HOTĂRÂRE nr. 138 din 16 martie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 20 martie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.2. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  (7) Pentru investiţiile care prevăd construcţii-montaj, proiectul tehnic de execuţie se avizează după semnarea contractului de finanţare de către AFIR, în conformitate cu procedurile de lucru ale AFIR.
  3. La articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul.4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Pot depune proiecte aferente măsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020 şi solicitanţii care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR.5. La articolul 7, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  (7) Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru măsuri/submăsuri din PNDR 2014-2020 sau scheme de ajutor, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.
   +  Articolul IIPrevederile prezentei hotărâri se aplică şi proiectelor aflate în etapa de evaluare-selectare, ai căror solicitanţi nu au fost notificaţi de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în condiţiile legale şi procedurale, în vederea încheierii contractului de finanţare.  +  Articolul IIILa anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 28 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 13.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:13.4. avizul favorabil al AFIR asupra unei achiziţii, conform procedurilor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în cazul investiţiilor, în copie.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Bogdan Mănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 martie 2017.Nr. 138.----