ORDIN nr. 686 din 25 iunie 1999pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 14 iulie 1999  Ministrul finanţelor,în temeiul prevederilor art. VI de la Titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice şi în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală legislaţie contabila va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1                     NORME privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing    În baza prevederilor art. VI de la titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, se emit următoarele norme privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing:    1. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind leasingul operational     1.1. În contabilitatea societăţilor de leasing (locator)    a) Achiziţionarea de imobilizari corporale ce urmează a fi predate în regim de leasing se înregistrează pe baza facturilor emise de furnizorii interni, prin articolul contabil:
    %404 "Furnizori de imobilizări"
     212  "Mijloace fixe"    
    4426  "T.V.A. deductibilă"*)  
      b) Achiziţionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi, ce urmează a fi predate în regim de leasing, se înregistrează prin articolul contabil:
    212"Mijloace fixe"=404"Furnizori de imobilizări"
      c) Amortizarea imobilizarilor corporale achiziţionate şi predate utilizatorilor conform contractelor de leasing potrivit duratelor normale de funcţionare legale în vigoare:
    681"Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor"=281"Amortizări privind imobilizările corporale"
      d) Înregistrarea facturii emise de locator reprezentând ratele de încasat:
    411 "Clienţi"=%
        706"Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"
        4427"T.V.A. colectată"
      NOTĂ:    Contul 706 poate fi dezvoltat în analitic astfel:    - 706xx "Venituri din redevenţe reprezentând amortizarea"    - 706xy "Venituri din redevenţe reprezentând marja de profit"    e) Înregistrarea transferului dreptului de proprietate la valoarea reziduala stabilită între părţi în cazul în care este prevăzută în contract aceasta clauza, în baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii:
    461 "Debitori"=%
        7721"Venituri din cedarea activelor"
        4427"T.V.A. colectată"
      f) Scoaterea din patrimoniu a bunurilor care au constituit obiectul contractului de leasing:
    %212"Mijloace fixe"
    281"Amortizări privind imobilizările"      
    6721"Cheltuieli privind activele cedate"    
      1.2. În contabilitatea utilizatorului (locatar)    a) Imobilizarile corporale primite în cazul tranzacţiilor de leasing conform prevederilor din contractele încheiate între părţi se înregistrează în debitul contului de ordine şi evidenta 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate". Acest cont se crediteaza pe măsura plăţii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel încât soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor rămase de rambursat.    Valoarea înscrisă în debitul contului 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate" se compune din:    - valoarea iniţială a bunului, reprezentând costul de achiziţie la societăţile de leasing;    - beneficiul, respectiv marja de profit stabilită între părţi.    b) Înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridică română), reprezentând ratele de achitat:
    %=401"Furnizori"
    612"Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"      
    4426"T.V.A. deductibilă"*)    
      c) Înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor, (persoana juridică străină), reprezentând ratele de achitat:
    612"Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"=401"Furnizori"
        şi    
    4426"T.V.A. deductibilă"*)=5121"Conturi la bănci în lei"
                                    sau    înregistrarea taxei pe valoarea adăugată datorate:
    4428"T.V.A. neexigibilă"=446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
      NOTĂ:    Contul 612 poate fi dezvoltat în analitic astfel:    - 612xx "Cheltuieli cu redevenţele la nivelul amortizarii"    - 612xy "Cheltuieli cu redevenţele reprezentând marja locatorului"    În cazul societăţii de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridică străină cu sediul în străinătate, se va inregistra şi impozitul pe redevenţe datorat de aceasta (conform prevederilor din convenţiile pentru evitarea dublei impuneri, încheiate de România cu alte state), dar achitat de beneficiar la cursul de schimb în vigoare la data respectiva, efectuandu-se articolele contabile:
    401"Furnizori"=446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
                               şi, respectiv,
    446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"=5121"Conturi la bănci în lei"
      Impozitul pe redeventa se va calcula prin aplicarea cotei de impozit prevăzute în convenţiile pentru evitarea dublei impuneri, încheiate de România cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente, asupra redeventei, astfel cum este ea definită la art. 24 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/1999.    În situaţia existenţei unor diferenţe de curs valutar la data achitării redeventei, acestea se înregistrează la venituri sau la cheltuieli financiare, după caz.    d) 1. Înregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achiziţionate din ţara (atunci când exista opţiunea de cumpărare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achiziţionat de la o persoană juridică română, pe baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii:
    %=404"Furnizori de imobilizări"
    212"Mijloace fixe"      
    4426"T.V.A. deductibilă"*)    
      d) 2. Înregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achiziţionate din străinătate (atunci când exista opţiunea de cumpărare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achiziţionat de la o persoană juridică română, pe baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii:
    %=404"Furnizori de imobilizări"
    212"Mijloace fixe"      
    4426"T.V.A. deductibilă"*)    
                                    şi    înregistrarea şi achitarea taxei vamale de către utilizator conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/1999:
    446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"=5121"Conturi la bănci în lei"
                                  respectiv
    212"Mijloace fixe"=446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
      e) Înregistrarea transferului dreptului de proprietate (atunci când exista opţiunea de cumpărare a bunurilor) la valoarea reziduala a bunului achiziţionat de la o persoană juridică străină, pe baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii:
    212"Mijloace fixe"=404"Furnizori de imobilizări"
    4426"T.V.A. deductibilă"*)=5121"Conturi la bănci în lei"
                                    sau    înregistrarea taxei pe valoarea adăugată datorate:
    4428"T.V.A. neexigibilă"=446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
      şi în cazul taxelor vamale, al accizelor, după caz:
    446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"=5121"Conturi la bănci în lei"
                                  respectiv
    212"Mijloace fixe"=446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
      f) Înregistrarea diferenţei de amortizare până la nivelul costului de achiziţie iniţial înregistrată la locator (din debit cont 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate", mai puţin beneficiul convenit între părţi):
    212"Mijloace fixe"=281"Amortizări privind imobilizările corporale"
      2. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind leasingul financiar     2.1. În contabilitatea societăţilor de leasing (locator)    a) Achiziţionarea de imobilizari corporale de la furnizori interni, care urmează a fi predate în regim de leasing:
    %404"Furnizori de imobilizări"
    212 4426"Mijloace fixe"  "T.V.A. deductibilă"*)    
      b) Achiziţionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi, care urmează a fi predate în regim de leasing:
    212"Mijloace fixe"=404"Furnizori de imobilizări"
      c) Predarea către beneficiar (utilizator) a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing la valoarea înscrisă în contract, respectiv la costul de achiziţie, şi evidentierea creanţei, inclusiv a dobânzii de încasat:
    2672"Împrumuturi acordate pe termen lung"=212"Mijloace fixe"
    2678"Dobânzi aferente creanţelor imobilizate"=472"Venituri înregistrate în avans"
      Imobilizarile corporale predate în leasing financiar de către locator se reflecta în debitul contului în afară bilanţului 8038 "Alte valori în afară bilanţului" analitic "Bunuri predate în leasing financiar".    Acest cont se crediteaza pe măsura facturarii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel încât soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor rămase de încasat.    d) Emiterea facturilor reprezentând ratele de încasat potrivit contractului şi înregistrarea acestora în contabilitate:
    411"Clienţi"=%
          706"Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"
          2678"Dobânzi aferente creanţelor imobilizate"
          4427"T.V.A. colectată"
                 şi, concomitent, următoarele operaţiuni:    d) 1. Înregistrarea la venituri a dobânzii facturate:
    472"Venituri înregistrate în avans"706"Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"
      d) 2. Credit cont 8038 "Alte valori în afară bilanţului" analitic "Bunuri predate în leasing financiar"    d) 3. Înregistrarea diminuării creanţei înregistrate la pct. 2.1 lit. c) în debitul contului 2672 "Împrumuturi acordate pe termen lung", cu cota-parte din veniturile facturate şi înregistrate în creditul contului 706 "Venituri din redevenţe, locatii de gestiune şi chirii":
    658 "Alte cheltuieli de exploatare"2672 "Împrumuturi acordate pe termen lung"
      e) La expirarea contractului de leasing, o dată cu facturarea ultimei rate se consemnează şi transferul dreptului de proprietate pe baza contractului de vânzare-cumpărare.    2.2. În contabilitatea utilizatorului (locatar)    a) Înregistrarea în contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform prevederilor din contractele încheiate între părţi şi evidentierea datoriei, inclusiv a dobânzilor aferente:
    212"Mijloace fixe"=167"Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
    471"Cheltuieli înregistrate în avans"=1687"Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate"
                                     şi    - Debit cont 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarilor corporale conform documentelor, inclusiv dobânda.    b) Amortizarea imobilizarilor corporale achiziţionate conform contractelor de leasing se face potrivit duratelor normale de funcţionare legale în vigoare.    Înregistrarea în contabilitatea utilizatorilor a amortizarii imobilizarilor corporale primite în cazul contractelor de leasing financiar:
    681"Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor"=281"Amortizări privind imobilizările corporale"
      c) Înregistrarea obligaţiei de plată a ratelor pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor:
    %=404"Furnizori de imobilizări"
    167"Alte împrumuturi şi datorii asimilate"      
    1687"Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate"      
    4426"T.V.A. deductibilă"*)    
                               şi, concomitent,
    666"Cheltuieli privind dobânzile"=471"Cheltuieli Înregistrate în avans"
                                    şi    - Credit cont 8036 "Redevenţe locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate".    În cazul în care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridică străină cu sediul în străinătate, se va inregistra şi impozitul pe dobânzi datorat de aceasta (conform prevederilor din convenţiile de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente), dar achitat de beneficiar la cursul de schimb în vigoare la data respectiva, precum şi taxa pe valoarea adăugată, efectuandu-se articolele contabile:
    404"Furnizori de imobilizări"=446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
                              şi, respectiv,
    446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"=5121"Conturi la bănci în lei"
      iar pentru taxa pe valoarea adăugată*),
    4426"T.V.A. deductibilă"=5121"Conturi la bănci în lei"
                                    sau    înregistrarea taxei pe valoarea adăugată datorate:
    4428"T.V.A. neexigibilă"=446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
      d) La expirarea contractului, o dată cu achitarea ultimei rate se consemnează şi transferul dreptului de proprietate, după cum urmează:    d) 1. În cazul bunurilor produse în ţara:
    %=404"Furnizori de imobilizări"
    167"Alte împrumuturi şi datorii asimilate"      
    4426"T.V.A. deductibilă"*)    
      d) 2. În cazul bunurilor din import se vor inregistra şi achită de către utilizator şi taxa vamală, conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/1999, precum şi taxa pe valoarea adăugată, efectuandu-se articolele contabile:
    %=404"Furnizori de imobilizări"
    167"Alte împrumuturi şi datorii asimilate"      
    4426"T.V.A. deductibilă"*)    
                                    şi
    446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"=5121"Conturi la bănci în lei"
                                  respectiv
    212"Mijloace fixe"=446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
      d) 3. În cazul în care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridică străină cu sediul în străinătate, se înregistrează şi taxa pe valoarea adăugată*) plătită sau de plătit (datorată):
    4426"T.V.A. deductibilă"=5121"Conturi la bănci în lei"
                                     sau
    4428"T.V.A. neexigibilă"=446"Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
      - Credit cont 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarilor corporale achiziţionate şi care au devenit proprietatea utilizatorului.    3. În aplicarea prevederilor art. 21 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, devenit art. 15 lit. b) prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificat prin Legea nr. 99/1999, părţile au obligaţia de a stabili prin contract atât valoarea ratelor iniţiale, cat şi criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calculării valorii ratelor de leasing indexate, înscrise în facturi, unde pe un rând distinct, intitulat "Diferenţe de preţ", se va reflecta valoarea indexării.    În contabilitatea locatorului "Diferenţele de preţ" înscrise distinct în factura se vor reflecta în creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" - analitic distinct, iar în contabilitatea utilizatorului, în debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - analitic distinct.    În contabilitatea utilizatorului diferenţele de preţ aferente ratelor dintr-un an fiscal, conform contractului, înregistrate în debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare", pot majoră valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni economico-financiare (articol contabil 212 = 758).------------    *) Înregistrarea taxei pe valoarea adăugată se face numai de către societăţile comerciale luate în evidenta ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată.    În cazul societăţilor comerciale neinregistrate ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată, T.V.A. achitată sau datorată se va inregistra în costul de achiziţie al bunurilor în conformitate cu prevederile pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991.    4. În cazul leasingului operational, în bilanţul contabil anual al utilizatorului valoarea ratelor rămase de rambursat (soldul debitor al contului 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate") se va înscrie în formularul "Date informative" pe rând distinct.    5. În cazul leasingului financiar:    a) În bilanţul contabil al locatorului valoarea ratelor rămase de încasat se reflecta în soldul conturilor 2672 "Împrumuturi acordate pe termen lung" şi 2678 "Dobânzi aferente creanţelor imobilizate", care se vor înscrie în formularul cod 23 "Situaţia creanţelor şi datoriilor", rândul 02 şi, respectiv, 03.    b) În bilanţul contabil al utilizatorului valoarea ratelor rămase de rambursat se reflecta în soldul conturilor 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" şi 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate", care se vor înscrie în formularul cod 23 "Situaţia creanţelor şi datoriilor", rândul 33 şi, respectiv, 37. ---------