HOTĂRÂRE nr. 548 din 8 iulie 1999privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 iulie 1999  În temeiul prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice, regiile autonome și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, care dețin date și documente cu privire la domeniul public, sunt obligate să le pună la dispoziție comisiilor speciale, constituite potrivit prevederilor pct. II din anexa, la cererea acestora.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Vlad Rosca
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul lucrărilor
  publice și amenajării
  teritoriului,
  Șerban Antonescu,
  secretar de stat
   +  AnexăNORME TEHNICEpentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelorI. - Prezentele norme tehnice reglementează modul unitar de întocmire a inventarului bunurilor care pot alcătui domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în conformitate cu prevederile legale.II. - (1) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și consiliile locale vor aproba, prin hotărâre proprie, înființarea, funcționarea și organizarea comisiilor speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.(2) La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale comisiile speciale vor avea următoarea componenta:a) comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județelor, respectiv al municipiului București:Președinte:* președintele consiliului județean, respectiv primarul general al municipiului BucureștiMembri:* secretarul consiliului județean, respectiv secretarul general al municipiului București, care va fi și secretarul comisiei speciale;* directorul Direcției programe-prognoze și buget-finanțe;* directorul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice;* directorul Direcției juridice;b) comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașelor va avea următoarea componenta:Președinte:* primarulMembri:* secretarul consiliului local, care va fi și secretarul comisiei speciale;* directorul Direcției (sau șeful serviciului) economice;* directorul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului;* directorul Direcției juridice și administrație publică locală;c) comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor:Președinte:* primarulMembri:* secretarul consiliului local, care va fi și secretarul comisiei speciale;* contabilul;* agentul agricol;* tehnicianul în construcții sau un alt funcționar public din cadrul aparatului propriu.III. - (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor cu care a fost investită prin lege, comisia specială va fi sprijinita de către ceilalți specialiști din aparatul propriu al consiliului județean sau local, după caz.(2) În cazul comisiilor speciale constituite la nivel comunal și orasenesc, consiliul județean va asigura asistența tehnica de specialitate.IV. - Domeniul public al județelor este alcătuit din categorii de bunuri prevăzute în anexa nr. 1, precum și din alte bunuri de uz sau de interes județean, care vor fi declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege ca bunuri de uz ori de interes public național sau local.V. - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județelor va fi întocmit și aprobat potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.VI. - Domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor este alcătuit din categorii de bunuri prevăzute în anexa nr. 3, precum și din alte bunuri de uz și de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca bunuri de uz ori de interes public național sau județean.VII. - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunelor, orașelor sau municipiilor va fi declarat și aprobat potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4.VIII. - La efectuarea inventarului comisiile speciale constituite vor avea în vedere metodologiile privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar și a cadastrului rețelelor edilitare în localități, aprobate prin ordinele comune ale ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie nr. 90/N/911/-C.P. și, respectiv, nr. 91/N/912/-C.P. din 2 iunie 1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997.IX. - Pentru identificarea bunurilor ce constituie domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor vor fi avute în vedere și Normele privind organizarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.388 din 15 decembrie 1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.X. - Inventarele se insusesc, prin hotărâre, de către consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și de către consiliile locale.XI. - Inventarele însușite potrivit prevederilor pct. X vor fi centralizate și transmise Departamentului pentru Administrație Publică Locală, împreună cu hotărârile consiliilor locale și județene, de către consiliile județene, până la data de 30 august 1999.XII. - Inventarele astfel transmise vor fi analizate de Departamentul pentru Administrație Publică Locală, împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, și vor fi supuse aprobării Guvernului până la data de 28 octombrie 1999.XIII. - Atestarea apartenentei bunurilor la domeniul public de interes județean sau local se va face, conform legii, de către Guvern, prin hotărâre emisă pentru fiecare județ în parte și, respectiv, pentru municipiul București.XIV. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa nr. 1-------la normele tehnice------------------LISTA ORIENTATIVAcuprinzând unele categorii de bunuri care alcătuiesc domeniul public județean a) drumurile județene, incluzând tunelele, viaductele, podurile, podetele și alte lucrări de arta, precum și zonele de protecție a acestora;b) terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul județean și aparatul propriu al acestuia, precum și instituțiile publice de interes județean, cum sunt: teatre, case de cultura, biblioteci, muzee, spitale, policlinici, cămine de copii, de bătrâni și pentru persoane cu handicap și alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau de interes public național sau local;c) sistemele de alimentare cu apa care deservesc sau se afla pe teritoriul a doua sau mai multe localități din județ, cu terenurile aferente:– stațiile de captare a apei din izvoare, drenuri, puțuri, râuri, lacuri naturale, lacuri de acumulare;– stațiile zonale de tratare a apei;– stațiile zonale de pompare și repompare a apei;– rezervoarele zonale de inmagazinare a apei;– castelele zonale de apa;– conductele de aductiune și distribuție a apei până la limita proprietății consumatorilor;d) sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, care deservesc sau se afla pe teritoriul a doua sau mai multe localități din județ, cu terenurile aferente:– colectoarele și rețelele de canalizare de la limita proprietății evacuatorilor până la stațiile zonale de epurare a apelor uzate;– stațiile zonale de pompare și repompare a apelor uzate;– bazinele zonale de retenție a apelor uzate;– stațiile zonale de epurare a apelor uzate, inclusiv terenurile de deshidratare a namolurilor;– colectoarele de evacuare și gurile de vărsare a apelor epurate în receptor;e) sistemele de alimentare cu energie termica care deservesc sau se afla pe teritoriul a doua sau mai multe localități din județ, cu terenurile aferente:– rețelele zonale de transport și distribuție a energiei termice până la limita proprietății consumatorilor;– punctele termice zonale;– construcțiile și instalațiile auxiliare zonale;f) sistemele de salubrizare și gestionare a deșeurilor, care deservesc sau se afla pe teritoriul a doua sau mai multe localități din județ, cu teritoriile aferente:– punctele de colectare zonale și depozitele zonale de deșeuri;– construcțiile și terenurile special amenajate, destinate sortarii, tratarii, valorificării și incinerarii zonale a deșeurilor.  +  Anexa nr. 2-------la normele tehnice------------------ Județul ................. COMISIA SPECIALĂ PENTRU Insusit de consiliul județean, ÎNTOCMIREA INVENTARULUI respectiv Consiliul General BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC al Municipiului București, DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚELOR, prin Hotărârea nr. .......... RESPECTIV AL MUNICIPIULUI din ............. BUCUREȘTI                                         Președintele consiliului județean,                                     respectiv primarul general al municipiului                                                       București                                    .........................................                                   (numele și prenumele, semnatura și sigiliul)                    INVENTARULbunurilor care aparțin domeniului public al județului .................
  Secțiunea I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasifi- care 1*) Denumirea bunului 2*) Elementele de identi- fiecare 3* Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inven- tar 4*) Situația juridică actuala5*)
  0 1 2 3 4 5 6
  Secțiunea II Bunuri mobile
  Nr. crt. Codul de clasifi- care 1*) Denumirea bunului 2*) Elementele de identi- fiecare 3* Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inven- tar 4*) Situația juridică actuala5*)
  0 1 2 3 4 5 6
                            Președinte,              ................................        (numele și prenumele, semnatura și sigiliul)                              Membri:               ...............................               (numele, prenumele și semnatura)NOTE EXPLICATIVE:1*) Se completează numai pentru bunurile care au regim de mijloace fixe.2*) Se înscrie denumirea actuala integrală, fără inițiale sau abrevieri, potrivit prevederilor din actul de constituire, registrul notarial sau din alte evidente legale.3*) Se vor menționa datele complete de individualizare administrativă și tehnica, descriptive, adresa actuala și vecinătățile.4*) Cuprinde valoarea de inventar, respectiv de înregistrare la data de 31 decembrie 1998.5*) Cuprinde acte de proprietate sau alte acte doveditoare (hotărâri ale Guvernului, decizii, acte de donație etc.).
   +  Anexa nr. 3-------la normele tehnice------------------LISTA ORIENTATIVAcuprinzând unele categorii de bunuri care alcătuiesc domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilora) drumurile comunale, vicinale, strazile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podetele, precum și zonele de protecție a acestora;b) sistemele de alimentare cu apa, cu terenurile aferente:– stațiile de captare a apei din izvoare, drenuri, puțuri, râuri, lacuri naturale, lacuri de acumulare;– stațiile de tratare a apei;– stațiile de pompare și repompare a apei;– rezervoarele de inmagazinare a apei;– castelele de apa;– conductele de aductiune și distribuție a apei până la limita proprietății consumatorilor;c) sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente:– colectoarele și rețelele de canalizare de la limita proprietății evacuatorilor până la statia de epurare a apelor uzate;– stațiile de pompare și repompare a apelor uzate;– bazinele de retenție a apelor uzate;– stațiile de epurare a apelor uzate, inclusiv terenurile de deshidratare a namolurilor;– colectoarele de evacuare și gurile de vărsare a apelor uzate în receptor;d) sistemele de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente:– rețelele de transport și distribuție a energiei termice până la limita proprietății consumatorilor;– punctele termice;– construcțiile și instalațiile auxiliare;e) sistemele de salubrizare și gestionare a deșeurilor, cu terenurile aferente:– punctele de colectare și depozitele de deșeuri;– construcțiile și terenurile special amenajate, destinate sortarii, tratarii, valorificării și incinerarii deșeurilor;f) sistemele de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente:– rețelele electrice de contact, aeriene sau la sina;– liniile de tramvai;– stațiile electrice de transformare și racordurile de energie electrica;g) sistemele de infrastructura privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente:– piețele agroalimentare, târgurile și oboarele;– lacurile și plajele, dacă nu au fost declarate de uz sau de interes public național;– parcurile publice, zonele de agrement și strandurile;– grădinile botanice și zoologice;– spațiile verzi, parcarile și terenurile de joaca pentru copii;– bazele sportive;– cismelele publice, baile publice și grupurile sanitare publice;– semafoarele și indicatoarele de circulație;– cimitirele orășenești, comunale și crematoriile umane;h) terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatre, case de cultura, cămine culturale, case și palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădinițe, cămine, spitale, policlinici, cămine de copii, de bătrâni și pentru persoane cu handicap și alte asemenea instituții;i) locuintele sociale;j) adăposturile ALA;k) statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național;l) bogățiile de orice natura ale subsolului, în stare de zacamant, dacă nu au fost declarate de interes public național;m) baltile, iazurile și helesteiele comunale, cu zonele de protecție sanitară aferente;n) terenurile cu destinație forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului și dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat.  +  Anexa nr. 4-------la normele tehnice------------------ Județul .......................... Municipiul/orașul/comuna ......... COMISIA SPECIALĂ PENTRU Insusit de consiliul local, ÎNTOCMIREA INVENTARULUI prin Hotărârea nr. .......... BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC din ............. DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI, ORAȘULUI SAU COMUNEI                                       Primarul municipiului/orașului/comunei,                                    .........................................                                   (numele și prenumele, semnatura și sigiliul)                    INVENTARULbunurilor care aparțin domeniului public al municipiului/orașului/comunei .......................................
  Secțiunea I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasifi- care 1*) Denumirea bunului 2*) Elementele de identi- fiecare 3* Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inven- tar 4*) Situația juridică actuala5*)
  0 1 2 3 4 5 6
  Secțiunea I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasifi- care 1*) Denumirea bunului 2*) Elementele de identi- fiecare 3* Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inven- tar 4*) Situația juridică actuala5*)
  0 1 2 3 4 5 6
                            Președinte,              ................................        (numele și prenumele, semnatura și sigiliul)                              Membri:               ...............................               (numele, prenumele și semnatura)NOTE EXPLICATIVE:1*) Se completează numai pentru bunurile care au regim de mijloace fixe.2*) Se înscrie denumirea actuala integrală, fără inițiale sau abrevieri, potrivit prevederilor din actul de constituire, registrul notarial sau din alte evidente legale.3*) Se vor menționa datele complete de individualizare administrativă și tehnica, descriptive, adresa actuala și vecinătățile.4*) Cuprinde valoarea de inventar, respectiv de înregistrare la data de 31 decembrie 1998.5*) Cuprinde acte de proprietate sau alte acte doveditoare (hotărâri ale Guvernului, decizii, acte de donație etc.).-----