LEGEA viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164 din 24 iunie 2015
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 30 iunie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic general de funcționare a filierei vitivinicole în ceea ce privește producerea, atestarea originii, comercializarea și controlul produselor vitivinicole definite conform anexei nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.  +  Articolul 2Obiectivul sectorului vitivinicol este creșterea competitivității producătorilor de vin, care se realizează prin următoarele acțiuni:a) exploatarea plantațiilor viticole în bune condiții agricole și de mediu;b) promovarea produselor vitivinicole și protecția denumirilor de origine controlată, denumite în continuare D.O.C., a indicațiilor geografice, denumite în continuare I.G., și a mențiunilor tradiționale;c) stabilirea reglementărilor care să permită echilibrarea cererii/ofertei și adaptarea producției la cerințele pieței;d) protejarea intereselor producătorilor;e) stimularea asociațiilor profesionale/organizațiilor de producători recunoscute cu scop lucrativ pentru a putea beneficia de investiții care să ducă la structurarea suprafețelor, comasarea ofertei și garantarea veniturilor producătorilor, conform prevederilor legale în vigoare; în acest sens, Guvernul, la inițiativa autorității publice centrale responsabile cu aplicarea strategiei și programului de guvernare în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe, denumită în continuare Autoritatea, va emite hotărâre.  +  Articolul 3(1) Autoritatea asigură aplicarea cadrului juridic și aprobarea reglementărilor specifice producției, procesării, îmbutelierii și etichetării produselor vitivinicole în vederea comercializării cu respectarea legislației privind dialogul social, cu consultarea organizației interprofesionale pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin", recunoscută de Autoritate ca organizație interprofesională pentru produse agroalimentare pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin", denumită în continuare O.I.P.A., și a organizațiilor de producători recunoscute.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea va elabora norme metodologice privind recunoașterea organizațiilor de producători din domeniu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Producția viticolă  +  Secţiunea 1 Arealele de cultură și potențialul de producție  +  Articolul 4(1) Arealul viticol național pentru producerea strugurilor destinați obținerii de vin este încadrat în zonele viticole ale Uniunii Europene B, CI și CII, potrivit prevederilor anexei nr. VII, partea II, apendicele I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare.(2) Delimitarea teritorială a ariei geografice pentru D.O.C. și I.G., precum și procedura aferentă se realizează de către Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., cu consultarea asociațiilor profesionale de producători din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire și care au întocmit caietele de sarcini pentru D.O.C. și I.G.(3) Modificarea delimitării teritoriale a arealului viticol național se face de către O.N.V.P.V., pe baza studiilor avizate de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, denumit în continuare I.C.D.V.V., prin ordin al Autorității, cu consultarea asociațiilor profesionale de producători.  +  Articolul 5(1) Potențialul de producție reprezintă suprafața plantată efectiv cu viță-de-vie, cultivată cu soiuri de struguri pentru vin, la care se adaugă drepturile de replantare atribuite producătorilor, dar încă neutilizate și drepturile de plantare existente în rezervele județene și în rezerva națională.(2) Gestionarea potențialului de producție se realizează în sistem informatic prin Registrul plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V.(3) Gestionarea și actualizarea R.P.V. se realizează la nivel județean de către direcțiile pentru agricultură județene, denumite în continuare D.A.J., și a municipiului București, iar la nivel central de către O.N.V.P.V., instituție responsabilă de coordonarea tehnică a R.P.V.(4) Orice modificare a datelor unei parcele viticole înscrise în R.P.V. se comunică de către proprietarul parcelei sau de împuternicitul acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare, către D.A.J. sau a municipiului București, în vederea actualizării datelor din R.P.V.(5) Modelul anexei de modificare a datelor unei parcele viticole se stabilește prin ordin al Autorității.  +  Secţiunea a 2-a Dosarul exploatației viticole  +  Articolul 6(1) Producătorii de struguri pentru vin au obligația de a întocmi, actualiza și completa dosarul exploatației viticole.(2) Dosarul exploatației viticole este în posesia producătorului și cuprinde următoarele documente:a) formular pentru identificarea și localizarea cultivatorului (nume, prenume, CNP/CUI, codul din registrul fermelor, adresa, telefon, e-mail);b) cererile de autorizare a plantării/replantării viței-de-vie și de înscriere în R.P.V., după caz;c) declarațiile de sortiment ale parcelelor deținute;d) declarațiile de defrișare a parcelelor cu viță-de-vie și cererile pentru ștergerea acestora din R.P.V., după caz;e) cererile de transfer al dreptului individual de replantare a viței-de-vie, după caz;f) declarațiile de defrișare ulterioară a viței-de-vie și cererile pentru eliminarea parcelelor defrișate din R.P.V., după caz;g) cererile de modificare a datelor parcelelor din R.P.V., după caz;h) identificarea parcelelor viticole (ortofotoplanuri, măsurători, copii ale planurilor cadastrale);i) copii ale autorizațiilor de producere a strugurilor și/sau vinurilor cu D.O.C. și/sau I.G. emise de O.N.V.P.V., după caz;j) drepturile de plantare acordate din rezervele de drepturi, după caz;k) dosarele prin care s-au accesat măsuri de sprijin acordate de Uniunea Europeană, după caz;l) declarațiile obligatorii, stabilite prin reglementările în vigoare;m) caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu I.G. și/sau D.O.C.  +  Capitolul III Structura pieței vitivinicole  +  Secţiunea 1 Înființarea, întreținerea și defrișarea plantațiilor viticole. Materialul săditor viticol  +  Articolul 7Vița-de-vie se înmulțește, în principal, pe cale vegetativă, din porțiuni de plantă sau țesuturi, prin:a) altoire;b) butășire;c) culturi "in vitro".  +  Articolul 8(1) Producerea materialului de înmulțire se face potrivit prevederilor schemei de selecție clonală stabilită prin ordin al Autorității.(2) Producerea materialului săditor viticol, potrivit prevederilor art. 7, se realizează în următoarele tipuri de unități autorizate de Autoritate:a) unități de selecție;b) unități de conservare și de preînmulțire;c) unități de înmulțire;d) unități de producție pentru vițe altoite și nealtoite.(3) Unitățile autorizate produc material biologic din categoriile:a) material inițial;b) material bază;c) material certificat;d) material standard.  +  Articolul 9Producerea, controlul calității și comercializarea materialului săditor viticol se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 10(1) Înființarea plantațiilor de viță-de-vie se face în areale viticole delimitate, cu soiuri admise în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România.(2) Pot fi clasificate ca soiuri de struguri pentru vin numai cele care îndeplinesc următoarele condiții:a) aparțin speciei Vitis vinifera;b) provin din încrucișări complexe între soiurile de Vitis vinifera și soiuri aparținând altor specii ale genului Vitis;c) nu este unul dintre soiurile de hibrizi direct producători interziși: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton și Herbemont.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru soiurile de struguri pentru vin care nu sunt clasificate potrivit alin. (2), este permisă plantarea, replantarea sau altoirea pentru cercetare științifică și în scop experimental în suprafață de maximum 5 ha/soi.(4) Produsele vitivinicole rezultate din plantații viticole înființate potrivit prevederilor alin. (3) nu se comercializează pentru consum direct.(5) Pentru măsura de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole se admit numai soiurile stabilite prin ordin al Autorității.(6) Soiurile de viță-de-vie pentru obținerea vinurilor cu D.O.C. și a vinurilor cu I.G. se stabilesc prin caietele de sarcini corespunzătoare fiecărei D.O.C. sau I.G.  +  Articolul 11(1) În areale viticole, înființarea de plantații de viță de-vie pe o suprafață de peste 0,1 ha, de persoană fizică/juridică, și extinderea peste această limită a celei existente se face doar în baza unui drept de plantare/replantare.(2) În afara arealelor viticole, în extravilanul localităților, înființarea de plantații de viță-de-vie pe o suprafață cuprinsă între 0,1 ha și 0,5 ha pentru consumul familial se face numai în baza unui drept de plantare nouă și a unei cereri de plantare a viței-de-vie.(3) Modelul cererii de plantare/replantare a viței-de-vie și de înscriere în R.P.V. și al certificatului de acordare a dreptului de plantare/replantare a viței-de-vie se aprobă prin ordin al Autorității.(4) Înființarea de plantații viticole pe suprafețe mai mari de 0,5 ha se face numai pe baza unui proiect de înființare a plantației viticole, avizat de unitățile teritoriale de cercetare vitivinicolă.  +  Articolul 12Cultivatorul plantațiilor viticole are obligația de a respecta prevederile legale privind respectarea bunelor condiții agricole și de mediu.  +  Articolul 13(1) Suprafața plantată cu viță-de-vie, pe care nu se mai efectuează lucrări tehnologice conform bunelor practici agricole și de mediu pe o perioadă de 3 ani, reprezintă suprafață plantată cu viță-de-vie abandonată.(2) Constatarea abandonului plantațiilor viticole se realizează și se consemnează de către o comisie alcătuită dintr-un consilier cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității și un reprezentant al unității administrativ-teritoriale în care este situată plantația și care dispune evidențierea acestora în R.P.V.(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de constatare în teren, comisia constituită potrivit prevederilor alin. (2) aduce la cunoștința proprietarului plantației viticole abandonul plantației viticole.(4) Suprafața pentru care s-a constatat abandonul plantației viticole, potrivit prevederilor alin. (2), nu se constituie drept de plantare în rezerva județeană.  +  Articolul 14(1) Defrișarea plantațiilor de viță-de-vie în suprafață mai mare de 0,1 ha se face de către persoane fizice/juridice numai după depunerea la D.A.J. și a municipiului București a "Declarației de defrișare a plantațiilor de viță-de-vie".(2) Modelul declarației de defrișare a plantației de viță-de-vie se aprobă prin ordin al Autorității.(3) Defrișarea efectuată cu respectarea prevederilor alin. (1) generează un drept de replantare, în suprafață echivalentă cu cea defrișată.  +  Secţiunea a 2-a Plantări ilegale de viță-de-vie  +  Articolul 15(1) Plantațiile ilegale sunt suprafețele cu viță de vie plantate fără un drept de plantare/replantare sau de plantare nouă.(2) Plantațiile ilegale prevăzute la alin. (1) se defrișează de către proprietari pe cheltuiala acestora, în prima campanie viticolă, după constatarea lor de către consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității.(3) Până la efectuarea defrișării prevăzute la alin. (2), strugurii care provin de pe suprafețele ce urmează să fie defrișate sunt puși în circulație doar în vederea distilării sau obținerii de oțet din vin.(4) Suprafața plantată cu viță-de-vie fără autorizație nu beneficiază de sprijinul financiar național și de la Uniunea Europeană.(5) O.N.V.P.V. notifică Comisiei Europene următoarele:a) suprafețele plantate cu viță-de-vie fără drept de plantare;b) suprafețele defrișate potrivit prevederilor alin. (2);c) sancțiunile aplicate.  +  Secţiunea a 3-a Producția de struguri  +  Articolul 16(1) Producția de struguri este destinată pentru obținerea de:a) vin cu D.O.C.;b) vin cu I.G.;c) vin fără D.O.C. și fără I.G., cu denumire de soi, denumit în continuare vin varietal;d) vin fără D.O.C., fără I.G. și fără denumire de soi, denumit în continuare vin.(2) Autorizarea plantațiilor producătoare de struguri prevăzuți la alin. (1) lit. a)-c) se face de către O.N.V.P.V.  +  Secţiunea a 4-a Producția de vin  +  Articolul 17(1) Vinul este un produs alimentar și se clasifică astfel:a) vin cu D.O.C.;b) vin cu I.G.;c) vin fără D.O.C. și fără I.G., cu denumire de soi, denumit în continuare vin varietal;d) vin fără D.O.C., fără I.G. și fără denumire de soi, denumit în continuare vin.(2) Caietele de sarcini care stabilesc normele de producere a strugurilor și vinurilor cu D.O.C. și I.G. se întocmesc de către asociațiile profesionale de producători reprezentative din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire și se avizează de către O.N.V.P.V.; D.O.C. și I.G. corespunzătoare caietelor de sarcini întocmite de asociațiile de producători se aprobă prin ordin al Autorității.(3) Vinurile supuse verificărilor privind conformitatea cu caietele de sarcini, sistemul informatic și procedurile de verificare și control în vederea certificării se aprobă prin ordin al Autorității.(4) Verificarea și controlul trasabilității și conformității vinului varietal în vederea certificării se fac în orice etapă a procesului de producție, inclusiv pe parcursul ambalării și este asigurat de către O.N.V.P.V.(5) Comercializarea vinului varietal se realizează în baza documentelor și evidenței pentru vinul din soiul de struguri respectiv, aflată în responsabilitatea producătorului și/sau îmbuteliatorului, asigurându-se trasabilitatea acestuia.(6) Procedurile de control și verificare în vederea certificării vinurilor cu D.O.C. și cu I.G. și a vinurilor varietale se elaborează de către O.N.V.P.V. și se aprobă prin ordin al Autorității.  +  Articolul 18Dreptul de utilizare a D.O.C. și a I.G. pentru comercializarea vinurilor se acordă prin certificate de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu D.O.C. sau cu I.G., eliberate anual de către O.N.V.P.V., la cererea producătorilor, pentru fiecare lot de vin destinat comercializării.  +  Articolul 19(1) Vinul provenit din hibrizii prevăzuți la art. 10 alin. (2) lit. c) este destinat consumului familial sau obținerii alcoolului de origine vinicolă și a oțetului.(2) Vinul rezultat în urma unui amestec între vinul provenit din hibrizii prevăzuți la art. 10 alin. (2) lit. c) și vinul provenit din soiuri nobile este considerat vin provenit din hibrizi direct producători și se valorifică în condițiile prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul IV Practici și tratamente oenologice  +  Secţiunea 1 Practici și tratamente oenologice autorizate și restricții  +  Articolul 20(1) Practicile și tratamentele oenologice pentru producerea vinurilor și a produselor vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) În lipsa unei condiții de utilizare explicite, practicile și tratamentele autorizate pot fi utilizate pentru strugurii proaspeți, mustul de struguri, mustul de struguri parțial fermentat, mustul de struguri parțial fermentat obținut din struguri stafidiți, mustul de struguri concentrat, mustul de struguri concentrat rectificat, vinul nou aflat încă în fermentație, mustul de struguri parțial fermentat utilizat pentru consumul uman direct ca atare, vinul, vinurile spumante, vinul petiant, vinul perlant, vinul licoros, vinul din struguri stafidiți și vinul din struguri copți în exces.(3) Practicile și tratamentele oenologice nu se aplică:a) sucului de struguri și sucului de struguri concentrat;b) mustului de struguri și mustului de struguri concentrat destinat producerii sucului de struguri.(4) Produsele care intră în domeniul de aplicare a prezentei legi și care au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate la nivelul Uniunii Europene sau național nu se comercializează pe teritoriul Uniunii Europene.(5) Mustul de struguri proaspăt, oprit din fermentare prin adaosul de alcool, se folosește numai în timpul etapei de preparare a produselor care nu intră sub incidența codurilor NC 2204 10, 2204 21 și 2204 29.(6) Sucul de struguri și sucul de struguri concentrat nu se folosesc în scopul vinificării și nici nu se adaugă în vin, iar fermentarea alcoolică a acestor produse este interzisă.(7) Mustul de struguri parțial fermentat obținut din struguri stafidiți nu se pune în circulație decât pentru fabricarea vinurilor licoroase, exclusiv în zonele viticole în care această întrebuințare este tradițională, precum și pentru fabricarea vinurilor obținute din struguri supramaturați.8) Strugurii proaspeți, mustul de struguri, mustul de struguri parțial fermentat, mustul de struguri concentrat, mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri cu fermentația oprită prin adaos de alcool, sucul de struguri, sucul de struguri concentrat și vinul sau amestecurile obținute din produsele prevăzute anterior care provin din țări terțe nu pot fi transformate în produsele prevăzute în anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, sau adăugate în astfel de produse.  +  Secţiunea a 2-a Interdicții  +  Articolul 21(1) La producerea mustului, vinului și a produselor vinicole sunt interzise:a) adaosul de apă;b) adaosul de alcool în practicile oenologice autorizate, excepție făcând practicile care vizează obținerea mustului de struguri proaspăt oprit din fermentare prin adaos de alcool de natură vinicolă, a vinului licoros, a vinului spumant, a vinului alcoolizat și a vinului petiant; celelalte categorii de vinuri depistate ca fiind alcoolizate nu pot fi utilizate decât pentru distilare;c) cupajul unui vin originar dintr-o țară terță cu un vin din cadrul Uniunii Europene și cupajarea între vinuri originare din țările terțe pe teritoriul Uniunii Europene;d) suprapresarea strugurilor; cantitatea minimă de alcool provenită din zaharurile conținute de tescovină se stabilește prin ordin al Autorității;e) fermentarea drojdiei de vin și a tescovinei pentru obținerea unui produs destinat consumului uman direct; produsele obținute sunt destinate obținerii alcoolului, rachiului și oțetului;f) presarea drojdiei de vin; filtrarea și centrifugarea drojdiei de vin nu se consideră presare în situația în care calitatea produselor obținute este autentică și comercială;g) folosirea în scopul vinificării și adăugarea în vin a sucului de struguri și a sucului de struguri concentrat;h) producerea musturilor și a vinurilor din alte materii prime decât strugurii pentru vin sau modificarea compoziției acestora prin adaosul unor substanțe, altele decât cele permise de lege;i) folosirea de substanțe aromatizante sau de extracte la producerea vinurilor, excepție constituind aromatizarea datorată contactului vinului cu lemnul de stejar;j) transformarea și/sau adăugarea strugurilor proaspeți, mustului de struguri, mustului de struguri parțial fermentat, mustului de struguri concentrat, mustului de struguri concentrat rectificat, mustului de struguri cu fermentația oprită prin adaos de alcool, sucului de struguri, sucului de struguri concentrat și vinului sau amestecurilor obținute din acestea, care provin din țări terțe, în produsele prevăzute în anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare.(2) Constituie falsificări:a) adaosul de alcool în vin;b) adaosul de apă în vin;c) prepararea musturilor, vinurilor și a produselor vinicole din alte materii prime decât cele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau schimbarea compoziției acestora prin adăugarea ori amestecarea unor substanțe, altele decât cele permise de legislația vitivinicolă;d) modificarea compoziției musturilor și vinurilor sau mascarea unor defecte ori alterări ale vinurilor prin adaosul de substanțe, altele decât cele permise de legislația vitivinicolă;e) neîncadrarea în limitele raportului de glucoză/fructoză stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;f) folosirea substanțelor aromatizante de orice natură, a îndulcitorilor sintetici și coloranților la obținerea vinurilor;g) creșterea tăriei alcoolice naturale a vinurilor, prin adaos de zaharoză peste limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;h) acidifierea/dezacidifierea vinurilor peste limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Prin substituire se înțelege prezentarea sub o identitate falsă a vinului și a celorlalte produse vinicole.(4) Prin identitate falsă se înțelege utilizarea fără drept a denumirii unui soi de struguri, a unui areal de producție, a unei categorii de vin, a unui an de producție, comercializarea unui vin fără certificat de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C. și/sau I.G. și fără aplicarea însemnelor de certificare a calității corespunzătoare categoriei de vin, utilizarea unui ambalaj, etichetă sau prezentarea oricăror informații care pot induce în eroare consumatorul privind originea, proveniența sau calitățile esențiale ale produsului.  +  Articolul 22Vinurile și produsele vinicole care nu respectă caracteristicile organoleptice, parametrii fizico-chimici stabiliți prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi și cele care au în compoziția lor apă exogenă și/sau alcool de natură neviticolă sunt improprii consumului uman direct și se retrag de la comercializare, urmând a fi destinate producerii distilatelor și oțetului.  +  Capitolul V Comercializarea vinului și a produselor vinicole  +  Secţiunea 1 Condiții de comercializare  +  Articolul 23(1) La data punerii în consum, vinurile și produsele vinicole trebuie să corespundă parametrilor de calitate și de compoziție stabiliți prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Vinul vrac se comercializează cu respectarea prevederilor specifice aprobate prin ordin al Autorității.  +  Articolul 24(1) Parametrii calitativi și de compoziție pentru vinurile și produsele vinicole puse în consum direct se regăsesc în buletinul de analiză pentru produsul respectiv.(2) Este obligatoriu ca documentul prevăzut la alin. (1) să însoțească orice produs vinicol la data comercializării lui.(3) Verificarea conformității produselor vinicole se face prin metodele de analiză recomandate și publicate de Organizația Internațională a Viei și Vinului, denumită în continuare O.I.V., pentru analize fizico-chimice, izotopice și organoleptice.  +  Articolul 25(1) Responsabil pentru compoziția și calitatea vinurilor și a produselor vinicole comercializate în vrac este operatorul economic care le supune comercializării, iar pentru produsele îmbuteliate răspunderea revine îmbuteliatorului.(2) În situația în care analizele efectuate asupra vinului, de un laborator acreditat și autorizat în condițiile legii, evidențiază neconformități ale vinurilor analizate, comerciantul de vin vrac sau îmbuteliatorul poate solicita efectuarea de noi analize, în termen de 10 zile lucrătoare de la înștiințare, la un laborator acreditat/autorizat potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene în vigoare, utilizând proba-martor care se găsește la punctul de prelevare a probelor.  +  Articolul 26(1) Pentru produsele destinate exclusiv exportului în state terțe față de Uniunea Europeană, la solicitarea sau cu acceptul clientului extern se pot folosi și alte practici și tratamente oenologice, precum și alte limite de compoziție autorizate în state terțe, cu respectarea practicilor și tratamentelor oenologice recomandate și publicate de O.I.V.(2) Produsele prevăzute la alin. (1) nu se comercializează pe teritoriul Uniunii Europene.(3) Vinurile și produsele vinicole importate trebuie să corespundă criteriilor calitative și de compoziție stabilite prin legislația Uniunii Europene.(4) Mustul, vinul și celelalte produse vinicole destinate comercializării în vrac sunt însoțite de documente de însoțire a transporturilor de produse vinicole vrac și buletine de analiză emise de un laborator acreditat și autorizat în condițiile legii, al căror model se aprobă prin ordin al Autorității.  +  Secţiunea a 2-a Ambalare, etichetare și prezentare  +  Articolul 27(1) Punerea în consum a vinurilor cu D.O.C., a vinurilor cu I.G., a vinurilor varietale, a vinurilor spumoase, spumante, petiante, perlante și a vinurilor licoroase se face obligatoriu în formă îmbuteliată.(2) Condițiile de comercializare, de punere în consum și punere în consum direct a vinurilor și produselor vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Îmbutelierea produselor prevăzute la alin. (1) se face în orice ambalaj utilizat pe piața internațională pentru aceste produse.  +  Articolul 28(1) Normele de etichetare și condițiile de etichetare și prezentare a vinurilor și produselor vinicole prevăzute la art. 27 alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Vinurile și produsele vinicole care nu sunt etichetate potrivit prevederilor alin. (1) se retrag de la comercializare în momentul constatării neconformității și în baza procesului-verbal întocmit de către consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol.  +  Capitolul VI Gestiunea și controlul pieței vitivinicole  +  Secţiunea 1 Evidența produselor vitivinicole  +  Articolul 29Producătorii de struguri pentru vin, indiferent de suprafața cultivată, care comercializează struguri pentru vin au obligația de a ține evidența producției și a modului de valorificare a acesteia în carnetul de viticultor, al cărui model și procedură de implementare se aprobă prin ordin al Autorității.  +  Articolul 30(1) Persoanele fizice și operatorii economici care produc, depozitează și comercializează struguri, vinuri și produse vinicole au obligația de a întocmi și de a depune, în termenul prevăzut de normele metodologice de aplicare a prezentei legi, declarațiile de stocuri, de recoltă, de producție și de a completa registrele de evidență obligatorii ale acestora, aprobate prin ordin al Autorității.(2) Sunt scutiți de prezentarea declarației de recoltă:a) viticultorii ale căror exploatații cuprind mai puțin de 0,1 ha de viță-de-vie și din a căror recoltă nu a fost și nu va fi comercializată nicio parte, sub nicio formă;b) viticultorii a căror producție totală de struguri este destinată consumului în stare neprelucrată sau este destinată uscării (stafidirii) ori transformării directe în suc de struguri;c) viticultorii ale căror exploatații cuprind mai puțin de 0,1 ha de viță-de-vie și care livrează întreaga recoltă.(3) Sunt scutiți de prezentarea declarației de producție:a) viticultorii prevăzuți la alin. (2), precum și producătorii care obțin în instalațiile proprii, prin vinificarea produselor vitivinicole achiziționate, o cantitate de vin sub 10 hectolitri care nu a fost și nu va fi comercializată sub nicio formă;b) viticultorii care fac parte din asociații și care își livrează producția de struguri acesteia, dar își rezervă dreptul de a obține prin vinificare o cantitate de vin sub 10 hectolitri pentru consumul familial.(4) Persoanele fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și comercianții cu amănuntul sunt obligați să depună anual, până la data de 15 august, la D.A.J. și a municipiului București, declarațiile de stocuri de must de struguri, must de struguri concentrat, must de struguri concentrat rectificat și vin, pe care le dețin la data de 31 iulie.(5) Persoanele fizice și operatorii economici care procesează struguri și/sau îmbuteliază vin au obligația de a se înregistra în Sistemul Informatic Național al Viei și Vinului, denumit în continuare S.I.N.V.V.(6) Procedura de înregistrare se aprobă prin ordin al Autorității.  +  Articolul 31(1) Orice transport intraunional de produse vitivinicole vrac circulă cu document de însoțire a produselor vitivinicole.(2) Pentru exportul și importul de produse vitivinicole este obligatorie însoțirea mărfii de documentele prevăzute de legislația română și de cea a Uniunii Europene în materie.(3) Produsele vitivinicole provenite din import trebuie însoțite obligatoriu de documentul V I 1, potrivit prevederilor din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, vizat de autoritatea competentă a țării de expediere.(4) Transportul de produse vitivinicole vrac provenit din import, care circulă pe teritoriul național neînsoțit de documentul V I 1 sau, după caz, de documentul de însoțire a transporturilor de produse vitivinicole vrac vizat de consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității nu se recepționează calitativ și cantitativ și se interzice pentru punerea în consum până la remedierea sau completarea corectă a documentelor de însoțire a transportului.(5) În situația în care se constată că un transport pentru care se cere un document de însoțire este efectuat fără acest document sau în baza unui document incomplet ori incorect, autoritățile competente de la locul de descărcare iau obligatoriu următoarele măsuri:a) solicită expeditorului completarea sau corectarea documentelor;b) interzic descărcarea și/sau comercializarea produsului până la remedierea situației, informând în acest sens beneficiarul.  +  Secţiunea a 2-a Denumiri de origine controlată, indicații geografice și mențiuni tradiționale  +  Articolul 32(1) Prin D.O.C. se înțelege numele unui areal viticol delimitat utilizat pentru a descrie un produs vitivinicol realizat potrivit prevederilor din caietul de sarcini și care respectă următoarele cerințe:a) calitatea și caracteristicile sale se datorează în mod esențial sau exclusiv acestui areal viticol delimitat, cu factorii săi naturali și umani;b) strugurii din care este produs vinul cu D.O.C. provin exclusiv din arealul viticol delimitat pentru denumirea de origine respectivă;c) producția are loc în arealul viticol delimitat pentru denumirea de origine respectivă;d) vinul este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând exclusiv speciei Vitis vinifera.(2) Dreptul de utilizare a D.O.C. reprezintă un drept de utilizare cu caracter public a numelui denumirii corespunzător pentru arealul viticol delimitat, acordat producătorilor viticoli și vinicoli care își desfășoară activitatea în arealul viticol respectiv potrivit prevederilor alin. (1).(3) Delimitarea arealului viticol pentru fiecare D.O.C. se precizează în caietul de sarcini corespunzător acesteia.(4) Utilizarea numelui unei D.O.C. pentru vinurile obținute din struguri care nu provin din arealul viticol delimitat pentru denumirea de origine respectivă sau pentru vinuri la care nu poate fi dovedită trasabilitatea este interzisă.(5) La propunerea asociațiilor profesionale de producători sau, după caz, a producătorilor individuali și cu avizul O.N.V.P.V., noile D.O.C. se recunosc, se definesc și se protejează potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 33(1) Vinurile de la pct. 1, 3, 5, 6, 8, 15 și 16 din anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, pot purta numele unei D.O.C., dacă întrunesc condițiile stabilite prin caietele de sarcini întocmite de asociațiile profesionale de producători.(2) Producerea strugurilor, procesarea lor și obținerea vinurilor cu D.O.C. se realizează în arealul viticol delimitat potrivit prevederilor alin. (1), în condițiile stabilite în caietele de sarcini.(3) Producția vinurilor cu D.O.C. se realizează în arealul viticol delimitat în condițiile stabilite în caietele de sarcini și în conformitate cu prevederile acestora.(4) Sunt îndreptățite să poarte numele unei D.O.C. toate produsele vitivinicole care se produc exclusiv în cadrul arealului viticol delimitat și se realizează potrivit prevederilor caietului de sarcini.(5) Condiționarea și îmbutelierea vinurilor cu D.O.C. se pot realiza și în afara arealului viticol delimitat în care a avut loc producția, sub condiția notificării O.N.V.P.V. și dacă este prevăzut în caietul de sarcini.  +  Articolul 34În funcție de stadiul de maturare a strugurilor și de caracteristicile lor calitative la cules, vinurile cu D.O.C. pot purta următoarele mențiuni tradiționale:a) C.M.D. - vinul obținut din struguri culeși la maturitate deplină;b) C.T. - vinul obținut din struguri culeși târziu;c) C.I.B. - vinul obținut din struguri culeși la înnobilarea boabelor.  +  Articolul 35(1) Prin I.G. se înțelege numele unui areal viticol delimitat utilizat pentru a descrie un produs vitivinicol realizat potrivit prevederilor caietului de sarcini care respectă următoarele cerințe:a) posedă o calitate, o reputație sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite unui areal delimitat pentru indicația geografică respectivă;b) cel mult 15% din cantitatea de struguri poate proveni din afara arealului geografic delimitat pentru I.G. respectiv;c) producția are loc în arealul viticol delimitat pentru indicația geografică respectivă;d) vinul este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând speciei Vitis vinifera sau unei încrucișări între Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis.(2) Dreptul de utilizare a I.G. reprezintă dreptul de utilizare cu caracter public a numelui indicației geografice corespunzător pentru arealul viticol delimitat acordat producătorilor vinicoli care își desfășoară activitatea în arealul viticol respectiv, potrivit prevederilor alin. (1).(3) Delimitarea ariei geografice a fiecărei I.G. se precizează în caietul de sarcini corespunzător acesteia.(4) Vinurile de la pct. 1, 4, 9, 15 și 16 din anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, pot purta numele unei I.G., dacă întrunesc condițiile stabilite prin caietele de sarcini, întocmite de către asociațiile profesionale de producători.(5) Condiționarea și îmbutelierea vinurilor cu I.G. se pot realiza și în afara arealului viticol delimitat în care a avut loc producția, cu condiția notificării O.N.V.P.V. și dacă este prevăzut în caietul de sarcini.(6) La propunerea asociațiilor profesionale de producători sau, după caz, a producătorilor individuali și cu avizul O.N.V.P.V., noile I.G. se recunosc, se definesc și se protejează potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 36D.O.C. și I.G., așa cum sunt definite prin prevederile art. 32 alin. (1) și ale art. 35 alin. (1), trebuie utilizate pentru a descrie sau a desemna vinurile și alte produse vitivinicole îndreptățite să poarte aceste denumiri obținute cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini.  +  Articolul 37(1) Condițiile de producere, condiționare, ambalare și etichetare a vinurilor cu D.O.C. și I.G. sunt cuprinse în caietele de sarcini întocmite de către asociațiile profesionale de producători din arealul viticol delimitat, potrivit prevederilor legislației în vigoare.(2) Producția vizează toate operațiunile realizate, de la recoltarea strugurilor până la încheierea procesului de vinificare, cu excepția oricăror procese ulterioare producției.  +  Articolul 38(1) În sensul prezentei legi, prin termenul de mențiune tradițională admisă spre utilizare pentru vinurile D.O.C. și I.G. se înțelege:a) produsul are o D.O.C. sau o I.G. protejate prin dispoziții ale legislației Uniunii Europene sau naționale;b) metoda de producere sau de maturare, calitatea, culoarea, locul de proveniență sau un eveniment deosebit sunt legate de istoria produsului;c) se admit spre utilizare mențiunile tradiționale specificate în caietele de sarcini D.O.C. și I.G., așa cum au fost formulate și definite în acestea.(2) Mențiunile tradiționale utilizate sunt:a) "rezervă";b) "vin de vinotecă";c) "vin tânăr".  +  Articolul 39(1) Controlul respectării prevederilor caietului de sarcini al produsului cu D.O.C. sau cu I.G., efectuat în perioada de vegetație a viței-de-vie și în procesul de obținere și condiționare a vinului, se face de către personalul O.N.V.P.V. cu atribuții de specialitate și de către consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol.(2) Controlul conformității produselor vitivinicole în vederea atestării dreptului de comercializare în raport cu prevederile existente în caietele de sarcini D.O.C. și/sau I.G., precum și controlul conformității vinurilor varietale se efectuează de către O.N.V.P.V.  +  Secţiunea a 3-a Protecția denumirilor de origine controlată, indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale și relația acestora cu mărcile  +  Articolul 40O.N.V.P.V. este instituția responsabilă de gestiunea, controlul și protecția D.O.C. și a mențiunilor tradiționale pentru vinuri și produsele vitivinicole potrivit prevederilor din caietele de sarcini, precum și de gestiunea și controlul I.G., asigurând desfășurarea procedurilor preliminare la nivel național, în scopul acordării protecției la nivelul Uniunii Europene a D.O.C., I.G. și a mențiunilor tradiționale pentru vinuri și produsele vitivinicole.  +  Articolul 41Protecția D.O.C. și I.G. pentru vinuri și produsele vitivinicole se realizează:a) la nivel național, prin înscrierea în Registrul electronic național al denumirilor de origine protejate;b) la nivelul Uniunii Europene, prin înscrierea acestora în Registrul electronic al denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate pentru vinuri.  +  Articolul 42D.O.C., I.G. și mențiunile tradiționale pot fi utilizate de orice operator economic care comercializează un produs vitivinicol potrivit prevederilor prezentei legi și cu specificațiile caietului de sarcini al produsului.  +  Articolul 43Procedurile de acordare a dreptului de utilizare a I.G. la nivelul Uniunii Europene, procedurile de acordare a dreptului de utilizare a D.O.C. și a mențiunilor tradiționale, precum și procedura de modificare a caietelor de sarcini pentru produsele vitivinicole dintr-un areal viticol delimitat cu D.O.C. sau I.G. se aprobă prin ordin al Autorității.  +  Articolul 44(1) Anularea pentru un producător a dreptului de utilizare a numelui unei D.O.C sau a numelui unei I.G. se realizează în următoarele condiții:a) nerespectarea prevederilor caietului de sarcini pentru D.O.C. și/sau I.G. respectiv nemodificat;b) suprafețele plantate cu viță-de-vie cu destinația de producție D.O.C. sau I.G. nu au fost autorizate pentru producerea strugurilor potrivit destinației de producție timp de 5 ani consecutivi, cu excepția anilor în care s-au înregistrat calamități naturale;c) vinurile certificate D.O.C. și I.G. din arealul respectiv reprezintă un procent mai mic de 10% din media vinurilor certificate de producătorul în cauză în ultimii 5 ani consecutivi.(2) Restabilirea dreptului de utilizare a numelui unei D.O.C. și I.G. se realizează la solicitarea producătorilor interesați, cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini.(3) Anularea dreptului de utilizare a numelui unei D.O.C. sau I.G. se solicită de către O.N.V.P.V.  +  Articolul 45(1) Înregistrarea unei mărci pentru vinuri care utilizează, în parte sau în totalitate, o D.O.C. și/sau o I.G., mențiune tradițională sau denumirea unui soi de struguri de vin, care nu respectă specificațiile produsului, este refuzată sau, în situația în care a fost înregistrată, este anulată, în cazul în care:a) cererea de înregistrare nu vizează vinurile care îndeplinesc condițiile de utilizare a acestora;b) cererea de înregistrare este depusă la o dată ulterioară datei de depunere a cererii de protecție cu condiția obținerii protecției pentru D.O.C. și/sau I.G. respectivă;c) cererea vizează înregistrarea denumirii societății reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Mărcile înregistrate cu încălcarea prevederilor alin. (1) se anulează.(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o marcă comercială depusă, consacrată prin utilizare la nivelul Uniunii Europene și înregistrată la o dată anterioară datei de depunere a cererii de protecție a D.O.C. sau I.G., poate fi utilizată în continuare chiar dacă a fost acordată protecția pentru D.O.C. sau I.G., cu condiția să nu existe motive de anulare sau de revocare a mărcii prevăzute de legislația în vigoare privind mărcile.(4) În condițiile prevăzute la alin. (3), este permisă utilizarea D.O.C. sau a I.G. alături de mărcile respective.(5) Pentru orice indicație geografică pentru vinuri sau alte produse vitivinicole pentru care se solicită înregistrarea și protejarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este obligatoriu avizul O.N.V.P.V.  +  Capitolul VII Autorități de reglementare, atribuții și competențe. Coordonarea și controlul producției vitivinicole  +  Articolul 46În vederea îndeplinirii atribuțiilor legate de activitățile din domeniul viticulturii și vinificației, precum și pentru coordonarea și controlul tehnic de specialitate în realizarea producției și comercializării produselor vitivinicole funcționează:a) structura cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității;b) O.N.V.P.V.  +  Articolul 47Structura cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.  +  Articolul 48(1) În baza planului de control, consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității verifică respectarea prevederilor prezentei legi privind producerea, comercializarea, depozitarea și transportul produselor vitivinicole.(2) În acest scop, consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității au următoarele competențe:a) accesul în plantațiile viticole, în spațiile de producere și/sau depozitare a produselor vitivinicole, precum și la mijloacele care transportă aceste produse;b) accesul în spațiile comerciale și/sau depozite și efectuarea de verificări și la mijloacele de transport care sunt deținute în vederea vânzării, comercializării și/sau transportului de produse vitivinicole sau de alte produse care ar putea fi destinate utilizării în sectorul vitivinicol;c) accesul la produsele vitivinicole, substanțele și produsele destinate producerii vinurilor și a altor produse vitivinicole, în vederea inventarierii acestora;d) prelevarea de probe din produsele vitivinicole, substanțele și/sau produsele utilizate la producerea acestora, deținute pe stoc, supuse transportului și/sau comercializării;e) accesul la datele contabile și la toate documentele legate de produsele vitivinicole și a substanțelor sau produselor destinate producerii de vinuri și de alte produse vitivinicole, putând realiza copii sau extrase ale acestor documente;f) colaborarea cu organisme de control ale altor autorități pentru respectarea prevederilor legale referitoare la reglementarea producției, circulației și comercializării produselor vitivinicole;g) în situația în care consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității constată nereguli în întocmirea documentelor de însoțire a transporturilor de produse vitivinicole în vrac, pot dispune refacerea documentelor, oprirea transportului în cauză sau interzicerea comercializării produselor respective, în funcție de gravitatea neconformității.  +  Articolul 49Consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității asigură supravegherea aplicării legii în realizarea producției de struguri, de vinuri și de alte produse vitivinicole și sunt abilitați în executarea controalelor oficiale pentru asigurarea calității și conformității lor având următoarele atribuții:a) urmăresc respectarea legislației privind înființarea și defrișarea plantațiilor viticole;b) verifică respectarea de către deținătorii de plantații viticole a prevederilor legale privind respectarea bunelor condiții agricole și de mediu;c) verifică corectitudinea datelor înscrise în cererea de autorizare a plantării, autorizează înființarea de plantații viticole pe suprafețe mai mari de 0,1 ha de familie sau operator economic, în baza unui drept de plantare/replantare, și certifică efectuarea plantării în vederea înscrierii parcelelor viticole în R.P.V.;d) certifică efectuarea defrișării în vederea eliminării parcelei/parcelelor viticole din R.P.V.;e) constată abandonul plantațiilor viticole și dispune evidențierea acestora în R.P.V.;f) constată plantările ilegale și dispun măsuri pentru respectarea legislației;g) certifică modificarea datelor unei parcele viticole, ca urmare a controlului efectuat și verifică actualizarea acestor date în R.P.V.;h) verifică respectarea prevederilor legale privind practicile și tratamentele admise în producerea vinurilor și produselor vinicole;i) verifică respectarea de către producători, depozitari și îmbuteliatori a prevederilor legale în aplicarea unor practici oenologice speciale, precum acidifierea, dezacidifierea, îndulcirea vinurilor și operațiunile de creștere a tăriei alcoolice a vinurilor și a altor produse vinicole, prin folosirea de must concentrat, must concentrat rectificat și a altor produse admise de legislația în vigoare;j) verifică modul de respectare de către îmbuteliatori a prevederilor legale privind ambalarea, etichetarea și prezentarea produselor vinicole destinate comercializării;k) dispun retragerea de la comercializare a vinurilor și a altor produse vinicole care nu respectă prevederile legale privind etichetarea;l) dispun denaturarea, cu clorură de sodiu și clorură de amoniu, a produselor vinicole dovedite a fi falsificate;m) interzic fabricarea și/sau îmbutelierea produselor vinicole, ca urmare a nerespectării prevederilor art. 19 alin. (1), art. 25, 26, art. 27 alin. (2) și (3), până la eliminarea abaterilor care au fost constatate;n) efectuează verificări ale calității din punct de vedere organoleptic și al compoziției fizico-chimice privind autenticitatea și proveniența vinurilor și a produselor vinicole provenite din producția internă, din alte state ale Uniunii Europene sau din țări terțe;o) prelevă probe din produsele vinicole controlate în vederea efectuării de analize organoleptice, fizico-chimice și izotopice în laboratoare pentru controlul calității și igienei vinului desemnate de Autoritate pentru controlul oficial;p) prelevă probe din produsele și materialele oenologice utilizate în procesul de producere, condiționare și îmbuteliere a vinurilor și a altor produse vinicole, în vederea analizării caracteristicilor și compoziției, în laboratoare specializate în acest sens;q) verifică respectarea procedurilor de efectuare a analizelor fizico-chimice și izotopice de laboratoarele desemnate de către Autoritate pentru controlul oficial al produselor vinicole;r) interzice comercializarea loturilor de vin și a altor produse vinicole pe toată filiera produsului, prin inventarierea și aplicarea sigiliului asupra acestor loturi, în situația în care există suspiciunea ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ, până la clarificarea situației;s) aplică sigiliul asupra loturilor de vin a căror proveniență și trasabilitate nu poate fi dovedită de către deținător, dispunând, după caz, ridicarea măsurii dispuse, destinația industrială sau distrugerea loturilor în cauză;ș) constată, în baza buletinelor de analiză, dacă vinurile și alte produse vinicole sunt produse și/sau comercializate potrivit prevederilor legale în vigoare;t) dispun interzicerea comercializării vinurilor și produselor vinicole improprii consumului uman direct; dispun și urmăresc utilizarea în scopuri industriale sau, după caz, distrugerea și/sau denaturarea acestora;ț) urmăresc respectarea prevederilor legale privind retragerea sub control a subproduselor vinicole;u) analizează documentația și verifică în teren îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru autorizarea laboratoarelor uzinale în scopul efectuării de analize la vinuri, produse și subproduse vinicole;v) verifică periodic activitatea laboratoarelor autorizate de Autoritate și dispun menținerea sau, după caz, retragerea autorizației;w) exercită controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor și a celorlalte produse vinicole cu D.O.C. și I.G., verifică trasabilitatea acestor produse și respectarea prevederilor legale în eliberarea documentelor și însemnelor necesare pentru atestarea calității produselor respective, inclusiv la comercializare;x) verifică, prin sondaj, corectitudinea întocmirii declarațiilor de stocuri, de recoltă și de producție, scriptic și faptic, precum și depunerea în termen a acestora;y) verifică, prin sondaj, existența și înscrierea corectă și operativă a datelor în registrele de evidență obligatorii în sectorul vitivinicol;z) avizează documentele de însoțire a transporturilor de produse vinicole în vrac, verifică și controlează, prin sondaj, concordanța dintre caracteristicile organoleptice și parametrii fizico-chimici ai produselor transportate și datele înscrise în documentele de însoțire;aa) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare și autorizează spațiile de comercializare cu amănuntul a vinului în vrac și urmăresc menținerea condițiilor care au stat la baza autorizării;ab) sesizează organele abilitate în cazul constatării unor posibile infracțiuni comise de către operatorii din sectorul vitivinicol;ac) aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de prezenta lege pentru abaterile constatate la persoane fizice și juridice din sfera producției, circulației și comercializării vinurilor și a altor produse vitivinicole;ad) verifică trasabilitatea vinurilor varietale și interzic comercializarea loturilor care nu sunt îndreptățite să poarte această denumire;ae) îndeplinesc și alte atribuții stabilite de legislația în vigoare.  +  Articolul 50Sumele rezultate ca urmare a sancțiunilor contravenționale aplicate de consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 51Consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității au obligația de a păstra secretul profesional pentru a nu divulga unei terțe persoane confidențialitatea datelor de care au luat cunoștință în timpul și ulterior controlului.  +  Articolul 52(1) O.N.V.P.V. este organ de specialitate tehnico-științific al administrației publice centrale, în subordinea Autorității, cu atribuții în domeniul vitivinicol, cu personalitate juridică, finanțat integral din venituri proprii, care gestionează la nivel național, în principal, potențialul de producție, D.O.C., I.G. și mențiunile tradiționale pentru produsele vitivinicole. (la 06-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 52 , Capitolul VII a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 41 din 29 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 03 aprilie 2017 ) (2) O.N.V.P.V. este format din:a) Consiliul Regiunilor Viticole;b) aparatul executiv.  +  Articolul 53(1) Consiliul Regiunilor Viticole are rol consultativ și de coordonare tehnico-științifică și este compus din 10 reprezentanți ai regiunilor viticole și directorul general al O.N.V.P.V.(2) Membrii Consiliului Regiunilor Viticole sunt nominalizați de către O.I.P.A. și organizațiile de producători recunoscute și sunt numiți prin ordin al Autorității, în baza criteriilor prevăzute la alin. (3), cu respectarea procedurilor specifice.(3) Criteriile în baza cărora membrii Consiliului Regiunilor Viticole pot fi nominalizați sunt:a) suprafața autorizată D.O.C.;b) suprafața autorizată I.G.;c) suprafața autorizată vin cu denumire de soi fără D.O.C./I.G.;d) cantitățile de vin certificate D.O.C.;e) cantitățile de vin certificate cu I.G.;f) cantitățile de vin certificate cu denumire de soi fără D.O.C./I.G.(4) Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (3) sunt stabilite prin ordin al Autorității.(5) Membrii Consiliului Regiunilor Viticole reprezintă cele 8 regiuni viticole și sunt reprezentați astfel:a) câte un membru pentru regiunile viticole Crișana și Maramureș, Dealurile Banatului, Podișul Transilvaniei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării și Nisipurile și alte terenuri favorabile din sudul țării;b) câte doi membri pentru regiunile viticole Dealurile Moldovei și Dealurile Munteniei și Olteniei.(6) Mandatul membrilor Consiliului Regiunilor Viticole este de 4 ani și se poate reînnoi o singură dată.(7) O.N.V.P.V. este condus de un director general numit prin ordin al Autorității în condițiile legii, cu avizul Consiliului Regiunilor Viticole.  +  Articolul 54Regulamentul de organizare și funcționare al O.N.V.P.V. se aprobă prin ordin al Autorității.  +  Articolul 55(1) Veniturile O.N.V.P.V. se constituie din:a) taxe percepute pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu D.O.C. și vinuri cu I.G., precum și a plantațiilor din care se obțin vinuri varietale, atestarea dreptului de utilizare a D.O.C. și a I.G. pentru comercializarea vinurilor cu D.O.C. și/sau a vinurilor cu I.G., certificarea cantităților de vin varietal și pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele județene și rezerva națională;b) sponsorizări;c) donații;d) prestări de servicii.(2) Cuantumul fiecărei taxe prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al Autorității.(3) O.N.V.P.V. poate organiza și susține financiar programe de pregătire și instruire profesională a angajaților săi, în colaborare cu instituțiile de învățământ și de cercetare din domeniul vitivinicol și cu unitățile producătoare de vinuri cu D.O.C. și/sau I.G.(4) O.N.V.P.V. poate aloca sprijin financiar pentru:a) desfășurarea unor acțiuni care vizează dezvoltarea, modernizarea și promovarea producției vitivinicole;b) participarea reprezentanților României la acțiunile O.I.V.(5) Pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe specifice de activitate, O.N.V.P.V. poate colabora cu stațiunile de cercetare din arealul viticol în a cărui circumscripție administrativă urmează a se desfășura activitățile specifice, precum și cu instituțiile de învățământ de profil, pentru asigurarea de personal suplimentar, cu încadrarea în bugetul aprobat.  +  Articolul 56O.N.V.P.V. îndeplinește următoarele atribuții:a) gestionează, la nivel național, S.I.N.V.V., instrument de bază pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin în sectorul vitivinicol, care cuprinde R.P.V., declarațiile obligatorii și industriile vitivinicole și coordonează activitatea consilierilor R.P.V., în scopul actualizării datelor cuprinse în S.I.N.V.V.;b) gestionează Registrul electronic național al denumirilor de origine controlată, controlează, înregistrează și asigură protecția D.O.C. și a mențiunilor tradiționale pentru produsele vitivinicole la nivel național și la nivelul Uniunii Europene și a I.G. la nivelul Uniunii Europene;c) gestionează și acordă dreptul de plantare a viței-de-vie din rezerva națională de drepturi, precum și dreptul de plantare nouă, pe suprafețe mai mari de 0,1 ha, pentru persoane fizice sau operatori economici;d) coordonează, tehnic și metodologic, actualizarea datelor din banca de date analitice a României, ca parte integrantă a cazierului viticol al Uniunii Europene;e) avizează și înaintează spre aprobare, prin ordin al Autorității, D.O.C. și cu I.G. corespunzătoare caietelor de sarcini pentru producerea vinurilor cu D.O.C. și I.G. întocmite de asociațiile profesionale de producători, pentru fiecare D.O.C. și I.G., din arealele viticole delimitate cu D.O.C. și I.G.;f) verifică conformitatea cu caietele de sarcini și efectuează controlul în vederea autorizării plantațiilor producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu D.O.C. și/sau producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu I.G. și autorizării ca producători de vinuri cu D.O.C./I.G., precum și a plantațiilor pentru vinuri varietale;g) eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C. și vinurile cu I.G.;h) acordă certificări pentru cantitățile de vin varietal;i) elaborează și gestionează procedura preliminară de înregistrare a cererilor de protecție a noilor D.O.C. la nivel național și la nivelul Uniunii Europene și a I.G. la nivelul Uniunii Europene, procedura de modificare a condițiilor specifice ale produsului obținut într-o D.O.C. și I.G. la nivel național;j) controlează calitatea vinurilor apte de a deveni vinuri cu D.O.C. și cu I.G., din punct de vedere organoleptic și fizico-chimic, pentru atestarea dreptului de comercializare în cadrul comisiilor constituite din reprezentanți ai O.N.V.P.V., ai asociației degustătorilor autorizați și ai asociației profesionale de producători, din aria geografică vizată;k) suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C., I.G., varietale, în cazul în care se constată nerespectarea condițiilor inițiale de acordare, și sesizează inspectorii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol;l) controlează modul de aplicare și respectare a prevederilor din caietele de sarcini;m) inițiază și propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ținând seama de cerințele dezvoltării viticulturii și vinificației, de reglementările Uniunii Europene și de recomandările O.I.V., cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole;n) colaborează cu instituțiile centrale și teritoriale din subordinea Autorității, în vederea stabilirii și realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc, și sprijină organizarea de manifestări naționale și internaționale cu caracter vitivinicol, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole;o) colaborează cu unitățile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare științifică și aplicativă în domeniul vitivinicol, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole;p) desfășoară împreună cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură acțiuni în vederea implementării și derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului vitivinicol din fonduri acordate din bugetul național și al Uniunii Europene, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole;q) asigură legătura României cu O.I.V., cu Direcția Generală de Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene, precum și cu alte organisme internaționale similare, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole;r) delimitează arealele viticole pentru producerea vinurilor cu D.O.C. și I.G. cu asociațiile profesionale de producători din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole.  +  Capitolul VIII Forme asociative pe filiera vitivinicolă  +  Secţiunea 1 Asociații profesionale de producători  +  Articolul 57(1) Asociațiile profesionale de producători se constituie la inițiativa producătorilor și în baza legislației naționale în vigoare, ca forme asociative pe filiera sectorului vitivinicol.(2) Asociațiile profesionale de producători au următoarele obiective principale:a) adaptarea, în comun, a producției la exigențele pieței și îmbunătățirea produsului;b) promovarea concentrării ofertei și valorificarea pe piață a producției membrilor săi;c) promovarea raționalizării și a ameliorării producției și a prelucrării;d) promovarea și furnizarea de asistență tehnică pentru utilizarea unor practici de cultivare și tehnici de producție care protejează mediul;e) promovarea inițiativelor privind gestionarea subproduselor vitivinicole și gestionarea deșeurilor, în special pentru protejarea calității apei, a solului și a peisajului și pentru a ocroti sau a favoriza biodiversitatea;f) realizarea de studii privind metodele de producție durabile și evoluția pieței;g) contribuția la realizarea programelor de sprijin derulate cu fonduri comunitare;h) aplicarea normelor adoptate de asociația profesională de producători cu privire la raportarea producției, comercializarea și protecția mediului;i) punerea la dispoziție a informațiilor solicitate de asociația profesională de producători, în vederea întocmirii statisticilor, în special pentru suprafețele de cultură și evoluția pieței;j) plata de penalități în caz de încălcare a obligațiilor care le revin în temeiul actului constitutiv.  +  Secţiunea a 2-a Organizația interprofesională pe filiera vitivinicolă O.I.P.A. pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin"  +  Articolul 58(1) Organizația interprofesională pe filiera vitivinicolă O.I.P.A. pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin" este recunoscută de către Autoritate la nivel național, conform prevederilor legislației Uniunii Europene, respectiv art. 157 și 158 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, și în baza legislației naționale în vigoare.(2) O.I.P.A. pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin" îndeplinește următoarele acțiuni, ținând cont de sănătatea publică și de interesele consumatorilor:a) îmbunătățirea cunoașterii și a transparenței producției și a pieței;b) contribuția la o mai bună coordonare a valorificării pe piață a produselor, în special prin cercetări și studii de piață;c) elaborarea contractelor-tip, potrivit prevederilor normelor comunitare;d) o mai bună exploatare a potențialului de producție din sectorul vitivinicol, în scopul adaptării producției la cererea pieței;e) oferirea informațiilor și realizarea activității de cercetare necesare pentru direcționarea producției către produsele adecvate cererii pieței, gusturilor și așteptărilor consumatorilor, în special în ceea ce privește calitatea produselor și protecția mediului;f) identificarea de metode prin care să propună autorității cu atribuții în domeniu de reglementare restricționarea utilizării produselor fitosanitare și a altor substanțe de acest fel și de garantare a calității produselor, precum și a protecției solului și apelor;g) elaborarea unor metode și instrumente de îmbunătățire a calității produselor în toate etapele producției vitivinicole;h) exploatarea potențialului vitivinicol ecologic, protejarea D.O.C. și a mențiunilor tradiționale la nivel național și la nivelul Uniunii Europene și I.G. la nivelul Uniunii Europene, precum și promovarea produselor prin etichete de calitate;i) promovarea producției integrate sau a altor metode de producție ecologice;j) furnizarea de informații privind caracteristicile specifice ale vinurilor cu D.O.C. sau cu I.G.;k) promovarea unui consum de vin moderat și responsabil și difuzarea de informații privind efectele nocive ale consumului excesiv;l) desfășurarea de acțiuni de promovare a vinurilor, în special în țările terțe.(3) Scopul O.I.P.A. recunoscută se referă la:a) concentrarea și coordonarea ofertei și comercializarea produselor producătorilor membri;b) adaptarea comună a producției și a transformării la cerințele pieții și ameliorarea produsului;c) promovarea raționalizării și ameliorării producției și procesării;d) realizarea studiilor cu privire la metodele de producție durabile și la evoluția pieței.  +  Articolul 59Formele asociative prevăzute la art. 57 și art. 58 alin. (1) au obligația de a implementa măsurile politicilor de piață și normele de comercializare în domeniul vitivinicol în raport cu competențele și atribuțiile stabilite de legislația Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 152, 157 și 167 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, și celor stabilite de legislația națională în vigoare.  +  Capitolul IX Infracțiuni și contravenții  +  Articolul 60Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.  +  Articolul 61Producerea, expunerea spre vânzare și/sau vânzarea cunoscând că sunt falsificate sau substituite de vinuri și produse vinicole prin oricare din modalitățile prevăzute la art. 21 alin. (2) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală.  +  Articolul 62Producerea, expunerea spre vânzare și/sau vânzarea cunoscând că sunt falsificate sau substituite de vinuri și produse vinicole care sunt vătămătoare sănătății se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă penală și interzicerea exercitării unor drepturi.  +  Articolul 63Exercitarea fără drept a oricărei activități pentru care prezenta lege prevede necesitatea emiterii unei autorizații ori exercitarea acesteia în alte condiții decât cele legale se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală.  +  Articolul 64Produsele falsificate sau substituite prevăzute la art. 61 și 62 se vor confisca, potrivit prevederilor art. 112 din Codul penal, și se vor distruge pe cheltuiala comerciantului, în cazul vânzării vinului vrac, sau a îmbuteliatorului, în cazul comercializării de vinuri sub formă îmbuteliată.  +  Articolul 65(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) și (2), prin înființarea, fără drept de plantare, de plantații viticole în suprafață de peste 0,1 ha de către persoane fizice sau juridice ori extinderea peste această limită a celor existente;b) încălcarea prevederilor legale prin înființarea de plantații mai mari de 0,1 ha sau extinderea peste această limită a celor existente, cu soiuri/clone neadmise în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole;c) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c) prin plantarea în arealele viticole sau în extravilanul localităților situate în afara arealelor viticole cu unul dintre soiurile de hibrizi direct producători interziși;d) încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) privind defrișarea plantațiilor viticole, în suprafață mai mare de 0,1 ha;e) nerespectarea prevederilor legale privind bunele condiții agricole și de mediu existente pe suprafețele pe care le dețin, prevăzute la art. 12;f) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (4) privind comunicarea de către proprietarul parcelei sau către împuternicitul acestuia a modificării datelor unei parcele viticole;g) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) privind întocmirea dosarului exploatației viticole și actualizarea datelor din dosar;h) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (3) privind comercializarea de struguri și produse vitivinicole provenite din aceste plantații;i) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c) și ale art. 19 prin punerea în consum a vinurilor obținute din soiurile prevăzute sau a celor provenite din amestecul acestora cu vinuri nobile;j) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. g) prin folosirea în scopul vinificării sau adaosul în vin a sucului de struguri și a sucului de struguri concentrat;k) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. j);l) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. c) privind cupajul unui vin originar dintr-o țară terță cu un vin din cadrul Uniunii Europene și cupajarea între vinuri originare din țările terțe pe teritoriul Uniunii Europene;m) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. d) privind suprapresarea strugurilor;n) încălcarea prevederilor privind nerespectarea condițiilor de comercializare a vinului vrac, stabilite prin ordin al Autorității;o) încălcarea prevederilor art. 26 alin. (2) privind comercializarea în Uniunea Europeană a vinurilor și a altor produse vitivinicole;p) încălcarea prevederilor art. 27 privind expunerea spre comercializare ori comercializarea vinurilor;q) inscripționarea sau aplicarea la etichetare de medalii și distincții ale concursurilor naționale și internaționale pentru loturi de vin care nu au fost medaliate sau nu au primit distincții;r) nerespectarea normelor de etichetare și prezentarea vinurilor și a celorlalte produse vitivinicole prin încălcarea prevederilor stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;s) încălcarea prevederilor privind omisiunea sau înscrierea de date incomplete sau eronate, precum și nedepunerea în termenul prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi a declarațiilor de stocuri, de recoltă și de producție;ș) încălcarea prevederilor art. 29 și 30 privind întocmirea și depunerea de către producătorii și comercianții de struguri, vinuri și alte produse vitivinicole, în vrac, a evidențelor acestora și înscrierea în S.I.N.V.V.;t) încălcarea prevederilor art. 29 privind achiziționarea și procesarea strugurilor de vin fără existența dovezii din carnetul de viticultor;ț) încălcarea prevederilor privind omisiunea înscrierii sau înscrierea de date inexacte în registrele de evidență a produselor vitivinicole;u) încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1)-(3) prin omiterea înscrierii de date sau înscrierea de date eronate în documente;v) încălcarea prevederilor art. 33 alin. (4) și ale art. 35 alin. (5) privind condiționarea și îmbutelierea vinurilor cu D.O.C. și I.G. în afara arealului viticol delimitat;w) încălcarea prevederilor privind comercializarea vinurilor cu D.O.C. sau I.G., fără aplicarea însemnelor de certificare a calității și a prevederilor art. 32 alin. (4);x) încălcarea prevederilor privind transportul de produse vinicole fără documente de însoțire;y) încălcarea prevederilor privind expunerea și/sau vânzarea cu amănuntul a vinului fără D.O.C. și fără I.G. în vrac, în spații neautorizate, în piețe, târguri, oboare sau pe marginea șoselelor;z) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (4) prin punerea în consum și comercializarea unor vinuri și produse vinicole, care nu corespund caracteristicilor calitative și de compoziție, stabilite prin nomele metodologice de aplicare a prezentei legi;aa) încălcarea prevederilor privind comercializarea unui produs sub o mențiune tradițională pe care nu este îndreptățit să o poarte;ab) încălcarea prevederilor privind împiedicarea sub orice formă a persoanelor autorizate de a-și exercita atribuțiile de serviciu legate de aplicarea prezentei legi.(2) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) și aa) se dispune:a) retragerea produselor de la comercializare;b) denaturarea vinurilor și produselor vinicole cu clorură de sodiu și/sau clorură de amoniu pe cheltuiala comerciantului pentru vin vrac și/sau a îmbuteliatorului pentru vinul îmbuteliat.(3) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se dispune și defrișarea plantațiilor pe cheltuiala proprietarului.(4) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. q), r) și x) se dispune retragerea de la comercializare a produselor, până la remedierea deficiențelor.(5) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. k)-m) și o) se dispune retragerea produselor de la comercializare, acestea urmând a fi destinate, după caz, distilării sau producerii oțetului.  +  Articolul 66Contravențiile prevăzute la art. 65 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei, cele prevăzute la lit. a)-f), n), s), ș), ț) și u);b) cu amendă de la 12.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. g), h), l), m), o), p)-r), v), w), x), y) și aa);c) cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. i)-k), t), z) și ab).  +  Articolul 67(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de personalul împuternicit de Autoritate, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, denumită în continuare A.N.P.C., și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., fiecare în raport cu atribuțiile ce îi revin prin actul propriu de organizare și funcționare.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 65 și sancțiunilor prevăzute la art. 66 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin ordin al Autorității se aprobă modelul de legitimație de control, de proces-verbal de control și constatare a contravențiilor și de proces-verbal pentru prelevarea de probe în vederea efectuării de analize, documente necesare pentru personalul împuternicit cu controlul din cadrul Autorității.  +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 68Condițiile de delimitare teritorială a arealelor viticole, cele privind normele de înființare, întreținere și defrișare a plantațiilor viticole, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească vinurile, produsele vinicole, distilatul de vin și subprodusele vinicole proprii consumului uman direct, condițiile de atribuire a D.O.C. la nivel național și la nivelul Uniunii Europene și a I.G. la nivelul Uniunii Europene și cele privind obținerea vinurilor din aceste categorii, practicile și tratamentele oenologice autorizate, normele de realizare, evidență și atestare a produselor vitivinicole, cele privind comercializarea lor, precum și alte măsuri se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al Autorității.  +  Articolul 69(1) Dreptul de plantare din rezervele județene și din rezerva națională se acordă de către O.N.V.P.V. astfel:a) cu titlu gratuit, producătorilor în vârstă de până la 40 de ani, care posedă capacitate profesională, care se stabilesc pentru prima dată în arealul viticol și care au calitatea de șefi ai exploatației viticole;b) în schimbul unei taxe plătite către O.N.V.P.V. de către producătorii care au intenția de a utiliza drepturile pentru a înființa o plantație de viță-de-vie.(2) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilește prin ordin al Autorității.  +  Articolul 70(1) Conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, care prevăd introducerea unui nou sistem de autorizații pentru plantări de viță-de-vie începând cu 1 ianuarie 2016, vor fi stabilite dispoziții tranzitorii care să asigure trecerea de la vechiul regim al drepturilor de plantare la noul sistem de autorizații de plantare.(2) Până la 31 iulie 2015 se va stabili termenul până la care producătorii pot depune cereri pentru conversia drepturilor de plantare deținute în autorizații de plantare și/sau de replantare.  +  Articolul 71(1) Condițiile de delimitare teritorială a arealelor viticole, cele privind normele de înființare, întreținere și defrișare a plantațiilor viticole, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească vinurile și produsele pe bază de must, vin și distilat de vin și subproduse vinicole proprii consumului uman direct, condițiile de atribuire a D.O.C. la nivel național și la nivelul Uniunii Europene și a I.G. la nivelul Uniunii Europene și cele privind obținerea vinurilor din aceste categorii, practicile și tratamentele oenologice autorizate, normele de realizare, evidență și atestare a produselor vitivinicole, cele privind comercializarea lor, precum și alte măsuri se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Autorității, va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 72(1) Vinurile și produsele vinicole la care se constată neconcordanțe privind compoziția fizico-chimică, potrivit prevederilor art. 21 alin. (2), nu sunt considerate vinuri, ci alte băuturi alcoolice. În aceste situații se sesizează autoritățile abilitate în vederea aplicării legislației fiscale în vigoare.(2) Pentru fapte de falsificare a vinurilor, așa cum sunt definite la art. 21 alin. (2) lit. a)-c), e) și f), pentru care există o hotărâre judecătorească definitivă, se aplică măsura suspendării autorizației de antrepozit fiscal pe o perioada de 3 ani de către autoritatea de reglementare în domeniul finanțelor publice, în urma sesizării autorității responsabile cu controlul tehnic vitivinicol.  +  Articolul 73Efectuarea recensământului patrimoniului viticol se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 74În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, factorii responsabili din cadrul Autorității, precizați la art. 46 și 47, colaborează pe bază de protocoale încheiate în acest scop și/sau a unor planuri comune de acțiune cu structuri specializate pentru astfel de activități din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor Publice, A.N.S.V.S.A., A.N.P.C., Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  +  Articolul 75La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 24 iunie 2015.Nr. 164.----