ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2017  În ultimul deceniu, statul român şi-a asumat aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), ca obiectiv major al politicii externe.România şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în două valuri anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, însă demersurile nu au fost suficient de intense şi convingătoare.România se află astăzi într-o poziţie de partener privilegiat al OCDE, datorată participării active la formatele de lucru ale organizaţiei şi contribuţiei substanţiale din ultimii ani. Astfel, obiectivul aderării la OCDE a fost relansat în iunie 2016, iar România este percepută ca având şanse reale de a fi inclusă în următorul val de extindere a organizaţiei.La momentul actual OCDE desfăşoară un proces de reflecţie strategică privind viitorul organizaţiei. Statele membre vor elabora un raport privind oportunitatea extinderii organizaţiei, care va fi supus aprobării în cadrul reuniunii ministeriale din iunie 2017. Decizia de a recomanda sau de a descuraja lansarea unui nou val de extindere depinde de modul în care statele potenţial candidate demonstrează angajament faţă de valorile şi activităţile organizaţiei.Membrii OCDE urmăresc la momentul actual elemente de evaluare ale statelor potenţial candidate, precum participarea la formatele de lucru ale organizaţiei şi capacitatea de a asigura resursele financiare şi umane necesare aderării şi asumării obligaţiilor de stat membru.Participarea la lucrările comitetelor OCDE este condiţionată de plata unei cotizaţii anuale. Neachitarea cotizaţiilor generează riscul major de pierdere a avansului de care România se bucură la acest moment, în calitate de stat candidat favorit la OCDE. Astfel, România s-ar putea confrunta cu retrogradări ale statutului sau chiar cu excluderea din formatele de lucru la care aceasta participă în prezent. Această situaţie ar genera, la rândul său, o posibilă criză de imagine a României în raport cu partenerii săi externi, un eşec în atingerea obiectivelor de politică externă, o decredibilizare a României cu potenţiale consecinţe negative în plan economic şi financiar.În paralel cu demersurile de aderare a României la OCDE, la momentul actual se desfăşoară şi procesul de evaluare a României în vederea aderării la Agenţia pentru Energie Nucleară (NEA), organism al OCDE. Un raport al acestei evaluări va fi prezentat Comitetului director al NEA în cursul lunii aprilie 2017.Reprezentanţii NEA au precizat explicit că achitarea cotizaţiilor pentru participarea la comitetele din cadrul NEA reprezintă o condiţie sine qua non pentru un raport favorabil, care să recomande aderarea României la această organizaţie. În plus, trebuie precizat că aderarea la NEA reprezintă un pas esenţial în vederea aderării României la OCDE.Cu toate acestea, în prezent, România participă la lucrările unor comitete pentru care nu are posibilitatea de a achita cotizaţiile anuale aferente, deoarece aceste comitete nu sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie temeiul legal pentru efectuarea acestor plăţi. Instituţiile care asigură reprezentarea în cadrul comitetelor respective au iniţiat o serie de demersuri, inclusiv cu caracter legislativ, care însă nu au produs rezultatul scontat.Pe cale de consecinţă, cu doar o lună înainte de finalizarea raportului NEA şi cu doar două luni înainte de finalizarea procesului de reflecţie al OCDE, România nu îndeplineşte o condiţie esenţială care să îi permită atingerea obiectivului de a fi inclusă în lista statelor candidate OCDE. Mai exact, România a acumulat plăţi restante în valoare totală de 210.700 euro, pentru o serie de comitete la care participă de facto, începând cu anul 2011.Este esenţial ca plata restanţelor reprezentând cotizaţiile neachitate de autorităţile române pentru participarea la comitetele OCDE în perioada 2011-2016 să fie efectuată înainte de finalizarea raportului de evaluare al NEA în luna aprilie 2017, preferabil în perioada de evaluare, respectiv lunile februarie-martie 2017.România a beneficiat până în prezent de înţelegere din partea OCDE în privinţa restanţelor la plata cotizaţiilor. Această stare de fapt nu poate fi menţinută întrucât are un impact negativ demonstrat în procesul de evaluare a României în vederea includerii în următorul val de aderare la OCDE. Reprezentanţii OCDE au semnalat faptul că plata arieratelor în timp util este o condiţie necesară pentru demonstrarea capacităţii României de a-şi îndeplini obligaţiile financiare care revin oricărui stat membru.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1(1) Se aprobă plata cotizaţiei restante a României, aferentă anilor 2011-2016, în sumă totală de 128.000 euro, pentru participarea reprezentanţilor Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, instituţie publică în subordinea Ministerului Economiei, la lucrările Comitetului pentru gestionarea deşeurilor radioactive şi Comitetului pentru studii economice şi tehnice privind energia nucleară şi ciclul combustibilului nuclear, din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, după cum urmează:a) pentru anul 2011, 20.600 euro cotizaţie anuală;b) pentru anul 2012, 21.200 euro cotizaţie anuală;c) pentru anul 2013, 21.400 euro cotizaţie anuală;d) pentru anul 2014, 21.600 euro cotizaţie anuală;e) pentru anul 2015, 21.600 euro cotizaţie anuală;f) pentru anul 2016, 21.600 euro cotizaţie anuală.(2) Echivalentul în lei al cotizaţiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat pe anul 2017 Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive.  +  Articolul 2(1) Se aprobă plata cotizaţiei restante a României, aferentă anilor 2015 şi 2016, în sumă totală de 7.200 euro, pentru participarea reprezentanţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat la lucrările Comitetului pentru IMM-uri şi antreprenoriat (WPSMEE) din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, după cum urmează:a) pentru anul 2015, 3.600 euro cotizaţie anuală;b) pentru anul 2016, 3.600 euro cotizaţie anuală.(2) Echivalentul în lei al cotizaţiilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita bugetului aprobat pentru anul 2017 al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, de la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul „Alte transferuri“.  +  Articolul 3(1) Se aprobă plata cotizaţiei restante a României, aferentă anilor 2013-2016, în sumă totală de 43.100 euro, pentru participarea reprezentanţilor Ministerului Turismului la lucrările Comitetului pentru turism din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, după cum urmează:a) pentru anul 2013, 10.700 euro cotizaţie anuală;b) pentru anul 2014, 10.800 euro cotizaţie anuală;c) pentru anul 2015, 10.800 euro cotizaţie anuală;d) pentru anul 2016, 10,800 euro cotizaţie anuală.(2) Echivalentul în lei al cotizaţiilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita bugetului aprobat pentru anul 2017 al Ministerului Turismului, de la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“.  +  Articolul 4(1) Se aprobă plata cotizaţiei restante a României, aferentă anului 2015, în sumă totală de 32.400 euro, pentru participarea reprezentanţilor Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, la lucrările Comitetului pentru securitatea instalaţiilor nucleare, Comitetului pentru reglementarea activităţilor nucleare şi Comitetului pentru protecţia la radiaţii şi sănătate publică din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.(2) Echivalentul în lei al cotizaţiei prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat pe anul 2017 Comisiei Naţionale pentru Activităţile Nucleare prin bugetul aprobat Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017.  +  Articolul 5Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1-4 se calculează pe baza raportului de schimb lei/euro comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării plăţilor.  +  Articolul 6La anexa nr. 1 punctul II din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 75 se introduc opt noi numere curente, numerele curente 76-83, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea organizaţiei         │Sediul │    Anul   │  Anul  │     Instituţia română       │          Explicaţii         ││crt.│                               │       │înfiinţării│aderării│care coordonează relaţiile   │                             ││    │                               │       │           │României│cu organizaţia internaţională│                             ││    │                               │       │           │        │      respectivă             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 0  │         1                     │   2   │     3     │   4    │             5               │               6             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 76 │OCDE - Comitetul pentru turism │Paris  │    1948   │  2006  │Ministerul Turismului        │În cadrul acestei organizaţii││    │                               │       │           │        │                             │România are calitatea de     ││    │                               │       │           │        │                             │ «participant» .             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 77 │OCDE/Agenţia pentru Energie    │Paris  │    1948   │  2010  │Agenţia Nucleară şi pentru   │În cadrul acestei organizaţii││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Deşeuri Radioactive          │România are calitatea de     ││    │gestionarea deşeurilor         │       │           │        │                             │ «participant» .             ││    │radioactive                    │       │           │        │                             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 78 │OCDE/Agenţia pentru Energie    │Paris  │    1948   │  2010  │Agenţia Nucleară şi pentru   │În cadrul acestei organizaţii││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Deşeuri Radioactive          │România are calitatea de     ││    │studii economice şi tehnice    │       │           │        │                             │ «participant» .             ││    │privind energia nucleară       │       │           │        │                             │                             ││    │şi ciclul combustibil          │       │           │        │                             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 79 │OCDE/Agenţia pentru Energie    │Paris  │    1973   │  2010  │Comisia Naţională pentru     │În cadrul acestei organizaţii││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Controlul Activităţilor şi   │România are calitatea de     ││    │securitatea instalaţiilor      │       │           │        │Nucleare (CNCAN)             │ «participant» .             ││    │nucleare                       │       │           │        │                             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 80 │OCDE/Agenţia pentru Energie    │Paris  │    1989   │  2010  │Comisia Naţională pentru     │În cadrul acestei organizaţii││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Controlul Activităţilor şi   │România are calitatea de     ││    │reglementarea activităţilor    │       │           │        │Nucleare (CNCAN)             │ «participant» .             ││    │nucleare                       │       │           │        │                             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 81 │OCDE/Agenţia pentru Energie    │Paris  │    1990   │  2010  │Comisia Naţională pentru     │În cadrul acestei organizaţii││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Controlul Activităţilor şi   │România are calitatea de     ││    │protecţia la radiaţii şi       │       │           │        │Nucleare (CNCAN)             │ «participant» .             ││    │sănătate publică               │       │           │        │                             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 82 │OCDE/Agenţia pentru Energie    │Paris  │    2000   │  2000  │Comisia Naţională pentru     │În cadrul acestei organizaţii││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Controlul Activităţilor şi   │România are calitatea de     ││    │legislaţie nucleară            │       │           │        │Nucleare (CNCAN)             │ «participant ad-hoc» ,fără  ││    │                               │       │           │        │                             │cotizaţie, deoarece acest    ││    │                               │       │           │        │                             │comitet este considerat      ││    │                               │       │           │        │                             │ «comitet permanent» al     ││    │                               │       │           │        │                             │Consiliului OCDE.            │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 83 │OCDE - Comitetul pentru IMM-uri│Paris  │    1993   │  2007  │Ministerul pentru Mediul de  │În cadrul acestei organizaţii││    │şi antreprenoriat (WPSMEE)     │       │           │        │de Afaceri, Comerţ şi        │România are calitatea de     ││    │                               │       │           │        │Antreprenoriat               │ «participant» .             │└────┴───────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 30 martie 2017.Nr. 28.----