HOTĂRÂRE nr. 1.412 din 18 noiembrie 2009privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 37, sectorul 1, denumit în continuare I.S.E., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de cercetare, dezvoltare, inovare şi formare în domeniul educaţiei, cu personalitate juridică, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale. (2) Activitatea I.S.E. se desfăşoară în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul educaţiei, cu problematica şi provocările societăţii româneşti în context internaţional, precum şi cu evoluţiile cunoaşterii ştiinţifice din domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste.(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniile sale de activitate, I.S.E. realizează colaborări, parteneriate, consorţii cu instituţii de învăţământ preuniversitar sau superior, cu instituţii publice şi private cu preocupări în domeniile cercetării, educaţiei, cu organizaţii şi asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate, precum şi cu structuri neguvernamentale din domeniu. (la 07-04-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 197 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 )  +  Articolul 2(1) I.S.E. are ca obiective ale activităţii sale fundamentarea politicilor educaţionale pe baza cercetării ştiinţifice, realizarea de proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, acţiune/intervenţie şi formare în domeniul educaţiei, precum şi coordonarea ştiinţifică a elaborării şi revizuirii periodice a componentelor curriculumului naţional.(2) I.S.E. constituie centru de expertiză în domeniul cercetării în ştiinţele educaţiei, dezvoltării curriculare şi formării cadrelor didactice, acordării de sprijin metodologic colaboratorilor din domeniul educaţiei şi al cercetării.(3) I.S.E. este centru naţional pentru testarea internaţională Programme for International Students Assessment (PISA), derulat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). (la 07-04-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 197 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 )  +  Articolul 3(1) I.S.E. are următoarele atribuţii principale:a) propune şi realizează proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniile educaţiei;b) contribuie la fundamentarea politicilor educaţionale, participă la elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea politicilor publice în domeniul educaţiei;c) iniţiază şi participă la proiecte naţionale şi/sau internaţionale de cercetare sau de dezvoltare în domeniile educaţiei, formării, curriculumului;d) participă la elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor educaţiei;e) propune Ministerului Educaţiei Naţionale iniţierea unor proiecte de acte normative relevante pentru activitatea I.S.E.; f) coordonează activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării şi revizuirii periodice a componentelor curriculumului naţional - planuri-cadru de învăţământ, programe şcolare;g) elaborează diferite resurse de învăţare şi suporturi curriculare, precum ghiduri, suporturi metodologice, auxiliare didactice, necesare implementării eficiente a curriculumului naţional;h) realizează programe de formare pentru cadre didactice, experţi, personal de conducere din învăţământul preuniversitar şi universitar în domeniul dezvoltării şi avizării de curriculum şi în alte domenii educaţionale;i) dezvoltă programe educaţionale şi resurse de învăţare pentru diferite categorii de beneficiari, în contexte formale şi nonformale, susţinând învăţarea permanentă; j) dezvoltă parteneriate cu furnizorii de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice sau a altor categorii de beneficiari, contribuind la progresul în carieră al cercetătorilor în ştiinţele educaţiei şi al cadrelor didactice, participând la diverse programe educaţionale, programe de masterat şi şcoli doctorale;k) participă la activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării/evaluării şi revizuirii periodice a planurilor de învăţământ şi a reperelor curriculare/programelor de studiu specifice pentru formarea iniţială şi continuă în cariera didactică; l) asigură asistenţă de specialitate sau coordonare metodologică în derularea unor activităţi ale caselor corpului didactic şi ale centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi ale altor organizaţii care activează în domeniile educaţiei;m) acordă asistenţă de specialitate unităţilor de învăţământ universitar şi preuniversitar pentru realizarea de cercetări, pentru implementarea unor proiecte sau pentru elaborarea, aplicarea şi evaluarea produselor curriculare proiectate la nivel local;n) poate participa la activitatea unor grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor naţionale de evaluare;o) promovează rezultatele studiilor şi cercetărilor realizate, precum şi ale programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale implementate, cu susţinerea Ministerului Educaţiei Naţionale, a inspectoratelor şcolare şi a altor organizaţii cu atribuţii în domeniile educaţiei; p) contribuie la viaţa ştiinţifică internă şi internaţională prin participarea la seminare, colocvii, conferinţe în vederea schimbului de date de cercetare relevante şi valorificării acestora;q) editează publicaţii de specialitate - reviste, studii, cărţi, rapoarte tehnice - în domenii relevante precum politici educaţionale, curriculum, educaţie comparată, consiliere şi orientare educaţională şi de carieră, management educaţional şi tineret. (la 07-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 197 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 ) (2) I.S.E. va cuprinde structuri fără personalitate juridică, care să realizeze atribuţiile specifice scopului pentru care a fost înfiinţată instituţia.  +  Articolul 4(1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale I.S.E. se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.(2) Conducerea I.S.E. este asigurată de către directorul general numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe baza rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii.(3) Numărul maxim de posturi ale I.S.E. este de 85.(4) Posturile sunt prevăzute, în condiţiile legii, pentru personal contractual.(5) Posturile I.S.E. se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, şi cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetul ministerului.(6) I.S.E. are dreptul de a utiliza pentru unele dintre activităţile desfăşurate colaboratori externi, în condiţiile legii. (la 07-04-2017, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 197 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 )  +  Articolul 5(1) Cheltuielile curente şi de capital ale I.S.E. se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.(2) Salarizarea personalului I.S.E. se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.(3) Veniturile proprii ale I.S.E. provin din următoarele activităţi: a) elaborare/derulare de programe de formare continuă a personalului didactic; b) validare/atestare a competenţelor personalului didactic în domeniul elaborării de curriculum specific pentru unităţile de învăţământ;c) validare/atestare a competenţelor personalului didactic în domeniul avizării de curriculum specific pentru unităţile de învăţământ;d) analiză din punct de vedere ştiinţific şi avizare a propunerilor de curriculum înaintate de diferite instituţii sau grupuri de lucru;e) consultanţă pentru elaborarea de strategii/metodologii/ politici în domeniile educaţiei; f) găzduire, administrare, facilitare şi design al cursurilor de formare derulate pe platforma electronică de învăţare a I.S.E.; g) formare sau alte servicii desfăşurate prin parteneriat public-privat; h) elaborare de studii, cercetări, programe, proiecte în domeniile educaţiei, în baza unor raporturi contractuale, în condiţiile prevăzute de lege; i) monitorizare şi evaluare de impact al unor programe şi proiecte educaţionale promovate de instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale sau organizaţii din mediul privat;j) organizarea şi coordonarea practicii studenţilor din domeniul ştiinţelor educaţiei sau din domenii conexe;k) consiliere educaţională, psihologică, de carieră şi pentru alte activităţi educaţionale oferite elevilor şi studenţilor, precum şi altor categorii de persoane care solicită servicii din aria de expertiză a I.S.E.;l) publicarea, respectiv editarea şi vânzarea revistelor şi a altor lucrări de profil elaborate de I.S.E.;m) sponsorizări, donaţii, închiriere spaţii etc.;n) alte activităţi subsumate obiectului de activitate al I.S.E. (la 07-04-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 197 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 ) (4) Activităţile iniţiate de către I.S.E., precum şi solicitările primite de la terţi privind prestarea unor servicii generatoare de venituri sunt analizate în cadrul Consiliului de administraţie al I.S.E., care decide oportunitatea şi condiţiile de realizare a acestora. (la 07-04-2017, Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 197 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 ) (5) Contravaloarea serviciilor prestate de către I.S.E. se stabileşte în funcţie de specificul fiecărei activităţi în parte şi se aprobă prin decizia directorului general, cu acordul Consiliului de administraţie al I.S.E. (la 07-04-2017, Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 197 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 ) (6) I.S.E. poate deveni membru sau se poate afilia la structuri internaţionale din domeniul său de activitate, plata taxelor, contribuţiilor, cotizaţiilor putând fi suportate din bugetul anual aprobat pentru I.S.E. (la 07-04-2017, Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 197 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 )  +  Articolul 6 Abrogat (la 07-04-2017, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 197 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:--------------p. Ministrul educaţiei, cercetării
  şi inovării, interimar,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, familiei şi
  protecţiei sociale, interimar,
  Mihai Constantin Şeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.412.--------