LEGE nr. 44 din 31 martie 2017pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 4 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 24 august 2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) un reprezentant desemnat de Secretariatul General al Guvernului;2. La articolul 5 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:g) un reprezentant al mediului academic desemnat de Consiliul Naţional al Rectorilor;3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Membrii desemnaţi potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), d), f), g) şi h) sunt persoane cu experienţă în formarea profesională şi în managementul funcţiei publice. Membrii desemnaţi potrivit prevederilor alin. (1) lit. g) şi h) nu sunt funcţionari publici, înalţi funcţionari publici şi nu ocupă funcţii de demnitate publică.4. La articolul 6, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) avizează propunerile de programe de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie şi tematica specifică a acestora;5. La articolul 7 alineatul (1), literele a) şi e) se abrogă.6. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Institutul Naţional de Administraţie organizează programe de formare profesională specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau a altor funcţii publice, în condiţiile legii.(1^2) Institutul Naţional de Administraţie organizează seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală şi locală, ca forme de pregătire a personalului din administraţia publică, precum şi alte categorii de formare, în condiţiile legii.7. La articolul 7, alineatele (2), (3), partea introductivă a alineatului (4) şi alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Formele de pregătire prevăzute la alin. (1) şi (1^2) se organizează în mod direct de către Institutul Naţional de Administraţie sau prin centrele teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică prevăzute la art. 10. Formele de pregătire care se vor desfăşura prin centrele teritoriale se stabilesc anual prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie.(3) În vederea realizării formelor de pregătire prevăzute la alin. (1)-(1^2), Institutul Naţional de Administraţie se poate asocia cu instituţii de învăţământ superior din ţară acreditate, cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, precum şi cu alţi furnizori de formare.(4) Programele de formare profesională, respectiv perfecţionare profesională, prevăzute la alin. (1), pot fi organizate:..............................................................................................(5) Admiterea la programele de formare prevăzute la alin. (1^1) organizate de către Institutul Naţional de Administraţie se face prin concurs naţional organizat de Institutul Naţional de Administraţie. Numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfăşurare a concursului şi modalităţile pentru plata tarifului de participare la program se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie.(6) Participarea la formele de pregătire prevăzute la alin. (1) se face pe bază de selecţie/programare organizată de Institutul Naţional de Administraţie. Metodologia de selecţie şi tarifele se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie.8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Modelele certificatelor de absolvire prevăzute la alin. (1) pentru formele de pregătire prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1^1), precum şi modalitatea de gestionare a acestora se aprobă, la propunerea Institutului Naţional de Administraţie, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.9. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:(4) Atestarea participării la seminare şi conferinţe organizate de Institutul Naţional de Administraţie se face prin certificate de participare semnate de preşedintele Institutului.(5) Modelele certificatelor de participare prevăzute la alin. (4), precum şi modalitatea de gestionare a acestora se aprobă de preşedintele Institutului Naţional de Administraţie, cu avizul Consiliului de coordonare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 31 martie 2017.Nr. 44.----