ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016  Având în vedere reforma realizată în domeniul politicii sociale comune în problema persoanelor cu nevoi speciale prin ratificarea de către România a Convenţiei ONU prin adoptarea Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, prin schimbarea viziunii faţă de politica în domeniu din perioada 2000-2015, ce impune existenţa unor noi reglementări pe care Ministerul Tineretului şi Sportului trebuie să le promoveze cât mai urgent, ţinând cont în activitatea sa viitoare de armonizarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu actele normative subsecvente cu privire la nediscriminarea sportivilor cu nevoi speciale faţă de ceilalţi sportivi,luând în considerare necesitatea creării unui cadru normativ nediscriminatoriu pentru premierea şi susţinerea financiară a sportivilor cu nevoi speciale la acelaşi nivel cu ceilalţi sportivi, pentru acelaşi tip de performanţe obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale,ţinând cont de faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul juridic pentru alte acte normative care reglementează condiţiile pentru stabilirea de norme financiare pentru activitatea sportivă,neadoptarea acesteia ar conduce la disfuncţionalităţi în procesul de finanţare a activităţii sportive din sume de la bugetul de stat şi acordare de sprijin financiar pentru toate categoriile de sportivi.Luând în considerare necesitatea creării unui cadru normativ unitar referitor la calcularea rentei viagere pentru sportivii cu performanţe deosebite, astfel încât să nu mai existe neclarităţi care generează inechităţi cu privire la modul de calcul al acesteia, motiv pentru care în acest moment există situaţii concrete în care sportivi cu performanţe superioare beneficiază de o rentă viageră mai mică decât sportivi cu performanţe inferioare, dată fiind ambiguitatea textului legal în vigoare care dă naştere la cel puţin două modalităţi de calcul al rentelor viagere,ţinând cont că rentele viagere se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii cererii, precum şi de faptul că Ministerul Tineretului şi Sportului este în imposibilitatea soluţionării atât a cererilor privind calcularea, cât şi a cererilor privind recalcularea rentelor, cereri depuse în cursul anului 2016,având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect imposibilitatea acordării de sprijin financiar şi de premiere a sportivilor cu nevoi speciale, va genera blocaje şi ineficienţă şi va menţine inechităţile şi discriminările cu privire la premierea sportivilor cu nevoi speciale în raport cu ceilalţi sportivi, precum şi menţinerea inechităţilor şi discriminărilor referitoare la modul de calcul şi plata rentelor viagere între sportivii cu aceeaşi performanţă, pe de-o parte, şi între sportivii cu nevoi speciale şi ceilalţi sportivi, pe de altă parte, cu impact grav asupra activităţii sportive de performanţă şi, implicit, şi asupra imaginii României, întrucât sportul reprezintă una dintre valorile fundamentale ale unei societăţi,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 16^1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuţiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului şi Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi speciale pentru acelaşi tip de performanţe, obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale.2. La articolul 64, alineatele (1), (1^1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 64(1) Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele sportive individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor Paralimpice ori o medalie de aur la campionatele mondiale sau europene de seniori la probele sportive individuale sau pe echipe ce au fost incluse cel puţin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice are dreptul, la cerere şi cu confirmarea Ministerului Tineretului şi Sportului, la o rentă viageră.(1^1) Beneficiază de rentă viageră în condiţiile alin. (1) sportivul de performanţă care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (la 15-04-2017, Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) a) s-a retras din activitatea sportivă;b) are cetăţenie română, atât la data obţinerii performanţelor sportive, cât şi la data solicitării şi acordării rentei viagere;c) performanţele sportive pentru care solicită rentă viageră au fost obţinute concurând pentru România..................................................................................................(3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizează cel mai recent câştig salarial mediu brut pe economie publicat de Institutul Naţional de Statistică.3. La articolul 64 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) pentru sportivii care cumulează două sau mai multe medalii dintre cele prevăzute la lit. a), renta viageră se calculează astfel:– pentru prima cea mai valoroasă medalie se acordă cuantumul prevăzut la lit. a);– pentru fiecare dintre celelalte medalii, de valoare egală şi/sau inferioară, se acordă 50% din cuantumul prevăzut la lit. a);4. La articolul 64 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) valoarea maximă a rentei viagere calculată potrivit lit. a) şi b) nu poate depăşi echivalentul a cinci câştiguri salariale medii brute pe economie.5. La articolul 64, alineatul (6) se abrogă.6. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 64^1(1) În cazul retragerii de către organismul internaţional competent, din orice cauză, a medaliei sau a medaliilor în considerarea căreia/cărora sportivului i-a fost acordată sau, după caz, majorată renta viageră, acordarea rentei viagere încetează sau, după caz, se recalculează de drept cu începere de la data primirii de către Ministerul Tineretului şi Sportului a comunicării oficiale din partea federaţiei sportive pe care sportivul o reprezintă. În termen de cel mult 5 zile de la data înştiinţării de către organismul internaţional competent, federaţia sportivă are obligaţia să înştiinţeze Ministerul Tineretului şi Sportului cu privire la retragerea medaliei/medaliilor.(2) Acordarea rentei viagere încetează de drept şi în cazul:a) pierderii de către sportiv a cetăţeniei române, cu începere de la data pierderii acesteia;b) decesului sportivului, cu începere de la data decesului.(3) Ministerul Tineretului şi Sportului are obligaţia de a verifica periodic incidenţa situaţiilor prevăzute la alin. (2). (la 15-04-2017, Punctul 6., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) 7. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 67^1(1) Participanţii la activitatea sportivă pot fi:a) sportivi;b) antrenori;c) medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători; (la 15-04-2017, Punctul 7., Articolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) d) arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar. (la 15-04-2017, Punctul 7., Articolul I a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) e) alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive. (la 15-04-2017, Punctul 7., Articolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (2) Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, structurile sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive efectuează, pentru participanţii prevăzuţi la alin. (1), cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli pentru: (la 15-04-2017, Punctul 7., Articolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) a) transport, cazare, masă;b) alimentaţie de efort;c) indemnizaţii sportive, premii, prime, burse;d) asigurarea de accidente;e) asigurarea şi achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv, cheltuieli medicale şi pentru controlul doping;f) plata arbitrilor, medicilor, asistenţilor medicali, maseurilor, kinetoterapeuţior, cercetătorilor, operatorilor video, observatorilor, personalului auxiliar, altor persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii sportive.(3) Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.8. În cuprinsul legii, sintagma „salarii medii brute pe economie“ se înlocuieşte cu sintagma „câştiguri salariale medii brute pe economie“.  +  Articolul IIRentele viagere aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care renta rezultată în urma recalculării este mai mică decât cea aflată în plată/cuvenită la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se plăteşte renta viageră mai mare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Elisabeta Lipă
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 28 septembrie 2016.Nr. 61.----