ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2017privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017  Având în vedere necesitatea asigurării unui echilibru între producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi consumatorii finali, în contextul susţinerii în continuare a producerii energiei din surse regenerabile, astfel încât să se menţină nivelul ţintei naţionale de 24%, cât şi faptul că impactul posibilei creşteri pe termen scurt a facturii de energie electrică din cauza contribuţiei pentru promovarea energiei din surse regenerabile ar putea ridica probleme de suportabilitate atât pentru consumatorul casnic, cât şi pentru consumatorii industriali,în scopul protejării cadrului investiţional existent şi pentru menţinerea în funcţiune a capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie electrică,având în vedere obligaţia îndeplinirii obiectivului naţional privind atingerea ţintei de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020, prevedere stipulată în anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE,luând în considerare efectele negative ce pot fi generate de nesoluţionarea în regim de urgenţă a problemelor, în raport cu nerespectarea prevederilor Directivei 2009/28/CE, respectiv ţinta asumată de 24%, care va conduce la declanşarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României cu consecinţe privind plata unor penalităţi, situaţie ce nu mai poate fi remediată ulterior,luând în considerare că neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin schema de sprijin poate conduce la declanşarea unor acţiuni în faţa instanţelor internaţionale, de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile,ţinând cont că, în condiţiile neadoptării în regim de urgenţă a măsurilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru a intra în vigoare până la data de 31 martie 2017, certificatele verzi amânate vor fi reinserate, ceea ce va conduce la creşterea numărului de certificate verzi din piaţă şi implicit la tranzacţionarea acestora într-un procent foarte mic, conducând la ieşirea din piaţă a unor producători, cu efecte negative majore asupra menţinerii ţintei de 24%,adoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă este justificată având în vedere necesitatea evitării anulării excedentului de certificate verzi, care poate conduce la închiderea de capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile.Ţinând seama că prin aceste măsuri se asigură condiţiile necesare realizării obiectivelor şi obligaţiilor asumate de România, în calitate de stat membru,în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele h) şi ak) se modifică şi vor avea următorul cuprins: h) certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică. Certificatul se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii. Certificatul verde nu este un instrument financiar;……………………………………………………………………………………………ak) acces garantat la reţele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piaţa de energie electrică se garantează preluarea în reţeaua electrică;2. La articolul 2, după litera am) se introduc patru noi litere, literele an)-aq), cu următorul cuprins:an) cantitate statică anuală de certificate verzi - cantitatea totală a certificatelor verzi estimată a fi emisă până la închiderea schemei de sprijin în anul 2031 şi cantitatea de certificate verzi amânate de la tranzacţionare în perioada 2013-2024, împărţită la numărul de ani rămaşi până la expirarea duratei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi;ao) piaţă centralizată anonimă de certificate verzi - cadrul organizat de tranzacţionare a certificatelor verzi, deservit de un sistem de tranzacţionare care permite fiecărui participant la piaţa de certificate verzi să introducă ofertele ferme proprii privind cantitatea şi preţul propuse pentru vânzare sau cumpărare de certificate verzi fără ca identitatea să fie dezvăluită celorlalţi participanţi la sesiunea de tranzacţionare şi să cunoască cantităţile şi preţurile propuse spre tranzacţionare de ceilalţi participanţi la piaţă începând cu momentul introducerii ofertelor, pe baza regulilor aprobate de către ANRE. Pieţele centralizate anonime sunt organizate distinct pentru tranzacţionarea spot a certificatelor verzi, decontate între părţi pe baza rezultatelor notificate de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., denumită în continuare OPCOM, şi pentru tranzacţionarea la termen a certificatelor verzi, decontate între părţi pe baza contractului standard aplicabil şi a rezultatelor notificate de OPCOM;ap) piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi - piaţă centralizată şi anonimă în cadrul căreia se asigură tranzacţionarea concurenţială, transparentă, publică, centralizată şi nediscriminatorie a energiei electrice din surse regenerabile asociat cu certificatele verzi aferente cantităţii de energie electrică tranzacţionate. În cadrul pieţei centralizate pentru energia electrică susţinută prin schema de ajutor de stat este stabilit în mod concurenţial preţul energiei electrice, iar certificatele verzi asociate cantităţii de energie electrică tranzacţionate sunt vândute la preţul de închidere stabilit în ultima sesiune de tranzacţionare pe piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi;aq) impactul mediu al certificatelor verzi la consumatorul final - contravaloarea certificatelor verzi facturată consumatorilor finali, exprimată în lei/MWh şi care se calculează ca produs între cota de achiziţie de certificate verzi exprimată în CV/MWh şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi exprimat în lei/CV, stabilit pe piaţa centralizată anonimă spot, la nivelul anului anterior.3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile care includ sisteme de stocare a energiei electrice, ANRE poate emite decizii de acreditare/ modificarea acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, cu condiţia ca sistemele de măsurare a energiei electrice din instalaţii să permită acordarea certificatelor verzi numai pentru energia electrică produsă din surse regenerabile. (3^2) Perioada de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi este cea prevăzută la alin. (2) şi se calculează de la data emiterii primei decizii de acreditare după punerea în funcţiune a centralelor/grupurilor respective, care îi conferă producătorului acreditat dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în vigoare la data emiterii acesteia, din care se scade perioada în care a beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi conform art. 6 alin. (7) lit. a), având în vedere perioadele de întrerupere/suspendare survenite, definite conform reglementărilor ANRE.(3^3) Prin excepţie de la perioadele prevăzute la alin. (2) se conferă dreptul producătorului acreditat sau producătorului căruia i-a expirat acreditarea sau licenţa:a) să obţină certificatele verzi amânate de la tranzacţionare conform prevederilor art. 6 alin. (2^1) şi (2^5), inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare; şib) să tranzacţioneze, inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare, până la data de 31 martie 2032, certificatele verzi emise pentru producţia proprie realizată în perioada de valabilitate a deciziei de acreditare.4. La articolul 3 alineatul (6), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g) energia electrică produsă, inclusiv în perioada de probe, în grupuri sau centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie pentru care numărul redus de certificate verzi calculat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) lit. b), corespunzător cumulului de ajutoare, este mai mic sau egal cu zero.5. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă. 6. La articolul 4, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins: (6^1) Începând cu anul 2018, ANRE calculează cantitatea statică anuală de certificate verzi, la fiecare doi ani, pe baza unei metodologii, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul până la data de 30 iunie asupra cantităţii statice anuale de certificate verzi pentru următoarea perioadă de doi ani.(6^2 ) Cantitatea statică anuală de certificate verzi, comunicată de ANRE conform alin. (6^1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.7. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) În luna decembrie, ANRE stabileşte prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, ţinând cont de cantitatea statică de certificate verzi şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor, fără a depăşi impactul mediu în factura consumatorului final de 11,1 euro/MWh. Valoarea în lei a acestui impact se stabileşte având în vedere un curs de schimb valutar calculat ca medie aritmetică între valorile lunare ale cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru primele 11 luni ale anului în curs.8. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins: (9^1) Începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităţii statice de certificate verzi şi a consumului final de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăşi impactul mediu la consumator de 11,1 euro/MWh stabilit având în vedere preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior. Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent.9. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Operatorul de transport şi sistem emite pentru tranzacţionare certificatele verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) şi (2^5) şi după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare a producătorului, până la termenele prevăzute la alin. (2^2) şi (2^6).(1^2) Certificatele verzi emise în condiţiile alin. (1) sunt supuse tranzacţionării şi dobândesc valoare doar în momentul tranzacţionării lor.10. La articolul 6, alineatele (2^2), (2^3) și (2^4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2^2) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) lit. a) şi b) se va face începând cu 1 ianuarie 2018, în tranşe egale lunare până la data de 31 decembrie 2025.(2^3) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, după aplicarea prevederilor alin. (7) lit. b), dispoziţiile alin. (2^1) şi (2^5) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar.(2^4) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, dacă numărul de certificate verzi calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (2^1) şi (2^5).11. La articolul 6, după alineatul (2^4) se introduc două noi alineate, alineatele (2^5) şi (2^6), cu următorul cuprins: (2^5) Începând cu 1 aprilie 2017 până la data de 31 decembrie 2024 se amână temporar tranzacţionarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare din cele prevăzute la alin. (2) lit. f), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013.(2^6) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) lit. c) şi alin. (2^5) se va face începând cu 1 ianuarie 2025, în tranşe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030.12. La articolul 6 alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate stabilite prin Decizia Comisiei C (2016) 8.865 final, 16 decembrie 2016, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat.13. La articolul 8, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă..................................................................................................(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decât preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior.14. După alineatul (6) al articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins: (6^1) Facturarea certificatelor verzi, respectiv regularizarea certificatelor verzi până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, la consumatorii finali se realizează de către furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1), în baza unei proceduri specifice elaborate de ANRE.15. La articolul 8, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: (7) Contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), precum şi amenda prevăzută la art. 12 alin. (2^3) nu pot fi incluse în factura către consumatorul final.16. La articolul 8, alineatul (9) se abrogă. 17. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa certificatelor verzi este asigurat de OPCOM, ca operator al pieţei de energie electrică, conform reglementărilor emise de ANRE.18. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: (4) ANRE va elabora până la data de 1 septembrie 2017 cadrul de reglementare necesar funcţionării pieţelor centralizate anonime de certificate verzi şi pieţei centralizate pentru energia electrică susţinută prin schema de ajutor de stat.(5) Un certificat verde poate face obiectul unei singure tranzacţii între producător în calitate de vânzător şi furnizor în calitate de cumpărător. Prin excepţie, producătorul de energie electrică din surse regenerabile angajat într-un contract bilateral cu un furnizor de energie electrică, care se află în situaţia de a nu realiza numărul de certificate verzi contractate, poate achiziţiona diferenţa de pe pieţele centralizate de certificate verzi, doar pentru a acoperi această diferenţă.19. La articolul 11, alineatele (3), (4) și (5) se abrogă.20. La articolul 12, după alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alineatul (2^5), cu următorul cuprins:(2^5) Începând cu anul 2018, furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligaţi să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate Administraţiei Fondului pentru Mediu la valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent.21. La articolul 12, alineatul (2^3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2^3) Furnizorii de energie electrică şi producătorii care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi şi care realizează cota obligatorie anuală de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul precedent într-o proporţie mai mică de 90% faţă de cota anuală obligatorie se sancţionează cu amenda egală cu produsul dintre valoarea maximă a certificatelor verzi stabilită anual conform prevederilor legale şi numărul de certificate verzi neachiziţionate corespunzător diferenţei dintre 90% din cota anuală obligatorie şi cota realizată la nivelul fiecărui trimestru, rămânând obligativitatea îndeplinirii cotei anuale obligatorii, caz în care cuantumul amenzii va fi cel prevăzut la alin. (2).22. La articolul 12, alineatele (3) şi (4) se abrogă.23. La articolul 14, alineatele (2), (3), (4), (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice aparţinând autorităţilor publice şi care sunt realizate, parţial sau total, din fonduri structurale, în proiecte care nu sunt «generatoare de venit» în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990 poate fi vândută furnizorilor de energie electrică cu care acestea au încheiat contract de furnizare, la preţuri negociate.(3) Furnizorii de energie electrică menţionaţi la alin. (2) sunt obligaţi, la solicitarea autorităţilor publice prevăzute la alin. (2), să achiziţioneze energia electrică produsă conform alin. (2).(4) Vânzarea energiei prevăzute la alin. (2) nu trebuie să genereze venituri pentru autorităţile publice, peste valoarea reală a costului de investiţie din cadrul proiectului finanţat parţial sau total din fonduri structurale...................................................................................................(6) Persoanele fizice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică aparţinând operatorilor de distribuţie concesionari, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelei electrice, la un preţ stabilit conform reglementărilor ANRE...................................................................................................(8) Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piaţa de energie electrică se asigură acces garantat la reţea, cu excepţia energiei electrice care este contractată şi vândută la preţ reglementat în condiţiile legii, pentru care se asigură accesul prioritar la reţea.(9) ANRE stabileşte regulile care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la reţele în condiţiile alin. (7) şi (8).24. La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.25. La articolul 14, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.26. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) nefurnizarea sau furnizarea incompletă ori incorectă, de către operatorii economici şi persoanele fizice cu obligaţie de raportare la ANRE, a datelor, documentelor şi/sau a informaţiilor solicitate în baza legii şi a reglementărilor în vigoare, la termenele stabilite de ANRE;27. La articolul 30 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) neachiziţionarea trimestrială a unui procent minim de 90% din numărul de certificate verzi necesar a fi achiziţionate conform prevederilor art. 8 alin. (2^1);28. La articolul 30 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) nerespectarea art. 10 alin. (1) de către producători şi furnizori.29. La articolul 30, alineatele (2) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.(2^1)  Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă după cum urmează:a) de la 10.000 lei la 100.000 lei în cazul operatorilor economici, precum şi în cazul persoanelor juridice nou-înfiinţate, care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării;b) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri realizată în cazul operatorilor economici în anul financiar anterior pentru nerespectarea repetată de cel puţin două ori într-un an calendaristic şi cu amendă de la 100.001 lei la 1.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice nou-înfiinţate şi care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării;c) de la 2.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor fizice.30. La articolul 30, după alineatul (2^1) se introduc două noi alineate, alineatele (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:(2^2)  Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. g) se sancţionează cu amendă după cum urmează:a) între 1%-5% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;b) În cazul persoanelor juridice nou-înfiinţate şi care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, acestea sunt sancţionate cu amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2^3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b^1) se sancţionează după cum urmează:a) cu avertisment scris, în cazul primei abateri;b) cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (2^3), în cazul celei de-a doua abateri înregistrate în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere;c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (2^3) şi cu amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri din anul precedent, pentru persoane juridice care nu sunt acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, respectiv cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (2^3) din prezentul act normativ şi cu suspendarea prin decizie ANRE a emiterii de certificate verzi operatorilor economici şi persoanelor fizice acreditate, până la concurenţa cu numărul de certificate verzi neachiziţionate, începând cu cea de-a treia abatere înregistrată în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere.31. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul IIArticolul 5 din Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 3 iunie 2015, se abrogă.  +  Articolul IIIAlineatele (1) şi (2) ale articolului II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi, prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la art. X din prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin centrale electrice cu putere instalată cuprinsă între 1 MW şi 3 MW pe producător, care beneficiază de sistemul de promovare şi care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale, în proiecte care nu sunt «generatoare de venit» în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990, pot încheia contracte bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei electrice negociate direct, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVDupă alineatul (2) al art. II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Vânzarea energiei prevăzute la alin. (1) şi (2) nu trebuie să genereze venituri pentru producătorii de energie electrică, peste valoarea reală a costului de investiţie din cadrul proiectului finanţat parţial sau total din fonduri structurale.  +  Articolul VÎn termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) actualizează cadrul de reglementare, ca urmare a modificărilor şi completărilor prevăzute la art. I.  +  Articolul VIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 4 alin. (4^1) şi (4^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VIICantitatea statică anuală de certificate verzi pentru perioada 2017-2018 este de 14.910.140 certificate verzi, ajustată pentru anul 2017 conform prevederilor art. VIII alin. (1).  +  Articolul VIII(1) Până la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ANRE va stabili prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată aplicabilă de la data intrării în vigoare a acestuia, ţinând cont de cantitatea statică de certificate verzi şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul 2017, fără a depăşi un impact mediu în factura consumatorului final de 11,1 euro/MWh. Cantitatea statică ce va fi luată în calculul acestei cote este egală cu produsul dintre cantitatea statică de CV stabilită la art. VI şi numărul de zile rămase de la intrarea în vigoare a ordinului ANRE până la sfârşitul anului împărţit la 365 de zile.(2) Până la data de 1 martie 2018, ANRE va stabili prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2017, după cum urmează:a) pentru perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2017 şi data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1), valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi se stabileşte pe baza cantităţilor realizate de energie electrică din surse regenerabile şi a consumului final de energie electrică din perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2017 şi data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1), în condiţiile art. 4 alin. (9) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b) pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1) şi data de 31 decembrie 2017, valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi se stabileşte pe baza cantităţii statice de certificate verzi stabilite conform prevederilor alin. (1) şi a consumului final de energie electrică din perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1) şi data de 31 decembrie 2017, dar fără a depăşi impactul mediu la consumator de 11,1 euro/MWh stabilit având în vedere preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată de certificate verzi, respectiv din piaţa anonimă spot a certificatelor verzi, după caz, din aceeaşi perioadă. Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1) şi data de 31 decembrie 2017.  +  Articolul IXCertificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi certificatele verzi amânate la tranzacţionare începând cu 1 iulie 2013 sunt valabile şi se pot tranzacţiona până la data de 31 martie 2032.  +  Articolul XÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă contractele bilaterale ce se vor încheia pe piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi pot avea o durată maximă de valabilitate până la data de 31 august 2017.  +  Articolul XI(1) Contractele bilaterale de vânzare-cumpărare a certificatelor verzi încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă produc efecte juridice până la data expirării acestora, fără posibilitate de prelungire.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă este interzisă încheierea de acte adiţionale la contractele bilaterale, pentru majorarea numărului de certificate verzi tranzacţionate prin acestea.  +  Articolul XII(1) Începând cu data de 1 septembrie 2017 tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă numai producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie şi operatorilor economici care au obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în mod transparent, centralizat şi nediscriminatoriu pe pieţele centralizate anonime şi/sau pe piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi administrate de OPCOM. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pot tranzacţiona în calitate de cumpărători, pe piaţa centralizată pentru energia electrică susţinută prin certificate verzi, toţi furnizorii de energie electrică.  +  Articolul XIII(1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 martie 2032, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele menţionate la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se încadrează între:a) o valoare minimă de tranzacţionare de 29,4 euro/certificat; şib) o valoare maximă de tranzacţionare de 35 euro/certificat.(2) Pentru perioada prevăzută la alin. (1), valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent şi se publică de către OPCOM pe site-ul propriu, în ziua lucrătoare următoare zilei în care BNR publică cursul mediu de schimb pentru anul precedent.  +  Articolul XIVMinisterul Finanţelor Publice elaborează şi supune spre aprobare Guvernului cadrul legal necesar pentru a asigura comercializarea energiei electrice produse şi livrate în reţeaua electrică de centralele electrice aparţinând persoanelor fizice prevăzute la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul XVPână la înfiinţarea pieţei centralizate anonime a certificatelor verzi, în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, preţul certificatelor verzi va fi calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a certificatelor verzi din luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.  +  Articolul XVICertificatele verzi emise după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă dobândesc valoare în momentul tranzacţionării, iar cele emise anterior au regimul juridic stabilit de legislaţia în vigoare la momentul emiterii acestora.  +  Articolul XVIIPentru anul 2017, furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligaţi să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate Administraţiei Fondului pentru Mediu la o valoare egală cu 70 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent.  +  Articolul XVIII(1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. XI, privind încheierea de acte adiţionale la contractele bilaterale în vigoare, pentru extinderea valabilităţii acestora şi/sau majorarea numărului de certificate verzi tranzacţionate. (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior.(3) În cazul persoanelor juridice nou-înfiinţate şi care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, acestea sunt sancţionate cu amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul XIXModificările aduse articolului 30 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi articolul XVIII intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 30 martie 2017.Nr. 24.----