NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2015 privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015  Notă
  *) Aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 820/C/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2015.
  Notă
  A se vedea şi art. 1 din ORDINUL nr. 146/C din 19 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 1 februarie 2016, care menţionează: "Prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2015, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2015, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2016".
  A se vedea şi art. 1 din ORDINUL nr. 103/C din 11 ianuarie 2017 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017, care menţionează:
  „Prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2015, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2015, se aplică în mod corespunzător şi pentru perioada 1 ianuarie 2017-28 februarie 2017”.
  Conform art. 1 din ORDINUL nr. 1.042/C din 29 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 aprilie 2017, prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2015, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2015, se aplică în mod corespunzător şi pentru perioada 1 martie 2017- 31 decembrie 2017.
   +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează condiţiile de acordare, în anul 2015, a majorării de până la 50% din salariul de bază prevăzută de art. 15 din cap. II al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.  +  Articolul 2(1) Funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care execută, în domeniul specific, lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o majorare de până la 50% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare.(2) Prin personal civil din sistemul administraţiei penitenciare se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 3Sunt considerate lucrări de excepţie, lucrările:a) efectuate în vederea realizării unor obiective cu impact ridicat asupra organizării şi funcţionării structurilor din sistemul administraţiei penitenciare;b) care impun efectuarea unor activităţi cu un grad ridicat de răspundere sau specializare;c) care presupun o documentare complexă sau gestionarea unui volum mare de informaţii;d) care contribuie la identificarea, obţinerea sau creşterea veniturilor.  +  Articolul 4Sunt considerate misiuni speciale:a) activităţile directe desfăşurate cu persoanele custodiate, în împrejurări având complexitate ridicată;b) activităţile care implică riscuri deosebite pentru siguranţa personalului sau pentru funcţionarea în bune condiţii a sistemului penitenciar;c) activităţile cu un grad de complexitate mai mare decât atribuţiile corespunzătoare postului ocupat.  +  Articolul 5(1) Majorarea prevăzută la art. 2 alin. (1) se acordă individual pentru o perioadă de 3 luni, pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare şi în limita a 30% din suma salariilor de bază, a salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget al ordonatorului principal de credite.(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor stabileşte numărul de persoane care pot beneficia de majorare în conformitate cu alin. (1) şi îl comunică fiecărei unităţi subordonate, aceasta având obligaţia de a se încadra în datele primite.  +  Articolul 6(1) Majorarea se acordă la propunerea fundamentată şi motivată în scris a şefului ierarhic nemijlocit, care va cuprinde şi procentul majorării, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Propunerea de acordare a majorării se analizează în consiliul de conducere al unităţii respective, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative. În urma analizei, se stabilesc propunerile finale asupra cărora urmează să se pronunţe persoana competentă potrivit alin. (3).(3) Competenţa de acordare a majorării, inclusiv stabilirea procentului majorării, revine:a) ministrului justiţiei, pentru directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;b) directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile subordonate, pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru personalul din Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi;c) directorilor unităţilor subordonate, pentru personalul din subordinea acestora, cu excepţia celui prevăzut la lit. b).(4) La acordarea majorării se au în vedere toate categoriile şi corpurile de personal, cu respectarea principiului proporţionalităţii.(5) În cazul în care persoana competentă prevăzută la alin. (3) nu este de acord cu propunerea, refuzul privind acordarea majorării se fundamentează în scris.  +  Articolul 7(1) Majorarea salarială de până la 50% nu se acordă sau plata majorării încetează în următoarele cazuri:a) în toate situaţiile în care nu se acordă salariul de bază;b) în situaţia punerii la dispoziţie ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau a trimiterii în judecată;c) când nu mai sunt îndeplinite criteriile de acordare.(2) În situaţia în care majorarea acordată unei persoane încetează înainte de expirarea perioadei iniţiale, se poate propune ca, pentru perioada rămasă, să beneficieze de majorarea de până la 50% o altă persoană, cu respectarea procedurii şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice.(3) Majorarea se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost acordată, inclusiv în cazul în care intervine detaşarea sau mutarea beneficiarului la altă unitate din sistemul penitenciar.(4) Prevederile art. 6 se aplică în mod corespunzător şi pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), după caz.  +  Anexăla normele metodologice┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ Unitatea │ │└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele │ ││ beneficiarului majorării │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Gradul profesional │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Funcţia │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Lucrarea de excepţie │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Misiunea specială │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Contribuţia adusă la realizarea │ ││ lucrării de excepţie sau │ ││ a misiunii speciale │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Procentul de majorare propus │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Implicaţii instituţionale │ │└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘Semnătura şefului ierarhic,....................--------