interna.  +  Articolul 24Constatarea şi sancţionarea abaterilor de la prevederile prezentului decret se vor face de către organele Inspectoratului sanitar de stat şi ale Comitetului de Stat al Apelor, potrivit normelor legale.  +  Articolul 25Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1968.Pe aceeaşi dată, ministrul sănătăţii şi prevederilor sociale, împreună cu preşedintele Comitetului de Stat al Apelor şi cu preşedintele Comitetului de Stat pentru Îndrumarea şi Controlul Organelor Locale ale Administraţiei de Stat vor emite instrucţiuni pentru aplicarea prezentului decret.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentului decret, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 608/1952 pentru instituirea zonelor de protecţie sanitară a surselor de apa potabilă, publicată în Buletinul Oficial nr. 21 din 6 mai 1952, se abroga.---------