ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 octombrie 2016  (la 15-04-2017, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) Ţinând cont de faptul că România trebuie să implementeze conform Master Planului General de Transport reforma în sectorul feroviar orientată pe patru direcţii de acţiune, şi anume:a) restructurarea reţelei de transport feroviar în sensul concentrării pe o reţea de transport eficientă astfel încât alocarea de fonduri pentru întreţinere, mentenanţă şi reparaţii curente să fie orientată pentru o reţea de transport feroviar sustenabilă din punct de vedere economic;b) atribuirea contractelor de servicii publice pentru operarea pe linia de cale ferată pentru transportul public de călători să aibă loc numai pe bază de licitaţii organizate conform legii pentru operatorii de transport feroviar;c) introducerea indicatorilor de performanţă care să stea la baza monitorizării contractelor de servicii publice legal încheiate;d) introducerea unor programe de eficientizare a activităţilor desfăşurate în sectorul de transport feroviar, inclusiv pentru Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trebuie să fie implementate de o structură specializată organizată sub autoritatea Ministerului Transporturilor,întrucât urgenţa reglementării este determinată de faptul că România trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante, inclusiv pentru sectorul feroviar, în caz contrar România riscând suspendarea/întreruperea fondurilor alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru sectorul feroviar, în valoare de aproximativ 1,280 mld euro, şi a sumei de 1,200 mld euro în cadrul Mecanismului de interconectare a Europei, ceea ce constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,ţinând cont de faptul că în prezent în sectorul feroviar se înregistrează performanţe economice destul de scăzute ale administratorului de infrastructură feroviară, dar şi ale operatorilor de servicii de transport public feroviar de călători, blocaje şi întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură feroviară, calitatea documentaţiilor tehnico-economice este destul de slabă, procesul de achiziţie, în unele cazuri, se desfăşoară cu dificultate şi fondul de timp pentru procesul de reformă şi investiţii feroviare este insuficient alocat,în lipsa unor măsuri care privesc reforma în sectorul feroviar din România performanţele economice ale companiilor aflate sub autoritatea ori în coordonarea Ministerului Transporturilor din sectorul feroviar vor continua să se deterioreze, efortul bugetar al statului român prin alocarea de subvenţii din bugetul de stat către sectorul feroviar va creşte continuu, iar lipsa de eficienţă în alocarea resurselor destinate sectorului feroviar se va manifesta în continuare,întrucât măsurile de reformă feroviară trebuie completate cu măsuri care privesc investiţiile în materialul rulant, precum şi cu măsuri care privesc modalitatea de alocare a subvenţiilor destinate operatorilor de servicii de transport feroviar public de călători, dar şi a facilităţilor de care beneficiază anumite categorii sociale pentru transportul pe calea ferată,deoarece implementarea celor patru direcţii de reformă feroviară trebuie realizată de o structură independentă care va funcţiona în subordinea Ministerului Transporturilor şi a cărei finanţare este realizată din bugetul fondurilor structurale în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, pentru cheltuielile de funcţionare şi de investiţii care sunt necesare pentru a asigura realizarea obiectului său de activitate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind implementarea măsurilor de reformă feroviară.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1(1) În subordinea Ministerului Transporturilor se înfiinţează Autoritatea pentru Reformă Feroviară, denumită în continuare A.R.F., ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, cu preluarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) şi e) şi atribuţiilor corespunzătoare acestora din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (2) A.R.F. are sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, care poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 2(1) Scopul înfiinţării A.R.F. este de a desfăşura următoarele categorii de activităţi:a) stabilirea şi urmărirea procesului de implementare a măsurilor necesare pentru eficientizarea reţelei de transport feroviar public de călători pe o reţea feroviară, astfel cum acestea vor rezulta din strategia de eficientizare în domeniul reţelei feroviare, care va fi elaborată în acest sens; (la 15-04-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) b) stabilirea, derularea şi implementarea măsurilor necesare, în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru atribuirea contractelor de servicii publice destinate serviciului public de transport feroviar de călători pentru toţi operatorii de transport feroviar de călători, în condiţiile prevăzute de lege;c) achiziţionarea, potrivit prevederilor legale în vigoare, de material rulant, destinat predării către operatori, în condiţiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de călători pe bază de proceduri aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, care se fundamentează pe criterii de transparenţă şi eficienţă, care să asigure o piaţă competitivă în domeniul transportului feroviar public de călători; (la 15-04-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) d) stabilirea, implementarea şi monitorizarea indicatorilor de performanţă pentru prestarea serviciilor de transport public feroviar de călători care vor sta la baza atribuirii contractelor de servicii publice, în condiţiile prevăzute de lege;e) elaborarea şi implementarea de programe necesare pentru eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată, inclusiv programe de eficientizare şi restructurare destinate administratorului de infrastructură feroviară;f) promovarea de reglementări în domeniul subvenţionării serviciilor publice de transport feroviar de călători şi alocarea acestor subvenţii către operatorii acestor servicii pentru a asigura o administrare eficientă a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar;g) promovarea de reglementări în domeniul utilizării eficiente a resurselor financiare alocate programelor de întreţinere destinate infrastructurii publice de transport feroviar;h) asigurarea alocării subvenţiilor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, prevăzute în contractele de servicii publice, încheiate cu operatorii de transport feroviar public de călători, şi răspunderii privind alocarea acestora; (la 15-04-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) i) încheierea şi gestionarea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar public de călători; (la 15-04-2017, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) j) asigurarea alocării, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat, a sumelor necesare pentru acordarea facilităţilor prevăzute pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători potrivit legislaţiei în vigoare; (la 15-04-2017, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) k^1) stabilirea criteriilor pentru utilizarea eficientă a capacităţilor disponibile ale infrastructurii feroviare, potrivit necesităţilor socioeconomice existente; (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) k^2) avizarea fundamentării solicitărilor suplimentare de trase ale operatorilor care au încheiate contracte de servicii publice de transport feroviar de călători, potrivit necesităţilor socioeconomice survenite pe perioada de valabilitate a graficului de circulaţie; (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) l) realizarea oricăror altor activităţi necesare scopului pentru care a fost înfiinţată.(2) A.R.F. realizează, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, studii, strategii, prognoze, precum şi alte documente strategice necesare, care să fundamenteze deciziile de reformă în sectorul feroviar şi contractează, în cazuri justificate, servicii de consultanţă pentru realizarea scopului său.(3) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) A.R.F. poate colabora cu instituţiile financiare internaţionale (I.F.I.), sens în care poate beneficia de expertiză din partea acestora, poate încheia protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat, precum şi alte documente necesare colaborării cu mediul academic, asociaţiile profesionale în domeniul transportului feroviar, în condiţiile prevăzute de lege.(4) Pentru realizarea scopului său A.R.F. colaborează, în condiţiile legii, cu toate companiile care se află în coordonarea şi/sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar şi/sau structurile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi va încheia protocoale cu alte entităţi din domeniul transportului feroviar, după caz.(5) Companiile/Instituţiile publice care se află în coordonarea şi/sau sub autoritatea/subordinea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar, precum şi operatorii de transport feroviar public de călători au obligaţia să pună la dispoziţia A.R.F. datele şi informaţiile necesare fundamentării deciziilor conform obiectului de activitate al A.R.F., în condiţiile legii. (la 15-04-2017, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 3(1) A.R.F. are calitatea de beneficiar direct în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014-2020, în condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar. Cheltuielile eligibile aferente proiectelor ce pot fi decontate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014-2020 sunt:a) cheltuieli de personal, funcţionare şi cheltuieli de investiţii necesare pentru realizarea scopului său;b) realizarea de studii, strategii, prognoze, studii de fezabilitate, precum şi alte documente strategice necesare pentru fundamentarea deciziilor de reformă în sectorul feroviar;c) achiziţionarea de material rulant necesar efectuării transportului feroviar public de călători, în condiţiile legii; (la 15-04-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) d) alte cheltuieli aferente materialului rulant până la data predării către operatorii de transport feroviar public de călători în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c). (la 15-04-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (2) În aplicarea alin. (1) lit. a) şi b), A.R.F. poate încheia contracte de finanţare, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului, cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare/organismul intermediar pentru transport şi utilizează resursele alocate din fonduri structurale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se finanţează numai în condiţiile încheierii de către A.R.F. de contracte de finanţare, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului, cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare/organismul intermediar pentru transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 4(1) A.R.F. este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului transporturilor.(2) Preşedintele A.R.F. îndeplineşte rolul de ordonator terţiar de credite pentru fondurile alocate în conformitate cu prevederile legale.(3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele A.R.F. emite decizii în condiţiile legii.(4) A.R.F. poate propune Ministerului Transporturilor acte normative specifice domeniului său de activitate. (la 15-04-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 5(1) Deciziile de reformă feroviară pentru desfăşurarea categoriilor de activităţi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) se fundamentează numai pe bază de studii de specialitate, realizate prin structurile de specialitate din cadrul A.R.F., care sunt supuse dezbaterii publice.(2) Pentru implementarea măsurilor de reformă feroviară care se referă la sectoare de transport feroviar ineficiente, preşedintele A.R.F. emite decizii, cu avizul prealabil al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Măsurile de reformă feroviară care se referă la sectoare de transport feroviar propuse spre conservare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.(4) Înainte de adoptarea măsurilor de reformă feroviară prevăzute la alin. (3), dacă din studiile de specialitate realizate pentru administrarea eficientă a reţelei de transport feroviar rezultă că există perspectiva unui potenţial de utilizare ulterioară a sectoarelor de cale ferată pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, administratorul de infrastructură feroviară va aplica măsurile de eficientizare prevăzute la alin. (2). Cheltuielile de conservare se suportă din venituri proprii ale administratorului de infrastructură feroviară şi/sau din fonduri alocate de la bugetul de stat. (la 15-04-2017, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 6(1) Subvenţiile alocate anual din bugetul de stat, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători, reprezentând compensaţia aferentă pachetului minim de servicii, precum şi facilităţile de călătorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizează transportul feroviar public de călători se asigură din bugetul A.R.F., în limita sumelor alocate cu această destinaţie. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 8 alin. (1), A.R.F. preia pe bază de protocol de predare-primire de la Ministerul Transporturilor contractele de servicii şi actele adiţionale valabile şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din acestea. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (3) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 2017, actele adiţionale la contractele de servicii publice se încheie de A.R.F. şi se aprobă prin decizie a preşedintelui A.R.F., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3^1) În scopul asigurării continuităţii serviciului de interes public de transport feroviar de călători, în cazul în care actele adiţionale anuale la contractele prevăzute la alin. (2) se aprobă ulterior începerii anului bugetar, operatorii de transport feroviar public de călători primesc lunar compensaţie în limita a 1/12 din prevederile bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, pentru efectuarea serviciului public de transport feroviar de călători. După aprobarea actelor adiţionale anuale, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor actelor adiţionale încheiate şi normelor metodologice privind calculul, evidenţierea şi acordarea compensaţiei de serviciu public, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor. (la 15-04-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (4) Răspunderea privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute în bugetul A.R.F. revine ordonatorului de credite din cadrul A.R.F.(5) Mecanismul de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători se realizează pe baza criteriilor de dimensionare a pachetului minim de servicii, rutelor de circulaţie, categoriilor şi numărului de trenuri care compun pachetul minim de servicii, precum şi a standardelor de cost, astfel încât alocările de la bugetul de stat să fie în acord cu regulamentele Uniunii Europene. (la 15-04-2017, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (6) Mecanismul prevăzut la alin. (5) se aprobă prin decizie a preşedintelui A.R.F., cu avizul Consiliului Concurenţei, în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7(1) Materialul rulant destinat transportului public feroviar de călători se achiziţionează conform prevederilor legale în vigoare, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie prin bugetul A.R.F.(2) Materialul rulant se predă, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători prin act adiţional la contractele de servicii publice de transport feroviar public de călători, pe baza criteriilor de transparenţă şi a indicatorilor de eficienţă stabiliţi prin decizie a preşedintelui A.R.F., cu avizul Consiliului Concurenţei.(3) Materialul rulant achiziţionat şi predat de către A.R.F. conform prezentei ordonanţe de urgenţă se utilizează pe trasele stabilite prin contractele de servicii publice de transport feroviar de călători.(4) Compensaţia serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători de care beneficiază operatorii feroviari care încheie contracte de servicii publice pentru transportul feroviar public de călători se achită de către A.R.F. numai după ce aceştia fac dovada îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din actele adiţionale întocmite în baza alin. (2), după caz.(5) În termen de 60 de zile de la data finalizării procedurii de achiziţie a materialului rulant prevăzut la alin. (1), A.R.F. detaliază procedura de predare prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. (la 15-04-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 8(1) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale A.R.F. se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.R.F. şi Regulamentul de ordine interioară se aprobă prin decizie a preşedintelui A.R.F.(3) A.R.F. preia personalul aferent pentru o parte a activităţilor prevăzute la art. 2, iar încadrarea acestuia se va face în termenele şi cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal şi se vor modifica în mod corespunzător organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. În limita numărului maxim de posturi aprobat, personalul necesar va fi încadrat conform legislaţiei în vigoare. (4) A.R.F. preia, prin protocol de predare-primire încheiat în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), patrimoniul, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi creditele bugetare rămase neutilizate aferente activităţilor corespunzătoare, în condiţiile legii. (5) Personalul A.R.F. este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual. (6) Salarizarea personalului angajat al A.R.F. se face potrivit legislaţiei în vigoare. (7) Personalul A.R.F. implicat în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, de care beneficiază A.R.F. în calitate de beneficiar, beneficiază de majorarea salariului de bază în condiţiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Salariaţii A.R.F. încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare. Membrii de familie ai salariaţilor A.R.F. beneficiază anual de 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple pe căile ferate române, în mod gratuit. (la 15-04-2017, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 9Bugetul A.R.F. se elaborează şi se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10A.R.F. prezintă anual Guvernului un raport de activitate referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară.  +  Articolul 11(1) Până la data asigurării prin bugetul A.R.F. a subvenţiilor alocate anual din bugetul de stat, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători, reprezentând compensaţia aferentă pachetului minim de servicii, precum şi a facilităţilor de călătorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizează transportul feroviar public de călători, plăţile pentru subvenţii şi facilităţi de călătorie se asigură din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Transporturilor, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (2) Până la încadrarea personalului prevăzut la art. 8 alin. (3) plăţile necesare asigurării cheltuielilor cu salariile şi a celor referitoare la contribuţiile sociale, precum şi a oricăror altor categorii de cheltuieli aferente acestor categorii de personal se suportă din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Transporturilor, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Buşe
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 28 septembrie 2016.Nr. 62.----