METODOLOGIE din 17 martie 2017de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 5 aprilie 2017  Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 3.473 din 17 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 5 aprilie 2017
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 Pentru scopul prezentei metodologii, cetăţenii străini sunt persoanele care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil.  +  Articolul 2(1) Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează astfel:a) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă în învăţământul obligatoriu în România;b) pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută, în învăţământul preuniversitar secundar superior, în învăţământul terţiar nonuniversitar şi în învăţământul superior de stat şi particular acreditat din România;(2) Şcolarizarea în România a cetăţenilor menţionaţi la art. 1 se realizează şi în cadrul învăţământul militar, de ordine publică şi siguranţă naţională, numărul locurilor prevăzut pentru cetăţenii străini şi organizarea testelor de aptitudini fiind stabilite de către instituţiile de resort.  +  Capitolul II Admiterea la studii  +  Secţiunea 1 Studii în limba română  +  Articolul 3 La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limba română, admiterea este condiţionată de dobândirea cunoştinţelor necesare de limba română.  +  Articolul 4(1) Elevii străini pot fi înscrişi la cursul de iniţiere în limba română în unităţile şcolare care vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).(2) Durata cursului de iniţiere în limba română este de 1 an şcolar.  +  Articolul 5 Cetăţenii străini pot fi înscrişi la anul pregătitor de limba română în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română.  +  Articolul 6 Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de iniţiere, respectiv a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România;b) care, în vederea înscrierii în învăţământul preuniversitar, participă la sesiunea de evaluare a competenţelor lingvistice conform reglementărilor legale în vigoare;c) care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.  +  Secţiunea a 2-a Studii în limbi străine  +  Articolul 7(1) La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limbi străine, admiterea este condiţionată de promovarea unui test de cunoştinţe lingvistice organizat de fiecare unitate de învăţământ preuniversitar/ instituţie de învăţământ superior, conform metodologiei proprii.(2) Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat cursurile în acea limbă.  +  Secţiunea a 3-a Înscrierea în învăţământul preuniversitar  +  Articolul 8 Pot fi înscrişi în învăţământul preuniversitar din România elevii străini care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au documente care atestă cetăţenia statului respectiv;b) au unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali încadraţi în una dintre următoarele situaţii: este repatriat; are prin căsătorie domiciliul în România; este posesorul unui permis de şedere în România; desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activităţi pe teritoriul României; se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România; este membru de familie al personalului misiunilor diplomatice străine în România;c) au acceptul unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate/autorizate, al unei instituţii furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (Registrul ARACIP), sau al unei şcoli de pe lângă misiunile diplomatice acreditate în România, după caz;d) promovează testele de aptitudini organizate pentru învăţământul de artă şi sportiv, după caz.  +  Articolul 9(1) Dosarul elevului conţine următoarele documente:a) copii ale documentelor de identitate ale elevului şi ale părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal (paşaportul elevului, paşaportul părinţilor, permisul de şedere al elevului, permisul de şedere al părinţilor, după caz);b) copie şi traducere legalizată a certificatului de naştere al elevului;c) copie şi traducere legalizată a hotărârii judecătoreşti privind încredinţarea copilului minor, după caz;d) copii şi traduceri autorizate ale situaţiilor şcolare;e) cerere de înscriere la studii, avizată de conducerea unităţii de învăţământ la care se va face înscrierea şi de ISJ/ISMB pe raza căruia se desfăşoară activitatea de învăţământ, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.(2) Dosarul cu acte de studii se depune după obţinerea avizului conducerii unităţii de învăţământ de către părinte/tutore legal la sediul ISJ/ISMB pe raza căruia se află unitatea de învăţământ solicitată.(3) Dosarul se transmite la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene (DGRIAE), de către ISJ/ISMB pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ pentru care are acceptul.  +  Articolul 10 MEN-DGRIAE verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 9 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează ISJ/ISMB în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.  +  Articolul 11(1) Evaluarea documentelor şcolare presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul ARACIP, şi identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate.(2) Recunoaşterea se realizează fără măsuri compensatorii, pentru toate clasele absolvite în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul ARACIP, cu clasele corespunzătoare sistemului de educaţie românesc.(3) La solicitarea părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal, înscrierea elevului se poate realiza şi într-o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii.(4) Recunoaşterea şi stabilirea clasei corespunzătoare în sistemul de educaţie românesc se realizează cu măsuri compensatorii, pentru elevii străini care nu deţin acte de studii pentru clasele absolvite în străinătate sau care au urmate studii la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, dar nu sunt înscrise în Registrul ARACIP.  +  Articolul 12 Înscrierea se realizează prin eliberarea aprobării de către MEN-DGRIAE, conform termenului prevăzut în reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 13 Elevii străini pot fi înscrişi peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.  +  Articolul 14 Admiterea elevilor străini - absolvenţi ai clasei a VIII-a în România - în învăţământul liceal se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal.  +  Articolul 15 Înscrierea în învăţământul liceal secundar superior a elevilor străini, absolvenţi ai învăţământului secundar inferior, în România, se realizează prin eliberarea unei noi aprobări din partea MEN-DGRIAE.  +  Articolul 16 Elevii străini beneficiază de:a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru cursul de iniţiere de limba română, după caz, pentru învăţământul obligatoriu;b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe durata învăţământului obligatoriu;c) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;d) transport local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi transport intern auto, feroviar şi naval, în aceleaşi condiţii ca elevii români, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 17 În învăţământul liceal secundar superior, elevii străini plătesc taxe de şcolarizare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.  +  Articolul 18(1) Cetăţenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau ai echivalentului acesteia pot susţine, la cerere, examenul naţional de bacalaureat, în funcţie de profilul studiilor preuniversitare absolvite, într-un centru de examen stabilit de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.(2) Susţinerea examenului naţional de bacalaureat de către cetăţenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau ai echivalentului acesteia este condiţionată de achitarea taxei de şcolarizare, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.  +  Secţiunea a 4-a Ciclul I - Admiterea la studii universitare de licenţă  +  Articolul 19 Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă în învăţământul superior acreditat din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Metodologie.  +  Articolul 20 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 19 conţine următoarele:a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;c) copie de pe paşaport;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile;e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;f) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;g) foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  +  Articolul 21 Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 19 se desfăşoară astfel:a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;b) instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi comunică MEN- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;c) lista candidaţilor va fi transmisă MEN, conform machetei.d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 20;e) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare;f) după analiza dosarului, MEN emite, scrisoarea de acceptare;g) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice;h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;i) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.  +  Articolul 22(1) Cetăţenii străini care au efectuat studii parţiale într-un alt stat pot să-şi continue studiile în învăţământul superior acreditat din România, la studii universitare de licenţă, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au documente care atestă cetăţenia străină;b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform anexei nr. 1;c) au fost înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de autorităţile statului respectiv;d) deţin foi matricole şi programa analitică aferente studiilor efectuate;e) au acceptul instituţiei de învăţământ superior acreditate din România în care doresc să studieze.(2) Continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior din România se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare, condiţionat de respectarea prevederilor art. 21 lit. e).(3) Continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior din România este condiţionată de obţinerea scrisorii de acceptare la studii.  +  Articolul 23 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 22 conţine următoarele:a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;c) copie de pe paşaport;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;f) foile matricole şi programa analitică - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;g) adeverinţa oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia în care a studiat, precum şi echivalarea acestuia în Sistemul European de Credite Transferabile (sistemul ECTS) şi traducerea legalizată, după caz;h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 5 şi 6;i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;j) procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compararea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticităţii documentelor prezentate revine instituţiei de învăţământ, prin corespondenţă directă cu instituţiile de învăţământ emitente ale actelor de studii.  +  Articolul 24 Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 22 se desfăşoară astfel:a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;b) instituţiile de învăţământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi transmit MEN-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii şi copia dosarelor;c) lista candidaţilor va fi transmisă, conform machetei;d) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare;e) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;f) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice;g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN.  +  Secţiunea a 5-a Ciclul II - Admiterea la studii universitare de master  +  Articolul 25 Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de master, la programe de studii acreditate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;b) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia.  +  Articolul 26 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 25 conţine următoarele:a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;c) copie de pe paşaport;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;g) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 5 şi 6;i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  +  Articolul 27 Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 25 se desfăşoară astfel:a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;b) instituţiile de învăţământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi comunică MEN-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;c) lista candidaţilor va fi transmisă MEN, conform machetei;d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 26;e) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare;f) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;g) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice;h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;i) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.  +  Secţiunea a 6-a Admiterea în învăţământul postuniversitar în domeniul sănătate (rezidenţiat)  +  Articolul 28 Cetăţenii străini pot accede în învăţământul postuniversitar în domeniul sănătate din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;b) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau diplomă echivalentă cu aceasta cu structură, durată şi un număr de credite cel puţin egal cu cele din România.  +  Articolul 29(1) Candidaţii absolvenţi ai unor studii universitare de licenţă în profil medico-farmaceutic uman cu o structură, durată sau cu un număr de credite de studii transferabile mai mici decât cele din România pot susţine, la cerere, cu aprobarea universităţii, examene de diferenţă, în vederea completării studiilor.(2) Examenele de diferenţă vor fi susţinute în comisii organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior de stat, în cadrul cărora fiinţează facultăţi de profil medico-farmaceutic.(3) Dovada promovării acestor examene va fi reflectată într-o adeverinţă emisă de universitatea în cauză şi nu va conduce la obţinerea unei diplome.  +  Articolul 30 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 28 şi 29 conţine următoarele:a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;c) copie de pe paşaport;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr, 2, completată la toate rubricile;e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;g) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de licenţă pentru absolvenţii anului curent, după caz;h) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;i) atestatul de absolvire a anului de limbă română/certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 5 şi 6 sau rezultatul testului de cunoştinţe lingvistice pentru cetăţenii străini, absolvenţi cu diplomă de licenţă, în profil medico-farmaceutic uman, obţinută la programele de studii cu predare în limbi străine, în România;j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  +  Articolul 31 Procedura de admitere, aplicată candidaţilor prevăzuţi la art. 28 şi 29 se desfăşoară astfel:a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;b) instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi comunică MEN - DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;c) lista candidaţilor va fi transmisă MEN, conform machetei;d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 30;e) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;f) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice;g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;h) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.  +  Articolul 32 Rezidenţiatul se efectuează numai în limba română şi se derulează pe perioade între 3 şi 6 ani, potrivit Nomenclatorului specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, pentru reţeaua de asistenţă medicală. Se încheie cu susţinerea unui examen, prin promovarea căruia se obţine certificatul de medic specialist.  +  Secţiunea a 7-a Ciclul III - Admiterea la studii universitare de doctorat  +  Articolul 33 Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în învăţământul superior din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;b) sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.  +  Articolul 34 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 33 conţine următoarele:a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;c) copie de pe paşaport;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;g) copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;h) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de licenţă, pentru absolvenţii anului curent;i) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;j) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 5 şi 6;k) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  +  Articolul 35 Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 33 se desfăşoară astfel:a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;b) admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) instituţiile de învăţământ superior comunică MEN- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, potrivit calendarului fiecărei instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), conform machetei;d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului, conform art. 34;e) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;f) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice;g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;h) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.  +  Articolul 36 Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani, cu excepţia doctoratului în învăţământul superior medical uman, medical veterinar şi farmaceutic, care are o durată de 4 ani şi se încheie cu susţinerea publică a tezei şi dobândirea titlului de doctor.  +  Secţiunea a 8-a Mobilitate academică internă definitivă  +  Articolul 37(1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de provenienţă, respectiv primitoare, şi cu acordul MEN, prin eliberarea unei noi scrisori de acceptare la studii.(2) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ. Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.(3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu condiţia respectării capacităţii de şcolarizare.(4) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare.(5) Mobilitatea academică internă definitivă este condiţionată de obţinerea scrisorii de acceptare la studii.  +  Articolul 38 Dosarul de mobilitate academică internă definitivă trebuie să conţină următoarele:a) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;b) copie de pe paşaport;c) copie de pe permisul de şedere;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;e) foile matricole/situaţiile şcolare - copii conforme cu originalul;f) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 5 şi 6;g) procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compararea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticităţii documentelor prezentate revine instituţiei de învăţământ, prin corespondenţă directă cu instituţiile de învăţământ emitente ale actelor de studii.  +  Capitolul III Înmatricularea la studii  +  Articolul 39 Înmatricularea la studii universitare este condiţionată de promovarea examenului/concursului de admitere şi de obţinerea scrisorii de acceptare la studii eliberate de MEN.  +  Articolul 40 Înmatricularea la studii universitare în învăţământul de artă, sportiv şi de arhitectură este condiţionată şi de promovarea testelor de aptitudini specifice.  +  Articolul 41 Înmatricularea cetăţenilor străini se va realiza prin decizie a rectorului, conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior primitoare, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 42(1) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele de studii şi de identitate din dosarul de candidatură, în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".(2) Documentele de studii originale emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autorităţile competente din ţările emitente cu Apostila de la Haga.(3) Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi de ambasada/oficiul consular al României din ţara respectivă.  +  Articolul 43 La înmatriculare, instituţiile de învăţământ superior vor înscrie în documentele şcolare numele cetăţenilor străini conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe documentele eliberate la finalizarea studiilor (diplomă, suplimentul diplomei).  +  Articolul 44 Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia încheierii contractelor de studii între studenţii înmatriculaţi şi rectorul universităţii, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 45 După înmatriculare, cetăţenii străini sunt înscrişi în registrul matricol cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 46 Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.  +  Articolul 47(1) Instituţiile de învăţământ superior care doresc să şcolarizeze cetăţeni străini vor transmite MEN locurile puse la dispoziţia acestora, cu încadrarea în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare;(2) Dosarele candidaţilor se transmit la MEN în vederea emiterii scrisorii de acceptare în conformitate cu calendarul de admitere stabilit de conducerea universităţii primitoare. Calendarul de admitere se transmite la MEN spre informare.(3) Înmatricularea studenţilor străini se realizează conform calendarului stabilit prin hotărârea senatului universităţii primitoare. Calendarul de înmatriculare se transmite la MEN spre informare.  +  Articolul 48 Cetăţenii străini care dobândesc cetăţenia română pot ocupa un loc de studii finanţat de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de senatul universităţii pentru cetăţenii români, cu condiţia promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementărilor proprii fiecărei universităţi.  +  Articolul 49 Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituţia de învăţământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă şi pentru ciclul universitar respectiv. Orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare iniţială, va fi reglementată, la solicitarea instituţiei de învăţământ implicate, prin emiterea de către MEN a unei noi scrisori de acceptare.  +  Articolul 50 Înmatricularea la studii, mobilitatea academică, temporară sau definitivă, schimbarea domeniului de studii şi reînmatricularea se realizează exclusiv cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 51 Cetăţenii străini au următoarele obligaţii:a) să respecte Constituţia României şi legile statului român;b) să respecte regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ superior acreditate în care îşi desfăşoară activitatea;c) să respecte prevederile prezentei metodologii.  +  Anexa nr. 1 la metodologie
  LISTA
  diplomelor de studii liceale recunoscute de
  MEN pentru înscrierea cetăţenilor străini la
  studii universitare de licenţă
  *Font 8*┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Ţara │ Diploma │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Statul Islamic Afganistan │Baccalaureat Certificate/12 Grade Graduation Certificate │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Africa Centrală │Baccalaureat/Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Second Degre││ │+ Releve des notes - punctaj final minim 12/20; condiţie cumulativă││ │pentru domeniul sănătate: 3 materii*); ││ │pentru celelalte domenii - 11/20 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Africa de Sud │Naţional Senior Certificate - punctaj final minim 60%, condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Albania │Deftese Pjekurie (Maturity Certificate), condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Algeriană Democratică │Diplome de Bachelier de l'enseignement secondaire general + ││şi Populară │Releve de notes du baccalaureat - punctaj final minim 12/20 pentru ││ │domeniul sănătate; minim 11/20 pentru celelalte domenii │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Angola │Certificado de Ensino Medio / Certificado de Estudios ││ │Pre-Universitarios / Habilitacoes, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Arabiei Saudite │General Secondary Education Certificate (Shahadat Al-Thanawiyyah) ││ │- punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Argentina │Titulo de Bachiller, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Armenia │Attestat/Certificate of maturity "Hasunutian Vkaiakan"/Atestat ││ │midzinakarg krtoitjan - condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Australia, Capital Territory │ACT Year 12 Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Australia, New South Wales │Higher School Certificate + Examination with Results Notice ││ │minim 11 units, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Australia, Queensland │Queensland Senior Certificate, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Australia, South Australia │South Australian Certificate of Education, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Australia, Northen Territory │Northen Territory Certificate of Education, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Australia, Tasmania │Tasmania Certificate of Education, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Australia, Western │Western Australian Certificate of Education, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Australia, Victoria │Victorian Certificate of Education, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Austria │Reifezeugnis/Reifepriifungszeugnis/Reife-und Diplomprufungszeugnis │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Azerbaidjan │Orta Tahsil Haqquinda Attestat / Orta mekteb attestati / ││ │Svidetel'stvo/o Srednem Obrazovanii - condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Bahrain │Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate) - punctaj final ││ │minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Populară Bangladesh │Higher Secondary School Certificate/Intermediate - punctaj final ││ │minim 80/100; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Belarus │Atestat ab agul'naj sjarednjaj adukcii / Attestat o (Obschem) ││ │Srednem Obrazovanii - condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate:││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Belgiei │Diploma van secundair onderwijs/ Certificat d'Enseignement ││ │Secondaire Superieur (C.E.S.S.)/ Abschlusszeugnis der Oberstufe ││ │des Sekundarunterrichts (allgemein bildender und kunstlerischer ││ │Sekundarunterricht) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Benin │Baccalaureat de l'Enseignement du Second degre*) + releve des ││ │notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Bhutan │Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class XII) / ││ │Indian School Certificate examination, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Statul Plurinaţional al Boliviei │Diploma Bachiller en Humanidades, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Bosnia şi Herţegovina │Diploma o polozenom zavrsnom ispitu / Diploma o Zavrsenoj ││ │Srednjoj Skoli / Matura / Svjedodzba o Zavrzenoj Srednjoj Skoli ││ │(Secondary School Leaving Certificate), condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Botswana │Botswana General Certificate of Secondary Education - condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: 2 materii*) minim B │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Federală a Braziliei │Diploma de Ensino Medio / Certificado de Conclusao do Ensino Medio ││ │Supletivo / Certificado de Conclusao de Segundo Grau, condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Brunei Darussalam │Brunei/Cambridge Advanced Level Certificate of Education - condiţie││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: 2 materii*), minim C │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Bulgaria │Diploma za Sredno Obrazovanie │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Burkina Faso │Diplome de Bachiller / Baccalaureat de l'Enseignement du Second ││ │Degre *) + Releve des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Burma (Myanmar) │Basic Education High School Examination/Standard X Examination ││ │(Matriculation), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Burundi │Diplome d'Etat / Diplome des Humanites Generales / Certificat ││ │Homologue des Humanites Completes, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Cambodgiei │Certificate of Upper Secondary Education /Senior High School ││ │Certificate /Attestation de Fin d'Etudes Secondaires de ││ │l'Enseignement General, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Camerun-Sistem britanic│Cameroon GCE Ordinary Level Examinations + Cameroon GCE Advanced ││ │Level Examinations - condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: 3 materii*), minim C │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Camerun-Sistem francez │Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire - 3 materii*), punctaj ││ │final 12/20 pentru domeniul sănătate, minim 11/20 pentru ││ │celelalte domenii │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, Alberta │General /Advanced High School Diploma (Alberta), condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, British Columbia │Secondary School Diploma /Senior Secondary Graduation Diploma ││ │(Dogwood Diploma), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, Manitobia │High School Graduation Diploma /Final Secondary School Leaving ││ │Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, New Brunswick │High School Graduation Diploma /Diplome de Fin d'Etudes ││ │Secondaires, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, New Foundland and │High School Graduation Diploma, condiţie cumulativă pentru ││Labrador │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, North West Territories │NWT High School Diploma, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, Nova Scotia │Nova Scotia High School Graduation Diploma /High School Completion ││ │Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, Nunavut │High School Graduation Diploma /School Leaving Certificate, ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, Ontario │Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Advanced level), condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, Prince Edward Island │High School Graduation Diploma, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, Quebec │Diplome d'Etudes Collegiales / Diploma of Collegial Studies, ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, Saskatchewan │Complete Grade 12 Standing /Division IV Standing (Record of High ││ │School Standing), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Canada, Yukon │Secondary School Graduation Diploma, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Capului Verde │Ensino Secundario - 2 ° ciclo / Certificado de Habilitacoes ││ │Literarias, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Caraibe (Anguila/Antigua şi │Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + Caribbean ││Barbuda/Barbados/Belize/ │Advanced Proficiency Certificate (CAPE) - 2 materii*) A-level, ││Insulele Virgine Britanice/ │minim C ││Insulele Cayman/Dominica/Granada/│ ││Guiana/Jamaica/Montserrat/ │ ││St Kitts St Nevis/ St Lucia / │ ││St Vicent Grenadines / Trinidad│ ││ Tobago/Turks Insulele Caicos) │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Cehă │Vysvedceni o maturitni zkousce obţinută la un Gimnazium/Vysvedceni ││ │o maturitni zkousce (educaţie generală) de la Stredni odborna skola││ │/ Maturitn zkouska │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Chile │Licencia de Educacion media /Licencia de Ensenanza Media ││ │Humanistico/Cientifica, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Populară Chineză │Senior Secondary Graduation Examination, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Ciad │Baccalaureat + Releve des notes, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Cipru │Lise Diplomasi / Apolytirion │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Columbia │Diploma de Bachiller Academico + certificado notas, condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Democratică Congo │Diplome d'Etat d'Etudes secondaires du Cycle long/ Baccalaureat + ││(Zair) │Releve des notes - punctaj final minim 12/20; condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: 3 materii*); ││ │pentru celelalte domenii - 11/20 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Congo (Brazzaville) │Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre (Enseignement ││ │General) + Releve des notes - punctaj final minim 12/20; condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*); minim 11/20 ││ │pentru celelalte domenii │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Coasta de Fildeş │Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Second Degre + Releve ││ │des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Coreea │Ilbankye Kodung Hakkyo (General High School Diploma)/ Certificate ││ │of Graduation + Transcript, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Populară Democrată │Graduation Certificate of Senior Middle School, condiţie ││Coreeană │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Costa Rica │Bachillerato/Diploma Conclusion de Estudios de Educacion ││ │Diversificada/Bachiller Educacion Media + certificado notas, ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Croaţia │Svjedodzba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) o maturi / ││ │Maturatna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Cuba │Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras /Titulo de Bachiller ││ │(nivel medio superior de la Education General) -Certificado de ││ │Estudios Secundarias/Terminados, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Danemarcei │Hojere Handelseksamen (HHX) *)/ Hojere Teknisk Eksamen (HTX) *)/ ││ │Bevis for Hojere Forberedelseseksamen (HF)/Studentereksamensbevis ││ │(STX) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Djibouti │Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire + Releve des notes, ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Dominicană │Diploma de Bachiller / Diploma de Conclusion de la Educacion Media/││ │Certificacion (Pruebas Nacionales de Conclusion de la Educacion ││ │Media), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Ecuador │Titulo de Bachiller Unico Integral / Diploma Bachiller en Arte/ ││ │Ciencias + Cursos pre-universitarios, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Arabă Egipt │Thanaweya Am'ma (General Secondary School Certificate) - punctaj ││ │final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Elenă │Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) + Panellinies ││ │Exetaseis *) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica El Salvador │Diploma Bachiller General, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Confederaţia Elveţiană │Certificat de Maturite / Maturity Certificate/ Maturitatszeugnis/ ││ │Maturitatsausweis / Baccalaureat │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Emiratele Arabe Unite │General Secondary Education Certificate (Shahadat Al-Tawjihiya) - ││ │punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Statul Eritreea │Eritrean Secondary School Education Certificate Examination ││ │(ESECE), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Estonia │Gumnaasiumi Ioputunnistus + Riigieksamitunnistus │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Federală Democrată │Ethiopian Higher Education Entrance Examination ││Etiopia │Certificate - minim 2 examene*) promovate cu 50 de puncte/ C/ ││ │Grade Point Average 3 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Insulelor Fiji │Fiji School Leaving Certificate Examination / New Zeeland School ││ │Certificate/Fiji Seventh Form Examination Certificate - 3 materii*)│├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Filipine │High School Diploma, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Finlanda │Ylioppilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Franceză │Diplome du baccalaureat │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Gaboneză │Baccalaureat*) + Releve de notes - punctaj final minim 12/20; ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*); ││ │pentru celelalte domenii - 11/20 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Gambia │West African Examinations Council Senior Secondary School Leaving ││ │Certificate/West African Senior School Certificate Examination ││ │(WASSCE) - 3 materii*) promovate cu C6 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Georgia │Sashualo Skolis Atestaţi/Secondary School Leaving Certificate + ││ │transcript with all subjects and grades, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Federală Germania │Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Ghana │Senior Secondary School Certificate Examination (SSSCE) issued by ││ │the West African Examination Council- cel puţin 6 materii din care ││ │2*) promovate cu minim C │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Guadalupe │Baccalaureat Deuxieme Pârtie, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Guatemala │Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Guineea (Conakry) │Baccalaureat 2eme Pârtie + Releve de notes - punctaj final minim ││ │12/20; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*); ││ │minim 11/20 pentru celelalte domenii │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Guineea Bissau │Certificado de Conslusao do Ensino Secundario, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Haiti │Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques (Premiere + ││ │Deuxieme Pârtie) /Diplome d'Etudes Secondaires (Premiere + ││ │Deuxieme Pârtie) (systeme traditionnel)/Baccalaureat/Diplome ││ │d'Enseignement Secondaire (systeme reforme), condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Honduras │Bachillerato /Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras, condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Hong Kong │Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong ││ │Advanced Level Examination (HKALE)/ Hong Kong Advanced ││ │Supplementary Level Examination - 3 materii*) A Level, minim C │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica India │All India Senior School Certificate (AISSC) de la Central Board of ││ │Secondary Education (CBSE)/Indian School Certificate (ISC) de la ││ │Council for the Indian School Certificate (CISCE)/Higher Secondary ││ │Certificate (HSC)/Intermediate Certificate / Pre-University ││ │Certificate, + Statement of Marks - punctaj final minim 60%; ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*) ││ │cu punctaj minim de 70% │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Indonezia │Surat Tanda Tamat Belajajar Sekolah Menegah Unum/ IJAZAH Sekolah ││ │Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Certificate of Completion ││ │of Upper Secondary School, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Haşemit al Iordaniei │Tawjihi/ General Secondary Education Certificate - punctaj final ││ │minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Irak │Al-Edadiyah/Al-Idadiyah Sixth Form Baccalaureat-punctaj final minim││ │70%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Islamică Iran │Diplom-e-Motevasete (High School Diploma) + Peeshdaneshgahe ││ │(Pre-University year), condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Irlanda │Leaving Certificate (Ardteistmeireacht) cu cel puţin şase materii ││ │din care 2*) promovate la nivel avansat (Higher level) C2, şi C3 ││ │pentru celelalte domenii │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Islanda │Studentsprof (Matricularon Examination), condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Statul Israel │Israil Te'udat Bagrut / Matriculation Certificate, condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Italiană │Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo dei corsi di ││ │studio di istruzione secondaria superiore /Diploma di Maturita │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Japonia │Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (High School Certificate of ││ │Graduation), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Kazahstan │Attestat (Certificate of Secondary Education) - condiţie cumulativă││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Kenya │Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) - 3 materii*) ││ │promovate cu minim C+ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Kosovo │Diploma de finalizare a studiilor liceale (Matura/Diploma per ││ │kryerjen e shkolles se mesme te pergjithsme -gjimnazin) + Testi i ││ │Matures Shteterore, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Statul Kuweit │Shahadat Al-Thanawiya-Al-A'ama (Certificate of Secondary Education)││ │- punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Kârgâzstan │Attestat (Certificate of Secondary Education) - condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Populară Democrată Laos│Baccalaureat de l'Enseignement General + Releve des notes - ││ │3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Lesotho │Cambridge Overseas School Certificate - 2 materii*) ││ │"pass with credit" │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Letonia │Atestats par visparejo videjo izglitibu ││ │(Certificate of Secondary Education) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Libaneză │Baccalaureat general (Libanais), punctaj final minim 60% / punctaj ││ │final minim 12/20 + 3 materii*) pentru domeniul sănătate; ││ │11/20 pentru celelalte domenii) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Liberia │Senior High School Certificate (SHCE) - 3 materii*) minim "Good" │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Libia │Secondary Education Certificate - punctaj minim 60%, pentru ││ │domeniul sănătate 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Principatul Liechtenstein │Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Lituania │Brandos atestatas (Maturita-certificate) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Marele Ducat al Luxemburgului │Diplome/Certificat de Fin d'Etudes secondaires │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Macedonia │Svidetelstvo za zavreno sredno obrazovanie (Secondary School ││ │Leaving Certificate), condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Madagascar │Baccalaureat de l'Enseignement secondaire + Releve des notes - ││ │punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate, pentru ││ │celelalte domenii - punctaj minim 11/20 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Malawi │Malawi School Certificate of Education, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Federaţia Malaeziei │Sijil Pelajaran Malaysia + Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia - ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Mali │Baccalaureat Malien - 2eme Pârtie*) + Releve des notes -punctaj ││ │final minim 12/20 pentru domeniul sănătate, pentru celelalte ││ │domenii - punctaj minim 11/20 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Malta │Matriculation Certificate*), minim C │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Maroc │Attestation/Diplome du Baccalaureat*) + Releve des notes -punctaj ││ │final minim 12/20 pentru domeniul sănătate, pentru celelalte ││ │domenii - punctaj minim 11/20 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Islamică Mauritania │Diplome du Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire*) + Releve ││ │des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Mauritius │School Certificate / General Certificate of Education Ordinary ││ │Level + Higher School Certificate / General Certificate of ││ │Education Advanced Level - 2 materii*), minim C pentru A Level │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Statele Unite Mexicane │Diploma de Bachiller General, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Moldova │Diploma de bacalaureat cu Tabelul de note generale, condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Principatul Monaco │Baccalaureat de l'Enseignement General + Releve des notes │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Mongolia │Gerchilgee Certificate of Secondary Education, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Mozambic │Certificado de Habilitacoes Literarias, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Muntenegru │Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli/Diploma o polozhenom zavrshnom ││ │ispitu (Secondary Schoool Leaving Certificate), condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Namibia │Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and Ordinary level) / ││ │Higher Internaţional Secondary Certificate of Education (Higher ││ │and Ordinary level) - 3 materii*) la nivel avansat (Higher), ││ │notă minimă 3 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Nepal │School Leaving Certificate + Higher Secondary Certificate - ││ │punctaj final 60%, 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Noua Zeelandă │Naţional Certificate of Educaţional Achievement Level 3 / ││ │University Entrance, Bursaries and Scholarships Examination / ││ │Sixth Form Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Nicaragua │Bachillerato en Ciencias y Letras + Certificado notas, condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Niger │Baccalaureat + Releve des notes - 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Federală Nigeria │Senior School Certificate - 5 materii din care 3*) promovate la ││ │nivel B3 / West African Senior School Certificate - 5 materii din ││ │care 3*) promovate cu minim 3 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Norvegiei │Vitnemal videregaende opplaering (generell studiekompetanse)*) ││ │Eksamenskarakter nota minimă 4 pentru domeniul sănătate │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sultanatul Oman │Thanawiya Amma (General Certificate/ General Education Diploma) - ││ │punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Islamică Pakistan │Intermediate / Higher Secondary School Certificate (recunoscute de ││ │Inter Board Committee of Chairmen), punctaj final minim 80%, ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*) cu un ││ │punctaj minim 80% │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Palestina │Al-Tawjihi (Certificate of Secondary Education Examination) ││ │eliberat conform curriculum-ului egiptean sau iordanian - punctaj ││ │final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Panama │Diploma Bachiller + certificado notas, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Papua Noua Guinee │Higher School Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Paraguay │Diploma Bachiller + certificado notas, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Peru │Certificado Oficial de Estudios /Education basica regular nivel de ││ │education secunadria + certificado notas, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Polonia │Swiadectwo dojrzatosci Liceum Ogolnoksztalcacego*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Portugheză │Diploma de estudos /ensino secundarios/Certidao de habilitacoes - ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Puerto Rico │High School Diploma + transcript of studies, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Statul Qatar │Al-Thanawiya Aama Qatari (Qatar General Secondary Education ││ │Certificate) - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Federaţia Rusă │Attestat - condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 ││ │materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Ţărilor de Jos │Diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Unit al Marii Britanii │General Certificate of Secondary Education + General Certificate ││şi al Irlandei de Nord │of Education - minim 2 A Level*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Ţara Galilor │Welsh Baccalaureat / Advanced diploma - minim 2 AL*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Scoţia │Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish Qualifications││ │Certificate - 5 materii din care 2*) Advanced Higher │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Rwanda │Diplome de Fin d'Etudes secondaires /Certificat du Cycle Superieur ││ │de l'Enseignement Secondaire / Diplome d'Humanites Generales + ││ │Releve des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: ││ │minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Samoa │Pacific Senior Secondary Certificate / Western Samoa School ││ │Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim ││ │2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│San Marino │Diploma di maturita │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Senegal │Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire (Serie L and S) + Releve ││ │des notes - 12/20 pentru domeniul sănătate, 11/20 pentru celelalte ││ │domenii │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Serbia │Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu / Diploma o stecenom ││ │srednem obrazovanju/ Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli, condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Seychelles │General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas ││ │Higher School Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Sierra Leone │West African Senior School Certificate Examination / General ││ │Certificate of Education (GCE) - minim 5 materii, din care 2 ││ │materii*) promovate la A-level │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Singapore │Cambridge General Certificate of Education Ordinary + Cambridge ││ │General Certificate of Education Advanced Level - minim 2 materii*)││ │AL │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Arabă Siriană │Al Shahada Al Thanawiyya al-Imma (General Secondary School ││ │Certificate) / Baccalaureat - punctaj final minim 60%; condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Slovacă │Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium)*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Slovenia │Spricevalo o splosni maturi (Splosna Matura)*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Solomon Island │Pacific Senior Secondary Certificate / Solomon Island School ││ │Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim ││ │2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Somalia │Shahaadada Dugsiga Dare (Secondary School Leaving Certificate) + ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Spaniei │Titulo de Bachiller (Baccalaureate) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Democrată Socialistă │Sri Lanka General Certificate of Education Ordinary Level - 6 ││Sri Lanka │materii + Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level││ │(A level), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 ││ │materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Statele Unite ale Americii │High School Diploma/General Educaţional Development (GED)/ High ││ │School Equivalency Diploma + Scholastic Aptitude Test (SAT) / ││ │Advanced Placement Test (APT) / American College Testing (ACT), ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Sudan │Higher Secondary School Certificate - punctaj final minim 60%; ││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*): │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Suediei │Slutbetyg Fran Gymnasieskola/Kommunal Vuxenutbildning/Komvux - ││ │punctaj minim 2350 credite - 2 materii*) nivel A, calificativ VG │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Surinam │Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Swaziland │Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A level, 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Taiwan │Senior High School Leaving Certificate, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Tajikistan │Attestat (Certificate of Secondary Education) - condiţie cumulativă││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Thailandei │Certificate of Secondary Education/Certificate of Completion grade ││ │12 / Matayom VI / Maw 6, condiţie cumulativă pentru domeniul ││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Unită Tanzania │Naţional Form IV Examination Certificate / General Certificate of ││ │Secondary Education (0 level) + Naţional Form IV Examination ││ │Certificate / Advanced Certificate of Secondary Education - 5 ││ │materii din care 2*) A-level │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Togoleză │Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Troisieme Degre / ││ │Baccalaureat + Releve des notes, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Regatul Tonga │Tonga Naţional Form Seven Certificate + Pacific Senior Certificate,││ │condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Tunisia │Baccalaureat / Diplome de Bachilier de l'Enseignement secondaire + ││ │Releve des notes - punctaj final minim 12/20 pentru domeniul ││ │sănătate, minim 11/20 pentru celelalte domenii │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Turcia │Lise Diplomasi - acces general / Teknik Lisesi Diplomasi - acces ││ │exclusiv la domeniile tehnice ; condiţie cumulativă pentru domeniul││ │sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Turkmenistan │Attestat / Orta bilim hakynda Sahadatnama (Certificate of Secondary││ │Education) - condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim ││ │2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Ucraina │Atestat (Certificate of Secondary Education) - condiţie cumulativă ││ │pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Uganda │Uganda Certificate of Education (UCE) + Uganda Advanced Certificate││ │of Education - 2 materii AL*), minim C │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Ungaria │Gimnazium Errettsegi Bizonyitvany │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Orientală Uruguay │Bachillerato + Certificado de estudios - 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Uzbekistan │Attestat o srednem obrazovanii / Orta malumot togrisida ││ │shahodatnoma - condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim ││ │2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vanuatu │Pacific Senior Secondary Certificate, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vatican │Testimonio Maturitatis │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Bolivariană a │Titulo de Bachiller + Certificado notas, condiţie cumulativă pentru││Venezuelei │domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Socialistă Vietnam │Bang Tot Nghiep Pho Thong (Certificate of Secondary School ││ │Graduation) / Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat II), condiţie ││ │cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Yemen │Al Thanawiya - punctaj final minim 60%, condiţie cumulativă pentru ││ │domeniul sănătate: minim 3 materii*) │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Zambia │Zambian School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate ││ │- minim 5 materii din care 2*) promovate cu nota 4 │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Republica Zimbawe │Cambridge Higher School Certificate (HSC) - 2 materii*), minim C/ ││ │General Certificate of Education A Level - 2 materii*) minim C │└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Alte diplome care permit accesul în învăţământul superior românesc: - Diplome du Baccalaureat Europeen*)/Europeisk Baccalaureat Diploma*) - Internaţional Baccalaureate Diploma*) - Diplome de studii liceale emise de instituţii de învăţământ particulare care desfăşoară activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară decât cel al ţării în care funcţionează instituţia respectivă şi sunt emise conform sistemului educaţional adoptat. Condiţie cumulativă pentru şcolile internaţionale ce îşi desfăşoară activitatea în România: înregistrarea în Registrul ARACIP. Notă
  *) Materii relevante pentru domeniul la care se solicită înscrierea
   +  Anexa nr. 2 la metodologie*Font 8* Nr. Ref......... MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ┌────────────────┐ MINISTRY OF NAŢIONAL EDUCATION │ │ MINISTERE DE L'EDUCATION NAŢIONALE │ │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI AFACERI EUROPENE │ │ GENERAL DIRECTION FOR INTERNAŢIONAL RELATIONS AND EUROPEAN AFFAIRS │ │ DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES EUROPEENNES │ │ │ │ 28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street, 010168 Bucharest │ │ Tel. (+4021) 4056200; 4056300 │ │ └────────────────┘ CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES DEMANDE D'APPLICATION POUR LA LETTRE D'ACCEPTATION AUX ETUDES (Se completează cu majuscule/to be filled in with capital letters/ a completer en majuscules) I. NUMELE PRENUMELE ___________________________________ PRENUMELE _______________________________ (SURNAME/NOMS) (GIVEN NAMES/PRENOMS) 2. NUMELE PURTATE ANTERIOR ______________________________________________________________________ (PREVIOUS SURNAMES/NOMS ANTERIEURS) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 3. LOCUL ŞI DATA NAŞTERII Ţara_________________ Localitatea_________________Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ (DATE AND PLACE OF BIRTH/ (COUNTRY/PAYS) (PLACE/LIEU) (DATE/DATE)└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ DATE ET LIEU DE NAISSANCE) Z Z L L A A A A (D D M M Y Y Y Y) 4. PRENUMELE PĂRINŢILOR___________________________________________________________________________ (PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS) ┌──┐ ┌──┐ 5. SEXUL (SEX/SEXE): │ │ M │ │ F └──┘ └──┘ 6. STAREA CIVILĂ: ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ (CIVIL STATUS/ETAT CIVIL) │ │ CĂSĂTORIT(Ă) │ │ NECĂSĂTORIT(Ă) │ │ DIVORŢAT(Ă) │ │ VĂDUV(Ă) └──┘ (MARRIED/ └──┘ (SINGLE/ └──┘ (DIVORCED/ └──┘ (WIDOWER/ MARIE) CELIBATAIRE) DIVORCE) VEUV(VEUFE)) 7. CETĂŢENIA (CETĂŢENIILE) ACTUALE ______________________ CETĂŢENII ANTERIOARE ___________________ (ACTUAL CITIZENSHIP(S)/NATIONALITE(S) ACTUELE(S)) (PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES)TIPUL 8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE: TIPUL _________________ SERIE ______________________ NR. _____________ (TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT (TYPE/TYPE) (Serie/Serie) (NO/NO) DE VOYAGE) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ELIBERAT DE ŢARA: ___________________ La DATA │ │ │ │ │ │ │ │ │ VALABILITATE __________________ (COUNTRY ISSUED BY/EMIS PAR PAYS) (DATE OF └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (VALADITY/EXPIRANT LE) ISSUE/A) Z Z L L A A A A 9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL: ŢARA ____________________________________ LOCALITATEA______________ (PERMANENT RESICENCE/DOMICILE (COUNTRY/PAYS) (PLACE/LOCALITE) PERMANENT ACTUEL) 10. PROFESIA_________________________________________ LOCUL DE MUNCĂ_______________________________ (PROFESSION/PROFESSION) (WORK PLACE/LIEU DE TRAVAIL) 11. ADRESA COMPLETĂ UNDE POATE FI TRIMISĂ SCRISOAREA DE ACCEPTARE (THE COMPLETE ADDRESS WHERE THE LETTER OF ACCEPTANCE CAN BE SENT TO YOU /L'ADRESSE COMPLETE OU ON PEUT ENVOYER LA LETTRE D'ACCEPTATION) ___________________________________________________________________________________________________ 12. EMAIL/COURRIEL: ___________________________________________________________________________________________________ 13. MOTIVAŢIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR) ┌──┐ │ │ STUDII (STUDIES/ETUDES) └──┘ NOTE: Toate rubricile sunt obligatorii; cererea trebuie completată în 2 exemplare şi însoţită de documentele menţionate în Secţiunea V. All the fields are mandatory, must he completed in 2 copies and have to be accompanied by the documents mentioned in Section V, or else your request will not be processed. Tous les champs sont obligatoires, doivent etre completes en 2 exemplaires et doivent etre accompagnes par les documents mentionnes a la Section V, sinon votre sollicitation ne sera pas analysee. I. Previous education / Etudes precedentes (Fill in all columns which are applicable to you/ Remplez toutes les colomnes qui vous concernent)┌─────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ Certificate issued/ │ Country/ │ Name of School/ │ Year of admission/ ││ Certificat recu │ Pays │ Nom du Lycee/universite │ Year of graduation ││ │ │ │ Annee d'admission/ ││ │ │ │Annee d'obtention du diplome│├─────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ │ │ │ │└─────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ II. Studies applied for in România / Option d'etudes en Roumanie┌────────────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┐│ Studies applied │ Branch/ │ High School/ │ Language of │I apply for the Romanian ││ in România │ Speciality │ University │ instruction │language course (For yes ││ │ │ │ │you have to mention the ││ Option d'etudes │ Domanine/ │ Lycee/ │ Langue │ University) ││ en Roumanie │ Specialite │ Universite │ d'enseignement │ ││ │ │ │ │Je desire suivre le cours││ │ │ │ │ preparatoire de langue ││ │ │ │ │ Roumaine (Pour QUI il ││ │ │ │ │ faut mentionner ││ │ │ │ │ l'Universite) ││ │ │ │ ├────────────┬────────────┤│ │ │ │ │ YES/OUI │ NO/NON │├────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤│Secondary, in the │ │ │ │ │ ││grade │ │ │ │ │ ││Pre-universitaire, │ │ │ │ │ ││classe │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤│Undergraduate │ │ │ │ │ ││Universitaire │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤│Master │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤│Postgraduate medical│ │ │ │ │ ││education/ │ │ │ │ │ ││Etudes medicales │ │ │ │ │ ││posuniversitaires │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤│Ph.D. │ │ │ │ │ ││Doctorat │ │ │ │ │ │└────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┘ III. Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor) Language connues (rempli: excellent, bonne, faible)┌────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Language │ Writing │ Speaking │ Institution that issued the certificate ││ Langue │ Ecrit │ Parlee │ Institution qui a emis le certificat │├────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Romanian │ │ │ │├────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │└────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ IV. Statement of the applicant / Declaration du solliciteur I oblige myself to observe the laws in force in România, the school and university rules, regulationsand norms, as well as those for social life. / Je suis oblige de respecter les lois en vigueur enRoumanie, les normes et les reglementations des ecoles et des universites, ainsi que les regles decohabitation sociale. I have taken note of the fact that school fees may change during the years of study and must bepayed, in free currency, in advance for a period of at least 9 months for full time courses and atleast 3 months for part time courses. / J'ai pris note que la valeur des taxes d'etudes peut etrechangee pendant l'annee d'etudes et qu'il faut les payer, en devise etrangere, 9 mois en avance pourles cours complets et 3 mois en avance pour les cours partiels. I am aware that any untrue information will lead to my disqualification. / Je comprends etj'accepte que toute information incorrecte ou fausse, toute omission vont entraîner madisqualification. V. Annex (authenticated copies and translations of the documents, in an internationally wide-spread language) Annexes (photocopies et traductions legalisees des documents, dans une langue de circulation internaţionale) 1. The certificate of studies / Les certificats des etudes. 2. The birth certificate / L'acte de naissance. 3. Passport / Passeport 4. Medical certificate / Certificat medical. 5. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduatestudies applicants and for those wishing to continue studies begun in other countries / La listecomplete des resultats des etudes pour chaque annee, pour les solliciteurs des etudespostuniversitaires et pour les etudiants qui desirent se transferer d'un autre pays. On my arrival in România I should submit the original documents. A mon arrivee en Roumanie je vais presenter tous les documents en original. Date _____________________________ Signature ____________________________ ------