ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012    Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura îmbunătăţirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională,ţinând seama că adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune ca urmare a expirării termenului de transpunere în legislaţia naţională (1 iulie 2011) a prevederilor Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, ale Directivei 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului şi conţinutul acordului dintre depozitar şi societatea de administrare şi ale Directivei 2010/44/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la fuziunea fondurilor, structurile de tip "master/feeder" şi procedura de notificare,respectiv netranspunerea în regim de urgenţă a prevederilor directivelor sus-menţionate ar reprezenta pierderea credibilităţii reformei organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,având în vedere faptul că de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, la nivel comunitar au fost adoptate o serie de acte normative relevante în materie cu impact asupra pieţei de capital a căror transpunere necesită adoptarea de dispoziţii la nivelul legislaţiei primare,ţinând cont de faptul că situaţiile concrete apărute în practică ulterior adoptării Legii pieţei de capital reclamă modificarea, în regim de urgenţă, a unor prevederi existente astfel încât să se asigure un grad mai ridicat de protecţie a investiţiilor şi a investitorilor pe piaţa de capital,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Titlul I Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) Prezentul titlu reglementează înfiinţarea şi funcţionarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor.(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin exercitarea competenţelor şi prerogativelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (la 28-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 2(1) Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., sunt fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au ca unic scop efectuarea de investiţii colective, plasând resursele băneşti în instrumente financiare lichide la care se face referire în art. 82 şi operând pe principiul diversificării riscului şi administrării prudenţiale;b) titlurile de participare sunt, la cererea deţinătorilor, răscumpărabile continuu, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura că valoarea titlurilor sale de participare pe o piaţă nu variază semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar poate fi considerată echivalentă a operaţiunii de răscumpărare.(2) O.P.C.V.M. pot fi constituite din mai multe compartimente de investiţii.(3) O.P.C.V.M. sunt înfiinţate fie sub formă de fonduri deschise de investiţii, pe bază de contract civil, fie sub formă de societăţi de investiţii, prin act constitutiv.(4) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. sunt unităţi de fond sau acţiuni emise de O.P.C.V.M., în funcţie de modul de constituire al acestora.(5) Societăţile de investiţii care îşi plasează activele, prin intermediul filialelor, cu preponderenţă altfel decât în valori mobiliare, nu sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă.(6) O.P.C.V.M. nu se pot transforma în alte tipuri de organisme de plasament colectiv.(7) Orice organism de plasament colectiv se poate transforma într-un O.P.C.V.M., cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor emise de C.N.V.M.  +  Articolul 3(1) În înţelesul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. capital iniţial - fondurile definite conform reglementărilor comune ale Băncii Naţionale a României/Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (BNR/CNVM) privind fondurile proprii emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006;2. client - orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate, inclusiv un O.P.C.V.M., căreia o societate de administrare a investiţiilor îi prestează serviciul de administrare a portofoliului colectiv ori serviciile prevăzute la art. 5 alin. (3);3. deţinător de titluri de participare - orice persoană fizică ori juridică care deţine unul sau mai multe titluri de participare ale unui O.P.C.V.M.;4. indicatori sintetici de risc şi de randament - indicatori sintetici în sensul art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CEa Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile-cheie destinate investitorilor şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informaţiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, ori prin intermediul unui website;5. instrumente ale pieţei monetare - instrumente financiare tranzacţionate de regulă în cadrul pieţei monetare, care sunt lichide şi a căror valoare poate fi determinată cu precizie în orice moment;6. fonduri proprii - fondurile proprii definite conform reglementărilor comune BNR/CNVM privind fondurile proprii emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006;7. fuziunea O.P.C.V.M.-urilor - o operaţiune prin care:(i) unul sau mai multe O.P.C.V.M.-uri ori compartimente de investiţii ale acestora, denumite O.P.C.V.M-uri absorbite, îşi transferă, în momentul dizolvării lor fără lichidare, totalitatea patrimoniului unui alt O.P.C.V.M. existent sau unui compartiment de investiţii al acestuia, denumit O.P.C.V.M. absorbant, în schimbul repartizării de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant către deţinătorii lor de titluri de participare, precum şi, eventual, a unei plăţi în numerar care să nu depăşească 10% din valoarea activului net a respectivelor titluri de participare;(ii) două sau mai multe O.P.C.V.M.-uri ori compartimente de investiţii ale acestora, denumite O.P.C.V.M.-uri absorbite, îşi transferă, în momentul dizolvării lor fără lichidare, totalitatea patrimoniului unui O.P.C.V.M. pe care îl formează sau unui compartiment de investiţii al acestuia, denumit O.P.C.V.M. absorbant, în schimbul repartizării de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului nou-constituit către deţinătorii lor de titluri de participare, precum şi, eventual, a unei plăţi în numerar care să nu depăşească 10% din valoarea activului net a respectivelor titluri de participare;8. fuziune naţională a O.P.C.V.M. - o fuziune între O.P.C.V.M-uri stabilite în România, în cazul în care cel puţin unul dintre O.P.C.V.M-urile implicate a notificat distribuirea titlurilor sale de participare în alt stat membru;9. fuziune transfrontalieră a O.P.C.V.M. - o fuziune între mai multe O.P.C.V.M.-uri:(i) dintre care cel puţin un O.P.C.V.M. este stabilit în România şi un O.P.C.V.M. în alt stat membru; sau(ii) care sunt stabilite în România, dar fuziunea are ca rezultat un nou O.P.C.V.M. stabilit în alt stat membru; sau(iii) care sunt stabilite într-un stat membru, altul decât România, dar fuziunea are ca rezultat un nou O.P.C.V.M. stabilit în România;10. legături strânse - situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004;11. O.P.C.V.M. de tip feeder - un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiţii al acestuia care a fost autorizat să investească, prin exceptare de la art. 2 alin. (1) lit. a), art. 82, 85, 88 şi art. 90 alin. (2) lit. c), cel puţin 85% din activele sale în titluri de participare emise de un alt O.P.C.V.M. sau de un compartiment de investiţii al acestuia care reprezintă O.P.C.V.M.-ul de tip master;12. O.P.C.V.M. de tip master - un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiţii al acestuia care:a) are cel puţin un O.P.C.V.M. de tip feeder printre deţinătorii săi de titluri de participare;b) nu este el însuşi un O.P.C.V.M. de tip feeder; şic) nu deţine titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. de tip feeder;13. participaţie calificată - deţinerea, directă sau indirectă, într-o societate de administrare a investiţiilor a unei participaţii care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării societăţii de administrare a investiţiilor în care este deţinută participaţia respectivă. Determinarea deţinerilor şi a drepturilor de vot se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. care transpun prevederile art. 9 şi 10 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cu privire la armonizarea cerinţelor de transparenţă, având în vedere condiţiile de cumulare prevăzute la art. 12 alin. (4) şi (5) din aceeaşi directivă;14. persoană relevantă în relaţie cu o societate de administrare a investiţiilor:a) un director/membru al directoratului, acţionar sau echivalent, ori un administrator/membru al consiliului de supraveghere al unei societăţi de administrare a investiţiilor; saub) un angajat al societăţii de administrare a investiţiilor sau orice altă persoană fizică ale cărei servicii sunt puse la dispoziţia şi se află sub controlul societăţii de administrare a investiţiilor şi care este implicată în prestarea serviciului de administrare a portofoliului colectiv de către societatea de administrare a investiţiilor; sauc) o persoană fizică direct implicată în prestarea de servicii către societatea de administrare a investiţiilor în baza unui acord de delegare încheiat cu o terţă parte în vederea desfăşurării de către societatea de administrare a investiţiilor a activităţii de administrare a portofoliului colectiv;15. practica de sincronizare cu piaţa ("market timing") - practică frauduloasă prin intermediul căreia un investitor efectuează operaţiuni de subscriere şi răscumpărare sau conversie de titluri de participare în mod sistematic, într-o perioadă scurtă de timp, profitând de diferenţele temporale şi/sau deficienţele metodei de determinare a valorii activelor nete;16. rebalansarea portofoliului - o modificare semnificativă a compoziţiei portofoliului unui O.P.C.V.M.;17. risc de contraparte - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacţie să nu îşi îndeplinească obligaţiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacţiei;18. risc de lichiditate - riscul ca o poziţie din portofoliul O.P.C.V.M.-ului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea O.P.C.V.M. de a respecta în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b);19. risc operaţional - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne şi din erori umane şi deficienţe ale sistemelor societăţii de administrare a investiţiilor sau din evenimente externe şi include riscul juridic şi de documentare şi riscul care decurge din procedurile de tranzacţionare, decontare şi evaluare desfăşurate în numele O.P.C.V.M.;20. risc de piaţă - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din fluctuaţia valorii de piaţă a poziţiilor din portofoliul O.P.C.V.M., fluctuaţie care poate fi atribuită modificării variabilelor pieţei, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, preţurile acţiunilor şi ale mărfurilor sau solvabilitatea unui emitent;21. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;22. stat membru de origine:a) statul membru în care societatea de administrare a investiţiilor/societatea de investiţii îşi are sediul social;b) statul membru în care este autorizat şi stabilit un O.P.C.V.M.;23. stat membru gazdă:a) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o societate de administrare a investiţiilor are o sucursală sau îşi desfăşoară activitatea;b) statul membru, altul decât statul membru de origine al O.P.C.V.M., în care sunt distribuite titluri de participare emise de acesta;24. sucursala - structură organizată, fără personalitate juridică distinctă a unei societăţi de administrare a investiţiilor, care prestează o parte sau toate serviciile pentru care societatea de administrare a investiţiilor a fost autorizată. Toate sediile stabilite în România de către o societate de administrare a investiţiilor cu sediul social situat într-un alt stat membru sunt considerate ca o singură sucursală;25. suport durabil - orice instrument cu ajutorul căruia investitorul poate stoca informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod care să permită ca informaţiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informaţii şi care permite reproducerea fidelă a informaţiilor stocate;26. valori mobiliare:a) acţiunile şi alte valori echivalente acţiunilor;b) obligaţiuni şi alte titluri de creanţă;c) orice alte titluri negociabile care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb.27. organ de conducere - organul cu putere finală de decizie într-o societate de administrare a investiţiilor, societate de investiţii sau depozitar, stabilit potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care supraveghează şi monitorizează procesul decizional de conducere. În cazul în care entităţile menţionate anterior sunt administrate în sistem unitar, organul de conducere este reprezentat de către consiliul de administraţie şi de directori, iar în cazul în care acestea sunt administrate în sistem dualist, organul de conducere este reprezentat de către consiliul de supraveghere şi de directorat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 28. organul de conducere în cadrul funcţiei sale de supraveghere - organul de conducere care îşi îndeplineşte rolul de supraveghere şi monitorizare a procesului decizional de conducere şi care este reprezentat de consiliul de administraţie, în cadrul sistemului unitar de administrare, şi de consiliul de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare; (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 29. conducere superioară - persoanele fizice care exercită funcţii de conducere efectivă în cadrul unei societăţi de administrare a investiţiilor, depozitar, sau societate de investiţii şi care sunt responsabile şi răspunzătoare faţă de organul de conducere pentru activitatea de conducere curentă a entităţilor respective. Conducerea superioară este reprezentată de directori, în cadrul sistemului unitar de administrare, şi de către directorat, în cadrul sistemului dualist de administrare; (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 30. instrumente financiare:a) valori mobiliare;b) instrumente ale pieţei monetare;c) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv;d) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau ale randamentului/rentabilităţii, certificate de emisii sau alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari care pot fi decontate prin livrare fizică sau în fonduri băneşti;e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, excluzând cazul de neplată sau alt incident care conduce la reziliere;f) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiţia să fie tranzacţionat pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, denumit în continuare SMT, sau unui sistem organizat de tranzacţionare, denumit în continuare SOT, cu excepţia produselor energetice angro tranzacţionate pe un SOT care trebuie decontate prin livrare fizică;g) opţiuni, contracte futures, contracte swap, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. f), şi neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate;h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;i) contracte financiare pentru diferenţe;j) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alt contract derivat referitor la variabile climatice, la taxe de navlu sau la rate ale inflaţiei sau alţi indicatori statistici oficiali care trebuie decontat în numerar sau poate fi decontat în numerar la cererea uneia dintre părţi, excluzând cazul de neplată sau alt incident care conduce la reziliere, precum şi orice alt contract derivat în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici şi indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, cu luarea în considerare, în special, a tranzacţionării sale pe o piaţă reglementată, în cadrul unui SMT sau al unui SOT;k) certificate de emisii aşa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare. (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 6 se aplică mutatis mutandis reglementările naţionale care transpun prevederile art. 13 -16 din Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de credit (reformare).(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 26, valorile mobiliare exclud tehnicile şi instrumentele prevăzute la art. 84.  +  Capitolul II Societăţi de administrare a investiţiilor  +  Secţiunea 1 Condiţii de autorizare şi retragere a autorizaţiei unei societăţi de administrare a investiţiilor  +  Articolul 4(1) Societatea de administrare a investiţiilor, denumită în continuare S.A.I., persoană juridică română, este constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, şi funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.(2) S.A.I. va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. la data autorizării.(3) În toate actele oficiale, S.A.I. trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.(4) C.N.V.M. va notifica de îndată Autorităţii Europene pentru Pieţe şi Valori Mobiliare, denumită în continuare ESMA, cu privire la orice autorizare a unei S.A.I.  +  Articolul 5(1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.(2) Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. prevăzută la alin. (1), S.A.I. poate administra şi alte organisme de plasament colectiv care nu sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă şi pentru care S.A.I. face obiectul unei supravegheri prudenţiale, dar ale căror titluri de participare nu pot fi comercializate în alte state membre în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă. (la 28-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (3) Prin excepţie de la alin. (1), S.A.I. poate desfăşura, suplimentar activităţii de administrare a O.P.C.V.M., şi următoarele activităţi:a) administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;b) servicii conexe:(i) consultanţa de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare;(ii) activitatea de păstrare şi administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv. (la 28-04-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (4) S.A.I. poate fi autorizată să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (3) numai în situaţia în care este autorizată în prealabil să desfăşoare activităţile menţionate la alin. (1) şi poate fi autorizată să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (3) lit. b) numai în situaţia în care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (3) lit. a). (la 28-04-2017, Alineatul (4) din Articolul 5 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 6Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă la:a) administrarea investiţiilor;b) desfăşurarea de activităţi privind:1. servicii juridice şi de contabilitate aferente administrării de portofolii;2. cererile de informare ale clienţilor;3. evaluarea portofoliului şi determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;4. monitorizarea conformităţii cu reglementările în vigoare;5. menţinerea unui registru al deţinătorilor de titluri de participare;6. distribuţia veniturilor;7. emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare;8. ţinerea evidenţelor;c) marketing şi distribuţie.  +  Articolul 7(1) Administrarea portofoliilor individuale de investiţii, menţionată la art. 5 alin. (3) lit. a), trebuie realizată conform reglementărilor C.N.V.M. care transpun prevederile art. 2 alin. (2), art. 12, 13 şi 19 din Directiva 2004/39/CE.(2) S.A.I. care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 5 alin. (3) va putea să investească întregul portofoliu de investiţii administrat sau o parte din acesta în titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv aflate în administrarea sa, numai cu acordul prealabil al investitorului.  +  Articolul 8(1) Capitalul iniţial al unei S.A.I. este de cel puţin echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data depunerii cererii de autorizare.(2) S.A.I. are obligaţia de a completa nivelul capitalului iniţial, în cazul în care acesta scade sub nivelul prevăzut la alin. (1), până cel târziu la data transmiterii la C.N.V.M. a primei raportări privind nivelul capitalului iniţial.(3) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia europeană, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al preşedintelui, nivelul capitalului iniţial al unei S.A.I.(4) În situaţia în care valoarea portofoliului administrat de S.A.I. depăşeşte echivalentul în lei a 250.000.000 euro, S.A.I. trebuie să îşi suplimenteze fondurile proprii cu o cotă de 0,02% din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depăşeşte echivalentul în lei a 250.000.000 euro, astfel încât totalul dintre capitalul iniţial şi suma suplimentară să nu depăşească echivalentul în lei a 10.000.000 euro.(5) În aplicarea prezentului articol, prin portofoliu administrat de S.A.I. se înţelege:a) portofoliul fondurilor deschise de investiţii administrate, inclusiv portofoliile pentru care a fost delegată activitatea de administrare, excluzând portofoliul pentru care i-a fost delegată activitatea de administrare;b) portofoliul societăţilor de investiţii pentru care S.A.I. a fost desemnată drept societate de administrare a investiţiilor;c) portofoliul altor organisme de plasament colectiv administrate de S.A.I., inclusiv portofoliile pentru care a fost delegată activitatea de administrare, dar excluzând portofoliul pentru care i-a fost delegată activitatea de administrare de către o altă S.A.I.(6) S.A.I trebuie să menţină fonduri proprii echivalente cu o pătrime din valoarea cheltuielilor generale fixe aferente anului precedent. C.N.V.M. poate modifica această cerinţă în cazul unei schimbări semnificative a activităţii societăţii faţă de anul precedent. În cazul în care o S.A.I. nu a funcţionat cel puţin un an, incluzând ziua în care a început activitatea, cerinţa este de o pătrime din suma cheltuielilor generale fixe previzionată în planul său de afaceri, în situaţia în care C.N.V.M. nu solicită o revizuire a acestui plan.  +  Articolul 9(1) S.A.I., persoană juridică română, poate fi autorizată de C.N.V.M. în situaţia în care îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:a) societatea este constituită ca o societate comercială pe acţiuni şi include în numele societăţii sintagma "societate de administrare a investiţiilor" sau abrevierea S.A.I.;b) sediul social şi sediul central, după caz, reprezentând sediul principal de desfăşurare a activităţii S.A.I., sunt situate în România;c) pregătirea, experienţa şi integritatea profesională ale membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, ale directorilor/membrilor directoratului, ale auditorilor interni şi ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerinţele impuse de reglementările C.N.V.M.;d) acţionarii care deţin cel puţin o participaţie calificată în cadrul S.A.I. respectă criteriile stabilite prin reglementările C.N.V.M. privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare;e) face dovada existenţei capitalului iniţial, subscris şi integral vărsat în numerar, stabilit de prezenta ordonanţă de urgenţă;f) cererea de autorizare este însoţită de un plan de afaceri, care prezintă cel puţin structura organizatorică a societăţii;g) are încheiat un contract cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România.(2) În cazul în care S.A.I. se află în legături strânse cu alte persoane fizice sau juridice, C.N.V.M. este în drept să acorde autorizaţia numai în situaţia în care aceste legături nu împiedică exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere.(3) C.N.V.M. nu va acorda autorizaţia, în situaţia în care cadrul legal sau prevederile administrative ale unei ţări terţe, care guvernează una ori mai multe persoane fizice sau juridice cu care S.A.I. are legături strânse, împiedică exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere.(4) Acordarea autorizaţiei poate fi refuzată în cazul în care, deşi sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alin. (1), se consideră în mod fără echivoc că administrarea prudenţială nu poate fi asigurată.(5) C.N.V.M. va acorda autorizaţia de funcţionare, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii întregii documentaţii prevăzute de reglementările în vigoare, sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(6) S.A.I. îşi poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, cu excepţia activităţii menţionate la art. 5 alin. (3) lit. a), care este condiţionată şi de dobândirea calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.(7) S.A.I. are obligaţia să respecte condiţiile de autorizare, cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfăşurării activităţii şi va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.(8) Supravegherea prudenţială a unei S.A.I. autorizată de C.N.V.M., indiferent dacă aceasta îşi înfiinţează ori nu o sucursală sau prestează ori nu servicii într-un alt stat membru, va fi asigurată de C.N.V.M., fără a prejudicia atribuţiile autorităţilor competente din statele membre gazdă.  +  Articolul 10C.N.V.M. va solicita informaţii şi se va consulta cu autorităţile competente ale unui alt stat membru înaintea autorizării unei S.A.I., atunci când aceasta este:a) o filială a unei alte S.A.I., a unei firme de investiţii, instituţii de credit, societăţi de asigurare autorizate în acel stat membru;b) o filială a societăţii-mamă a unei alte S.A.I, firme de investiţii, instituţii de credit sau societăţi de asigurare autorizate în acel stat membru;c) o societate controlată de aceleaşi persoane fizice ori juridice ca o altă S.A.I., firmă de investiţii, instituţie de credit sau societate de asigurare autorizată în acel stat membru.  +  Articolul 11C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia acordată S.A.I. în următoarele condiţii:a) nu îşi începe activitatea în termen de 12 luni de la obţinerea autorizaţiei sau nu desfăşoară nicio activitate autorizată de C.N.V.M., pe o perioadă mai mare de 6 luni;b) solicită expres retragerea autorizaţiei;c) autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare;d) nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei;e) nu mai respectă prevederile O.U.G. nr. 99/2006 şi reglementările emise în aplicarea acesteia, atunci când aceasta este autorizată să desfăşoare şi activităţile prevăzute la art. 5 alin. 3 lit. a);f) a încălcat grav şi/sau sistematic prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia;g) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 12(1) Conducerea efectivă a activităţii unei S.A.I. trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane fizice, denumite în continuare directori/membri ai directoratului, în funcţie de tipul de administrare al S.A.I. Numele acestor persoane, precum şi ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate C.N.V.M.(2) Persoanele menţionate la alin. (1) trebuie să aibă o bună reputaţie şi experienţă profesională, în raport cu tipul de O.P.C.V.M. administrat de S.A.I., astfel cum sunt acestea stabilite în reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 13Participaţiilor calificate în cadrul unei S.A.I. li se aplică în mod corespunzător reglementările C.N.V.M. privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare.  +  Articolul 14(1) În aplicarea prevederilor art. 22, S.A.I. are obligaţia de a organiza un compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capital, precum şi a reglementărilor interne.(2) Condiţiile privind autorizarea personalului, organizarea şi funcţionarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.  +  Secţiunea a 2-a Reguli prudenţiale  +  Articolul 15S.A.I. autorizate de C.N.V.M. vor respecta în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor, regulile prudenţiale stabilite de C.N.V.M cu privire la administrarea O.P.C.V.M. Aceste reguli se vor referi, fără a se limita la:a) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor şi ale S.A.I.;b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând investitorilor între ele şi de cele ale S.A.I., în scopul protejării drepturilor de proprietate ale acestora, precum şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către S.A.I. în tranzacţiile pe cont propriu;c) proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca operaţiunile efectuate de S.A.I. să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte originea lor, natura acestora, părţile implicate, timpul şi locul unde au fost efectuate;d) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudenţiale, regulilor de conduită în afaceri, precum şi a altor cerinţe legislative şi de reglementare;e) existenţa unei structuri organizatorice care să permită minimizarea riscului unui conflict de interese între S.A.I. şi investitori, între aceştia, între investitori şi O.P.C.V.M. sau între O.P.C.V.M.-uri.  +  Articolul 16(1) În aplicarea prevederilor art. 15, S.A.I. trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:a) să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri privind procesul decizional şi o structură organizatorică care precizează în mod clar şi documentat structurile ierarhice de raportare, precum şi să aloce funcţiile şi responsabilităţile aferente acestor structuri;b) să se asigure că persoanele relevante ale S.A.I. cunosc procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul ducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităţilor acestora;c) să stabilească, să implementeze şi să menţină mecanisme corespunzătoare de control intern destinate asigurării respectării deciziilor şi procedurilor la toate nivelele ierarhice ale S.A.I.;d) să stabilească, să implementeze şi să menţină un sistem eficient de raportare şi comunicare internă la toate nivelele ierarhice relevante ale S.A.I., precum şi schimburi eficiente de informaţii cu terţii implicaţi;e) să menţină înregistrări corespunzătoare şi ordonate ale activităţii şi ale organizării interne a S.A.I.;(2) În vederea respectării prevederilor alin. (1), S.A.I. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale, precum şi natura şi gama serviciilor şi activităţilor desfăşurate.(3) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină sisteme şi proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor, luând în considerare natura informaţiilor în cauză.(4) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină un plan de continuitate a activităţii, menit să asigure, în cazul unei întreruperi a sistemelor şi mecanismelor proprii, stocarea datelor şi a funcţiilor esenţiale, menţinerea serviciilor şi activităţilor sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date şi funcţiuni şi reînceperea imediată a serviciilor şi activităţilor.(5) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri contabile care să le permită să furnizeze, la cererea C.N.V.M., în timp util, rapoarte financiare care să reflecte o situaţie fidelă şi reală a poziţiei lor financiare şi care să respecte toate standardele şi regulile contabile aplicabile.(6) S.A.I. trebuie să monitorizeze şi să evalueze periodic capacitatea şi eficacitatea de a corespunde cerinţelor de funcţionare a sistemelor lor, a procedurilor şi mecanismelor de control intern stabilite conform alin. (1)-(5) şi să adopte măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficienţe.  +  Articolul 17(1) S.A.I. trebuie să angajeze personal calificat cu aptitudini, cunoştinţe şi experienţă necesare pentru ducerea la îndeplinire a responsabilităţilor alocate acestora.(2) S.A.I. trebuie să deţină resursele şi expertiza necesare pentru a monitoriza în mod eficient activităţile desfăşurate de părţi terţe în baza unui acord cu S.A.I., în special în ceea ce priveşte administrarea riscului aferent acordului respectiv.(3) S.A.I. trebuie să se asigure că desfăşurarea unor funcţii multiple de către persoanele relevante S.A.I. nu afectează sau nu va afecta ducerea la îndeplinire în mod corect, onest şi profesionist a oricăreia dintre funcţiile asumate.(4) În vederea respectării prevederilor alin. (1)-(3), S.A.I. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale, precum şi natura şi gama serviciilor şi activităţilor desfăşurate.  +  Articolul 18(1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri efective şi transparente în scopul administrării prompte a reclamaţiilor primite de la investitori, precum şi să păstreze o înregistrare a fiecărei reclamaţii şi a măsurilor luate pentru soluţionarea acesteia.(2) Investitorii pot depune reclamaţii în mod gratuit. Informaţiile referitoare la procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie puse gratuit la dispoziţia investitorilor.(3) S.A.I., societăţile de investiţii şi depozitarii O.P.C.V.M. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri efective şi transparente privind raportarea de către angajaţii acestor entităţi a încălcărilor prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin intermediul unui canal specific, independent şi autonom. (la 28-04-2017, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 19(1) S.A.I. trebuie să ia măsurile necesare pentru a dispune de sisteme electronice adecvate care să îi permită înregistrarea corespunzătoare şi la timp a tuturor tranzacţiilor cu instrumente financiare din portofoliu şi a cererilor de subscriere sau răscumpărare, astfel încât să respecte prevederile art. 26 şi 27.(2) S.A.I. trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate al sistemelor electronice în timpul procesării electronice a datelor şi integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor înregistrate, după caz.  +  Articolul 20(1) S.A.I. trebuie să utilizeze politici şi proceduri contabile conform celor prevăzute la art. 16 alin. (5) pentru a garanta protecţia intereselor deţinătorilor de titluri de participare. Contabilitatea O.P.C.V.M.-urilor trebuie ţinută astfel încât toate elementele de activ şi de pasiv ale acestora să poată fi direct identificate în orice moment.(2) În situaţia în care un O.P.C.V.M. are mai multe compartimente de investiţii, trebuie să existe conturi separate pentru fiecare compartiment.(3) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri contabile conforme cu regulile contabile în vigoare în statul membru de origine al O.P.C.V.M., astfel încât calcularea valorii activului net al fiecărui O.P.C.V.M. să fie corect efectuată, pe baza datelor contabile, iar cererile de subscriere şi de răscumpărare să poată fi corect procesate la acea valoare a activului net.(4) S.A.I. trebuie să stabilească proceduri adecvate pentru a asigura evaluarea corespunzătoare şi corectă a elementelor de activ şi de pasiv ale O.P.C.V.M. în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M în aplicarea prevederilor art. 63 alin. (3) lit. b).  +  Articolul 21(1) S.A.I. are obligaţia să se asigure că, atunci când atribuie funcţii interne, directorii/membrii directoratului şi membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sunt responsabili pentru asigurarea respectării de către S.A.I. a obligaţiilor sale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementările emise în aplicarea acesteia.(2) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului:a) sunt responsabili de aplicarea politicii generale de investiţii pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, definită conform prospectului, în regulile fondului sau în actele constitutive ale societăţii de investiţii, după caz;b) aprobă strategiile de investiţii pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat;c) sunt responsabili cu asigurarea de către S.A.I. a unei funcţii permanente şi eficiente de control intern, conform art. 22;d) se asigură şi verifică periodic că politica generală de investiţii, strategiile de investiţii şi limitele de risc ale fiecărui O.P.C.V.M. administrat sunt implementate şi respectate în mod corespunzător şi eficient, chiar dacă funcţia de administrare a riscului este delegată către un terţ;e) aprobă şi verifică periodic caracterul adecvat al procedurilor interne de adoptare a deciziilor de investiţii pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, pentru a se asigura că aceste decizii sunt compatibile cu strategiile de investiţii aprobate;f) aprobă şi verifică periodic politica de administrare a riscului şi măsurile, procesele şi tehnicile de implementare a acesteia, conform art. 44, inclusiv sistemul de limite de risc, pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează.(3) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului şi membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere:a) evaluează şi verifică periodic eficacitatea politicilor, a măsurilor şi a procedurilor instituite pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;b) iau măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficienţe.(4) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului primesc de câte ori este cazul şi cel puţin anual rapoarte scrise referitoare la controlul intern, auditul intern şi administrarea riscului, care să precizeze, în special, dacă au fost adoptate măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficienţe.(5) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului primesc în mod regulat rapoarte asupra implementării strategiilor de investiţii şi a procedurilor interne pentru luarea deciziilor de investiţii menţionate la alin. (2) lit. b)-e).(6) S.A.I. trebuie să se asigure că membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere primesc în mod regulat rapoarte scrise cu privire la aspectele prevăzute la alin. (4).(7) Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere au obligaţia supravegherii directorilor/membrilor directoratului S.A.I.  +  Articolul 22(1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri adecvate care să identifice orice risc de nerespectare de către S.A.I. a obligaţiilor sale conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi riscurile asociate şi să adopte măsuri şi proceduri adecvate pentru minimizarea riscurilor respective şi pentru a permite C.N.V.M. să îşi exercite efectiv prerogativele conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) În vederea respectării prevederilor alin. (1), S.A.I. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale, precum şi natura şi gama serviciilor şi activităţilor desfăşurate.(3) S.A.I. trebuie să stabilească şi să menţină în mod permanent şi operativ funcţia de control intern, care se va desfăşura în mod independent şi care va avea următoarele responsabilităţi:a) să monitorizeze şi să evalueze în mod regulat eficacitatea şi modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor şi procedurilor stabilite conform alin. (1) şi (2), precum şi măsurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor S.A.I.;b) să acorde consultanţă şi asistenţă persoanelor relevante responsabile cu desfăşurarea serviciilor şi activităţilor pentru respectarea cerinţelor impuse S.A.I. conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) Pentru a permite persoanei numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern să-şi aducă la îndeplinire responsabilităţile în mod corect şi independent, S.A.I. trebuie să se asigure că următoarele condiţii sunt respectate:a) persoana trebuie să aibă autoritatea, resursele şi experienţa necesare, precum şi acces la toate informaţiile relevante;b) persoana numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern poartă responsabilitatea respectării atribuţiilor aferente funcţiei de control intern şi pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare, în care se va preciza în special dacă au fost întreprinse măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficienţe.c) persoanele numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să fie implicate în desfăşurarea serviciilor şi activităţilor pe care le monitorizează;d) metoda de stabilire a remuneraţiei persoanelor numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să le compromită obiectivitatea şi nu trebuie să conducă la această posibilitate.(5) S.A.I. poate fi exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (4) lit. c) sau d), în situaţia în care poate demonstra că în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale, precum şi în raport cu natura şi gama serviciilor şi activităţilor desfăşurate cerinţele impuse conform acelor prevederi nu sunt proporţionale şi că funcţia de control continuă să fie pusă în aplicare în mod efectiv.  +  Articolul 23(1) S.A.I. trebuie să stabilească şi să menţină o persoană cu funcţie de audit intern care este separată şi independentă de alte funcţii şi activităţi ale S.A.I. În funcţie de natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale şi în raport cu natura şi gama activităţilor de administrare a portofoliului colectiv desfăşurate, S.A.I. poate delega această funcţie către o terţă parte.(2) Îndeplinirea funcţiei de audit intern prevăzute la alin. (1) presupune următoarele responsabilităţi:a) stabilirea, implementarea şi menţinerea unui plan de audit pentru a evalua şi examina eficacitatea şi caracterul adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern şi procedurilor S.A.I.;b) emiterea de recomandări bazate pe rezultatul activităţii desfăşurate conform lit. a);c) verificarea respectării recomandărilor prevăzute la lit. b);d) raportarea cu privire la problemele de audit intern în conformitate cu art. 21 alin. (4).  +  Articolul 24(1) S.A.I. trebuie să stabilească şi să menţină o persoană cu funcţie permanentă de administrare a riscului.(2) Funcţia permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să fie ierarhic şi funcţional independentă de celelalte compartimente, cu excepţia situaţiei în care acest lucru nu se justifică în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii S.A.I. şi a O.P.C.V.M. administrat de aceasta.(3) În situaţia în care, în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale, S.A.I. stabileşte să nu menţină o funcţie independentă de administrare a riscului, trebuie să poată demonstra că a adoptat măsuri adecvate de protecţie împotriva conflictelor de interese pentru a permite exercitarea independentă a activităţilor de administrare a riscului şi că procesele de administrare a riscului îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 84.(4) Funcţia permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) presupune îndeplinirea următoarelor atribuţii:a) implementarea politicii şi procedurilor de administrare a riscului;b) asigurarea conformităţii cu sistemul de limite de risc al O.P.C.V.M.-ului, inclusiv cu limitele legale privind expunerea globală şi riscul contrapărţii, în conformitate cu art. 47, 48 şi 49;c) oferirea de asistenţă consiliului de administraţie/membrilor directoratului privind identificarea profilului de risc al fiecărui O.P.C.V.M. pe care îl administrează;d) furnizarea regulată de rapoarte consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere cu privire la:(i) coerenţa dintre nivelul actual al riscului la care este expus fiecare O.P.C.V.M. administrat şi profilul de risc agreat pentru O.P.C.V.M.-ul respectiv;(ii) respectarea de către fiecare O.P.C.V.M. administrat a sistemelor relevante de limite de risc;(iii) caracterul adecvat şi eficacitatea procesului de administrare a riscului, indicând dacă au fost luate măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficienţe;e) furnizarea regulată de rapoarte directorilor/membrilor directoratului, cu evidenţierea nivelului actual al riscului la care este expus fiecare O.P.C.V.M. administrat şi a eventualelor depăşiri reale sau previzibile ale limitelor de risc, pentru a putea fi luate măsuri rapide şi adecvate;f) examinarea şi sprijinirea, dacă este cazul, a mecanismelor şi procedurilor de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate, conform art. 50.(5) Funcţia permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să aibă autoritatea necesară şi acces la toate informaţiile relevante necesare pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 25(1) În situaţia în care oricare din persoanele relevante este implicată în activităţi care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informaţii privilegiate, având înţelesul prevăzut la art. 244 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 297/2004, sau la alte informaţii confidenţiale referitoare la O.P.C.V.M. sau la tranzacţii cu, sau pentru O.P.C.V.M., prin intermediul unei activităţi desfăşurate de acea persoană în numele S.A.I., S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri adecvate, menite să prevină următoarele situaţii:a) efectuarea unei tranzacţii personale, care îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii:(i) acelei persoane îi este interzis să efectueze astfel de tranzacţii potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia referitoare la abuzul pe piaţă;(ii) implică folosirea abuzivă sau dezvăluirea improprie a acelei informaţii confidenţiale;(iii) intră în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligaţie a S.A.I. conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau cu prevederile Legii nr. 297/2004;b) consilierea sau determinarea, într-un alt mod decât în cursul desfăşurării activităţii corespunzătoare de angajat sau de furnizor de servicii în baza unui contract, oricărei altei persoane să efectueze o tranzacţie cu instrumente financiare, care, dacă ar fi o tranzacţie personală a persoanei relevante ar intra sub incidenţa prevederilor art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau ar constitui în alt mod un abuz al informaţiilor referitoare la ordinele în curs de executare;c) fără a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, dezvăluirea altfel decât în cursul normal al statutului său de angajat sau de prestator de servicii în baza unui contract a oricărei informaţii sau opinii oricărei alte persoane în situaţia în care persoana relevantă cunoaşte sau în mod rezonabil trebuia să cunoască faptul că urmare a acelei dezvăluiri acea persoană va proceda sau ar putea proceda la una din următoarele situaţii:(i) să participe la o tranzacţie cu instrumente financiare care, dacă ar fi o tranzacţie personală a unei persoane relevante, ar intra sub incidenţa prevederilor art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau ar constitui în alt mod un abuz al informaţiilor referitoare la ordinele în curs de executare;(ii) să consilieze sau să determine o altă persoană să participe la o asemenea tranzacţie.(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct următoarele:a) fiecare persoană relevantă menţionată la alin. (1) cunoaşte restricţiile cu privire la tranzacţiile personale, precum şi măsurile stabilite de către S.A.I. cu privire la tranzacţiile personale şi la dezvăluirea informaţiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1);b) S.A.I. este informată de îndată cu privire la orice tranzacţie personală la care participă o persoană relevantă, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzacţie, fie prin alte proceduri care permit S.A.I. să identifice asemenea tranzacţii;c) tranzacţiile personale notificate S.A.I. sau identificate de S.A.I. sunt evidenţiate într-un registru, incluzând orice autorizaţie sau interdicţie în legătură cu asemenea tranzacţii.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), în situaţia în care anumite activităţi sunt delegate către părţi terţe, S.A.I. trebuie să se asigure că entitatea către care este delegată activitatea păstrează o evidenţă a tranzacţiilor personale încheiate de persoanele relevante şi că îi furnizează cu promptitudine, la cerere, aceste informaţii.(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se vor aplica următoarelor tipuri de tranzacţii personale:a) tranzacţiile personale efectuate în baza prestării serviciului de administrare a portofoliului în mod discreţionar, în situaţia în care nu a existat o comunicare prealabilă în legătură cu tranzacţia dintre administratorul de portofoliu şi persoana relevantă sau o altă persoană în contul căreia a fost executată tranzacţia;b) tranzacţiile personale cu titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau ale altor organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislaţiei naţionale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalentă cu cea a O.P.C.V.M., în situaţia în care persoana relevantă şi orice altă persoană în contul căreia sunt efectuate tranzacţiile nu sunt implicate în administrarea acelui organism de plasament colectiv.(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol, tranzacţia personală are înţelesul prevăzut în art. 88 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26(1) S.A.I. trebuie să se asigure că, pentru fiecare tranzacţie cu instrumente financiare din portofoliul unui O.P.C.V.M., se efectuează fără întârziere o înregistrare care să cuprindă informaţii suficiente pentru a permite reconstituirea detaliilor ordinului.(2) Înregistrarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă cel puţin:a) numele sau un identificator al O.P.C.V.M. şi al persoanei care acţionează în contul O.P.C.V.M.;b) detaliile necesare pentru identificarea instrumentului în cauză;c) cantitatea;d) tipul ordinului;e) preţul;f) data şi ora exactă a transmiterii ordinului şi numele sau un identificator al persoanei căreia i-a fost transmis ordinul;g) numele persoanei care transmite ordinul;h) dacă este cazul, motivele revocării unui ordin.  +  Articolul 27(1) S.A.I. trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că cererile de subscriere şi de răscumpărare a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. sunt centralizate şi înregistrate după primire.(2) Înregistrarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă cel puţin informaţii cu privire la:a) O.P.C.V.M.-ul în cauză;b) persoana care dă sau transmite cererea;c) persoana care primeşte cererea;d) data şi ora depunerii cererii;e) modalitatea de plată;f) tipul cererii (subscriere/răscumpărare);g) data emiterii/anulării titlurilor de participare;h) numărul de titluri de participare subscrise sau răscumpărate;i) preţul de subscriere sau de răscumpărare pentru fiecare titlu de participare;j) valoarea totală subscrisă sau răscumpărată a titlurilor de participare;k) valoarea brută a cererii, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă, după deducerea comisioanelor de răscumpărare.  +  Articolul 28(1) S.A.I. trebuie să asigure păstrarea înregistrărilor prevăzute la art. 26 şi 27 pentru o perioadă minimă de 5 ani.(2) În situaţii excepţionale, C.N.V.M. poate solicita S.A.I. să păstreze anumite înregistrări sau toate înregistrările pe o perioadă mai lungă de timp decât perioada prevăzută la alin. (1), în funcţie de natura instrumentului sau a tranzacţiei cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M., în situaţia în care este necesar pentru ca C.N.V.M. să îşi poată exercita funcţiile de supraveghere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.(3) C.N.V.M. poate solicita S.A.I. ca, la retragerea autorizaţiei, să păstreze înregistrările prevăzute la alin. (1) pentru intervalul de timp rămas din perioada de 5 ani.(4) În situaţia în care o S.A.I. îşi transferă responsabilităţile legate de O.P.C.V.M.-uri unei alte S.A.I., C.N.V.M. poate solicita să fie adoptate măsurile necesare pentru ca înregistrările prevăzute la alin. (1) din ultimii 5 ani să fie accesibile acelei S.A.I.(5) Înregistrările prevăzute la alin. (1) se păstrează pe un suport care permite stocarea informaţiilor astfel încât să fie accesibile C.N.V.M. şi să se respecte următoarele condiţii:a) C.N.V.M. trebuie să poată accesa rapid informaţiile şi să poată reconstitui fiecare etapă esenţială a procesării fiecărei tranzacţii cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.;b) trebuie să se poată constata uşor orice corecţii sau alte modificări, precum şi conţinutul înregistrărilor înainte de corecţiile şi modificările respective;c) nu trebuie să fie posibil ca înregistrările să fie manipulate sau modificate în alt fel.  +  Secţiunea a 3-a Conflictul de interese  +  Articolul 29(1) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor şi activităţilor a căror existenţă ar putea prejudicia interesele O.P.C.V.M., S.A.I. va lua în considerare, în baza unor criterii minime, situaţia în care aceasta, o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct sau indirect prin control se află în oricare din următoarele situaţii, ca rezultat al furnizării de servicii de administrare a portofoliului colectiv sau ca rezultat al unei alte situaţii:a) S.A.I. sau acea persoană ar putea obţine un câştig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuiala O.P.C.V.M.;b) S.A.I. sau acea persoană are un interes în legătură cu rezultatul unui serviciu ori al unei activităţi furnizate O.P.C.V.M. sau unui alt client ori cu privire la o tranzacţie efectuată în numele O.P.C.V.M. sau al unui alt client, interes care este diferit de interesul O.P.C.V.M.-ului cu privire la acel rezultat;c) S.A.I. sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienţi în detrimentul intereselor O.P.C.V.M.;d) S.A.I. sau acea persoană desfăşoară aceleaşi activităţi pentru O.P.C.V.M. şi pentru un alt client ori alţi clienţi care nu sunt O.P.C.V.M.-uri;e) S.A.I. sau acea persoană primeşte ori va primi de la o altă persoană decât O.P.C.V.M.-ul un stimulent pentru activităţile de administrare a portofoliului colectiv prestate O.P.C.V.M.-ului, sub formă de bani, bunuri sau servicii, pe lângă comisionul ori tariful standard pentru serviciul respectiv.(2) S.A.I. trebuie ca, la identificarea tipurilor de conflicte de interese, să ia în considerare:a) interesele S.A.I., inclusiv pe cele care decurg din apartenenţa la un grup sau din prestarea serviciilor şi a activităţilor, interesele clienţilor şi obligaţia S.A.I. faţă de O.P.C.V.M.;b) interesele a două sau mai multe O.P.C.V.M.-uri pe care le administrează.  +  Articolul 30(1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină o politică efectivă referitoare la conflictul de interese, ce va fi prevăzută în cadrul unei proceduri scrise şi va lua în considerare dimensiunea şi organizarea societăţii, precum şi natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale.(2) În situaţia în care S.A.I. este membră a unui grup, politica acesteia trebuie să ia, de asemenea, în considerare orice circumstanţe pe care aceasta le cunoaşte sau ar trebui să le cunoască, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat de structura şi activităţile altor membri ai grupului.(3) Politica privind conflictul de interese stabilită conform alin. (1) şi (2) va avea următorul conţinut:a) identificarea, cu referire la activităţile de administrare a portofoliului colectiv desfăşurate de către sau în numele S.A.I., a circumstanţelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese, inducând un risc material sau daune intereselor O.P.C.V.M.-urilor sau ale unuia sau mai multor alţi clienţi;b) specificarea procedurilor ce trebuie urmate şi măsurile ce trebuie adoptate în vederea administrării acestor conflicte.(4) Procedurile şi măsurile prevăzute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel încât să asigure faptul că persoanele relevante ce efectuează diferite activităţi care implică un conflict de interese de natura celui specificat la alin. (3) lit. a) desfăşoară acele activităţi la un nivel de independenţă adecvat dimensiunii şi activităţilor S.A.I. şi grupului căruia îi aparţine, precum şi relevanţa riscului privind daunele aduse intereselor clienţilor.(5) În înţelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate şi măsurile adoptate includ următoarele cerinţe necesare şi adecvate pentru asigurarea gradului de independenţă a S.A.I.:a) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informaţii dintre persoanele relevante implicate în activităţi de administrare a portofoliului colectiv care implică un risc de conflict de interese, atunci când schimbul de informaţii poate prejudicia interesele unuia sau mai multor clienţi;b) supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror principale atribuţii implică desfăşurarea de activităţi de administrare a portofoliului colectiv în numele clienţilor sau furnizarea de servicii clienţilor sau investitorilor ale căror interese pot fi afectate sau care reprezintă într-un alt mod diferite interese care pot intra în conflict inclusiv cu interesele S.A.I.;c) eliminarea oricărei legături directe între remunerarea persoanelor relevante angajate în principal într-o activitate şi remunerarea sau veniturile generate de alte persoane relevante angajate într-o altă activitate, atunci când în legătură cu aceste activităţi poate lua naştere un conflict de interese;d) măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricărei persoane de a exercita o influenţă necorespunzătoare asupra modului în care o persoană relevantă desfăşoară activităţi de administrare a portofoliului colectiv;e) măsuri pentru prevenirea sau controlul implicării simultane sau succesive a unei persoane relevante în activităţile de administrare a portofoliului colectiv, atunci când o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvată a conflictelor de interese.(6) În situaţia în care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre măsurile şi procedurile prevăzute la alin. (3) lit. b) nu asigură nivelul necesar de independenţă, S.A.I. va adopta acele măsuri şi proceduri alternative sau suplimentare care sunt necesare şi adecvate în acest scop.  +  Articolul 31(1) S.A.I. trebuie să păstreze şi să actualizeze periodic evidenţa tipurilor de activităţi de administrare a portofoliului colectiv desfăşurate de către sau în numele S.A.I. care au generat sau, în cazul activităţilor de administrare a portofoliului colectiv aflate în curs, pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M.-uri sau ale altor clienţi.(2) În situaţia în care structura organizatorică şi administrativă a S.A.I. stabilită pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficientă pentru a asigura, în mod rezonabil, prevenirea afectării intereselor O.P.C.V.M.-urilor sau ale deţinătorilor de titluri de participare ale acestora, directorii/membrii directoratului trebuie să fie prompt informaţi, astfel încât să poată lua orice decizie necesară pentru a garanta că S.A.I. acţionează în interesul O.P.C.V.M.-urilor şi al deţinătorilor de titluri de participare ale acestora.(3) S.A.I. trebuie să informeze investitorii cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (2) pe un suport durabil adecvat şi să îşi motiveze decizia.  +  Articolul 32(1) S.A.I. trebuie să elaboreze strategii adecvate şi eficiente pentru a determina momentul şi modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deţinute în portofoliile administrate, în beneficiul exclusiv al O.P.C.V.M.-ului respectiv.(2) Strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să prevadă măsuri şi proceduri pentru:a) monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societăţilor din portofoliul O.P.C.V.M.;b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele şi politica de investiţii ale O.P.C.V.M.-ului respectiv;c) prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.(3) O descriere sumară a strategiilor prevăzute la alin. (1) trebuie pusă la dispoziţia investitorilor.(4) Detaliile acţiunilor întreprinse în baza strategiilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţia deţinătorilor de titluri de participare gratuit şi la cererea acestora.  +  Secţiunea a 4-a Delegarea activităţii de administrare a portofoliului colectiv  +  Articolul 33(1) S.A.I. poate delega către terţi, sub condiţia avizării sau notificării prealabile a C.N.V.M. şi pe bază de contract scris, exercitarea activităţilor menţionate la art. 6, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Delegarea activităţilor menţionate la alin. (1) trebuie să aibă loc în următoarele condiţii:a) C.N.V.M. transmite informaţiile fără întârziere autorităţilor competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M., în cazul în care O.P.C.V.M. este autorizat în alt stat membru;b) mandatul nu trebuie să împiedice supravegherea corespunzătoare a S.A.I. şi să oprească S.A.I. să acţioneze sau să împiedice O.P.C.V.M. să fie administrat, în interesul investitorului;c) în cazul în care delegarea priveşte administrarea investiţiilor, mandatul poate fi acordat numai către S.A.I. cu sediul social în România şi în alte state membre sau către alte S.A.I. care îndeplinesc condiţiile de autorizare şi supraveghere similare cu cele menţionate în reglementările C.N.V.M. şi care sunt autorizate să desfăşoare o asemenea activitate de către autoritatea competentă dintr-o ţară terţă cu care C.N.V.M. se află în relaţii de cooperare; (la 28-04-2017, sintagma: a încheiat un acord de cooperare a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) d) trebuie să fie stabilite măsuri care să permită persoanelor care conduc activitatea S.A.I. să monitorizeze în mod eficient şi în orice moment activitatea entităţii căreia i-a fost delegată activitatea;e) delegarea nu trebuie să împiedice pe directorii/membrii directoratului unei S.A.I. care deleagă activitatea să dea oricând instrucţiuni suplimentare entităţii căreia i-a fost delegată activitatea şi să permită retragerea mandatului acordat imediat, atunci când acest lucru este în interesul investitorilor;f) entitatea căreia i-a fost delegată activitatea trebuie să aibă calificarea necesară să îndeplinească funcţiile care i-au fost delegate;g) în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. trebuie să fie menţionate activităţile care au fost delegate.(3) S.A.I., precum şi depozitarul cu care aceasta a încheiat un contract de depozitare pentru O.P.C.V.M. aflate în administrare nu vor fi exonerate de răspundere ca urmare a delegării de către S.A.I. a unor funcţii către terţi. S.A.I. nu poate să îşi delege funcţiile sale către terţi, astfel încât să rămână fără obiect de activitate reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă.(4) Activităţile delegate către terţi, în condiţiile prezentului articol, sunt desfăşurate cu respectarea aceluiaşi regim aplicabil S.A.I.  +  Secţiunea a 5-a Reguli de conduită  +  Articolul 34(1) S.A.I. sunt obligate să respecte, pe toată durata de funcţionare, regulile de conduită emise de C.N.V.M.(2) S.A.I. are, cel puţin, obligaţia:a) să acţioneze cu corectitudine şi cu diligenţă profesională în scopul protejării interesului investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează şi a integrităţii pieţei;b) să angajeze şi să folosească eficient toate resursele, să elaboreze şi să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că O.P.C.V.M. pe care le administrează beneficiază de un tratament corect şi imparţial;d) să desfăşoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile, în scopul promovării intereselor investitorilor şi al integrităţii pieţei.(3) S.A.I. va opera în conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al societăţii de investiţii şi nu va efectua operaţiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte.(4) S.A.I. nu poate efectua tranzacţii cu O.P.C.V.M.-urile şi A.O.P.C.-urile pe care le administrează.  +  Articolul 34^1(1) S.A.I. instituie şi aplică politici şi practici de remunerare care să promoveze şi să fie compatibile cu o administrare solidă şi eficace a riscurilor şi care să nu încurajeze asumarea unor riscuri incompatibile cu profilurile de risc menţionate în documentele de constituire ale O.P.C.V.M.-urilor pe care acestea le administrează şi care să nu afecteze îndeplinirea obligaţiei S.A.I. de a acţiona în interesul deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor administrate.(2) Politicile şi practicile de remunerare menţionează componentele fixe şi variabile ale remuneraţiilor şi beneficiile discreţionare de tipul pensiilor.(3) Politicile şi practicile de remunerare se aplică acelor categorii de personal ale căror activităţi profesionale au un impact important asupra profilului de risc al S.A.I. sau al O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează acestea, inclusiv personalului din conducerea superioară, persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor, celor cu funcţii de control, precum şi oricăror angajaţi care primesc o remuneraţie totală care se încadrează în treapta de remunerare a personalului din conducerea superioară şi a persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor.(4) A.S.F. emite reglementări cu privire la politicile şi practicile de remunerare aplicate persoanelor prevăzute la alin. (3), cu luarea în considerare a orientărilor şi recomandărilor elaborate de ESMA. (la 28-04-2017, Subsectiunea 1 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul I a fost completata de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 34^2(1) La stabilirea şi aplicarea politicilor de remunerare prevăzute la art. 34^1, S.A.I. respectă următoarele principii, într-un mod şi într-o măsură adecvată în raport cu dimensiunea lor, cu organizarea lor internă, precum şi cu natura, amploarea şi complexitatea activităţilor lor:a) politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă şi eficace a riscurilor şi promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, regulile fondurilor sau, după caz, în actele constitutive ale societăţilor de investiţii pe care S.A.I. le administrează;b) politica de remunerare este conformă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi interesele S.A.I. şi ale O.P.C.V.M.urilor pe care le administrează, precum şi ale deţinătorilor de titluri de participare ale acestor O.P.C.V.M.-uri şi cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;c) politica de remunerare este adoptată de organul de conducere al S.A.I. în cadrul funcţiei sale de supraveghere, iar acest organ adoptă şi evaluează cel puţin anual principiile generale ale politicii de remunerare şi supraveghează punerea în aplicare a acestora;d) sarcinile prevăzute la lit. c) sunt puse în aplicare doar de către membrii neexecutivi ai organului de conducere al S.A.I., respectiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, în cazul conducerii în sistem unitar, sau membrii consiliului de supraveghere, în cazul conducerii în sistem dualist, care au experienţă în administrarea riscurilor şi în remunerare;e) punerea în aplicare a politicii de remunerare face obiectul, cel puţin anual, al unei evaluări interne centrale şi independente privind conformitatea cu politicile şi procedurile de remunerare adoptate de organul de conducere al S.A.I. în cadrul funcţiei sale de supraveghere;f) membrii personalului care deţin funcţii de control sunt recompensaţi în funcţie de realizarea obiectivelor legate de funcţiile lor, independent de rezultatele sectoarelor de activitate pe care le controlează;g) remunerarea persoanelor care coordonează activitatea de administrare a riscurilor şi de asigurare a conformităţii/controlului intern este direct supravegheată de comitetul de remunerare, în cazul în care există un astfel de comitet;h) atunci când remuneraţia depinde de performanţă, cuantumul total al acesteia se calculează în funcţie de o evaluare în care se combină performanţele individuale şi cele ale unităţii operaţionale în cauză ale S.A.I. sau ale respectivului O.P.C.V.M., precum şi riscurile acestora şi rezultatele globale ale S.A.I. atunci când se evaluează performanţa individuală, cu luarea în considerare a unor criterii financiare/cantitative şi nefinanciare/calitative;i) evaluarea performanţei se realizează într-un cadru multianual adecvat perioadei de deţinere recomandate investitorilor O.P.C.V.M.-urilor administrate de S.A.I., pentru a garanta că procesul de evaluare se bazează pe performanţele pe termen lung ale O.P.C.V.M.-urilor şi pe riscurile aferente investiţiilor acestora şi că plata efectivă a componentelor remuneraţiei care depind de performanţe se efectuează pe aceeaşi perioadă;j) remuneraţia variabilă garantată este excepţională, intervenind numai în contextul angajării de personal nou şi este limitată la primul an de angajare;k) componenta fixă şi cea variabilă a remuneraţiei totale sunt echilibrate în mod corespunzător, iar componenta fixă reprezintă o proporţie suficient de mare din remuneraţia totală pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remuneraţiei, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a remuneraţiei;l) plăţile aferente încetării anticipate a unui contract reflectă performanţele obţinute în decursul perioadei de angajare/mandat şi sunt acordate astfel încât să nu recompenseze performanţe probabile sau eşecuri;m) măsurarea performanţei utilizată în calculul componentelor variabile ale remuneraţiei sau al unor ansambluri de componente variabile ale remuneraţiei cuprinde un mecanism cuprinzător de adaptare care include toate tipurile pertinente de riscuri prezente sau viitoare;n) în funcţie de structura juridică a O.P.C.V.M.-ului şi de regulile fondului sau, după caz, de actul constitutiv al societăţii de investiţii, un procent semnificativ, care nu poate fi mai mic de 50%, din orice componentă variabilă a remuneraţiei constă în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului în cauză sau în alte instrumente echivalente ce atestă dreptul de proprietate asupra respectivelor titluri sau asupra beneficiilor aferente unor astfel de deţineri, cu excepţia cazului în care activele O.P.C.V.M.-urilor administrate reprezintă mai puţin de 50% din portofoliul total administrat de S.A.I., inclusiv conturi individuale, minimul de 50% neaplicându-se în acest caz;o) instrumentele prevăzute la lit. n) fac obiectul unei politici adecvate de reţinere, menite să armonizeze stimulentele cu interesele S.A.I., ale O.P.C.V.M.-ului administrat şi ale deţinătorilor de titluri de participare în O.P.C.V.M.-ul respectiv. Prevederile lit. n) se aplică atât procentului din componenta variabilă a remuneraţiei care este amânat în conformitate cu lit. p), cât şi procentului din componenta variabilă a remuneraţiei care nu este amânat;p) cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. n) şi o), cel puţin 40% din componenta variabilă a remuneraţiei se amână pe o perioadă corespunzătoare din punctul de vedere al perioadei de deţinere recomandate deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului respectiv, această perioadă fiind adecvată naturii riscurilor asumate de O.P.C.V.M.-ul în cauză;q) perioada prevăzută la lit. p) este de cel puţin 3 ani, remuneraţia datorată în cadrul unor măsuri de amânare neputându-se acorda mai repede decât pe bază proporţională, în cazul unei componente a remuneraţiei variabile în sumă deosebit de mare, cel puţin 60% din sumă fiind amânată;r) remuneraţia variabilă, inclusiv partea amânată, se plăteşte sau se acordă numai dacă este sustenabilă în funcţie de situaţia financiară a S.A.I. şi dacă este justificată de performanţa unităţii operaţionale a S.A.I., a O.P.C.V.M.-ului şi a persoanei în cauză;s) remuneraţia variabilă totală se reduce în mod semnificativ în cazul în care se înregistrează o performanţă slabă sau negativă a S.A.I. sau a O.P.C.V.M.-ului vizat, ţinându-se seama atât de remuneraţiile curente, cât şi de reducerile privind plata sumelor câştigate anterior, inclusiv prin aplicarea principiului „malus“ sau prin mecanisme de recuperare;ş) politica de pensii este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi interesele pe termen lung ale S.A.I. şi ale O.P.C.V.M.-ului administrat;t) în cazul în care angajatul încetează, din proprie voinţă, raporturile contractuale cu S.A.I. înainte de a se pensiona, beneficiile discreţionare de tipul pensiilor se reţin de S.A.I. timp de 5 ani sub forma instrumentelor prevăzute la lit. n). În cazul în care un angajat ajunge la vârsta de pensionare, beneficiile discreţionare de tipul pensiilor sunt plătite angajatului în cauză sub forma instrumentelor prevăzute la lit. n), sub rezerva unei perioade de reţinere de 5 ani;ţ) personalul S.A.I. declară pe propria răspundere că nu utilizează strategii de acoperire personală sau asigurări legate de remunerare sau de răspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevăzute în contractele lor de remunerare;u) remuneraţia variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea respectării cerinţelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) La solicitarea ESMA, A.S.F. transmite acesteia informaţii privind politicile şi practicile de remunerare prevăzute la art. 34^1.(3) Principiile prevăzute la alin. (1) se aplică prestaţiilor de orice tip plătite de către S.A.I., tuturor sumelor plătite în mod direct de către O.P.C.V.M.-ul însuşi, inclusiv comisioanelor de performanţă, precum şi tuturor transferurilor de unităţi de fond sau acţiuni ale O.P.C.V.M.-ului, făcute în beneficiul respectivelor categorii de personal, inclusiv al personalului din conducerea superioară, al persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor, al celor cu funcţii de control şi al oricărui angajat care beneficiază de o remuneraţie totală care se încadrează în aceeaşi categorie de remunerare ca şi conducerea superioară şi persoanele responsabile cu administrarea riscurilor, ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului lor de risc sau asupra profilului de risc al O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează.(4) S.A.I. semnificative din punctul de vedere al dimensiunii lor sau al dimensiunii O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează, definite conform reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, al organizării lor interne şi al naturii, amplorii şi complexităţii activităţilor lor, numesc obligatoriu un comitet de remunerare. Comitetul de remunerare analizează de o manieră independentă politicile şi practicile de remunerare, precum şi stimulentele oferite de S.A.I., în vederea administrării riscurilor.(5) Comitetul de remunerare este responsabil cu deciziile privind remunerarea, inclusiv cu deciziile care au implicaţii asupra riscurilor şi asupra administrării riscurilor S.A.I. sau ale O.P.C.V.M.-urilor în cauză, ce trebuie adoptate de organul de conducere în cadrul funcţiei sale de supraveghere.(6) Comitetul de remunerare este format din membri ai organului de conducere care nu deţin funcţii executive în cadrul S.A.I. în cauză. Unul dintre membrii organului de conducere deţine funcţia de preşedinte al comitetului de remunerare. (7) La elaborarea deciziilor sale, comitetul de remunerare ţine seama de interesul pe termen lung al deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. şi al altor părţi interesate, precum şi de interesul public. (la 28-04-2017, Subsectiunea 1 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul I a fost completata de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 35(1) S.A.I. sau societăţile de investiţii autoadministrate, după caz, adoptă măsuri în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (5) şi elaborează proceduri şi modalităţi adecvate pentru a se asigura că plângerile investitorilor sunt tratate corespunzător şi că nu sunt impuse restricţii investitorilor în exercitarea drepturilor lor, în cazul în care România nu este stat membru de origine al O.P.C.V.M.-ului administrat de S.A.I. autorizată de C.N.V.M. Aceste măsuri trebuie să permită investitorilor să depună plângeri în limba sau în limbile oficiale ale statelor lor membre.(2) S.A.I. elaborează proceduri şi modalităţi adecvate pentru a face disponibile informaţiile publicului sau autorităţilor competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului, la cererea acestora.(3) S.A.I. cu sediul social în alte state membre care administrează O.P.C.V.M. autorizate de C.N.V.M. adoptă măsuri în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) şi elaborează proceduri şi modalităţi adecvate pentru a se asigura că plângerile investitorilor sunt tratate corespunzător şi că nu sunt impuse restricţii investitorilor din România în exercitarea drepturilor lor. Măsurile respective trebuie să permită investitorilor să depună plângeri în limba română.(4) S.A.I. menţionate la alin. (3) elaborează proceduri şi modalităţi adecvate pentru a face disponibile informaţiile publicului sau C.N.V.M., la cererea acestora.  +  Articolul 36(1) S.A.I. trebuie să asigure un tratament echitabil tuturor deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor administrate.(2) S.A.I. nu trebuie să acorde o mai mare importanţă intereselor unui grup de deţinători de titluri de participare decât intereselor oricărui alt grup de deţinători de titluri de participare.(3) S.A.I. trebuie să aplice politici şi proceduri pentru a preveni practicile frauduloase care pot afecta stabilitatea şi integritatea pieţei.(4) S.A.I. trebuie să utilizeze modele de stabilire a preţurilor şi sisteme de evaluare echitabile, corecte şi transparente pentru O.P.C.V.M.-urile administrate, pentru a respecta obligaţia de a acţiona în interesul cel mai bun al deţinătorilor de titluri de participare. S.A.I. trebuie să poată demonstra că portofoliile O.P.C.V.M.-urilor sunt corect evaluate.(5) S.A.I. trebuie să acţioneze astfel încât să împiedice impunerea unor costuri nejustificate O.P.C.V.M.-urilor şi deţinătorilor de titluri de participare ale acestora.  +  Articolul 37(1) S.A.I. trebuie să facă toate demersurile necesare în selectarea şi monitorizarea continuă a investiţiilor, în interesul O.P.C.V.M.-urilor şi al integrităţii pieţei, şi trebuie să dispună de cunoştinţe şi o înţelegere adecvată a activelor în care au investit O.P.C.V.M.-urile.(2) S.A.I. trebuie să stabilească politici şi proceduri scrise privind diligenţa profesională şi să implementeze măsuri eficiente pentru a se asigura că deciziile de investiţii în numele O.P.C.V.M.-urilor sunt luate cu respectarea obiectivelor, a strategiei de investiţii şi a limitelor de risc ale O.P.C.V.M.-urilor.(3) După luarea în considerare a naturii unei investiţii planificate, dacă se consideră necesar, în procesul de implementarea politicii de administrare a riscului, S.A.I. va elabora prognoze şi va efectua analize privind contribuţia investiţiei respective la compoziţia, lichiditatea şi profilul de risc şi de randament al portofoliului O.P.C.V.M.-ului, înainte de a realiza investiţia. Analizele trebuie efectuate numai pe baza unor date fiabile şi actualizate, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.(4) S.A.I. trebuie să acţioneze cu toată competenţa, imparţialitatea şi diligenţa profesională în situaţia în care încheie, administrează sau reziliază acorduri cu părţi terţe referitoare la desfăşurarea activităţilor de administrare a riscului.(5) Înainte de a încheia acorduri conform alin. (4), S.A.I. trebuie să ia măsurile necesare pentru a verifica dacă terţul dispune de abilitatea şi capacitatea necesare pentru a desfăşura activităţile de administrare a riscului într-un mod profesionist şi eficient şi trebuie să stabilească metode pentru evaluarea continuă a standardelor de performanţă ale părţilor terţe.  +  Articolul 38(1) În situaţia în care S.A.I. procesează o cerere de subscriere sau de răscumpărare de la un deţinător de titluri de participare, aceasta notifică deţinătorului, prin intermediul unui suport durabil, confirmând emiterea/anularea titlurilor de participare de îndată ce este posibil şi cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere/anulare.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care confirmarea ar conţine aceleaşi informaţii pe care le conţine o confirmare transmisă cu promptitudine deţinătorului de titluri de participare de către o altă persoană.(3) Confirmarea prevăzută la alin. (1) cuprinde, după caz, cel puţin următoarele informaţii:a) datele de identificare a S.A.I.;b) denumirea deţinătorului de titluri de participare sau orice informaţii asemănătoare cu privire la acesta;c) data şi ora primirii cererii şi modalitatea de plată;d) data emiterii/anulării titlurilor de participare;e) identificarea O.P.C.V.M.-ului;f) tipul cererii (de subscriere sau de răscumpărare);g) numărul de titluri de participare;h) valoarea unitară la care au fost subscrise sau răscumpărate titlurile de participare;i) data valorii de referinţă;j) valoarea brută a cererii, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă, după deducerea comisioanelor de răscumpărare;k) suma totală a comisioanelor şi a cheltuielilor percepute şi, la cererea investitorului, o prezentare defalcată.(4) În situaţia în care sunt procesate periodic cereri pentru un anumit deţinător de titluri de participare, S.A.I. fie raportează conform alin. (1), fie furnizează deţinătorului de titluri de participare, cel puţin o dată la 6 luni, informaţiile prevăzute la alin. (3), aferente tranzacţiilor respective.(5) S.A.I. furnizează deţinătorului de titluri de participare, la cerere, informaţii privind situaţia cererii sale.  +  Articolul 39(1) S.A.I. trebuie să acţioneze în interesul O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează atunci când transmite ordine de tranzacţionare în numele acestora pentru a fi executate de alte entităţi.(2) S.A.I. are obligaţia să stabilească şi să implementeze o politică de transmitere a ordinelor care trebuie să conducă la obţinerea celor mai bune rezultate posibile pentru O.P.C.V.M.-uri, luând în considerare preţul, costurile, viteza, probabilitatea executării şi decontării, volumul, natura ordinului sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului.(3) Importanţa factorilor prevăzuţi la alin. (2) se stabileşte pe baza următoarelor criterii:a) obiectivele, politica de investiţii şi riscurile specifice ale O.P.C.V.M.-ului, specificate în prospect sau, după caz, în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii;b) caracteristicile ordinului;c) caracteristicile instrumentelor financiare care fac obiectul ordinului respectiv;d) caracteristicile locurilor de tranzacţionare spre care poate fi direcţionat ordinul respectiv.  +  Articolul 40(1) Politica prevăzută la art. 39 alin. (2) trebuie să identifice, pentru fiecare clasă de instrumente, entităţile cărora le pot fi transmise ordinele. S.A.I. va încheia acorduri pentru executarea ordinelor numai în situaţia în care acestea sunt compatibile cu obligaţiile prevăzute în acest articol.(2) S.A.I. trebuie să pună la dispoziţia deţinătorilor de titluri de participare informaţii adecvate cu privire la politica instituită potrivit art. 39 alin. (2) şi la modificările importante ale acesteia.(3) S.A.I. va monitoriza periodic eficienţa politicii instituite potrivit art. 39 alin. (2) şi, în special, calitatea executării ordinelor de către entităţile identificate în cadrul politicii respective, remediind, dacă este cazul, eventualele deficienţe.(4) S.A.I. trebuie să reexamineze anual politica prevăzută la art. 39 alin. (2). Se vor efectua, de asemenea, reexaminări ori de câte ori apare o modificare semnificativă care afectează capacitatea de a obţine în continuare cele mai bune rezultate pentru O.P.C.V.M.-urile administrate.(5) S.A.I. trebuie să poată demonstra că a transmis ordinele în numele O.P.C.V.M., potrivit politicii instituite conform art. 39 alin. (2).  +  Articolul 41(1) S.A.I. trebuie să stabilească şi să implementeze proceduri şi măsuri care să permită transmiterea ordinelor în vederea executării prompte şi echitabile a tranzacţiilor cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.-urilor, în numele acestora.(2) Procedurile şi măsurile implementate de S.A.I. conform alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să garanteze că ordinele transmise spre executare în numele O.P.C.V.M.-urilor sunt înregistrate şi alocate cu promptitudine şi acurateţe;b) să transmită imediat spre executare ordinele comparabile ale O.P.C.V.M.-urilor, cu excepţia cazului în care acest lucru este imposibil din cauza caracteristicilor ordinului respectiv sau a condiţiilor de piaţă preponderente sau în situaţia în care interesele O.P.C.V.M.-urilor impun o altă procedură.(3) S.A.I. trebuie să se asigure că instrumentele financiare sau sumele de bani primite în urma executării ordinelor trebuie transferate imediat şi corect în contul O.P.C.V.M.-ului respectiv.(4) S.A.I. nu va abuza de informaţiile privind ordinele în aşteptare ale O.P.C.V.M.-urilor şi trebuie să ia toate măsurile necesare de prevenire a folosirii în mod abuziv a acestor informaţii de către persoanele relevante.  +  Articolul 42(1) S.A.I. nu va agrega un ordin al unui O.P.C.V.M. cu niciunul dintre următoarele ordine:(i) un ordin al unui alt O.P.C.V.M.;(ii) un ordin al unui alt client; sau(iii) un ordin în cont propriu, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:a) agregarea ordinelor nu trebuie să fie în dezavantajul oricăruia dintre O.P.C.V.M.-urile sau clienţii ale căror ordine vor fi agregate;b) trebuie să fie stabilită şi implementată o politică de alocare a ordinelor, prevăzând termeni suficient de precişi pentru alocarea corectă a ordinelor agregate, inclusiv modul în care volumul şi preţul ordinelor vor determina alocarea şi tratamentul executării parţiale.(2) S.A.I. care a agregat un ordin al unui O.P.C.V.M. cu unul sau mai multe ordine ale altor O.P.C.V.M.-uri sau clienţi şi ordinul agregat este executat parţial trebuie să aloce ordinele aferente potrivit politicii sale de alocare a ordinelor.(3) S.A.I. care a agregat ordinele în cont propriu cu unul sau mai multe ordine ale O.P.C.V.M.-urilor sau ale altor clienţi nu va aloca ordinele aferente în detrimentul unui O.P.C.V.M. sau unui alt client.(4) S.A.I. care a agregat un ordin al unui O.P.C.V.M. sau al unui alt client cu un ordin în cont propriu şi ordinul agregat este parţial executat va aloca ordinele aferente O.P.C.V.M.-ului sau unui alt client cu prioritate faţă de cele în cont propriu.(5) În situaţia în care S.A.I. poate să demonstreze O.P.C.V.M.-ului sau altui client faptul că fără agregarea ordinului nu ar fi fost posibilă executarea ordinelor într-un mod atât de avantajos sau acestea nu ar fi fost executate deloc, S.A.I. poate aloca ordinele în nume propriu proporţional, în concordanţă cu politica de alocare prevăzută la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 43(1) Se consideră că S.A.I. nu acţionează corect şi profesional în concordanţă cu cele mai bune interese ale O.P.C.V.M.-urilor în situaţia în care pentru activităţile prevăzute la art. 6 lit. a) şi b) aceasta plăteşte sau primeşte drept plată orice tarif ori comision sau furnizează ori îi sunt furnizate orice alte beneficii nemonetare, altfel decât:a) un tarif, comision sau beneficiu nemonetar plătit ori furnizat O.P.C.V.M.-ului sau de către acesta ori unei persoane în numele O.P.C.V.M.-ului;b) un tarif, comision sau beneficiu nemonetar plătit ori furnizat către sau de către o terţă parte ori o altă persoană care acţionează în numele acestei terţe părţi, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:(i) existenţa, natura şi suma tarifului, comisionului sau beneficiului ori, în situaţia în care suma nu poate fi determinată, metoda de calcul al acelei sume trebuie prezentată în mod clar O.P.C.V.M.-ului, într-o manieră cuprinzătoare, exactă şi uşor de înţeles, înainte de furnizarea serviciului în cauză;(ii) plata tarifului sau a comisionului ori furnizarea beneficiului nemonetar trebuie să fie stabilită astfel încât să sporească calitatea serviciului relevant şi să nu afecteze obligaţia S.A.I. de a acţiona în cel mai bun interes al O.P.C.V.M.-ului;c) tarifele adecvate care permit sau sunt necesare furnizării serviciilor relevante, inclusiv costurile pentru custodie, tarifele pentru decontare şi de schimb, impozitele reglementate sau tarifele legale şi care, prin natura lor, nu pot conduce la conflicte în ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor S.A.I. de a acţiona onest, corect şi profesional în concordanţă cu cel mai bun interes al O.P.C.V.M.-urilor.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. (i), S.A.I. poate publica în prospectul de emisiune într-o formă succintă termenii principali ai prevederilor referitoare la tarife, comisioane sau beneficii nemonetare, cu condiţia ca aceasta să se oblige să comunice şi alte detalii la cererea deţinătorilor de titluri de participare şi să îşi îndeplinească această obligaţie.  +  Secţiunea a 6-a Administrarea riscului  +  Articolul 44(1) În aplicarea prevederilor art. 84 alin. (1), S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină o politică de administrare a riscului adecvată şi documentată care identifică riscurile la care sunt sau ar putea fi expuse O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează.(2) Politica de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă procedurile necesare pentru a permite S.A.I. să evalueze pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează expunerea la riscul de piaţă, la riscul de lichiditate şi la riscul de contraparte, precum şi expunerea O.P.C.V.M.-ului la toate celelalte riscuri, inclusiv la riscul operaţional, care pot fi semnificative pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat.(3) S.A.I. include în politica de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) cel puţin următoarele elemente:a) tehnicile, instrumentele şi măsurile care permit S.A.I. să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 46 şi 47;b) alocarea responsabilităţilor privind administrarea riscului în cadrul S.A.I.(4) Politica de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) precizează condiţiile, conţinutul şi frecvenţa rapoartelor funcţiei de administrare a riscului menţionate la art. 24 către consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere şi către directori/membrii directoratului.(5) În aplicarea alin. (1)-(4), S.A.I. iau în calcul natura, amploarea şi complexitatea activităţii lor şi a O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează.  +  Articolul 45(1) S.A.I. trebuie să evalueze, să monitorizeze şi să revizuiască periodic:a) caracterul adecvat şi eficienţa politicii de administrare a riscului şi a măsurilor, proceselor şi tehnicilor prevăzute la art. 46 şi 47;b) nivelul la care S.A.I. respectă politica de administrare a riscului, precum şi măsurile, procesele şi tehnicile prevăzute la art. 46 şi 47;c) caracterul adecvat şi eficienţa măsurilor luate pentru remedierea deficienţelor apărute în derularea procesului de administrare a riscului.(2) S.A.I. trebuie să notifice C.N.V.M. orice modificare importantă a procesului de administrare a riscului.(3) Cerinţele prevăzute la alin. (1) trebuie să facă obiectul unei examinări continue de către C.N.V.M., precum şi la acordarea autorizaţiei S.A.I.  +  Articolul 46(1) S.A.I. trebuie să adopte măsuri, procese şi tehnici adecvate şi eficiente pentru:a) măsurarea şi administrarea în orice moment a riscurilor la care sunt sau ar putea fi expuse O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează;b) asigurarea respectării limitelor referitoare la expunerea globală şi riscul de contraparte, potrivit art. 47 şi 49.(2) Măsurile, procesele şi tehnicile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie proporţionale cu natura, amploarea şi complexitatea activităţilor S.A.I. şi ale O.P.C.V.M.-urilor pe care acestea le administrează şi cu profilul de risc al O.P.C.V.M.-urilor.(3) În aplicarea alin. (1) şi (2), S.A.I. trebuie să ia următoarele măsuri pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează:a) să instituie măsurile, procesele şi tehnicile de administrare a riscului necesare pentru a se asigura că riscurile aferente poziţiilor şi contribuţia lor la profilul de risc global sunt corect măsurate pe baza unor date corespunzătoare şi fiabile şi că măsurile, procesele şi tehnicile de măsurare a riscului sunt documentate corespunzător;b) să efectueze, atunci când este cazul, testări (back-tests) periodice pentru a examina valabilitatea metodelor de măsurare a riscului care includ prognoze şi estimări bazate pe modele;c) să efectueze, atunci când este cazul, simulări de criză (stress tests) şi analize periodice ale scenariilor pentru a aborda riscurile care decurg din modificările posibile ale condiţiilor de piaţă care pot afecta negativ O.P.C.V.M.-urile;d) să stabilească, să implementeze şi să menţină un sistem documentat de limite interne în ceea ce priveşte măsurile utilizate pentru administrarea şi controlul riscurilor relevante pentru fiecare O.P.C.V.M., luând în considerare toate riscurile care pot fi importante pentru O.P.C.V.M.-uri, conform art. 44, şi asigurând coerenţa cu profilul de risc al O.P.C.V.M.-ului;e) să se asigure că nivelul actual de risc respectă sistemul de limite de risc prevăzut la lit. d) pentru fiecare O.P.C.V.M.;f) să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri adecvate care, în eventualitatea unor încălcări reale sau anticipate ale sistemului de limite de risc al O.P.C.V.M.-ului, să permită luarea unor măsuri rapide de remediere în interesul deţinătorilor de titluri de participare.(4) S.A.I. trebuie să utilizeze un proces adecvat de administrare a riscului de lichiditate pentru a garanta că fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează respectă în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b). Dacă este cazul, S.A.I. trebuie să efectueze simulări de criză care să permită evaluarea riscului de lichiditate al O.P.C.V.M.-urilor în situaţii excepţionale.(5) S.A.I. trebuie să se asigure că pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează profilul de lichiditate al investiţiilor O.P.C.V.M.-ului corespunde politicii de răscumpărare prevăzute în regulile fondului, în actele constitutive ale societăţii de investiţii sau în prospect.  +  Articolul 47(1) S.A.I. trebuie să calculeze expunerea globală a unui O.P.C.V.M. administrat, prevăzută la art. 84 alin. (6), ca fiind una dintre următoarele:a) expunerea suplimentară şi efectul de levier, definit conform reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, generate de O.P.C.V.M.-ul administrat prin utilizarea instrumentelor financiare derivate, inclusiv valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare care integrează un instrument financiar derivat, conform art. 84 alin. (10), care nu pot depăşi valoarea totală a activului net al O.P.C.V.M.;b) riscul de piaţă aferent portofoliului O.P.C.V.M.-ului.(2) S.A.I. trebuie să calculeze expunerea globală a O.P.C.V.M. cel puţin zilnic.(3) S.A.I. poate calcula expunerea globală utilizând metoda bazată pe angajamente, metoda valoare la risc sau alte metode avansate de măsurare a riscului pe care le consideră adecvate. În aplicarea acestei prevederi, valoare la risc reprezintă o măsură a pierderii aşteptate maxime pe care o poate înregistra O.P.C.V.M. într-un interval de timp stabilit, cu o anumită probabilitate.(4) S.A.I. trebuie să se asigure că metoda selectată pentru măsurarea expunerii globale este adecvată, luând în considerare strategia de investiţii a O.P.C.V.M., tipurile şi complexitatea instrumentelor financiare derivate utilizate şi ponderea instrumentelor financiare derivate în portofoliul O.P.C.V.M.(5) Atunci când un O.P.C.V.M. utilizează, potrivit art. 84 alin. (4), tehnici şi instrumente, inclusiv acorduri de răscumpărare sau tranzacţii de împrumut cu valori mobiliare, pentru a genera un efect de levier sau o expunere suplimentară la riscul de piaţă, S.A.I. trebuie să ia în considerare aceste tranzacţii la calcularea expunerii globale.  +  Articolul 48(1) În situaţia în care pentru calcularea expunerii globale se utilizează metoda bazată pe angajamente, S.A.I. trebuie să aplice această metodă tuturor poziţiilor pe instrumente financiare derivate, inclusiv poziţiilor pe valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare care integrează un instrument financiar derivat, conform art. 84 alin. (10), indiferent dacă acestea sunt folosite în cadrul politicii generale de investiţii a O.P.C.V.M., pentru reducerea riscului sau în scopul unei administrări eficiente a portofoliului.(2) În situaţia în care pentru calcularea expunerii globale se utilizează metoda bazată pe angajamente, S.A.I. trebuie să convertească fiecare poziţie pe un instrument financiar derivat în valoarea de piaţă a unei poziţii echivalente pe activul suport al acelui instrument financiar derivat.(3) S.A.I. poate lua în considerare operaţiunile de compensare (netting) şi acoperire (hedging) la calcularea expunerii globale, atunci când aceste operaţiuni iau în calcul riscurile evidente şi semnificative şi au ca rezultat o reducere clară a expunerii la riscuri.(4) Atunci când utilizarea instrumentelor financiare derivate nu generează o expunere suplimentară pentru O.P.C.V.M.-uri, nu se impune includerea expunerii faţă de activul suport în calcularea angajamentelor.(5) În situaţia utilizării abordării bazate pe angajamente nu se impune ca în calculul expunerii globale să se includă contractele de împrumut temporare încheiate în numele O.P.C.V.M., potrivit art. 103.  +  Articolul 49(1) S.A.I. trebuie să se asigure că riscul de contraparte care derivă dintr-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate face obiectul limitelor prevăzute la art. 85.(2) La calcularea expunerii unui O.P.C.V.M. la riscul de contraparte potrivit limitelor prevăzute la art. 85 alin. (2), S.A.I. trebuie să utilizeze valoarea de piaţă (mark-to-market) pozitivă a contractului aferent instrumentului financiar derivat negociat în afara pieţelor reglementate încheiat cu acea contraparte.(3) S.A.I. poate compensa poziţiile pe instrumente financiare derivate ale unui O.P.C.V.M. cu aceeaşi contraparte, cu condiţia încheierii unui acord de compensare cu contrapartea în numele O.P.C.V.M-ului. Compensarea este permisă numai pentru instrumentele financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate cu aceeaşi contraparte şi nu pentru alte expuneri pe care O.P.C.V.M.-ul le poate avea faţă de aceeaşi contraparte.(4) S.A.I. poate să reducă expunerea O.P.C.V.M. faţă de o contraparte într-o tranzacţie cu un instrument financiar derivat negociat în afara pieţelor reglementate prin primirea unei garanţii. Garanţia primită trebuie să fie suficient de lichidă pentru a putea fi vândută rapid la un preţ apropiat de evaluarea acesteia înaintea vânzării.(5) S.A.I. trebuie să ia în considerare garanţiile la calculul expunerii la riscul de contraparte menţionat la art. 85 alin. (2), atunci când S.A.I. oferă o garanţie contrapărţii într-o tranzacţie cu un instrument financiar derivat negociat în afara pieţelor reglementate în numele O.P.C.V.M.-ului. Garanţia oferită poate fi luată în calcul la valoarea netă numai în situaţia în care S.A.I. a încheiat un acord de compensare cu contrapartea respectivă în numele O.P.C.V.M.-ului.(6) S.A.I. trebuie să calculeze limitele pe emitent prevăzute la art. 85 pe baza expunerii faţă de activul suport create prin utilizarea instrumentelor financiare derivate conform metodei bazate pe angajamente.(7) În ceea ce priveşte expunerile care decurg din tranzacţii cu instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate prevăzute la art. 85 alin. (3) şi (4), S.A.I. trebuie să includă în calcul orice expunere la riscul de contraparte care derivă din tranzacţiile respective.  +  Articolul 50(1) S.A.I. trebuie să se asigure că expunerilor O.P.C.V.M. care decurg din tranzacţii cu instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate li se alocă valori corecte care nu se bazează numai pe cotaţiile de piaţă ale contrapărţilor la tranzacţiile cu aceste instrumente şi care îndeplinesc criteriile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care transpun prevederile art. 8 alin. (4) din Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv cu valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte clarificarea anumitor definiţii.(2) În aplicarea alin. (1), S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină mecanisme şi proceduri care să asigure o evaluare adecvată, transparentă şi corectă a expunerilor O.P.C.V.M. care decurg din tranzacţii cu instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate.(3) S.A.I. trebuie să se asigure că valoarea justă a instrumentelor financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate face obiectul unei evaluări adecvate, corecte şi independente.(4) Mecanismele şi procedurile de evaluare trebuie să fie adecvate şi proporţionale cu natura şi complexitatea instrumentelor financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate.(5) În situaţia în care mecanismele şi procedurile de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate implică delegarea unor activităţi către părţi terţe, S.A.I. trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 17 alin. (2) şi la art. 37 alin. (4).(6) Mecanismele şi procedurile de evaluare menţionate la alin. (2) trebuie să fie documentate corespunzător.  +  Articolul 51(1) S.A.I. autorizate de C.N.V.M trebuie să furnizeze C.N.V.M., cel puţin o dată pe an, rapoarte conţinând informaţii care să reflecte o imagine exactă şi corectă a tipurilor de instrumente financiare derivate în care investeşte fiecare O.P.C.V.M. administrat, riscurile aferente, limitele cantitative şi metodele alese pentru estimarea riscurilor asociate tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate.(2) C.N.V.M examinează regularitatea şi exhaustivitatea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi poate solicita modificarea acestora, dacă este cazul.  +  Capitolul III Depozitarul  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 52(1) Activele unui O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. sunt încredinţate spre păstrare în condiţii de siguranţă, în baza unui contract scris, unui singur depozitar.(2) Contractul menţionat la alin. (1) reglementează, printre altele, fluxul de informaţii considerate necesare pentru a permite depozitarului să îşi exercite funcţiile pentru O.P.C.V.M.-urile pentru care a fost numit depozitar, astfel cum se prevede în prezenta ordonanţă de urgenţă, în reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia şi în Regulamentul delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte obligaţiile depozitarilor, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2016/438.(3) Depozitarul trebuie:a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către S.A.I. sau o altă entitate, în numele O.P.C.V.M., potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, reglementărilor A.S.F. şi regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societăţii de investiţii;b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată potrivit regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societăţii de investiţii şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;c) să îndeplinească instrucţiunile S.A.I. sau ale societăţilor de investiţii, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare ori regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societăţii de investiţii;d) să se asigure că, în tranzacţiile având ca obiect activele O.P.C.V.M., orice sumă este achitată în termenul stabilit;e) să se asigure că veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate şi calculate potrivit legislaţiei în vigoare, reglementărilor A.S.F. şi regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societăţii de investiţii.(4) Depozitarul se asigură că fluxurile de numerar ale O.P.C.V.M.-ului sunt monitorizate în mod corespunzător şi, în special, că au fost încasate toate plăţile efectuate de către sau în numele investitorilor la subscrierea de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului şi că tot numerarul O.P.C.V.M.-ului a fost înregistrat în conturi de numerar care:a) sunt deschise în numele O.P.C.V.M.-ului sau al S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului sau al depozitarului care acţionează în numele O.P.C.V.M.- ului;b) sunt deschise la o bancă centrală, o instituţie de credit autorizată conform legislaţiei comunitare sau o bancă autorizată într-un stat terţ şi sunt administrate în conformitate cu principiile prevăzute în reglementările emise de A.S.F. privind obligaţia păstrării în siguranţă a drepturilor clienţilor în legătură cu instrumentele financiare şi fondurile aparţinând acestora.(5) În cazul în care conturile de numerar sunt deschise în numele depozitarului care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului, în aceste conturi nu se înregistrează numerarul entităţii prevăzute la alin. (4) lit. b) şi nici numerarul propriu al depozitarului.(6) Activele O.P.C.V.M.-ului se încredinţează depozitarului pentru păstrare în siguranţă, după cum urmează:a) pentru instrumentele financiare care pot fi păstrate în custodie, depozitarul:1. păstrează în custodie toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele proprii şi toate instrumentele financiare care pot fi livrate fizic;2. se asigură că toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele proprii sunt înregistrate în conturi separate, deschise în numele O.P.C.V.M.-ului sau al S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului, astfel încât să poată fi identificate clar în orice moment ca aparţinând O.P.C.V.M.-ului;b) pentru alte active, depozitarul: 1. verifică dreptul de proprietate al O.P.C.V.M.-ului sau al S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului asupra activelor respective, analizând dacă O.P.C.V.M.-ul sau S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului este titularul dreptului de proprietate, pe baza informaţiilor sau a documentelor furnizate de O.P.C.V.M. sau de societatea de administrare şi, dacă sunt disponibile, a dovezilor externe;2. ţine o evidenţă a activelor pentru care are convingerea că O.P.C.V.M.-ul sau S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului este titularul dreptului de proprietate şi actualizează această evidenţă.(7) Depozitarul prezintă cel puţin lunar S.A.I. sau societăţii de investiţii un inventar cuprinzător al tuturor activelor O.P.C.V.M.-ului.(8) Activele păstrate în custodie de către depozitar nu sunt reutilizate pe cont propriu de către depozitar sau de către un terţ căruia i s-a delegat funcţia de custodie. Reutilizarea include toate tranzacţiile cu active păstrate în custodie, printre care, fără a se limita la acestea, transferuri, gajări, vânzări şi împrumuturi.(9) Activele păstrate în custodie de către depozitar pot fi reutilizate numai dacă:a) reutilizarea activelor este executată în numele O.P.C.V.M.-ului;b) depozitarul execută instrucţiunile S.A.I. în numele O.P.C.V.M.-ului;c) reutilizarea se face în beneficiul O.P.C.V.M.-ului şi în interesul deţinătorilor de titluri de participare; şid) tranzacţia este acoperită de garanţii de înaltă calitate şi lichide primite de O.P.C.V.M. în cadrul unui acord de transfer de proprietate. Valoarea de piaţă a garanţiilor în orice moment se ridică la cel puţin valoarea de piaţă a activelor reutilizate, plus o primă.(10) În cazul insolvenţei unui depozitar şi/sau a unei entităţi terţe situate într-un stat membru căreia i s-a delegat custodia de active ale O.P.C.V.M.-ului, activele O.P.C.V.M.-ului păstrate în custodie la respectivul depozitar/entitate terţă nu pot fi utilizate pentru a fi distribuite între creditorii acestui depozitar şi/sau entităţi terţe, nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanşate de către creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceştia.(11) Depozitarul are sediul social sau este stabilit în statul membru de origine al O.P.C.V.M. (la 28-04-2017, Articolul 52 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 52^1(1) Depozitarul nu poate delega unor entităţi terţe funcţiile prevăzute la art. 52 alin. (3)-(5).(2) Depozitarul poate delega unor entităţi terţe funcţiile prevăzute la art. 52 alin. (6), dar numai cu condiţia ca:a) sarcinile să nu fie delegate cu intenţia de eludare a obligaţiilor depozitarului;b) depozitarul să poată demonstra S.A.I., societăţii de investiţii, deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. ale căror active sunt păstrate în condiţii de siguranţă sau A.S.F., după caz, existenţa unui motiv obiectiv pentru delegare;c) depozitarul să acţioneze cu competenţa, grija şi diligenţa necesare atunci când selectează şi numeşte o entitate terţă căreia intenţionează să îi delege o parte dintre sarcinile sale şi să dea dovadă în continuare de competenţa, grija şi diligenţa necesare când verifică periodic şi supraveghează permanent entitatea terţă căreia i-a delegat o parte dintre sarcinile sale şi măsurile luate de entitatea terţă în legătură cu sarcinile care iau fost delegate.(3) Funcţiile de păstrare în condiţii de siguranţă a activelor O.P.C.V.M. aflate în custodie sau a altor active pot fi delegate de depozitar unei entităţi terţe doar dacă pe întreaga perioadă a executării sarcinilor care i s-au delegat aceasta:a) dispune de structuri şi cunoştinţe de specialitate adecvate şi proporţionale cu natura şi complexitatea activelor O.P.C.V.M.-ului sau ale S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului care i-au fost încredinţate;b) în ceea ce priveşte sarcinile de custodie prevăzute la art. 52 alin. (6) lit. a), fac obiectul:1. unor reglementări prudenţiale eficace, inclusiv al unor cerinţe minime de capital, precum şi al supravegherii în jurisdicţia în cauză;2. unui audit extern periodic pentru a garanta că instrumentele financiare sunt în posesia sa;c) separă activele clienţilor depozitarului de propriile sale active şi de activele depozitarului, astfel încât să poată fi identificate clar în orice moment ca aparţinând clienţilor unui anumit depozitar;d) ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în caz de insolvenţă a terţului, activele O.P.C.V.M.-ului păstrate în custodie de entitatea terţă nu pot fi utilizate pentru a fi distribuite între creditorii acesteia, nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanşate de către creditorii entităţii terţe, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceştia; şie) respectă prevederile art. 52 alin. (2), (6), (8) şi (9) şi art. 55.(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3) lit. b) pct. 1, în cazul în care legislaţia statului terţ impune păstrarea în custodie a anumitor instrumente financiare de către o entitate locală şi nicio entitate locală nu îndeplineşte cerinţele privind delegarea prevăzute la litera respectivă, depozitarul îşi poate delega funcţiile unei astfel de entităţi locale numai în măsura în care se prevede în dreptul statului terţ şi numai atât timp cât nu există entităţi locale care să îndeplinească cerinţele delegării, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii:a) deţinătorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului în cauză sunt informaţi corespunzător, înainte de a face investiţia, că o astfel de delegare este impusă de constrângerile juridice din legislaţia statului terţ, în legătură cu circumstanţele care justifică delegarea şi cu riscurile implicate de aceasta;b) societatea de investiţii sau societatea de administrare care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului a dat instrucţiuni depozitarului să delege custodia acestor instrumente financiare unei astfel de entităţi locale.(5) Entitatea terţă poate subdelega, la rândul său, aceste funcţii, cu condiţia îndeplinirii aceloraşi cerinţe. În astfel de cazuri, art. 54 alin. (4) se aplică în mod corespunzător părţilor relevante.(6) În sensul prezentului articol, prestarea de servicii prevăzută de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, de către sistemele de decontare a titlurilor de valoare, desemnate în sensul respectivei legi, sau prestarea de servicii similare de către sistemele de decontare a titlurilor de valoare din state terţe nu este considerată o delegare a funcţiilor de custodie. (la 28-04-2017, Sectiunea 1 din Capitolul III , Titlul I a fost completata de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 53(1) Activitatea de depozitare a activelor unui O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. poate fi desfăşurată de:a) Banca Naţională a României;b) o instituţie de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, potrivit legislaţiei aplicabile instituţiilor de credit, sau o sucursală din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un alt stat membru în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, avizată de A.S.F. pentru activitatea de depozitare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia; sauc) de o altă persoană juridică, avizată de A.S.F. să efectueze activităţi de depozitare a activelor O.P.C.V.M. în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi care face obiectul unor cerinţe privind adecvarea capitalului, care nu sunt inferioare cerinţelor calculate, în funcţie de abordarea selectată, în conformitate cu articolul 315 sau cu articolul 317 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, şi care deţine fonduri proprii cel puţin egale cu valoarea capitalului iniţial prevăzut la art. 7 alin. (8) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Persoana juridică prevăzută la alin. (1) lit. c) face obiectul autorizării, reglementării şi supravegherii A.S.F. şi îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe minime:a) dispune de infrastructura necesară pentru a păstra în custodie instrumente financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele depozitarului;b) instituie politici şi proceduri pentru a asigura conformitatea entităţii cu obligaţiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv respectarea acestor obligaţii de către persoanele cu funcţii de conducere şi de către angajaţii săi;c) dispune de proceduri contabile şi administrative adecvate şi riguroase, de mecanisme de control intern, de proceduri eficace de evaluare a riscurilor şi de mecanisme eficace de control şi de protecţie pentru sistemele informatice;d) menţine şi pune în aplicare mecanisme organizatorice şi administrative în vederea luării tuturor măsurilor de prevenire a conflictelor de interese;e) ia măsuri astfel încât să fie păstrate evidenţe ale tuturor serviciilor, activităţilor şi tranzacţiilor pe care le desfăşoară, evidenţe care să fie suficiente pentru a permite A.S.F. să îşi îndeplinească sarcinile de supraveghere şi să se achite de acţiunile de asigurare a respectării aplicării dispoziţiilor relevante prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;f) ia măsuri pentru a asigura continuitatea şi buna desfăşurare a activităţilor funcţiilor sale de depozitar prin utilizarea de sisteme, resurse şi proceduri adecvate;g) toţi membrii organului de conducere şi ai conducerii superioare respectă în permanenţă condiţiile de bună reputaţie stabilite de către A.S.F. şi posedă suficiente cunoştinţe, competenţe şi experienţă;h) organul de conducere posedă în ansamblu cunoştinţele, competenţa şi experienţa adecvate pentru a putea înţelege activităţile depozitarului, inclusiv principalele riscuri;i) toţi membrii organului de conducere şi ai conducerii superioare acţionează cu onestitate şi integritate. (la 28-04-2017, Articolul 53 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 54(1) Depozitarul răspunde faţă de O.P.C.V.M. şi faţă de deţinătorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului pentru pierderea instrumentelor financiare păstrate în custodie în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6) lit. a), indiferent dacă pierderea se datorează depozitarului sau unei terţe entităţi căreia i s-a delegat custodia.(2) În cazul pierderii unui instrument financiar păstrat în custodie de către depozitar, acesta restituie un instrument financiar de acelaşi tip sau de o valoare corespunzătoare O.P.C.V.M.-ului sau S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului, fără întârzieri nejustificate. Depozitarul este exonerat de răspundere dacă poate dovedi că pierderea a intervenit ca rezultat al unui eveniment exterior în afara controlului rezonabil, ale cărui consecinţe ar fi fost inevitabile în ciuda tuturor eforturilor rezonabile de contracarare.(3) Depozitarul unui O.P.C.V.M. este răspunzător faţă de acesta şi faţă de investitorii O.P.C.V.M.-ului pentru orice alte pierderi suferite de aceştia ca urmare a faptului că depozitarul, din neglijenţă sau cu intenţie, nu şi-a îndeplinit în mod adecvat obligaţiile care îi revin în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă şi reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia.(4) Răspunderea depozitarului prevăzută la alin. (1)-(3) nu poate fi înlăturată sau limitată prin contract de faptul că acesta a delegat activităţile menţionate la art. 52^1.(5) Orice contract încheiat cu încălcarea prevederilor alin. (4) este nul.(6) Deţinătorii de titluri de participare emise de O.P.C.V.M. pot invoca răspunderea depozitarului în mod direct sau indirect, prin intermediul S.A.I. sau al societăţii de investiţii, cu condiţia ca aceasta să nu ducă la o dublă reparare a prejudiciului sau la un tratament inegal al deţinătorilor de titluri. (la 28-04-2017, Articolul 54 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 55(1) Un depozitar al activelor O.P.C.V.M. nu poate îndeplini în acelaşi timp funcţia de S.A.I. sau de societate de investiţii.(2) În exercitarea funcţiilor care le revin, S.A.I. şi depozitarul, respectiv societatea de investiţii şi depozitarul, acţionează în mod onest, corect, profesional, independent şi exclusiv în interesul O.P.C.V.M.-urilor şi al investitorilor acestora.(3) Depozitarul nu desfăşoară activităţi cu privire la O.P.C.V.M. sau la S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M.-ului care ar putea crea conflicte de interese între O.P.C.V.M., investitorii O.P.C.V.M.-ului, societatea de administrare şi depozitarul însuşi; în cazul în care sunt identificate eventuale conflicte de interese depozitarul îşi exercită distinct sarcinile de depozitar de celelalte sarcini care ar putea genera conflicte de interese, acestea fiind separate din punct de vedere funcţional şi ierarhic. Eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate şi comunicate în mod corespunzător A.S.F. şi investitorilor O.P.C.V.M.-ului de către personalul de decizie din cadrul departamentului/serviciului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare. (la 28-04-2017, Articolul 55 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 56(1) Regulile fondului deschis de investiţii definesc condiţiile de înlocuire a S.A.I. şi a depozitarului şi prevăd norme care asigură protecţia deţinătorilor de titluri de participare în cazul unei astfel de înlocuiri, în conformitate cu reglementările A.S.F.(2) Actul constitutiv al societăţii de investiţii defineşte condiţiile de înlocuire a S.A.I. şi a depozitarului şi prevede norme care asigură protecţia acţionarilor în cazul unei astfel de înlocuiri, în conformitate cu reglementările A.S.F. (la 28-04-2017, Articolul 56 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 56^1(1) Depozitarul pune la dispoziţia A.S.F., la cerere, toate informaţiile pe care le-a obţinut în cadrul îndeplinirii sarcinilor sale şi care pot fi necesare A.S.F. pentru îndeplinirea prerogativelor sale.(2) În cazul O.P.C.V.M. autorizate de A.S.F., dar administrate de societăţi de administrare a investiţiilor din alte state membre în baza art. 63 alin. (2), A.S.F. transmite fără întârziere informaţiile primite autorităţilor competente ale societăţii de administrare. (la 28-04-2017, Sectiunea 1 din Capitolul III , Titlul I a fost completata de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 57(1) Sunt interzise publicarea şi folosirea altor mărimi sau exprimări pentru valoarea activului net, valoarea unitară a activului net şi numărul deţinătorilor de titluri de participare, în afara celor certificate de depozitar.(2) Activele entităţilor depozitate trebuie evidenţiate în conturi separate între ele şi de cele ale depozitarului.(3) Depozitarul este obligat să informeze imediat C.N.V.M. cu privire la orice abuz al S.A.I. în raport cu activele O.P.C.V.M. depozitate.  +  Secţiunea a 2-aAcordul dintre depozitar şi S.A.I.  +  Articolul 58Depozitarul şi S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze legate de serviciile prestate şi de procedurile care trebuie urmate de părţile contractului, cu luarea în considerare a prevederilor actelor delegate ale Comisiei Europene şi a reglementărilor A.S.F.: (la 28-04-2017, Partea introductivă a Articolului 58 din Sectiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) a) o descriere a procedurilor, inclusiv a celor legate de păstrarea activelor, care urmează să fie adoptate pentru fiecare tip de activ al O.P.C.V.M.-ului încredinţat depozitarului;b) o descriere a procedurilor care trebuie urmate atunci când S.A.I. intenţionează să modifice regulile fondului sau prospectul O.P.C.V.M.-ului, în care să se precizeze momentul în care trebuie informat depozitarul sau cazurile în care este necesar acordul prealabil al depozitarului pentru efectuarea modificării;c) o descriere a modalităţilor şi a procedurilor prin care depozitarul va transmite S.A.I. toate informaţiile utile de care aceasta are nevoie pentru a-şi îndeplini obligaţiile, inclusiv o descriere a modalităţilor şi a procedurilor pentru exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare şi a modalităţilor şi procedurilor aplicate pentru ca S.A.I. şi O.P.C.V.M.-ul să aibă un acces rapid şi corect la informaţiile referitoare la conturile O.P.C.V.M.-ului;d) o descriere a mijloacelor şi a procedurilor prin care depozitarul va avea acces la toate informaţiile utile de care are nevoie pentru a-şi îndeplini obligaţiile;e) o descriere a procedurilor prin care depozitarul poate verifica activitatea S.A.I. şi poate evalua calitatea informaţiilor transmise, inclusiv prin vizite la faţa locului;f) o descriere a procedurilor prin care S.A.I. poate examina performanţa depozitarului în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor contractuale ale acestuia.  +  Articolul 59(1) Depozitarul şi S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze legate de schimbul de informaţii şi obligaţiile în materie de confidenţialitate şi de spălare a banilor, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a reglementărilor A.S.F.: (la 28-04-2017, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 59, Sectiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul I a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) a) o listă a tuturor informaţiilor care trebuie schimbate între O.P.C.V.M., S.A.I. şi depozitar cu privire la subscrierea, răscumpărarea, emiterea şi anularea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.;b) obligaţiile de confidenţialitate aplicabile părţilor contractuale;c) informaţii privind sarcinile şi responsabilităţile părţilor contractuale în ceea ce priveşte obligaţiile legate de prevenirea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, dacă este cazul.(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie redactate astfel încât să nu diminueze capacitatea autorităţilor competente ale statului membru de origine al S.A.I. sau al O.P.C.V.M. să aibă acces la documentele şi informaţiile relevante.  +  Articolul 60În cazul în care depozitarul sau S.A.I. intenţionează să desemneze terţe părţi pentru îndeplinirea sarcinilor lor, acestea includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a reglementărilor A.S.F.: (la 28-04-2017, Partea introductivă a Articolului 60 din Sectiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) a) angajamentul ambelor părţi contractuale de a furniza în mod regulat detalii privind părţile terţe desemnate de depozitar sau de S.A.I. pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin;b) angajamentul ca, la cererea uneia dintre părţi, cealaltă parte să furnizeze informaţii privind criteriile utilizate pentru selectarea părţii terţe şi măsurile luate pentru monitorizarea activităţii desfăşurate de partea terţă selectată;c) o declaraţie că răspunderea depozitarului, prevăzută la art. 54 alin. (2), nu este afectată de faptul că a încredinţat unei terţe părţi toate activele pe care le are în păstrare sau o parte din acestea.  +  Articolul 61Depozitarul şi S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze legate de modificarea şi de rezilierea contractului, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a reglementărilor A.S.F.: (la 28-04-2017, Partea introductivă a Articolului 61 din Sectiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) a) perioada de valabilitate a contractului;b) condiţiile în care contractul poate fi modificat sau reziliat;c) condiţiile necesare pentru facilitarea transferului către un alt depozitar şi, în cazul unei astfel de tranziţii, procedura prin care depozitarul trebuie să trimită toate informaţiile relevante noului depozitar.  +  Articolul 62(1) Cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a reglementărilor A.S.F., depozitarul şi S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) o menţiune cu privire la faptul că legislaţia aplicabilă contractului este legislaţia statului membru de origine al O.P.C.V.M.(2) În situaţiile în care părţile contractului prevăzut la art. 52 alin. (1) convin să recurgă la transmiterea electronică a tuturor sau a unei părţi a informaţiilor pe care le schimbă, contractul conţine, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 şi a reglementărilor A.S.F., prevederi pentru păstrarea unei evidenţe a acestor informaţii.(3) Contractul prevăzut la art. 52 alin. (1) poate să acopere mai mult de un O.P.C.V.M. administrat de S.A.I. În această situaţie, contractul trebuie să enumere O.P.C.V.M.-urile acoperite.(4) Clauzele privind modalităţile şi procedurile menţionate la art. 58 lit. c) şi d) pot fi incluse fie în contractul prevăzut la art. 52 alin. (1), fie într-un contract scris separat. (la 28-04-2017, Articolul 62 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Capitolul IV Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare  +  Secţiunea 1Autorizarea O.P.C.V.M.  +  Articolul 63(1) O.P.C.V.M. pentru care România este stat membru de origine îşi desfăşoară activitatea în baza autorizaţiei C.N.V.M., potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor emise în aplicarea ei.(2) Un O.P.C.V.M. va fi autorizat după ce, în prealabil, C.N.V.M. a autorizat S.A.I. sau şi-a exprimat acordul cu privire la cererea unei S.A.I. dintr-un stat membru de a administra O.P.C.V.M.-ul respectiv, a autorizat regulile fondului sau, după caz, actul constitutiv al societăţii de investiţii, alegerea depozitarului şi prospectul de emisiune.(3) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul regulilor unui fond deschis de investiţii şi al actului constitutiv al unei societăţi de investiţii, care vor avea în vedere cel puţin următoarele:a) modalităţile de emitere, vânzare, răscumpărare şi anulare a titlurilor de participare;b) calculul valorii activului unitar net;c) identitatea S.A.I., a depozitarului şi relaţia dintre aceste părţi şi investitori;d) condiţiile de înlocuire a S.A.I., a depozitarului şi reguli pentru asigurarea protecţiei investitorilor în astfel de situaţii;e) comisioanele percepute de S.A.I. şi cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru O.P.C.V.M, precum şi metodele de calcul pentru aceste comisioane.(4) Fără a aduce atingere alin. (2), în cazul în care România este statul membru de origine al O.P.C.V.M, dar nu şi al S.A.I., C.N.V.M decide cu privire la cererea S.A.I. de a administra O.P.C.V.M.-ul potrivit art. 168. Autorizarea nu trebuie condiţionată de administrarea O.P.C.V.M-ului de către o S.A.I. cu sediul social în România sau de desfăşurarea sau delegarea unor activităţi ale S.A.I. în România.  +  Articolul 64(1) C.N.V.M. nu va autoriza un O.P.C.V.M. în cazul în care:a) decide că societatea de investiţii nu satisface condiţiile prealabile definite în cap. IV secţiunea a 3-a; saub) S.A.I. nu este autorizată să administreze O.P.C.V.M.-uri în statul său membru de origine.(2) C.N.V.M. va acorda autorizaţia unui O.P.C.V.M., precum şi autorizaţia pentru iniţierea şi derularea ofertei publice continue de titluri de participare, în termen de maximum două luni de la data primirii documentaţiei complete prevăzute de reglementările în vigoare, sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată.(3) C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia unui O.P.C.V.M., în situaţia în care persoanele din conducerea efectivă a activităţii de depozitare nu au reputaţia sau experienţa necesară pentru a desfăşura activităţi specifice pentru respectivul tip de O.P.C.V.M. Identitatea acestor persoane, precum şi a celor care le succed în funcţie trebuie comunicată imediat C.N.V.M., cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.(4) C.N.V.M. nu va acorda autorizaţia unui O.P.C.V.M. în situaţia în care acesta este restricţionat legal, inclusiv prin introducerea unei prevederi în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii, să îşi distribuie titlurile de participare pe teritoriul României.(5) Acordarea autorizaţiei poate fi refuzată în cazul în care C.N.V.M. decide că administrarea prudenţială nu poate fi asigurată.  +  Articolul 65Condiţiile care au stat la baza autorizaţiei emise de C.N.V.M. trebuie menţinute pe toată durata de existenţă a unui O.P.C.V.M. Orice modificare a acestora este supusă în prealabil autorizării C.N.V.M.  +  Articolul 66(1) C.N.V.M. asigură condiţii pentru ca informaţii complete cu privire la prezenta ordonanţă de urgenţă şi la reglementările emise în aplicarea acesteia referitoare la constituirea şi funcţionarea O.P.C.V.M. să fie uşor accesibile de la distanţă sau prin mijloace electronice.(2) C.N.V.M. asigură condiţii pentru ca informaţiile prevăzute la alin. (1) să fie disponibile cel puţin într-o limbă uzuală în mediul financiar internaţional, să fie furnizate în mod clar şi fără ambiguităţi şi să fie actualizate în permanenţă.  +  Articolul 67(1) S.A.I./Societatea de investiţii care se autoadministrează are obligaţia să lanseze oferta publică continuă de titluri de participare în termen de maximum 12 luni de la acordarea autorizaţiei pentru iniţierea şi derularea ofertei publice continue de titluri de participare, prevăzută la art. 64 alin. (2).(2) Fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii care au fost autorizate vor fi înscrise în Registrul C.N.V.M.(3) S.A.I. are obligaţia de a menţiona numărul de înscriere în registrul prevăzut la alin. (2) în toate actele, documentele şi corespondenţa pe care S.A.I. le emite sau le iniţiază, în numele O.P.C.V.M. pe care îl administrează.  +  Secţiunea a 2-a Fondurile deschise de investiţii  +  Articolul 68Regulile fondului deschis de investiţii sunt parte integrantă a prospectului de emisiune, fiind anexă la acesta.  +  Articolul 69(1) Unităţile de fond emise de fondurile deschise de investiţii vor fi de un singur tip şi vor conferi deţinătorilor lor drepturi egale, cu excepţia unităţilor de fond emise de fondurile deschise de investiţii constituite din mai multe compartimente de investiţii şi a unităţilor de fond împărţite în clase de unităţi de fond. Unităţile de fond vor fi înregistrate, dematerializate şi plătite integral la momentul subscrierii.(2) Participarea la un fond deschis de investiţii este atestată printr-un document ce confirmă deţinerea de unităţi de fond.(3) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la autorizarea de către C.N.V.M. şi funcţionarea fondurilor deschise de investiţii constituite din mai multe compartimente de investiţii.  +  Articolul 70Fondurile deschise de investiţii nu emit alte instrumente financiare în afara unităţilor de fond.  +  Articolul 71(1) Valoarea activului net şi valoarea unităţii de fond ale unui fond deschis de investiţii vor fi publicate zilnic de către S.A.I., pentru fiecare zi lucrătoare, în baza datelor certificate de depozitar.(2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la modalitatea de calcul al activului net şi al activului net unitar.  +  Secţiunea a 3-a Societăţi de investiţii  +  Articolul 72(1) O societate de investiţii emite acţiuni nominative, plătite integral la momentul subscrierii.(2) O societate de investiţii nu poate desfăşura alte activităţi, în afara celor prevăzute la art. 2 alin. (1).(3) Societăţile de investiţii pot administra numai activele proprii şi nu pot, în nicio situaţie, să fie mandatate pentru administrarea de active în favoarea unei terţe părţi.  +  Articolul 73O societate de investiţii este administrată de o S.A.I. sau de un consiliu de administraţie/consiliu de supraveghere, potrivit actelor constitutive.  +  Articolul 74(1) Capitalul iniţial al unei societăţi de investiţii care se autoadministrează va fi calculat, potrivit reglementărilor C.N.V.M., şi este de cel puţin echivalentul în lei a 300.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data depunerii cererii de autorizare.(2) Societatea de investiţii care se autoadministrează are obligaţia de a completa nivelul capitalului iniţial, în cazul în care acesta scade sub nivelul prevăzut la alin. (1), până cel târziu la data transmiterii C.N.V.M. a primei raportări privind nivelul capitalului iniţial.(3) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia europeană, C.N.V.M. va modifica periodic, prin ordin al preşedintelui, nivelul capitalului iniţial al unei societăţi de investiţii autoadministrate.  +  Articolul 75(1) În cazurile în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu menţionează expres contrariul, societăţile de investiţii autoadministrate respectă corespunzător prevederile acesteia aplicabile S.A.I., la care se face referire la art. 6, art. 9 alin. (1) lit. b), c), e)-g), alin. (2) şi (3), art. 12, art. 33 şi art. 52-56^1, precum şi condiţiile stabilite prin reglementările A.S.F. (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 75 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (2) Prin derogare de la art. 64 alin. (2), C.N.V.M. va acorda autorizaţia unei societăţi de investiţii care se autoadministrează, în termen de 6 luni de la data primirii documentaţiei complete prevăzute de reglementări, sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(3) Autorizaţia poate fi refuzată sau retrasă în situaţia în care, deşi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi în reglementările C.N.V.M., administrarea prudenţială nu poate fi asigurată.(4) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia unei societăţi de investiţii, în condiţiile prevăzute la art. 11.  +  Articolul 76Prevederile secţiunilor a 2-a, a 3-a şi a 6-a ale cap. II, precum şi prevederile art. 34 alin. (1) şi (2), art. 34^1, 34^2 şi 36-43 se aplică în mod corespunzător şi societăţilor de investiţii autoadministrate, potrivit reglementărilor A.S.F. (la 28-04-2017, Articolul 76 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 77Modificările survenite ca urmare a emisiunilor şi răscumpărărilor de acţiuni, din timpul fiecărui exerciţiu financiar, se efectuează, prin derogare de la Legea nr. 31/1990, şi se înregistrează la oficiul registrului comerţului, o dată pe an, în maximum 30 de zile de la aprobarea situaţiilor financiare.  +  Articolul 78(1) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi procedurile de autorizare a unei societăţi de investiţii, conţinutul minim al actului constitutiv şi al contractului de administrare.(2) Actul constitutiv al societăţii de investiţii este parte integrantă a prospectului, fiind anexat la acesta.  +  Articolul 79(1) Societăţile de investiţii vor solicita, în mod obligatoriu, admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data obţinerii autorizaţiei.(2) Acţiunile unei societăţi de investiţii pot fi răscumpărate, în orice moment, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 106.  +  Articolul 80Abrogat.----------Art. 80 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 268 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015.  +  Secţiunea a 4-aPolitica de investiţii a O.P.C.V.M.  +  Articolul 81În situaţia în care un O.P.C.V.M. este constituit din mai multe compartimente de investiţii, fiecare compartiment va fi considerat un O.P.C.V.M. distinct, în aplicarea prevederilor prezentului capitol.  +  Articolul 82Investiţiile unui O.P.C.V.M. se efectuează exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele active:a) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată, astfel cum este definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, din România sau dintr-un stat membru;b) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o ţară terţă sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-o ţară terţă, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii, aprobate de C.N.V.M.;c) valori mobiliare nou-emise, cu condiţia ca:1. condiţiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare pe bursă sau pe o altă piaţă reglementată care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii, aprobate de C.N.V.M.;2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;d) titluri de participare ale O.P.C.V.M sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), stabilite sau nu în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:1. A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislaţii care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către C.N.V.M. cu aceea prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă, iar între C.N.V.M. şi autoritatea competentă din statul de origine există relaţii de cooperare; (la 28-04-2017, sintagma: există încheiat un acord de cooperare a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 2. nivelul de protecţie a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. şi, în special, regulile referitoare la segregare, împrumuturi şi vânzări pe poziţia descoperită a valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare sunt similare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;3. activităţile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale şi anuale, care permit o evaluare a activului şi a pasivului, a veniturilor şi a operaţiunilor din perioada de raportare;4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C., în care se intenţionează să se investească, pot, potrivit regulilor fondului sau actului constitutiv al societăţii de investiţii, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. şi A.O.P.C.;e) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al instituţiei de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situaţia în care acesta se află într-o ţară terţă, instituţia de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudenţiale evaluate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană;f) instrumente financiare derivate, incluzând şi pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri băneşti, tranzacţionate pe o piaţă reglementată în sensul lit. a) şi b), şi/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara pieţelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:1. activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul articol, indici financiari, rata dobânzii şi cursul de schimb, în care O.P.C.V.M. poate investi, potrivit obiectivelor sale de investiţii, aşa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii;2. contrapărţile, în cadrul negocierii derulate în afara pieţelor reglementate, sunt entităţi, subiect al supravegherii prudenţiale, care aparţin categoriilor aprobate de C.N.V.M.;3. instrumentele financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice şi verificabile şi pot fi, la iniţiativa O.P.C.V.M., vândute, lichidate sau poziţia poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacţie de sens contrar;g) instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, care sunt lichide şi au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu condiţia ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a economiilor acestora, cu condiţia ca acestea:1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiţii, de o ţară terţă sau, în situaţia statelor federale, de unul dintre membrii componenţi ai federaţiei sau de un organism public internaţional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe pieţele reglementate, menţionate la lit. a) şi b); sau3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudenţiale, potrivit criteriilor definite de legislaţia europeană, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudenţiale şi se conformează acestora, reguli validate de C.N.V.M. ca fiind echivalente cu cele prevăzute de legislaţia europeană; sau4. să fie emise de alte entităţi care aparţin categoriilor aprobate de C.N.V.M., cu condiţia ca investiţiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei protecţii a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 şi 3, şi ca emitentul să fie o societate ale cărei capital şi rezerve să se ridice la cel puţin echivalentul în lei a 10.000.000 euro, care îşi prezintă şi îşi publică conturile anuale, conform legislaţiei europene aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăţi care conţine una sau mai multe societăţi listate, are rolul de a finanţa grupul sau este o entitate dedicată finanţării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanţare.  +  Articolul 83(1) Prin excepţie de la prevederile art. 82:a) un O.P.C.V.M. poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele menţionate la art. 82;b) o societate de investiţii poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale;c) un O.P.C.V.M. nu poate investi în metale preţioase sau înscrisuri care atestă deţinerea acestora.(2) Un O.P.C.V.M. poate deţine lichidităţi în numerar şi în cont curent, temporar, şi în limitele prevăzute prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 84(1) S.A.I. şi societatea de investiţii autoadministrate trebuie să utilizeze un sistem de administrare a riscului, în conformitate cu reglementările A.S.F. şi cu respectarea orientărilor emise de ESMA, care să le permită:a) să monitorizeze şi să cuantifice, în orice moment, riscul asociat poziţiilor şi influenţa acestora la profilul de risc general al portofoliului O.P.C.V.M. În acest sens, S.A.I. şi societatea de investiţii autoadministrate nu trebuie să se bazeze în mod exclusiv sau automat pe ratinguri de credit emise de agenţiile de rating de credit definite la art. 3 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit, pentru a evalua bonitatea activelor O.P.C.V.M.;b) să asigure o evaluare corectă şi independentă a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate în afara pieţelor reglementate. (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 84 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (2) S.A.I. şi societatea de investiţii autoadministrată trebuie să comunice C.N.V.M., în mod regulat, tipurile de instrumente financiare derivate, riscul activelor suport, limitele cantitative şi metodele alese pentru a estima riscul asociat tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat.(3) Informaţiile primite conform alin. (2) agregate cu privire la toate S.A.I. şi societăţile de investiţii autoadministrate vor fi accesibile ESMA, conform art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei şi Comitetului European pentru Risc Sistemic, conform art. 15 din Regulamentul UE nr. 1.092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic în scopul monitorizării riscurilor sistemice la nivelul Uniunii Europene.(4) C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. să folosească tehnici şi instrumente aferente valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare, în condiţiile şi limitele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, cu condiţia ca tehnicile şi instrumentele respective să fie folosite pentru o administrare eficientă şi prudenţială a portofoliului său. Atunci când aceste operaţiuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate, condiţiile şi limitele vor fi conforme prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) În nicio situaţie operaţiunile prevăzute la alin. (4) nu vor determina un O.P.C.V.M. să încalce obiectivele sale de investiţii prevăzute în regulile fondului, actul constitutiv al societăţii de investiţii sau prospect.(6) Un O.P.C.V.M. se va asigura de faptul că expunerea sa globală legată de instrumentele financiare derivate nu depăşeşte valoarea totală a activului său net.(7) Expunerea este calculată luându-se în considerare valoarea curentă a activului suport, riscul de contraparte, evoluţia pieţei şi durata de timp rămasă până la lichidarea poziţiei.(8) Un O.P.C.V.M. poate investi, ca parte a politicii sale investiţionale şi în limitele prevăzute la art. 85 alin. (9)-(12), în instrumente financiare derivate, cu condiţia ca expunerea la risc a activului suport să nu depăşească limitele agregate stabilite la art. 85.(9) În cazul în care un O.P.C.V.M. investeşte în instrumente financiare derivate care au la bază un indice, C.N.V.M. poate aproba ca aceste investiţii să nu fie obligatoriu combinate în sensul limitelor stabilite la art. 85.(10) În situaţia în care valorile mobiliare sau instrumentele pieţei monetare integrează un instrument financiar derivat, respectivul instrument financiar derivat trebuie luat în considerare la aplicarea cerinţelor prezentului articol.(11) Luând în considerare natura, amploarea şi complexitatea activităţilor O.P.C.V.M., A.S.F. monitorizează caracterul adecvat al proceselor de evaluare a riscului de credit de către societăţile de administrare, respectiv societăţile de investiţii autoadministrate, evaluează utilizarea referirilor la ratingurile de credit, astfel cum sunt menţionate la alin. (1), în cadrul politicilor de investiţii ale respectivelor O.P.C.V.M. şi, atunci când este cazul, încurajează atenuarea impactului acestor referiri, în vederea reducerii dependenţei exclusive şi automate pe astfel de ratinguri de credit. (la 28-04-2017, Alineatul (11) din Articolul 84 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 85(1) Un O.P.C.V.M. nu poate deţine mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi emitent. Un O.P.C.V.M. nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeaşi entitate.(2) Expunerea la riscul de contraparte al unui O.P.C.V.M. într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi:a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituţie de credit de tipul celor menţionate la art. 82 lit. e); saub) 5% din activele sale, în alte cazuri.(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depăşită până la maximum 10% cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare deţinute de un O.P.C.V.M. în fiecare din emitenţii în care deţine peste 5% din activele sale să nu depăşească, în niciun caz, 40% din valoarea activelor respectivului O.P.C.V.M.Această limită nu se aplică depozitelor şi tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate încheiate cu instituţii financiare care fac obiectul unei supravegheri prudenţiale.(4) În condiţiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) şi (2), un O.P.C.V.M. nu poate combina într-o proporţie mai mare de 20% din activele sale:a) investiţiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare emise de aceeaşi entitate;b) depozitele constituite la aceeaşi entitate; sauc) expunerile care decurg din tranzacţii cu instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate cu aceeaşi entitate.(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depăşită, până la maximum 35%, în situaţia în care valorile mobiliare sau instrumentele pieţei monetare sunt emise ori garantate de un stat membru, de autorităţile publice locale ale statului membru, de o ţară terţă sau de organisme publice internaţionale din care fac parte unul ori mai multe state membre.(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depăşită până la maximum 25% pentru anumite obligaţiuni, dacă acestea sunt emise de către o instituţie de credit care îşi are sediul social într-un stat membru şi care este supusă unei supravegheri speciale efectuate de către autorităţile publice, cu rolul de a proteja deţinătorii de obligaţiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligaţiuni trebuie investite, conform legislaţiei, în active care, pe toată durata de viaţă a obligaţiunilor, vor acoperi creanţele rezultate din obligaţiuni şi care, în caz de insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului şi plata dobânzilor acumulate.(7) Dacă un O.P.C.V.M. deţine mai mult de 5% din activele sale în obligaţiunile menţionate la alin. (6) şi emise de către un singur emitent, valoarea totală a acestor deţineri nu poate depăşi 80% din valoarea activelor respectivului O.P.C.V.M.(8) C.N.V.M. transmite ESMA şi Comisiei Europene lista categoriilor de obligaţiuni specificate la alin. (6) şi categoriile de emitenţi autorizaţi, conform legislaţiei şi dispoziţiilor privind supravegherea menţionate în alin. (6), să emită obligaţiuni conforme cu criteriile enunţate mai sus. Lista este însoţită de o notă care precizează statutul garanţiilor aferente.(9) Valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare prevăzute la alin. (5) şi (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% menţionate la alin. (3).(10) Limitele prevăzute la alin. (1)-(7) nu pot fi combinate, iar deţinerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieţei monetare emise de aceeaşi entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(7) nu pot depăşi, în niciun caz, totalul de 35% din activele unui O.P.C.V.M.(11) Societăţile incluse în cadrul unui grup în scopul consolidării situaţiilor financiare, potrivit legislaţiei europene şi regulilor contabile recunoscute pe plan internaţional, sunt considerate ca fiind o singură entitate în scopul calculării limitelor prevăzute în prezentul articol.(12) Sunt permise investiţiile cumulative în valori mobiliare şi în instrumente ale pieţei monetare în cadrul aceluiaşi grup până la o limită de 20%.  +  Articolul 86(1) În condiţiile respectării limitelor prevăzute la art. 90, limitele prevăzute la art. 85 pot fi depăşite până la maximum 20% pentru deţinerile de acţiuni sau de titluri de credit ale aceluiaşi emitent, numai atunci când, potrivit regulilor fondului sau actului constitutiv al societăţii de investiţii, politica de investiţii a O.P.C.V.M. are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe acţiuni sau pe titluri de credit care este recunoscut de autorităţile competente, pe următoarele baze:a) structura indicelui este suficient de diversificată, conform reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă;b) indicele este reprezentativ pentru piaţa la care se referă;c) indicele este publicat într-un mod adecvat.(2) C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei prevăzute la alin. (1) până la maximum 35% în cazul în care se dovedeşte ca fiind justificată de condiţiile excepţionale de pe piaţă, în special de pe pieţele reglementate unde anumite valori mobiliare sau anumite instrumente ale pieţei monetare deţin ponderea dominantă în indice. Deţinerea până la această limită este permisă pentru un singur emitent.  +  Articolul 87(1) Prin excepţie de la art. 85, C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. să deţină, pe principiul diversificării riscului, până la 100% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare emise sau garantate de un stat membru, de una sau mai multe autorităţi publice locale ale acestuia, de o ţară terţă sau de un organism public internaţional din care fac parte unul sau mai multe state membre.(2) C.N.V.M. poate acorda o excepţie conform alin. (1) doar dacă decide că nivelul de protecţie al investitorilor în respectivul O.P.C.V.M. este echivalent cu acela al investitorilor într-un O.P.C.V.M. care respectă limitele prevăzute la art. 85.(3) O.P.C.V.M.-ul la care se face referire la alin. (1) trebuie să deţină valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare aferente a cel puţin 6 emisiuni diferite, cu condiţia ca valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depăşească 30% din totalul activelor sale.(4) O.P.C.V.M.-ul la care se face referire la alin. (1) trebuie să menţioneze expres în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii statul, autoritatea locală sau organismul public internaţional care emite sau garantează valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare în care O.P.C.V.M. intenţionează să investească mai mult de 35% din activele sale.(5) Fiecare O.P.C.V.M. la care se face referire la alin. (1) trebuie să includă în prospectul şi materialele sale publicitare o prevedere expresă care să atragă atenţia asupra autorizaţiei obţinute în condiţiile prevăzute la alin. (4) şi să indice statele membre, autorităţile locale sau organismele publice internaţionale emitente de valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare în care respectivul O.P.C.V.M. intenţionează să investească sau a investit mai mult de 35% din activele sale.  +  Articolul 88(1) Un O.P.C.V.M. poate deţine titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. menţionate la art. 82 lit. d), cu condiţia să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titlurile de participare ale aceluiaşi O.P.C.V.M., respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiaşi A.O.P.C.(2) Deţinerea de titluri de participare emise de A.O.P.C. nu poate depăşi, în total, 30% din activele respectivului O.P.C.V.M.(3) În situaţia în care un O.P.C.V.M. deţine titluri de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C., C.N.V.M. poate aproba ca activele respective să nu fie obligatoriu combinate până la limitele prevăzute la art. 85.  +  Articolul 89(1) Atunci când un O.P.C.V.M. investeşte în titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care sunt administrate, direct sau prin delegare, de aceeaşi S.A.I. sau de către orice altă societate de care S.A.I. este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o participaţie substanţială, directă sau indirectă, respectiva S.A.I. sau cealaltă societate nu poate percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiţiei O.P.C.V.M. în titlurile altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C.(2) Un O.P.C.V.M. care investeşte un procent substanţial al activelor sale în alte O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. va indica în prospectul său de emisiune nivelul maxim al comisioanelor de administrare, care pot fi percepute O.P.C.V.M. în cauză şi celorlalte O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. în care intenţionează să investească. În raportul său anual va indica comisionul maxim de administrare perceput asupra activelor sale, precum şi asupra activelor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. în care investeşte.  +  Articolul 90(1) O societate de investiţii sau o S.A.I. care acţionează în legătură cu O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează, după caz, nu poate deţine o participaţie mai mare de 10% din capitalul social al unui emitent sau din drepturile de vot ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative în administrarea emitentului. În cazul S.A.I., această limită se calculează cumulat pe toate O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează.(2) Un O.P.C.V.M. nu poate deţine mai mult de:a) 10% din acţiunile fără drept de vot ale unui emitent;b) 10% din obligaţiunile unui emitent;c) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. menţionate la art. 82 lit. d);d) 10% din instrumentele pieţei monetare emise de un emitent.(3) Limitele prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi d) pot fi depăşite în momentul achiziţiei numai dacă valoarea brută a obligaţiunilor sau a instrumentelor pieţei monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziţiei.  +  Articolul 91(1) O.P.C.V.M. nu va fi obligat să respecte limitele stabilite în acest capitol în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente valorilor mobiliare sau instrumentelor pieţei monetare care sunt incluse în activul său.(2) C.N.V.M. poate aproba ca un O.P.C.V.M. să deroge de la prevederile art. 85-88 timp de 6 luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului diversificării riscului.(3) Dacă limitele de deţinere sunt depăşite din motive independente de controlul unui O.P.C.V.M. sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacţiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situaţiei, cu respectarea intereselor deţinătorilor de titluri de participare.(4) Depăşirea limitelor de investiţii ale unui O.P.C.V.M., potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se poate realiza sub condiţia includerii de menţiuni cu privire la această depăşire în prospectul de emisiune.  +  Secţiunea a 5-a Reguli privind transparenţa şi publicitatea  +  Articolul 92(1) S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat şi autorizat de C.N.V.M., şi societăţile de investiţii autoadministrate autorizate de C.N.V.M. trebuie să publice şi să transmită către C.N.V.M. următoarele documente:a) prospectul de emisiune;b) raportul anual;c) raportul semestrial;d) rapoartele periodice privind valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net, conform reglementărilor C.N.V.M.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt transmise gratuit, la cererea investitorilor, şi vor fi depuse la C.N.V.M. în termenele şi condiţiile stabilite prin reglementări.(3) Rapoartele anuale şi semestriale trebuie să fie publicate în următoarele termene, care încep să curgă de la sfârşitul perioadei la care acestea se referă:a) 4 luni pentru raportul anual;b) două luni pentru raportul semestrial.(4) Raportul anual trebuie să conţină un bilanţ sau o situaţie a activelor şi pasivelor, un cont detaliat de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar, un raport asupra activităţilor din anul financiar curent, precum şi alte informaţii semnificative care să sprijine investitorii în aprecierea, în cunoştinţă de cauză, a activităţii O.P.C.V.M. şi a rezultatelor acestuia, prevăzute în reglementările C.N.V.M.(4^1) De asemenea, raportul anual conţine:a) valoarea totală a remuneraţiei aferente exerciţiului financiar, defalcată pe remuneraţii fixe şi remuneraţii variabile plătite de S.A.I. sau de societatea de investiţii personalului lor, numărul beneficiarilor şi, dacă este cazul, orice sumă plătită direct din contul O.P.C.V.M., inclusiv orice comisioane de performanţă;b) valoarea totală a remuneraţiei defalcate pe categorii de angajaţi sau alţi membri ai personalului prevăzuţi la art. 34^1 alin. (3);c) o descriere a modalităţii de calcul al remuneraţiei şi al beneficiilor;d) rezultatul evaluărilor prevăzute la art. 34^2 alin. (1) lit. c)-e), inclusiv orice nereguli constatate;e) modificări substanţiale ale politicii de remunerare adoptate. (la 28-04-2017, Articolul 92 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (5) Raportul semestrial trebuie să includă informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. emise cu respectarea legislaţiei europene aplicabile.  +  Articolul 93(1) Prospectul trebuie să conţină informaţiile necesare pentru ca investitorii să poată aprecia în deplină cunoştinţă de cauză investiţia care le este propusă şi, în special, riscurile pe care aceasta le implică. Prospectul trebuie să includă o descriere clară şi uşor de înţeles a profilului de risc al fondului, indiferent de instrumentele în care acesta investeşte. Prospectul trebuie să includă informaţii detaliate privind politica de remunerare actualizată, conţinând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalităţii de calcul al remuneraţiei şi al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remuneraţiei şi a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există. Informaţiile detaliate privind politica de remunerare sunt disponibile public prin intermediul site-ului web al S.A.I. sau al societăţii de investiţii autoadministrate şi sunt livrate gratuit pe suport hârtie, la cererea oricărei părţi interesate. (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 93 , Subsectiunea 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul minim şi formatul prospectului. Nu este obligatorie inserarea în prospect a informaţiilor cuprinse în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii, anexate la prospect.(3) Orice persoană care subscrie titluri de participare va da o declaraţie, prin care confirmă faptul că a primit, a citit şi a înţeles prospectul.(4) Elementele esenţiale ale prospectului de emisiune al O.P.C.V.M. vor fi actualizate cu toate modificările care apar, potrivit reglementărilor emise de C.N.V.M.  +  Articolul 94Datele contabile din cadrul raportului anual trebuie să fie auditate de către un auditor financiar, potrivit prevederilor art. 258 din Legea nr. 297/2004. Raportul auditorului financiar şi, după caz, rezervele exprimate de acesta sunt reproduse integral în fiecare raport anual.  +  Articolul 95În situaţia în care o S.A.I. autorizată de către C.N.V.M. administrează un O.P.C.V.M. dintr-un alt stat membru, S.A.I. va transmite C.N.V.M., la cerere, pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat prospectul, orice modificări aduse acestuia, precum şi rapoartele anuale şi semestriale.  +  Articolul 96(1) Prospectul şi ultimele rapoarte anuale şi semestriale publicate trebuie furnizate investitorilor, la cerere şi în mod gratuit.(2) Prospectul poate fi furnizat pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini web. Un exemplar tipărit trebuie furnizat investitorilor la cerere şi în mod gratuit.(3) Rapoartele anuale şi semestriale trebuie puse la dispoziţia investitorilor în modul specificat în prospect şi în informaţiile-cheie destinate investitorilor menţionate la art. 98. Un exemplar tipărit al rapoartelor anuale şi semestriale trebuie furnizat investitorilor, la cerere şi în mod gratuit.  +  Articolul 97(1) Toate materialele publicitare adresate investitorilor trebuie să fie clar identificabile ca atare, corecte, clare şi să nu inducă în eroare investitorii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă.(2) Niciun material publicitar conţinând o invitaţie la cumpărarea de titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. care cuprinde informaţii specifice despre O.P.C.V.M. nu trebuie să conţină mesaje care contrazic sau diminuează semnificaţia informaţiilor cuprinse în prospect şi a informaţiilor-cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98.(3) Materialul publicitar prevăzut la alin. (1) trebuie să indice existenţa unui prospect şi disponibilitatea informaţiilor-cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98, şi trebuie să specifice unde şi în ce limbă investitorii şi potenţialii investitori pot obţine aceste informaţii sau cum pot avea acces la ele.(4) Difuzarea oricărui material publicitar în legătură cu un O.P.C.V.M. este permisă numai potrivit reglementărilor C.N.V.M. privind conţinutul şi structura materialului publicitar, cu scopul asigurării transparenţei şi corectitudinii informaţiei.  +  Articolul 98(1) Societăţile de investiţii care se autoadministrează/S.A.I. pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat trebuie să întocmească un document scurt care să cuprindă informaţii-cheie destinate investitorilor. Sintagma "informaţii-cheie destinate investitorilor" trebuie să fie menţionată explicit în acest document, în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M. ori într-o limbă aprobată de autorităţile competente ale statului membru respectiv.(2) Informaţiile-cheie destinate investitorilor trebuie să cuprindă informaţii adecvate cu privire la caracteristicile esenţiale ale O.P.C.V.M, care trebuie furnizate investitorilor astfel încât aceştia să fie în măsură să înţeleagă natura şi riscurile O.P.C.V.M. şi, prin urmare, să ia decizii de investiţii în cunoştinţă de cauză.(3) Informaţiile-cheie destinate investitorilor trebuie să prezinte informaţii cu privire la următoarele elemente esenţiale referitoare la O.P.C.V.M.:a) identificarea O.P.C.V.M.-ului şi a autorităţii competente a O.P.C.V.M.-ului; (la 28-04-2017, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 98 , Subsectiunea a 3-a , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) b) o scurtă descriere a obiectivelor de investiţii şi a politicii de investiţii;c) o prezentare a performanţelor anterioare sau, dacă este cazul, previziuni ale rezultatelor;d) costurile şi cheltuielile aferente; şie) profilul de risc/randament al investiţiei, inclusiv recomandări şi avertizări adecvate privind riscurile aferente investiţiilor în O.P.C.V.M.-ul în cauză.(4) Elementele esenţiale trebuie să poată fi înţelese de către investitor fără a face trimitere la alte documente.(5) Informaţiile-cheie destinate investitorilor trebuie să indice în mod clar de unde şi cum se obţin informaţii suplimentare cu privire la investiţia propusă, inclusiv, dar nu numai, locul şi modul în care se pot obţine la cerere, gratuit şi în orice moment, prospectul şi rapoartele anuale şi semestriale, precum şi limba în care astfel de informaţii sunt puse la dispoziţia investitorilor.(5^1) Informaţiile-cheie destinate investitorilor includ, de asemenea, o declaraţie conţinând informaţiile prevăzute la art. 93 alin. (1). (la 28-04-2017, Articolul 98 din Subsectiunea a 3-a , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (6) Informaţiile-cheie destinate investitorilor trebuie redactate în mod concis, într-un limbaj nontehnic. Ele trebuie prezentate într-un format obişnuit, uşor de comparat, astfel încât investitorii de retail să le poată înţelege.(7) Informaţiile-cheie destinate investitorilor trebuie utilizate fără a fi adaptate sau completate, cu excepţia traducerilor, în toate statele membre în care O.P.C.V.M.-ul a notificat distribuirea titlurilor sale de participare.  +  Articolul 99(1) Informaţiile-cheie destinate investitorilor constituie informaţii precontractuale. Ele trebuie să fie corecte, clare şi să nu inducă în eroare. Conţinutul lor trebuie să fie conform cu componentele corespunzătoare ale prospectului.(2) Informaţiile-cheie destinate investitorilor sau traducerile acestora nu pot atrage răspunderea civilă a unei persoane, cu excepţia cazului în care acestea induc în eroare, sunt incorecte sau neconforme cu componentele corespunzătoare ale prospectului. Informaţiile-cheie destinate investitorilor conţin o avertizare clară în acest sens.  +  Articolul 100(1) Societăţile de investiţii autoadministrate şi S.A.I. pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, care vând titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor investitorilor fie direct, fie prin intermediul unei alte persoane fizice sau juridice, ce acţionează sub responsabilitatea sa deplină şi necondiţionată, trebuie să furnizeze informaţii-cheie destinate investitorilor cu privire la respectivele O.P.C.V.M.-uri, în timp util şi înainte de data propusă pentru subscrierea de titluri de participare ale O.P.C.V.M.(2) Societăţile de investiţii autoadministrate şi S.A.I. pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, care nu vând investitorilor titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor direct sau prin intermediul unei alte persoane fizice sau juridice, ce acţionează sub responsabilitatea sa deplină şi necondiţionată faţă de investitori, trebuie să furnizeze la cerere informaţii-cheie destinate investitorilor entităţilor care emit produse financiare şi intermediarilor care vând investitorilor titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau le oferă consultanţă cu privire la investiţiile potenţiale în O.P.C.V.M. ori în produsele care prezintă o expunere faţă de O.P.C.V.M.-uri.(3) Intermediarii care vând investitorilor titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau le oferă consultanţă cu privire la investiţiile potenţiale în O.P.C.V.M. trebuie să furnizeze acestora informaţiile-cheie destinate investitorilor.(4) Informaţiile-cheie destinate investitorilor trebuie furnizate investitorilor în mod gratuit.  +  Articolul 101(1) Societăţile de investiţii autoadministrate şi S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, pot furniza informaţii-cheie destinate investitorilor pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini web. Un exemplar tipărit trebuie distribuit investitorului la cerere şi în mod gratuit.(2) O versiune actualizată a informaţiilor-cheie destinate investitorilor se publică pe pagina web a societăţii de investiţii sau a S.A.I.  +  Articolul 102(1) S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat şi autorizat de C.N.V.M., şi societăţile de investiţii autoadministrate autorizate de C.N.V.M. trebuie să transmită C.N.V.M. informaţiile-cheie destinate investitorilor, precum şi orice modificări şi completări aduse acestora.(2) Elementele esenţiale ale informaţiilor-cheie destinate investitorilor vor fi actualizate cu toate modificările care apar.  +  Secţiunea a 6-aObligaţii generale ale O.P.C.V.M.  +  Articolul 103(1) Nicio societate de investiţii autoadministrată, S.A.I. sau depozitar care acţionează în numele unui O.P.C.V.M. nu poate contracta împrumuturi în contul acestuia.(2) Prin derogare de la alin. (1), C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. să contracteze împrumuturi, cu condiţia ca un astfel de împrumut:a) să fie temporar şi să reprezinte maximum 10% din activele unui O.P.C.V.M.;b) în situaţia unei societăţi de investiţii, să fie destinat achiziţiei de bunuri imobile esenţiale pentru desfăşurarea directă a activităţii acesteia şi să reprezinte maximum 10% din activele sale.(3) În cazul în care un O.P.C.V.M este autorizat să împrumute potrivit alin. (2) lit. a) şi b) cumulat, împrumuturile respective nu pot să depăşească în total 15% din activele sale.(4) Un O.P.C.V.M. poate achiziţiona monedă străină în sistemul împrumuturilor reciproc acoperite (back to back).(5) Fără a prejudicia aplicarea art. 82 şi 84, o societate de investiţii autoadministrată, o S.A.I. sau un depozitar, care acţionează în numele unui O.P.C.V.M., nu poate acorda împrumuturi sau nu poate garanta în folosul unui terţ astfel de împrumuturi.(6) Prevederile alin. (5) nu împiedică achiziţionarea, de către organismele în cauză, de valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare sau alte instrumente financiare menţionate la art. 82 lit. d), f) şi g), care nu sunt plătite integral.  +  Articolul 104(1) În situaţii excepţionale şi numai pentru protejarea interesului deţinătorilor de titluri de participare, societăţile de investiţii autoadministrate şi S.A.I. care acţionează în numele unui O.P.C.V.M. pot suspenda temporar emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor fondului, actului constitutiv al societăţii de investiţii şi ale reglementărilor C.N.V.M.(2) Pentru protecţia interesului public şi a investitorilor, C.N.V.M. poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M., autorizat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Actul de suspendare va specifica termenii şi motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită, în cazul în care motivele suspendării se menţin.(4) În situaţiile menţionate la alin. (1), O.P.C.V.M. trebuie să comunice, fără întârziere, decizia sa C.N.V.M. şi autorităţilor competente din statele membre în care îşi distribuie titlurile de participare.  +  Articolul 105(1) Distribuirea sau reinvestirea veniturilor unui O.P.C.V.M. se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare, ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societăţii de investiţii.(2) Creditorii unei S.A.I., ai depozitarilor sau subdepozitarilor nu pot institui proceduri judiciare asupra activelor unui O.P.C.V.M.  +  Articolul 106(1) Titlurile unui O.P.C.V.M. vor fi emise numai după ce contravaloarea acestora, la preţul net de emisiune, este înregistrată în contul O.P.C.V.M.(2) Preţul de răscumpărare a titlurilor de participare la un O.P.C.V.M. va fi calculat în funcţie de data primirii cererii de răscumpărare, potrivit reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Plata va fi efectuată într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.  +  Articolul 107Societăţile de investiţii autoadministrate, S.A.I. şi depozitarul care acţionează în numele unui O.P.C.V.M. nu pot efectua vânzări descoperite de valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare sau alte instrumente financiare la care se face referire la art. 82 lit. d), f) şi g), definite conform reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Secţiunea a 7-aFuziunea O.P.C.V.M.  +  Articolul 108(1) În sensul prezentului capitol, noţiunea de O.P.C.V.M. acoperă şi compartimentele de investiţii ale unui O.P.C.V.M.(2) Indiferent de modalitatea de constituire a O.P.C.V.M conform art. 2 alin. (3), C.N.V.M. autorizează fuziunile naţionale şi transfrontaliere definite la art. 3 alin. (1) pct. 8 şi 9 potrivit metodelor de fuziune prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 7.  +  Articolul 109(1) Fuziunile vor fi autorizate în prealabil de către C.N.V.M., în situaţia în care România este statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbit.(2) O.P.C.V.M.-ul absorbit furnizează C.N.V.M. următoarele informaţii:a) proiectul comun al fuziunii propuse, aprobat în mod corespunzător de către O.P.C.V.M.-ul absorbit şi de către O.P.C.V.M.-ul absorbant;b) o versiune actualizată a prospectului şi a informaţiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 98, aparţinând O.P.C.V.M.-ului absorbant, dacă acesta este stabilit într-un alt stat membru;c) câte o declaraţie emisă de depozitarul O.P.C.V.M.-ului absorbit şi al celui absorbant, care să ateste că, potrivit art. 112, aceştia au verificat conformitatea elementelor enumerate la art. 111 alin. (1) lit. a), f) şi g) cu cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu regulile fondurilor sau cu actele constitutive ale O.P.C.V.M.-urilor respective; şid) informaţiile cu privire la fuziunea propusă, pe care O.P.C.V.M.-ul absorbit şi O.P.C.V.M.-ul absorbant intenţionează să le furnizeze deţinătorilor lor de titluri de participare.(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) sunt furnizate într-o formă care să permită atât C.N.V.M, cât şi autorităţilor competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant să le citească în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru ori statelor membre sau într-o limbă aprobată de autorităţile competente respective.(4) În situaţia unei fuziuni transfrontaliere, imediat ce dosarul este complet, C.N.V.M. transmite fără întârziere copii ale informaţiilor menţionate la alin. (2) autorităţilor competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M-ului absorbant. C.N.V.M analizează impactul potenţial al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de titluri de participare, la O.P.C.V.M.-ul absorbit, pentru a evalua dacă deţinătorilor de titluri de participare li se oferă informaţii adecvate. C.N.V.M. poate solicita în scris clarificarea informaţiilor destinate deţinătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit.(5) În situaţia unei fuziuni naţionale, C.N.V.M analizează impactul fuziunii propuse asupra deţinătorilor de titluri de participare, la O.P.C.V.M.-ul absorbit şi la O.P.C.V.M.-ul absorbant, pentru a evalua dacă deţinătorilor de titluri de participare li se oferă informaţii adecvate, şi poate solicita în scris clarificarea informaţiilor destinate deţinătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit conform alin. (4) sau modificarea informaţiilor care urmează să fie oferite deţinătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant conform alin. (6).(6) În situaţia unei fuziuni transfrontaliere în care C.N.V.M. este autoritatea competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant şi primeşte de la autoritatea competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M. absorbit informaţiile prevăzute la alin. (2), poate solicita în scris şi nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la primirea copiilor conţinând toate informaţiile menţionate la alin. (2) ca O.P.C.V.M.-ul absorbant să modifice informaţiile care urmează să fie oferite deţinătorilor săi de titluri de participare.(7) În situaţia menţionată la alin. (6), C.N.V.M. va transmite obiecţiile sale autorităţilor competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbit. C.N.V.M. informează autorităţile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbit dacă este de acord cu informaţiile modificate care urmează să fie furnizate deţinătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant în termen de 20 de zile de la data de la care C.N.V.M. a fost notificată cu privire la acestea.  +  Articolul 110(1) C.N.V.M. autorizează o fuziune transfrontalieră propusă, dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite:a) fuziunea propusă respectă toate cerinţele art. 109 -113;b) O.P.C.V.M.-ul absorbant a notificat distribuirea titlurilor sale de participare autorităţilor competente ale statelor membre în care O.P.C.V.M.-ul absorbit este fie autorizat, fie a notificat distribuirea titlurilor sale de participare, în conformitate cu art. 158; şic) C.N.V.M. şi autorităţile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant validează informaţiile propuse pentru a fi furnizate deţinătorilor de titluri de participare sau autorităţile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant nu au transmis nicio obiecţie în acest sens.(2) C.N.V.M. autorizează o fuziune naţională propusă, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi C.N.V.M. validează informaţiile propuse pentru a fi furnizate deţinătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit şi la O.P.C.V.M.-ul absorbant.(3) Dacă consideră că dosarul nu este complet, C.N.V.M solicită informaţii suplimentare în termen de 10 zile de la primirea informaţiilor menţionate la art. 109 alin. (2).(4) C.N.V.M. informează O.P.C.V.M., în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet, potrivit art. 109 alin. (2), dacă fuziunea a fost sau nu autorizată.(5) În situaţia unei fuziuni transfrontaliere, C.N.V.M. informează autorităţile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant cu privire la decizia sa, conform alin. (4).(6) C.N.V.M. poate acorda excepţii de la prevederile art. 85 -88 pentru O.P.C.V.M.-ul absorbant, conform art. 91 alin. (2).  +  Articolul 111(1) O.P.C.V.M.-ul absorbit şi O.P.C.V.M.-ul absorbant întocmesc un proiect comun de fuziune, care cuprinde următoarele elemente:a) identificarea tipului de fuziune şi a O.P.C.V.M-urilor implicate;b) contextul şi motivaţia fuziunii propuse;c) impactul preconizat al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de titluri de participare, atât la O.P.C.V.M-ul absorbit, cât şi la O.P.C.V.M-ul absorbant;d) criteriile adoptate pentru evaluarea activului şi, atunci când este cazul, a pasivului la data la care se calculează rata de schimb, astfel cum se menţionează la art. 123 alin. (1);e) metoda de calcul al ratei de schimb;f) data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;g) normele aplicabile transferului de active, respectiv schimbului de titluri de participare; şih) în cazul unei fuziuni în temeiul art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (ii), regulile fondului sau actul constitutiv al noului O.P.C.V.M. absorbant.(2) C.N.V.M. nu poate solicita includerea unor informaţii suplimentare în proiectul comun de fuziune.(3) O.P.C.V.M.-ul absorbit şi O.P.C.V.M.-ul absorbant pot decide să includă şi alte elemente în proiectul comun de fuziune.  +  Articolul 112Depozitarul O.P.C.V.M.-ului absorbit şi cel al O.P.C.V.M.-ului absorbant verifică conformitatea elementelor menţionate la art. 111 alin. (1) lit. a), f) şi g) cu cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu regulile fondurilor sau cu actele constitutive ale O.P.C.V.M.-urilor.  +  Articolul 113(1) În situaţia prevăzută la art. 109 alin. (1), C.N.V.M încredinţează unui depozitar sau unui auditor independent, autorizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008,cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 90/2008, sarcina de a valida următoarele:a) criteriile adoptate pentru evaluarea activului şi, atunci când este cazul, a pasivului la data la care se calculează rata de schimb, astfel cum se menţionează la art. 123 alin. (1);b) plata în numerar pe titlu de participare, dacă este cazul; şic) metoda de calcul al ratei de schimb, precum şi rata de schimb valabilă la data la care se calculează respectiva rată, astfel cum se menţionează la art. 123 alin. (1).(2) Auditorii statutari ai O.P.C.V.M.-ului absorbit sau auditorul statutar al O.P.C.V.M.-ului absorbant, definiţi potrivit O.U.G. nr. 90/2008, sunt consideraţi auditori independenţi în sensul alin. (1).(3) O copie a rapoartelor auditorului independent sau, după caz, ale depozitarului se pune la dispoziţia deţinătorilor de titluri de participare, atât la O.P.C.V.M.-ul absorbit, cât şi la O.P.C.V.M.-ul absorbant, precum şi la dispoziţia autorităţilor competente respective, la cerere şi gratuit.  +  Articolul 114(1) O.P.C.V.M.-ul absorbit şi O.P.C.V.M.-ul absorbant trebuie să furnizeze deţinătorilor lor de titluri de participare informaţii utile şi exacte cu privire la fuziunea propusă, pentru ca aceştia să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind impactul propunerii asupra investiţiei lor şi să îşi poată exercita drepturile prevăzute la art. 120 şi 121.(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se furnizează deţinătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit şi la O.P.C.V.M.-ul absorbant numai după ce C.N.V.M. a autorizat fuziunea propusă.(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru solicitarea răscumpărării sau, dacă este cazul, a conversiei fără costuri suplimentare, potrivit art. 121 alin. (1).(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) includ următoarele elemente:a) contextul şi motivaţia fuziunii propuse;b) impactul posibil al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de titluri de participare, inclusiv, dar nu numai, orice diferenţe semnificative cu privire la politica şi strategia de investiţii, costuri, rezultatul preconizat, raportarea periodică şi riscul de diminuare a performanţei şi, dacă este cazul, o avertizare vizibilă adresată investitorilor privind eventualitatea modificării regimului lor fiscal după fuziune;c) orice drepturi specifice pe care deţinătorii de titluri de participare le au în legătură cu fuziunea propusă, inclusiv, dar nu numai, dreptul de a obţine informaţii suplimentare, dreptul de a obţine, la cerere, o copie a raportului auditorului independent sau al depozitarului, precum şi dreptul de a solicita răscumpărarea sau, dacă este cazul, conversia gratuită a titlurilor lor de participare, potrivit art. 121 alin. (1), precum şi data-limită pentru exercitarea acestui drept;d) aspectele procedurale relevante şi data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;e) o copie a informaţiilor-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant, potrivit art. 98.(5) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul absorbit sau O.P.C.V.M.-ul absorbant a notificat distribuţia titlurilor sale de participare în alte state membre, informaţiile menţionate la alin. (4) trebuie furnizate fie în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M.-ului relevant, fie într-o limbă aprobată de autorităţile competente ale acestuia. Traducerea se efectuează sub responsabilitatea O.P.C.V.M.-ului căruia i se solicită informaţiile în cauză. Traducerea în cauză reflectă conţinutul exact al informaţiilor originale.  +  Articolul 115(1) Informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de titluri de participare conform art. 114 alin. (1) trebuie să fie redactate concis, într-un limbaj nontehnic, care să le permită deţinătorilor de titluri de participare să stabilească în cunoştinţă de cauză care este impactul fuziunii propuse asupra investiţiei lor.(2) În cazul în care fuziunea propusă este transfrontalieră, O.P.C.V.M.-ul absorbit şi O.P.C.V.M.-ul absorbant trebuie să explice fiecare, într-un limbaj nontehnic, condiţiile sau procedurile referitoare la celălalt O.P.C.V.M. care diferă de cele existente în mod curent în celălalt stat membru.(3) Informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit trebuie să răspundă necesităţilor investitorilor care nu au cunoştinţe prealabile despre caracteristicile O.P.C.V.M.-ului absorbant sau despre modul de funcţionare al acestuia. Ele trebuie să atragă atenţia asupra informaţiilor-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant şi să sublinieze utilitatea citirii acestora.(4) Informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant trebuie să se axeze pe realizarea fuziunii şi pe impactul acesteia asupra O.P.C.V.M.-ului absorbant.  +  Articolul 116(1) Informaţiile furnizate deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit potrivit art. 114 alin. (4) lit. b) trebuie să includă şi următoarele:a) detalii privind diferenţele dintre drepturilor deţinătorilor de titluri ale O.P.C.V.M.-ului absorbit înainte şi după efectuarea fuziunii propuse;b) dacă informaţiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbit şi cele ale O.P.C.V.M.-ului absorbant conţin indicatorii sintetici de risc şi de randament în categorii diferite sau identifică riscuri semnificative diferite în descrierea care le însoţeşte, o comparaţie a acestor diferenţe;c) o comparaţie a tuturor taxelor, comisioanelor şi cheltuielilor pentru ambele O.P.C.V.M.-uri, pe baza sumelor indicate în informaţiile-cheie destinate investitorilor ale fiecărui O.P.C.V.M.;d) dacă O.P.C.V.M.-ul absorbit aplică un comision de performanţă, o explicaţie a modului în care acesta va fi aplicat până în momentul în care fuziunea va intra în vigoare;e) dacă O.P.C.V.M.-ul absorbant aplică un comision de performanţă, modul în care acesta va fi aplicat ulterior fuziunii pentru a asigura tratamentul echitabil al deţinătorilor de titluri care deţineau anterior titluri ale O.P.C.V.M.-ului absorbit;f) în cazurile în care art. 122 permite imputarea costurilor aferente pregătirii şi realizării fuziunii O.P.C.V.M.-ului absorbit, O.P.C.V.M.-ului absorbant sau deţinătorilor titlurilor de participare ale acestora, detalii privind modul în care trebuie alocate aceste costuri;g) explicaţii privind eventuala intenţie a S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului absorbit sau a societăţii de investiţii autoadministrate absorbite de a efectua o rebalansare a portofoliului înainte de fuziune.(2) Informaţiile furnizate deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant potrivit art. 114 alin. (4) lit. b) trebuie să precizeze dacă S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului absorbant sau societatea de investiţii autoadministrată absorbantă estimează că fuziunea va avea un impact semnificativ asupra portofoliului O.P.C.V.M.-ului absorbant şi dacă intenţionează să efectueze o rebalansare a portofoliului, înainte sau după fuziune.(3) Informaţiile furnizate potrivit art. 114 alin. (4) lit. c) trebuie să includă şi următoarele:a) detalii privind modul în care vor fi tratate veniturile acumulate în fiecare O.P.C.V.M.;b) o indicare a modului în care poate fi obţinut raportul auditorului independent sau al depozitarului, menţionat la art. 113 alin. (3).(4) Dacă printre condiţiile fuziunii se numără o plată în numerar potrivit art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (i) şi (ii), informaţiile furnizate deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit trebuie să conţină detalii referitoare la plata propusă, inclusiv momentul şi procedura prin care deţinătorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit vor primi plata în numerar.(5) Informaţiile care trebuie furnizate potrivit art. 114 alin. (4) lit. d) trebuie să includă:a) procedura prin care deţinătorii de titluri de participare vor fi invitaţi să aprobe propunerea de fuziune şi modalităţile prin care aceştia vor fi informaţi cu privire la rezultate, dacă există prevederi în acest sens în regulile fondului sau în actul constitutiv al O.P.C.V.M.-ului în cauză;b) detalii privind orice eventuală suspendare a tranzacţionării titlurilor pentru a permite efectuarea în bune condiţii a fuziunii;c) data la care fuziunea va intra în vigoare potrivit art. 123.(6) În cazurile în care propunerea de fuziune trebuie aprobată de deţinătorii de titluri de participare, informaţiile pot conţine o recomandare din partea S.A.I. sau a societăţii de investiţii autoadministrate cu privire la opţiunea care trebuie făcută.(7) Informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit trebuie să includă:a) perioada în care deţinătorii de titluri de participare pot continua să subscrie şi să ceară răscumpărarea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit;b) momentul în care deţinătorii de titluri de participare care nu îşi exercită drepturile conferite prin art. 121 alin. (1) în termenul prescris îşi vor putea exercita drepturile în calitate de deţinători de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant;c) precizarea că, în cazurile în care, potrivit regulilor fondului sau actului constitutiv al O.P.C.V.M., propunerea de fuziune trebuie aprobată de deţinătorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit şi aceasta este aprobată cu majoritatea necesară, deţinătorii de titluri care votează împotriva propunerii sau care nu votează deloc şi nu îşi exercită drepturile conferite prin art. 121 alin. (1) în termenul prescris vor deveni deţinători de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant.(8) Dacă la începutul documentului de informare este furnizat un rezumat al punctelor-cheie ale propunerii de fuziune, acesta trebuie să conţină trimiteri la părţile din documentul de informare unde se găsesc informaţii suplimentare.  +  Articolul 117(1) Deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit li se furnizează o versiune actualizată a informaţiilor-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant.(2) Informaţiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant trebuie furnizate deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant în cazul în care acestea au fost modificate în scopul fuziunii propuse.  +  Articolul 118Între data la care documentul de informare prevăzut la art. 114 alin. (1) este furnizat deţinătorilor de titluri de participare şi data la care fuziunea intră în vigoare, documentul de informare şi informaţiile-cheie actualizate destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant trebuie furnizate fiecărei persoane care cumpără sau subscrie titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit sau ale O.P.C.V.M.-ului absorbant ori care solicită copii ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societăţii de investiţii, ale prospectului ori ale informaţiilor-cheie destinate investitorilor ale oricărui O.P.C.V.M.  +  Articolul 119(1) O.P.C.V.M.-ul absorbit şi O.P.C.V.M.-ul absorbant furnizează deţinătorilor de titluri de participare informaţiile prevăzute la art. 114 alin. (1) pe hârtie sau pe un alt suport durabil.(2) Atunci când informaţiile urmează să fie furnizate tuturor sau anumitor deţinători de titluri de participare pe un alt suport durabil decât hârtia, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:a) furnizarea informaţiilor este adecvată în raport cu relaţia de afaceri care se desfăşoară sau care se va desfăşura între deţinătorul de titluri de participare şi O.P.C.V.M.-ul absorbit ori cel absorbant sau, dacă este cazul, S.A.I.;b) deţinătorul de titluri de participare căruia urmează a i se furniza informaţiile respective alege în mod expres furnizarea acestora pe un alt suport durabil decât hârtia, atunci când are opţiunea de a alege între informaţii pe suport hârtie sau informaţii pe alt suport durabil.(3) În aplicarea alin. (1) şi (2), comunicarea informaţiilor prin intermediul sistemului electronic este considerată adecvată în raport cu relaţia de afaceri ce se desfăşoară sau se va desfăşura între O.P.C.V.M.-ul absorbit şi cel absorbant sau S.A.I. ale acestora şi deţinătorul de titluri de participare, în cazul în care există certitudinea că deţinătorul de titluri de participare are acces constant la internet. Furnizarea de către deţinătorul de titluri de participare a unei adrese de e-mail destinate desfăşurării acelei afaceri se va considera că îndeplineşte o asemenea condiţie.  +  Articolul 120(1) În situaţia în care regulile fondului sau actul constitutiv al O.P.C.V.M. prevăd aprobarea fuziunilor între O.P.C.V.M.-uri de către deţinătorii de titluri de participare, hotărârea cu privire la fuziune poate fi adoptată cu cel mult 75% din voturile exprimate de către deţinătorii de titluri de participare prezenţi sau reprezentaţi la adunarea generală a deţinătorilor de titluri de participare.(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere unui eventual cvorum de prezenţă, după caz, impus de Legea nr. 31/1990, de regulile fondului sau de actul constitutiv al O.P.C.V.M. C.N.V.M. nu impune cvorumuri mai stricte pentru fuziuni transfrontaliere decât pentru fuziuni naţionale şi nici cvorumuri mai stricte pentru fuziuni între O.P.C.V.M.-uri decât pentru fuziuni între entităţi corporative.  +  Articolul 121(1) Deţinătorii de titluri de participare atât la O.P.C.V.M.-ul absorbit, cât şi la O.P.C.V.M.-ul absorbant au dreptul să solicite, fără alte taxe decât cele percepute pentru acoperirea costurilor de dezinvestire, răscumpărarea titlurilor lor de participare sau, dacă este posibil, convertirea lor gratuită în titluri de participare la un alt O.P.C.V.M. cu o politică de investiţii asemănătoare şi administrat de aceeaşi S.A.I. sau de orice altă societate de care S.A.I. este legată prin conducere ori control comun sau printr-o participaţie substanţială directă ori indirectă.(2) Dreptul menţionat la alin. (1) devine efectiv din momentul în care deţinătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit şi deţinătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant le-a fost notificată fuziunea propusă potrivit art. 114 şi încetează să existe la 5 zile lucrătoare după data la care se calculează rata de schimb menţionată la art. 123 alin.(1).(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1) şi prin derogare de la art. 2 alin. (1) lit. b), C.N.V.M poate solicita sau permite suspendarea temporară a subscrierii sau a răscumpărării titlurilor de participare, cu condiţia ca această suspendare să se justifice motivat prin intenţia de a proteja deţinătorii de titluri de participare.  +  Articolul 122Cu excepţia cazului în care un O.P.C.V.M. nu este administrat de către o S.A.I., toate cheltuielile juridice, administrative sau pentru servicii de consultanţă aferente pregătirii şi realizării fuziunii nu sunt imputate O.P.C.V.M.-ului absorbit, O.P.C.V.M.-ului absorbant sau deţinătorilor lor de titluri de participare.  +  Articolul 123(1) Data la care fuziunea intră în vigoare, precum şi data la care se calculează rata de schimb între titlurile de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit şi titlurile de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant şi, dacă este cazul, data la care se determină valoarea activului net pentru plăţile în numerar sunt prevăzute în proiectul comun de fuziune menţionat la art. 111.(2) În situaţia în care regulile fondului sau actul constitutiv al O.P.C.V.M. prevăd aprobarea fuziunilor între O.P.C.V.M.-uri de către deţinătorii de titluri de participare, datele prevăzute la alin. (1) sunt stabilite după aprobarea fuziunii de către deţinătorii de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant sau la O.P.C.V.M.-ul absorbit.(3) Intrarea în vigoare a fuziunii se face publică prin toate mijloacele adecvate de către O.P.C.V.M.-ul absorbant şi se notifică autorităţilor competente din statele membre de origine ale O.P.C.V.M.-ului absorbant şi O.P.C.V.M.-ului absorbit.  +  Articolul 124(1) O fuziune realizată potrivit art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (i) are următoarele consecinţe:a) toate activele şi pasivele O.P.C.V.M.-ului absorbit sunt transferate O.P.C.V.M.-ului absorbant sau, dacă este cazul, depozitarului O.P.C.V.M.-ului absorbant; şib) deţinătorii de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit devin deţinători de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant şi, dacă este cazul, aceştia au dreptul să primească o plată în numerar care nu depăşeşte 10% din valoarea activului net a titlurilor de participare deţinute de aceştia la O.P.C.V.M.-ul absorbit;c) O.P.C.V.M.-ul absorbit încetează să existe la data intrării în vigoare a fuziunii.(2) O fuziune realizată potrivit art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (ii) are următoarele consecinţe:a) toate activele şi pasivele O.P.C.V.M.-ului absorbit sunt transferate noului O.P.C.V.M. absorbant sau, dacă este cazul, depozitarului O.P.C.V.M.-ului absorbant; şib) deţinătorii de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit devin deţinători de titluri de participare la noul O.P.C.V.M. absorbant şi, dacă este cazul, aceştia au dreptul să primească o plată în numerar care nu depăşeşte 10% din valoarea activului net a titlurilor de participare deţinute de aceştia la O.P.C.V.M.-ul absorbit;c) O.P.C.V.M.-ul absorbit încetează să existe la data intrării în vigoare a fuziunii.(3) S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului absorbant sau societatea de investiţii autoadministrată absorbantă, după caz, transmite o confirmare depozitarului O.P.C.V.M.-ului absorbant conform căreia transferul activelor şi, după caz, al pasivelor a fost finalizat.(4) În situaţia în care societatea de investiţii absorbantă rezultată în urma unei fuziuni realizate conform art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (i) este stabilită pe teritoriul României, actul modificator al actului constitutiv al acesteia se înregistrează, în condiţiile legii, în registrul comerţului în a cărui circumscripţie îşi are sediul societatea. Oficiul registrului comerţului transmite actul modificator, din oficiu, la Monitorul Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii.(5) În situaţia în care societatea de investiţii rezultată în urma unei fuziuni conform art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (ii) este nou-înfiinţată pe teritoriul României, aceasta este înmatriculată, în condiţiile legii, în registrul comerţului în a cărui circumscripţie îşi are sediul.  +  Secţiunea a 8-a O.P.C.V.M. de tip master şi O.P.C.V.M. de tip feeder  +  Articolul 125(1) Un O.P.C.V.M. de tip feeder definit conform art. 3 alin. (1) pct. 11 poate deţine până la 15% din activele sale sub formă de:a) alte active lichide potrivit art. 83 alin. (2);b) instrumente financiare derivate care pot fi utilizate doar în scopul acoperirii riscului, potrivit art. 82 lit. f) şi art. 84 alin. (4)-(10);c) bunuri mobile şi imobile care sunt necesare pentru desfăşurarea directă a activităţii, în cazul în care O.P.C.V.M. de tip feeder este o societate de investiţii.(2) În scopul respectării cerinţelor prevăzute la art. 84 alin. (6) -(10), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să calculeze expunerea sa globală aferentă deţinerii de instrumente financiare derivate prin combinarea expunerii sale directe în temeiul alin. (1) lit. b) cu:a) expunerea reală a O.P.C.V.M.-ului de tip master aferentă deţinerii de instrumente financiare derivate, proporţional cu investiţiile O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în O.P.C.V.M.-ul de tip master; saub) expunerea maximă potenţială a O.P.C.V.M.-ului de tip master aferentă deţinerii de instrumente financiare derivate prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii, proporţional cu investiţiile O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în O.P.C.V.M.-ul de tip master.(3) Se aplică următoarele excepţii în cazul unui O.P.C.V.M. de tip master:a) dacă un O.P.C.V.M. de tip master are cel puţin două O.P.C.V.M.-uri de tip feeder printre deţinătorii săi de titluri de participare, nu se aplică prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), oferindu-se astfel O.P.C.V.M.-ului de tip master posibilitatea de a alege sau nu să atragă capital de la alţi investitori;b) dacă un O.P.C.V.M. de tip master nu atrage capital într-un stat membru, altul decât statul în care este stabilit, având doar unul sau mai multe O.P.C.V.M.-uri de tip feeder în statul membru respectiv, nu se aplică prevederile cap. V secţiunea 1 subsecţiunea 2 sau secţiunea a 2-a subsecţiunea 2 şi prevederile art. 191 alin. (2).  +  Articolul 126(1) În situaţia în care C.N.V.M. este autoritatea competentă a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, investiţiile O.P.C.V.M. de tip feeder într-un anumit O.P.C.V.M. de tip master care depăşesc limita prevăzută la art. 88 alin. (1) aferentă investiţiilor în alte O.P.C.V.M.-uri sunt supuse, în prealabil, aprobării C.N.V.M.(2) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este informat, în termen de 15 zile lucrătoare de la momentul depunerii dosarului complet, dacă C.N.V.M. a aprobat sau nu investiţiile O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în O.P.C.V.M.-ul de tip master.(3) În vederea aprobării prevăzute la alin. (2), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să furnizeze C.N.V.M. următoarele documente:a) regulile fondului sau actul constitutiv ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder şi ale O.P.C.V.M.-ului de tip master;b) prospectul şi informaţiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder şi ale O.P.C.V.M.-ului de tip master potrivit art. 98;c) acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master sau regulile interne de conduită menţionate la art. 127 alin. (4);d) atunci când este cazul, informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de titluri de participare menţionate la art. 143 alin. (1);e) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip master şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au depozitari diferiţi, acordul asupra schimbului de informaţii prevăzut la art. 135 alin. (1) dintre respectivii depozitari;f) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip master şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au auditori diferiţi, acordul asupra schimbului de informaţii prevăzut la art. 139 alin. (1) dintre respectivii auditori.(4) Dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este stabilit într-un alt stat membru decât statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să prezinte, de asemenea, un atestat emis de autorităţile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip master care atestă faptul că O.P.C.V.M.-ul de tip master este un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiţii al acestuia care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 12 lit. b) şi c).(5) Documentele sunt prezentate de către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în limba română sau într-o limbă agreată de C.N.V.M.  +  Articolul 127(1) O.P.C.V.M.-ul de tip master are obligaţia de a furniza O.P.C.V.M.-ului de tip feeder toate documentele şi informaţiile necesare pentru ca acesta să îndeplinească cerinţele stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) În scopul prevăzut la alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder încheie un acord cu O.P.C.V.M.-ul de tip master.(3) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu investeşte mai mult decât limita prevăzută la art. 88 alin. (1) în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master înainte de intrarea în vigoare a acordului menţionat la alin. (2), care este disponibil, la cerere şi în mod gratuit, tuturor deţinătorilor de titluri de participare.(4) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sunt administrate de aceeaşi S.A.I., acordul poate fi înlocuit cu reguli interne de conduită care să asigure respectarea cerinţelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.(5) O.P.C.V.M.-ul de tip master şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder iau măsurile necesare pentru a coordona calendarul calculării şi al publicării valorii activului lor net, pentru a evita aplicarea practicilor de sincronizare cu piaţa ("market timing") titlurilor lor de participare, prevenind posibilităţile de arbitraj.(6) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master suspendă temporar răscumpărarea sau subscrierea titlurilor sale de participare, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea autorităţilor sale competente, fiecare dintre O.P.C.V.M.-urile sale de tip feeder are dreptul să suspende răscumpărarea sau subscrierea titlurilor sale de participare, prin derogare de la condiţiile prevăzute la art. 104, în aceeaşi perioadă ca O.P.C.V.M.-ul de tip master.(7) Dacă un O.P.C.V.M. de tip master se lichidează, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder se va lichida, de asemenea, în afară de cazul în care C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, aprobă:a) investirea a cel puţin 85% din activele O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în titluri de participare la un alt O.P.C.V.M. de tip master; saub) modificarea regulilor fondului sau a actului constitutiv al societăţii de investiţii pentru ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder să se poată transforma într-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder.(8) Lichidarea unui O.P.C.V.M. de tip master nu se poate realiza mai devreme de 3 luni de la data la care O.P.C.V.M.-ul de tip master a informat toţi deţinătorii de titluri de participare şi C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, cu privire la decizia obligatorie de lichidare.(9) Dacă un O.P.C.V.M. de tip master fuzionează cu un alt O.P.C.V.M. sau dacă se divizează în două ori mai multe O.P.C.V.M.-uri, O.P.C.V.M.-urile de tip feeder sunt lichidate, în afară de cazul în care C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, aprobă ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder:a) să continue să fie un O.P.C.V.M. de tip feeder al O.P.C.V.M.-ului de tip master sau al unui alt O.P.C.V.M. în urma fuziunii sau a divizării O.P.C.V.M.-ului de tip master; saub) să investească cel puţin 85% din activele sale în titluri de participare la un alt O.P.C.V.M. de tip master, care nu rezultă din fuziune sau din divizare; sauc) să îşi modifice regulile fondului sau actul constitutiv al societăţii de investiţii pentru a se transforma într-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder.(10) Nicio fuziune sau divizare a unui O.P.C.V.M. de tip master nu intră în vigoare decât dacă O.P.C.V.M.-ul de tip master a transmis tuturor deţinătorilor săi de titluri de participare şi C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, informaţiile menţionate la art. 114 sau informaţii comparabile cu acestea, cel târziu cu 60 de zile înaintea datei propuse pentru intrarea în vigoare.(11) Cu excepţia situaţiei în care C.N.V.M. acordă aprobarea în temeiul alin. (9) lit. a), O.P.C.V.M.-ul de tip master permite O.P.C.V.M.-ului de tip feeder să răscumpere toate titlurile de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master înainte ca fuziunea sau divizarea O.P.C.V.M.-ului de tip master să intre în vigoare.  +  Articolul 128Acordul încheiat între O.P.C.V.M.-ul de tip master şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder menţionat la art. 127 alin. (2) trebuie să includă următoarele prevederi:a) modalitatea şi momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master îi furnizează O.P.C.V.M.-ului de tip feeder o copie a regulilor fondului sau a actului constitutiv al societăţii de investiţii, a prospectului şi a informaţiilor-cheie destinate investitorilor şi orice modificare a acestora;b) modalitatea şi momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master informează O.P.C.V.M.-ul de tip feeder cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a investiţiilor şi de administrare a riscului către părţi terţe, potrivit art. 33;c) dacă este cazul, modalitatea şi momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master îi furnizează O.P.C.V.M.-ului de tip feeder documente operaţionale interne, cum ar fi procedurile de administrare a riscurilor şi rapoartele de control intern;d) detalii pe care O.P.C.V.M.-ul de tip master trebuie să le furnizeze O.P.C.V.M.-ului de tip feeder referitoare la încălcarea de către O.P.C.V.M.-ul de tip master a legislaţiei, a regulilor fondului sau a actului constitutiv al societăţii de investiţii şi a acordului dintre O.P.C.V.M.-ul de tip master şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, precum şi modalitatea şi termenul în care aceste detalii vor fi furnizate;e) în situaţia în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder investeşte în instrumente financiare derivate în scopul acoperirii riscului, modalitatea şi momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master îi furnizează O.P.C.V.M.-ului de tip feeder informaţii privind expunerea sa reală la instrumentele financiare derivate, pentru a-i permite O.P.C.V.M.-ului de tip feeder să îşi calculeze propria expunere globală în conformitate cu art. 125 alin. (2) lit. a);f) precizarea că O.P.C.V.M.-ul de tip master trebuie să informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder cu privire la orice alt acord de schimb de informaţii încheiat cu părţi terţe şi, dacă este cazul, modalitatea şi momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master pune la dispoziţia O.P.C.V.M.-ului de tip feeder celelalte acorduri asupra schimbului de informaţii;g) o listă a claselor de acţiuni/unităţi de fond ale O.P.C.V.M.-ului de tip master în care poate investi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder;h) comisioanele şi cheltuielile care urmează să fie suportate de O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi detalii referitoare la orice reduceri sau eliminări ale comisioanelor ori cheltuielilor de către O.P.C.V.M.-ul de tip master;i) dacă este cazul, condiţiile în care poate fi efectuat un transfer iniţial sau ulterior de active în natură de la O.P.C.V.M.-ul de tip feeder la O.P.C.V.M.-ul de tip master;j) coordonarea frecvenţei şi a momentului, a calculării valorii activului net, precum şi a publicării valorii unitare a activului net;k) coordonarea transmiterii ordinelor de tranzacţionare de către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, inclusiv, dacă este cazul, rolul agenţilor de transfer sau al oricărei altei părţi terţe;l) dacă este cazul, orice măsuri necesare care să ia în calcul faptul că unul sau ambele O.P.C.V.M.-uri sunt admise la tranzacţionare sau tranzacţionate pe o piaţă secundară;m) dacă este necesar, alte măsuri adecvate pentru a asigura respectarea cerinţelor de la art. 127 alin. (5);n) dacă titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder şi cele ale O.P.C.V.M.-ului de tip master sunt denominate în valute diferite, baza pentru conversia ordinelor de tranzacţionare;o) ciclurile de decontare şi detaliile plăţii pentru subscrierile şi răscumpărările de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master inclusiv, dacă acestea sunt convenite între părţi, condiţiile în care O.P.C.V.M.-ul de tip master poate deconta cererile de răscumpărare printr-un transfer de active în natură către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, în special în cazurile menţionate la art. 127 alin. (7) şi (9);p) procedurile care garantează că cererile şi reclamaţiile deţinătorilor de titluri de participare sunt soluţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;q) atunci când regulile fondului sau actul constitutiv al societăţii de investiţii şi prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip master îi conferă acestuia anumite drepturi sau prerogative în relaţie cu deţinătorii de titluri de participare, iar O.P.C.V.M.-ul de tip master alege să limiteze sau să renunţe la exercitarea tuturor sau a oricăruia dintre aceste drepturi şi prerogative în relaţie cu O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, o prezentare a condiţiilor acestei limitări sau renunţări;r) modalitatea şi momentul în care oricare dintre O.P.C.V.M.-uri notifică suspendarea temporară şi reluarea răscumpărării sau subscrierii propriilor titluri de participare;s) măsurile luate pentru notificarea şi remedierea erorilor de stabilire a preţurilor la nivelul O.P.C.V.M.-ului de tip master;ş) atunci când exerciţiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder şi cel al O.P.C.V.M.-ului de tip master coincid, coordonarea prezentării rapoartelor lor periodice;t) atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master au exerciţii financiare diferite, prevederile necesare pentru ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder să obţină de la O.P.C.V.M.-ul de tip master toate informaţiile necesare pentru a-i permite să îşi prezinte rapoartele periodice la timp şi pentru ca auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master să fie în măsură să întocmească un raport la data închiderii exerciţiului pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, potrivit art. 139 alin. (3);ţ) modalitatea şi momentul notificării de către O.P.C.V.M.-ul de tip master cu privire la modificările propuse sau efective ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societăţii de investiţii, ale prospectului şi ale informaţiilor-cheie destinate investitorilor, dacă aceste detalii diferă de prevederile standard pentru notificarea deţinătorilor de titluri de participare incluse în regulile fondului, actul constitutiv al societăţii de investiţii sau prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip master;u) modalitatea şi momentul notificării de către O.P.C.V.M.-ul de tip master a unei lichidări, fuziuni sau divizări planificate sau propuse;v) modalitatea şi momentul notificării de către oricare dintre O.P.C.V.M.-uri a faptului că nu mai îndeplineşte sau că nu va mai îndeplini condiţiile pentru a fi un O.P.C.V.M. de tip master, respectiv un O.P.C.V.M. de tip feeder;w) modalitatea şi momentul notificării de către oricare dintre O.P.C.V.M.-uri a intenţiei de a înlocui S.A.I., depozitarul, auditorul sau orice terţă parte care este mandatată să îndeplinească funcţii de administrare a investiţiilor sau de administrare a riscului;x) modalitatea şi momentul notificării altor modificări ale prevederilor existente pe care O.P.C.V.M.-ul de tip master se angajează să le furnizeze.  +  Articolul 129(1) Atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master sunt stabilite în România, acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master menţionat la art. 127 alin. (2) prevede că legislaţia aplicabilă acordului este legislaţia naţională şi că părţile convin asupra competenţei exclusive a instanţelor, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Atunci când doar O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau O.P.C.V.M.-ul de tip master este stabilit în România, acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master menţionat la art. 127 alin. (2) prevede că legislaţia aplicabilă acordului este fie legislaţia statului membru în care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, fie cea a statului membru al O.P.C.V.M.-ului de tip master şi că părţile convin asupra competenţei exclusive a instanţelor, conform normelor de drept internaţional privat cuprinse în cartea a VII-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 130(1) Regulile interne de conduită ale S.A.I. menţionate la art. 127 alin. (4) includ proceduri de minimizare a conflictelor de interese care pot apărea între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master sau între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi alţi deţinători de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, în măsura în care aceste conflicte nu sunt prevenite în totalitate de măsurile adoptate de S.A.I. în vederea respectării cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) Regulile interne de conduită ale S.A.I. includ cel puţin prevederile menţionate la art. 128 lit. g)-o) şi lit. q)-t).  +  Articolul 131(1) În termen de două luni de la data la care O.P.C.V.M.-ul de tip master a informat O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în legătură cu decizia de lichidare, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder transmite C.N.V.M. următoarele informaţii:a) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenţionează să investească cel puţin 85% din activele sale în titlurile de participare ale unui alt O.P.C.V.M. de tip master, potrivit art. 127 alin. (7) lit. a):(i) cererea de aprobare a acestei investiţii;(ii) cererea de aprobare a modificărilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societăţii de investiţii;(iii) modificările aduse prospectului şi informaţiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 şi 102;(iv) celelalte documente prevăzute la art. 126 alin. (3) -(5);b) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenţionează să se transforme într-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder, potrivit art. 127 alin. (7) lit. b):(i) cererea de aprobare a modificărilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societăţii de investiţii;(ii) modificările aduse prospectului şi informaţiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 şi 102;c) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenţionează să se lichideze, o notificare a acestei intenţii.(2) Prin derogare de la alin. (1), dacă O.P.C.V.M.-ul de tip master i-a comunicat O.P.C.V.M.-ului de tip feeder decizia sa obligatorie de a se lichida cu mai mult de 5 luni înainte de data începerii lichidării, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să transmită C.N.V.M. cererea sau notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a), b) sau c) cu cel puţin 3 luni înainte de data respectivă.(3) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să îşi informeze fără întârziere şi cu prioritate deţinătorii de titluri de participare în legătură cu intenţia de a se lichida.  +  Articolul 132(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea tuturor documentelor menţionate la art. 131 alin. (1) lit. a) sau b), după caz, C.N.V.M. trebuie să informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder dacă a acordat aprobările solicitate.(2) La primirea aprobării C.N.V.M. potrivit alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să notifice acest lucru O.P.C.V.M.-ului de tip master.(3) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ia toate măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor prevăzute la art. 143 imediat după acordarea aprobărilor de către C.N.V.M. prevăzute la art. 131 alin. (1) lit. a).(4) În cazul în care plata veniturilor din lichidarea O.P.C.V.M.-ului de tip master urmează să fie efectuată înainte de data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder începe să investească fie într-un alt O.P.C.V.M. de tip master, potrivit art. 131 alin. (1) lit. a), fie conform noilor obiective şi noii politici de investiţii, potrivit art. 131 alin. (1) lit. b), C.N.V.M. acordă aprobarea cu următoarele condiţii:a) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să primească veniturile din lichidare:(i) în numerar; sau(ii) parţial ori în totalitate ca transfer de active în natură, dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder doreşte acest lucru şi dacă acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master sau regulile interne de conduită şi decizia obligatorie de lichidare prevăd acest lucru;b) numerarul deţinut sau primit potrivit acestui alineat să poată fi reinvestit numai în scopul gestionării eficiente a acestuia înainte de data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder urmează să investească fie într-un alt O.P.C.V.M. de tip master, fie conform noilor obiective şi noii politici de investiţii.(5) Atunci când se aplică prevederile alin. (4) lit. a) pct. (ii), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder poate transforma în numerar orice parte a activelor transferate în natură, în orice moment.  +  Articolul 133(1) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să înainteze C.N.V.M, în termen de o lună de la data la care acesta a fost informat în legătură cu o fuziune sau o divizare planificată, potrivit art. 127 alin. (10), următoarele:a) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenţionează să fie în continuare un O.P.C.V.M. de tip feeder al aceluiaşi O.P.C.V.M. de tip master:(i) cererea de aprobare în acest sens;(ii) dacă este cazul, cererea de aprobare a modificărilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societăţii de investiţii;(iii) dacă este cazul, modificările aduse prospectului şi informaţiilor-cheie destinate investitorilor;b) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenţionează să devină un O.P.C.V.M. de tip feeder al unui alt O.P.C.V.M. de tip master care rezultă în urma fuziunii sau a divizării propuse a O.P.C.V.M.-ului de tip master sau dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenţionează să investească cel puţin 85% din activele sale în titlurile de participare ale unui alt O.P.C.V.M. de tip master care nu rezultă în urma fuziunii sau a divizării:(i) cererea de aprobare a acestei investiţii;(ii) cererea de aprobare a modificărilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societăţii de investiţii;(iii) modificările aduse prospectului şi informaţiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 şi 102;(iv) celelalte documente prevăzute la art. 126 alin. (3) -(5);c) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenţionează să se transforme într-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder, potrivit art. 127 alin. (7) lit. b):(i) cererea de aprobare a modificărilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societăţii de investiţii;(ii) modificările aduse prospectului şi informaţiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 şi 102;d) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenţionează să se lichideze, o notificare a acestei intenţii.(2) În aplicarea alin. (1) lit. a) şi b), trebuie luate în considerare următoarele:– Expresia "să fie în continuare un O.P.C.V.M. de tip feeder al aceluiaşi O.P.C.V.M. de tip master" se referă la situaţiile în care:a) O.P.C.V.M.-ul de tip master este O.P.C.V.M.-ul absorbant într-o fuziune propusă;b) O.P.C.V.M.-ul de tip master urmează să continue fără modificări ca unul dintre O.P.C.V.M.-urile rezultate în urma unei divizări propuse.– Expresia "să devină un O.P.C.V.M. de tip feeder al unui alt O.P.C.V.M. de tip master care rezultă în urma fuziunii sau a divizării O.P.C.V.M.-ului de tip master" se referă la situaţiile în care:a) O.P.C.V.M.-ul de tip master este O.P.C.V.M.-ul absorbit şi, în urma fuziunii, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder devine un deţinător de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant;b) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder devine un deţinător de titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. rezultat prin divizare care este diferit de O.P.C.V.M.-ul de tip master.(3) Prin derogare de la alin. (1), în situaţiile în care O.P.C.V.M.-ul de tip master a furnizat O.P.C.V.M.-ului de tip feeder informaţiile menţionate la art. 114 sau informaţii comparabile, cu mai mult de 4 luni înainte de data efectivă propusă, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să înainteze C.N.V.M. cererea sau notificarea prevăzută la una dintre lit. a)-d) ale alin. (1) cu cel puţin 3 luni înainte de data efectivă propusă a fuziunii sau a divizării O.P.C.V.M.-ului de tip master.(4) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să informeze fără întârziere şi cu prioritate deţinătorii de titluri de participare şi O.P.C.V.M.-ul de tip master în legătură cu intenţia de a se lichida.  +  Articolul 134(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea tuturor documentelor menţionate la art. 133 alin. (1) lit. a)-c), după caz, C.N.V.M. trebuie să informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder dacă a acordat aprobările solicitate.(2) La primirea informaţiei că C.N.V.M. a acordat aprobările potrivit alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să notifice acest lucru O.P.C.V.M.-ului de tip master.(3) După primirea de către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder a informaţiei că C.N.V.M. a acordat aprobările necesare conform art. 133 alin. (1) lit. b), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ia toate măsurile necesare pentru a se conforma fără întârziere cerinţelor prevăzute la art. 143.(4) În cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1) lit. b) şi c), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder îşi exercită dreptul de a solicita răscumpărarea titlurilor sale de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master potrivit art. 127 alin. (11) şi art. 121 alin. (1), în situaţia în care C.N.V.M. nu a acordat aprobările necesare prevăzute la art. 133 alin. (1) până în ziua lucrătoare dinaintea ultimei zile în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder poate cere răscumpărarea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master înainte de efectuarea fuziunii sau a divizării.(5) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder îşi exercită de asemenea dreptul prevăzut la alin. (4) pentru a garanta că nu este afectat dreptul propriilor deţinători ai titlurilor de participare de a cere răscumpărarea titlurilor pe care le deţin în O.P.C.V.M.-ul de tip feeder potrivit art. 143 alin. (1) lit. d).(6) Înainte de exercitarea dreptului prevăzut la alin. (4), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder examinează şi alte soluţii disponibile care pot contribui la evitarea sau la reducerea costurilor de tranzacţie sau a altor consecinţe negative asupra propriilor deţinători ai titlurilor de participare.(7) Atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder solicită răscumpărarea titlurilor sale de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master, el primeşte una dintre următoarele:a) valoarea răscumpărării în numerar;b) valoarea totală sau parţială a răscumpărării ca transfer în natură, dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder doreşte acest lucru şi dacă acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master prevede această posibilitate.(8) Atunci când se aplică dispoziţiile alin. (7) lit. b), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder poate transforma în numerar orice parte a activelor transferate, în orice moment.(9) C.N.V.M. acordă aprobarea cu condiţia ca numerarul deţinut sau primit potrivit alin. (7) să poată fi reinvestit numai în scopul gestionării eficiente a acestuia, înainte de data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder urmează să investească fie în noul O.P.C.V.M. de tip master, fie conform noilor obiective şi noii politici de investiţii.  +  Articolul 135(1) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au depozitari diferiţi, depozitarii încheie un acord asupra schimbului de informaţii, cu scopul de a asigura îndeplinirea obligaţiilor ce revin acestora.(2) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu investeşte în titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master până la intrarea în vigoare a acordului menţionat la alin. (1).(3) Atunci când respectă cerinţele prevăzute în prezentul capitol, nici depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master şi nici cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder nu sunt consideraţi ca acţionând cu încălcarea normelor prin care se stabilesc restricţii de dezvăluire a informaţiilor sau a normelor de protecţie a datelor, în cazurile în care astfel de norme sunt impuse prin contract sau prin prevederile legale în vigoare.(4) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau, dacă este cazul, S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder au obligaţia de a comunica depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder orice informaţie cu privire la O.P.C.V.M.-ul de tip master care este necesară pentru respectarea obligaţiilor depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.(5) Depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master informează fără întârziere autorităţile competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau, dacă este cazul, S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder despre orice nereguli constatate cu privire la O.P.C.V.M.-ul de tip master care se consideră că au un impact negativ asupra O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 136Acordul asupra schimbului de informaţii încheiat între depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master şi depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder menţionat la art. 135 alin. (1) trebuie să includă următoarele:a) identificarea documentelor şi a categoriilor de informaţii care urmează să fie schimbate în mod curent între depozitari şi dacă aceste informaţii şi documente trebuie furnizate de către un depozitar celuilalt depozitar sau puse la dispoziţie la cerere;b) modalitatea şi momentul transmiterii informaţiilor de către depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, inclusiv eventualele termene-limită aplicabile;c) coordonarea implicării ambilor depozitari în legătură cu aspecte operaţionale, inclusiv:(i) procedura de calcul al valorii activului net al fiecărui O.P.C.V.M., inclusiv orice măsură corespunzătoare de protecţie împotriva practicilor de sincronizare cu piaţa ("market timing"), conform art. 127 alin. (5);(ii) procesarea instrucţiunilor din partea O.P.C.V.M.-ului de tip feeder de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master şi decontarea acestor tranzacţii, inclusiv eventualele acorduri referitoare la transferul activelor în natură;d) coordonarea procedurilor contabile la încheierea exerciţiului financiar;e) detaliile referitoare la nerespectarea legislaţiei, a regulilor fondului sau a actului constitutiv al societăţii de investiţii de către O.P.C.V.M.-ul de tip master pe care depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master urmează să le furnizeze depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder şi modalitatea şi momentul în care acestea vor fi furnizate;f) procedura de soluţionare a cererilor de asistenţă primite de către un depozitar din partea celuilalt depozitar;g) identificarea evenimentelor posibile care trebuie notificate de către un depozitar celuilalt depozitar şi modalitatea şi momentul efectuării acestei notificări.  +  Articolul 137(1) Atunci când între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master a fost încheiat un acord potrivit art. 127 alin. (2), acordul dintre depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master şi cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder prevede că legislaţia statului membru care se aplică acelui acord potrivit art. 129 se aplică şi acordului privind schimbul de informaţii încheiat între depozitari şi că depozitarii convin cu privire la competenţa exclusivă a instanţelor, potrivit prevederilor Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cazurile în care acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master este înlocuit cu reguli interne de conduită potrivit art. 127 alin. (4), acordul dintre depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master şi cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder prevede că legislaţia aplicabilă acordului privind schimbul de informaţii dintre cei 2 depozitari este fie cea a statului membru în care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, fie cea a statului membru în care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip master, atunci când este vorba de două state membre diferite, şi că ambii depozitari convin cu privire la competenţa exclusivă a instanţelor din statul membru a cărui legislaţie se aplică acordului privind schimbul de informaţii.  +  Articolul 138Neregulile menţionate la art. 135 alin. (5) pe care depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master le identifică în cursul exercitării funcţiei sale potrivit legislaţiei naţionale şi care pot avea un impact negativ asupra O.P.C.V.M.-ului de tip feeder includ, fără a se limita la acestea:a) erori în calcularea valorii activului net al O.P.C.V.M.-ului de tip master;b) erori în tranzacţiile de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master efectuate de către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau în decontarea acestor tranzacţii;c) erori la plata sau capitalizarea veniturilor provenind de la O.P.C.V.M.-ul de tip master sau la calcularea oricărui impozit cu reţinere la sursă aferent;d) încălcarea obiectivelor, a politicii sau a strategiei de investiţii ale O.P.C.V.M.-ului de tip master descrise în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii, în prospect sau în informaţiile-cheie destinate investitorilor;e) încălcarea limitelor de investiţii şi de împrumut prevăzute de legislaţia naţională sau de regulile fondului, actul constitutiv al societăţii de investiţii, prospect sau informaţiile-cheie destinate investitorilor.  +  Articolul 139(1) În situaţia în care O.P.C.V.M.-ul de tip master şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au auditori diferiţi, aceşti auditori încheie un acord asupra schimbului de informaţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor ce revin ambilor auditori.(2) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu trebuie să investească în titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master până la intrarea în vigoare a respectivului acord.(3) În raportul său de audit, auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder ia în considerare raportul de audit al O.P.C.V.M.-ului de tip master. Dacă O.P.C.V.M.-ul de tip master şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu au acelaşi exerciţiu financiar, auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master elaborează un raport la data închiderii exerciţiului pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder.(4) Auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder trebuie să includă în raport orice nereguli semnalate în raportul de audit al O.P.C.V.M.-ului de tip master, precum şi impactul acestora asupra O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.(5) Prevederile art. 135 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip master şi al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 140(1) Acordul asupra schimbului de informaţii încheiat între auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master şi auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder menţionat la art. 139 alin. (1) trebuie să includă următoarele elemente:a) identificarea documentelor şi a categoriilor de informaţii care urmează să fie schimbate în mod curent între auditori;b) dacă informaţiile sau documentele menţionate la lit. a) trebuie furnizate de către un auditor celuilalt auditor sau puse la dispoziţie la cerere;c) modalitatea şi momentul transmiterii informaţiilor de către auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, inclusiv eventualele termene-limită aplicabile;d) coordonarea implicării fiecărui auditor în procedurile contabile de la încheierea exerciţiului financiar pentru O.P.C.V.M.-ul corespunzător;e) identificarea aspectelor care trebuie tratate ca nereguli semnalate în raportul de audit al auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip master, conform art. 139 alin. (4);f) modalitatea şi termenul-limită de soluţionare a cererilor de asistenţă transmise de un auditor celuilalt auditor, inclusiv a cererii de informaţii suplimentare privind neregulile semnalate în raportul de audit al auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip master.(2) Acordul menţionat la alin. (1) trebuie să includă prevederi referitoare la întocmirea rapoartelor de audit menţionate la art. 139 alin. (3) şi la art. 94 şi modalitatea şi momentul furnizării raportului de audit pentru O.P.C.V.M.-ul de tip master şi a proiectelor de raport către auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.(3) Atunci când exerciţiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder diferă de exerciţiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip master, acordul menţionat la alin. (1) trebuie să includă modalitatea şi momentul în care auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master trebuie să întocmească raportul menţionat la art. 139 alin. (3) şi să îl furnizeze, împreună cu proiecte ale acestuia, auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 141Prevederile art. 137 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia încheierii acordului dintre auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master şi cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 142(1) Pe lângă informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M, prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder conţine următoarele informaţii:a) o declaraţie care să ateste că O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este un O.P.C.V.M. de tip feeder al unui anumit O.P.C.V.M. de tip master şi că, în această calitate, investeşte în mod permanent cel puţin 85% din activele sale în titluri de participare ale acelui O.P.C.V.M. de tip master;b) obiectivul şi politica de investiţii, inclusiv profilul de risc şi dacă performanţa O.P.C.V.M.-ului de tip feeder este identică cu cea a O.P.C.V.M.-ului de tip master sau diferă de aceasta, iar în cazul în care diferă, în ce măsură şi din ce motive, inclusiv o descriere a investiţiilor făcute potrivit art. 125 alin. (1) şi (2);c) o descriere succintă a O.P.C.V.M.-ului de tip master, organizarea sa, obiectivul şi politica sa de investiţii, inclusiv profilul de risc, precum şi informaţii privind modalităţile prin care se poate obţine prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip master;d) un rezumat al acordului încheiat între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master sau al regulilor interne de conduită prevăzute la art. 127 alin. (4);e) modul în care deţinătorii de titluri de participare pot obţine informaţii suplimentare cu privire la O.P.C.V.M.-ul de tip master şi la acordul încheiat între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder şi O.P.C.V.M.-ul de tip master în temeiul art. 127 alin. (3);f) o descriere a tuturor remuneraţiilor şi a rambursărilor costurilor imputate O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în urma investiţiei acestuia în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, precum şi totalul cheltuielilor O.P.C.V.M.-ului de tip feeder şi ale O.P.C.V.M.-ului de tip master; şig) o descriere a consecinţelor fiscale pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ale investiţiei sale în O.P.C.V.M.-ul de tip master.(2) Pe lângă informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M., raportul anual al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder include şi o declaraţie cu privire la totalul cheltuielilor O.P.C.V.M.-ului de tip feeder şi ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.Rapoartele anuale şi semestriale ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder precizează modalităţile prin care pot fi obţinute raportul anual şi, respectiv, cel semestrial ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.(3) În situaţia în care C.N.V.M. este autoritatea competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, acesta trebuie să transmită C.N.V.M. şi informaţiile-cheie destinate investitorilor şi toate modificările aduse acestora, precum şi rapoartele anuale şi semestriale ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.(4) Un O.P.C.V.M. de tip feeder indică în toate informaţiile publicitare relevante că investeşte cel puţin 85% din activele sale în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.(5) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder transmite investitorilor, la cerere şi în mod gratuit, un exemplar tipărit al prospectului şi rapoartele anuale şi semestriale ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.  +  Articolul 143(1) În cazul în care un O.P.C.V.M. de tip feeder desfăşoară deja activităţi în calitate de O.P.C.V.M., inclusiv ca O.P.C.V.M. de tip feeder al unui alt O.P.C.V.M. de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder furnizează deţinătorilor de titluri de participare următoarele informaţii:a) o declaraţie care să ateste că C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, a aprobat investiţia O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master;b) informaţiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder şi ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, potrivit art. 98;c) data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder urmează să investească în O.P.C.V.M.-ul de tip master sau, dacă a investit deja în acesta, data la care investiţia sa va depăşi limita permisă potrivit art. 88 alin. (1); şid) o declaraţie care să ateste că deţinătorii de titluri de participare au dreptul să solicite, în termen de 30 de zile, răscumpărarea titlurilor lor de participare, fără alte taxe decât cele percepute pentru acoperirea costurilor de dezinvestire; dreptul devine efectiv din momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder a notificat informaţiile menţionate în prezentul articol.(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit cel târziu cu 30 de zile înainte de data menţionată la alin. (1) lit. c).(3) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder a notificat distribuirea titlurilor sale de participare în alt stat membru, informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie furnizate în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder sau într-o limbă aprobată de autorităţile competente ale acestuia. O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este responsabil pentru traducere, care va reflecta fidel conţinutul originalului.(4) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu investeşte în titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. de tip master peste limita permisă potrivit art. 88 alin. (1), înainte de expirarea perioadei de 30 de zile menţionate la alin. (2).  +  Articolul 144O.P.C.V.M.-ul de tip feeder furnizează deţinătorilor de titluri de participare informaţiile prevăzute la art. 143, conform prevederilor art. 119.  +  Articolul 145(1) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să monitorizeze efectiv activitatea O.P.C.V.M.-ului de tip master.(2) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ia în considerare informaţiile şi documentele primite de la O.P.C.V.M.-ul de tip master sau, dacă este cazul, de la S.A.I., depozitarul ori auditorul acestuia, cu excepţia cazului în care există motive de îndoială cu privire la exactitatea acestor informaţii şi documente.(3) În cazul în care, în cadrul unei investiţii în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder sau orice persoană care acţionează fie în numele O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, fie al S.A.I. a respectivului O.P.C.V.M. de tip feeder primeşte o taxă de distribuire, un comision sau un alt beneficiu bănesc, acestea intră în activele O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 146(1) În situaţia în care C.N.V.M. este autoritatea competentă a O.P.C.V.M.-ului de tip master, acesta din urmă informează fără întârziere C.N.V.M. cu privire la identitatea fiecărui O.P.C.V.M. de tip feeder care investeşte în titlurile sale de participare.(2) În cazul în care O.P.C.V.M-ul de tip master este stabilit în România şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în alt stat membru, C.N.V.M. informează în cel mai scurt timp autorităţile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder cu privire la investiţiile menţionate la alin. (1).(3) O.P.C.V.M.-ul de tip master nu percepe comisioane de subscriere ori de răscumpărare din partea O.P.C.V.M.-ului de tip feeder pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.(4) O.P.C.V.M.-ul de tip master garantează că toate informaţiile solicitate potrivit prevederilor legale în vigoare şi regulilor fondului sau actului constitutiv al societăţii de investiţii sunt furnizate de îndată O.P.C.V.M.-ului de tip feeder ori, dacă este cazul, S.A.I. a acestuia, precum şi autorităţilor competente, depozitarului şi auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 147(1) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sunt stabilite în România, C.N.V.M. notifică fără întârziere O.P.C.V.M.-ului de tip feeder orice decizie, măsură, constatare a nerespectării condiţiilor prezentului capitol referitoare la O.P.C.V.M.-ul de tip master ori, dacă este cazul, la S.A.I., depozitarul sau auditorul acestuia.(2) În cazul în care O.P.C.V.M-ul de tip master este stabilit în România şi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în alt stat membru, C.N.V.M. comunică în cel mai scurt timp autorităţilor competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder orice decizie, măsură, constatare a nerespectării condiţiilor prezentului capitol referitoare la O.P.C.V.M-ul de tip master ori, dacă este cazul, la S.A.I., depozitarul sau auditorul acestuia.(3) În situaţia în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este stabilit în România şi O.P.C.V.M.-ul de tip master în alt stat membru, iar C.N.V.M. primeşte informaţii conform alin. (2), aceasta informează imediat O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în acest sens.  +  Capitolul V Operaţiuni transfrontaliere  +  Secţiunea 1 C.N.V.M. - autoritate competentă a statului membru de origine  +  Articolul 148(1) S.A.I., persoane juridice române, pot desfăşura activităţile şi serviciile pentru care au primit autorizaţie de la C.N.V.M., în alt stat membru, fie prin înfiinţarea unei sucursale, fie în mod direct, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, fără a fi impuse cerinţe suplimentare cum ar fi un nivel minim al capitalului, obţinerea unei autorizaţii sau măsuri echivalente din partea autorităţii competente a statului membru gazdă.(2) În cazul în care S.A.I. îşi propune doar să distribuie în alt stat membru titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului pe care îl administrează, autorizat de C.N.V.M., fără a intenţiona să înfiinţeze o sucursală în statul membru, să desfăşoare orice alte activităţi sau să furnizeze orice alte servicii, sunt aplicabile numai cerinţele prevăzute în secţiunea a 2-a "Dispoziţii speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor autorizate de C.N.V.M. care îşi distribuie titlurile de participare în alt stat membru".  +  Articolul 149(1) S.A.I. care intenţionează să deschidă o sucursală într-un alt stat membru are obligaţia să transmită C.N.V.M. o notificare în acest sens, însoţită de următoarele documente şi informaţii:a) cerere de autorizare de către C.N.V.M. a unei sucursale pe teritoriul altui stat membru;b) statul membru pe teritoriul căruia intenţionează să îşi stabilească o sucursală;c) un program de activitate care va cuprinde:(i) activităţile şi serviciile prevăzute la art. 5 şi 6 ce urmează a fi desfăşurate în cadrul sucursalei;(ii) structura organizatorică a sucursalei;(iii) o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I.;(iv) o descriere a procedurilor şi a măsurilor luate potrivit art. 35 alin. (1) şi (2);d) adresa din statul membru gazdă de la care pot fi obţinute documente;e) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei;f) schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.A.I. este membră, în cazul activităţilor sau serviciilor care intră sub incidenţa normelor privind compensarea investitorilor;g) descrierea domeniului de aplicare a autorizaţiei eliberate de C.N.V.M. şi eventuale restricţii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. a fost autorizată să le administreze, în cazul în care S.A.I. doreşte să desfăşoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevăzută la art. 6;h) dovada achitării tarifului privind autorizarea sucursalei.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi g) vor fi transmise C.N.V.M. în limba română şi în limba engleză.(3) În termen de două luni de la primirea tuturor informaţiilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va dispune autorizarea sucursalei şi notificarea autorităţii competente din statul membru gazdă, informând în consecinţă S.A.I.(4) În cazul în care S.A.I. intenţionează să desfăşoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevăzută la art. 6, notificarea transmisă autorităţii competente din statul membru gazdă menţionată la alin. (3) va fi însoţită de un atestat prin care C.N.V.M. va certifica că S.A.I. a primit autorizaţie potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi de o descriere a domeniului de aplicare a autorizaţiei S.A.I. şi detalii cu privire la orice restricţii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. este autorizată să le administreze.(5) Prin excepţie de la aplicarea alin. (3), în situaţia în care, pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.A.I., C.N.V.M. constată că S.A.I. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situaţie financiară corespunzătoare, în raport cu activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare pe teritoriul altui stat membru, aceasta poate emite, în intervalul prevăzut la alin. (3), o decizie privind respingerea cererii de autorizare a unei sucursale în respectivul stat membru şi poate refuza notificarea autorităţii din statul membru gazdă, informând S.A.I. cu privire la motivele refuzului.(6) C.N.V.M. va informa ESMA şi Comisia Europeană asupra numărului şi cazurilor în care a refuzat autorizarea înfiinţării unei sucursale a S.A.I. în alt stat membru.  +  Articolul 150Sucursala autorizată de C.N.V.M. îşi poate începe activitatea în statul membru gazdă de la data comunicării din partea autorităţilor competente din statul membru gazdă sau, în lipsa unei comunicări, în termen de două luni de la data notificării transmise de C.N.V.M. conform art. 149.  +  Articolul 151(1) În cazul modificării informaţiilor notificate conform art. 149 alin. (1) lit. c), d) şi e), S.A.I. va comunica în scris respectiva modificare C.N.V.M. şi autorităţii competente din statul membru gazdă cu cel puţin o lună înaintea efectuării schimbării, astfel încât C.N.V.M. să poată lua o decizie cu privire la această modificare şi să informeze în consecinţă autoritatea competentă din statul membru gazdă.(2) În cazul în care apare o modificare a domeniului de aplicare a autorizaţiei S.A.I. sau a detaliilor cu privire la orice restricţii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care aceasta este autorizată să le administreze, C.N.V.M. va actualiza informaţiile cuprinse în atestatul menţionat la art. 149 alin. (4) şi va notifica în consecinţă autorităţii competente din statul membru gazdă al S.A.I.  +  Articolul 152(1) Activităţile desfăşurate în cadrul sucursalei înfiinţate pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să respecte regulile de conduită aprobate de autoritatea competentă din statul membru gazdă al S.A.I.(2) Monitorizarea respectării regulilor de conduită în cadrul sucursalei S.A.I., prevăzută la alin. (1), este realizată conform regulilor stabilite de autoritatea competentă din statul membru gazdă al S.A.I.  +  Articolul 153(1) Orice S.A.I. care doreşte să desfăşoare pentru prima dată activităţile pentru care a primit autorizaţie, pe teritoriul unui alt stat membru, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. următoarele informaţii şi documente:a) statul membru pe teritoriul căruia intenţionează să îşi desfăşoare activitatea; şib) un program de activitate care să indice activităţile şi serviciile menţionate la art. 5 şi 6 avute în vedere şi care include o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I., precum şi o descriere a procedurilor şi a măsurilor luate potrivit art. 35 alin. (1) şi (2);c) descrierea domeniului de aplicare a autorizaţiei eliberate de C.N.V.M. şi eventuale restricţii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. a fost autorizată să le administreze, în cazul în care S.A.I. doreşte să desfăşoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi transmise C.N.V.M. în limba română şi în traducere în limba engleză.(3) C.N.V.M. va notifica autorităţii competente din statul membru gazdă cu privire la informaţiile menţionate la alin. (1), precum şi cu privire la schema de compensare a investitorilor la care S.A.I. este membră, în termen de o lună de la transmiterea acestora de către S.A.I.(4) În cazul în care S.A.I. va comunica C.N.V.M. intenţia de a desfăşura în alt stat membru activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevăzută la art. 6, C.N.V.M. anexează notificării menţionate la alin. (3) un atestat care să certifice că S.A.I. a primit autorizaţie potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi o descriere a domeniului de aplicare a autorizaţiei S.A.I. şi detalii cu privire la orice restricţii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. este autorizată să le administreze.(5) Sub rezerva respectării prevederilor privind înfiinţarea unui O.P.C.V.M. în alt stat membru şi/sau a celor privind distribuţia titlurilor de participare în alt stat membru, S.A.I. îşi poate începe activitatea ulterior notificării transmise de C.N.V.M. autorităţii competente din statul membru gazdă.(6) S.A.I. care desfăşoară activităţi în temeiul liberei circulaţii a serviciilor într-un alt stat membru are obligaţia respectării regulilor de conduită aprobate de C.N.V.M. potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.(7) În cazul modificării informaţiilor notificate conform alin. (1) lit. b), S.A.I. va comunica în scris respectiva modificare C.N.V.M. şi autorităţii competente din statul membru gazdă înainte de efectuarea acesteia.(8) În cazul în care apare o modificare a domeniului de aplicare a autorizaţiei S.A.I. sau a detaliilor cu privire la orice restricţii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care aceasta este autorizată să le administreze, C.N.V.M. va actualiza informaţiile conţinute în atestatul menţionat la alin. (4) şi va notifica în consecinţă autorităţii competente din statul membru gazdă al S.A.I.  +  Articolul 154(1) S.A.I. autorizate de C.N.V.M. ce desfăşoară activităţi de administrare a portofoliului colectiv într-un cadru transfrontalier, fie prin înfiinţarea unei sucursale, fie în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, vor fi supravegheate de către C.N.V.M. în ceea ce priveşte respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia, cu privire la:a) organizarea S.A.I., inclusiv modalităţile de delegare;b) procedurile de administrare a riscurilor;c) normele şi supravegherea prudenţială;d) procedurile menţionate la art. 15;e) cerinţele de raportare ale S.A.I.(2) S.A.I. menţionate la alin. (1) care vor administra un O.P.C.V.M. autorizat în alt stat membru au obligaţia să respecte normele statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului referitoare la constituirea şi funcţionarea acestuia, similare celor prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. a)-o).(3) S.A.I. prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte obligaţiile menţionate în regulile fondurilor sau în actele constitutive ale societăţilor de investiţii, precum şi obligaţiile cuprinse în prospect, care trebuie să fie conforme cu reglementările aplicabile menţionate la alin. (1) şi (2).(4) Monitorizarea respectării obligaţiilor menţionate la alin. (2) şi (3) este realizată în conformitate cu regulile stabilite de autorităţile competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.(5) S.A.I. îşi asumă responsabilitatea şi hotărăşte cu privire la adoptarea şi punerea în aplicare a deciziilor privind structura şi organizarea necesară a societăţii, astfel încât aceasta să poată respecta normele referitoare la constituirea şi funcţionarea O.P.C.V.M.-urilor, precum şi obligaţiile prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii şi obligaţiile prevăzute în prospect.(6) C.N.V.M. va monitoriza conformitatea structurii şi organizării S.A.I. pentru a se asigura că aceasta respectă obligaţiile şi normele referitoare la constituirea şi funcţionarea tuturor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează.  +  Articolul 155(1) S.A.I. care intenţionează să administreze un O.P.C.V.M. autorizat în alt stat membru va transmite autorităţilor competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M. o cerere însoţită de documentaţia prevăzută în legislaţia acelui stat, similară documentaţiei menţionate la art. 168 alin. (1) şi (2).(2) C.N.V.M. se pronunţă în cazul în care autoritatea competentă din statul membru de origine al O.P.C.V.M. solicită clarificări şi informaţii referitoare la documentaţia transmisă de S.A.I. conform alin. (1) şi, pe baza atestării menţionate la art. 149 alin. (4) şi art. 153 alin. (4), clarificări şi informaţii pentru a verifica dacă tipul de O.P.C.V.M. pentru care se solicită autorizarea intră în sfera de aplicaţie a autorizaţiei S.A.I., în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii iniţiale.  +  Articolul 156În situaţia în care va fi notificată de către autoritatea competentă din statul membru gazdă al S.A.I. cu privire la refuzul societăţii de a furniza respectivei autorităţi informaţiile solicitate sau de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt unei încălcări constatate de acea autoritate, conform responsabilităţii sale, C.N.V.M. va lua în cel mai scurt timp toate măsurile pentru ca S.A.I. să îşi respecte obligaţiile şi va informa în consecinţă autoritatea competentă din statul membru gazdă.  +  Articolul 157Prevederile prezentei secţiuni acoperă şi compartimentele de investiţii ale unui O.P.C.V.M.  +  Articolul 158(1) În cazul în care un O.P.C.V.M. autorizat de C.N.V.M. îşi propune să distribuie titlurile de participare în alt stat membru, acesta trebuie să transmită C.N.V.M. în prealabil o scrisoare de notificare ce va cuprinde informaţii privind modalităţile prevăzute pentru distribuţia titlurilor de participare în acel stat membru, inclusiv, dacă este cazul, privind clasele de acţiuni/unităţi de fond. În cazul aplicării prevederilor art. 148 alin. (1), scrisoarea de notificare va preciza faptul că titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului sunt distribuite în acel stat membru de către S.A.I. care administrează O.P.C.V.M.-ul.(2) Scrisoarea de notificare menţionată la alin. (1) va fi însoţită de ultima versiune, în limba română şi în traducere conform lit. a) şi b), a următoarelor documente:a) regulile fondului sau actul constitutiv al societăţii de investiţii, prospectul şi, după caz, ultimul raport şi raportul semestrial, traduse în conformitate cu art. 159 alin. (2) lit. c) şi d); şib) informaţiile-cheie destinate investitorilor menţionate la art. 98, traduse potrivit art. 159 alin. (2) lit. b) şi d);c) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru eliberarea atestatului prevăzut la alin. (3).(3) C.N.V.M. verifică dacă documentaţia este completă conform alin. (1) şi (2) şi, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea completă a acesteia, o transmite autorităţii competente din statul membru în care O.P.C.V.M.-ul îşi propune să distribuie titluri de participare, însoţită de un atestat prin care C.N.V.M. va certifica că O.P.C.V.M. îndeplineşte condiţiile impuse în legislaţia naţională prin care au fost transpuse prevederile Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.(4) La transmiterea documentaţiei conform alin. (3) C.N.V.M. notifică de îndată O.P.C.V.M. care poate distribui titluri de participare pe teritoriul statului membru gazdă de la data respectivei notificări.(5) O.P.C.V.M. care distribuie titluri de participare în alt stat membru trebuie, potrivit reglementărilor în vigoare în statul membru gazdă, să ia măsurile necesare pentru ca plăţile către deţinătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum şi transmiterea informaţiilor care îi revin O.P.C.V.M.-ului să fie asigurate deţinătorilor de titluri de participare din acel stat membru.(6) Procedura de notificare trebuie să respecte prevederile cap. 1 din Regulamentul (UE) nr. 584/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte forma şi conţinutul scrisorii standard de notificare şi ale atestării O.P.C.V.M.-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autorităţile competente în scopul notificării, procedurile de efectuare a verificărilor la faţa locului şi a investigaţiilor şi schimbul de informaţii dintre autorităţile competente.(7) Scrisoarea de notificare şi atestatul menţionat la alin. (3) vor fi transmise autorităţii competente din statul membru gazdă într-o limbă uzuală în mediul de afaceri internaţional.(8) Documentele menţionate la alin. (2) sunt transmise şi stocate electronic.(9) O.P.C.V.M. trebuie să asigure accesul autorităţilor competente din statul membru gazdă la versiunea electronică a fiecăruia din documentele menţionate la alin. (2) lit. a) şi b) şi, dacă este cazul, la orice traducere a acestora. O.P.C.V.M. trebuie să actualizeze respectivele documente şi traduceri, să notifice autorităţii competente din statul membru gazdă cu privire la orice modificări şi să indice unde pot fi obţinute aceste documente în variantă electronică.(10) Versiunea electronică a documentelor menţionate la alin. (2) lit. a) şi b) va fi pusă la dispoziţia autorităţii competente din statul membru gazdă pe website-ul O.P.C.V.M.-ului, websiteul S.A.I. care administrează O.P.C.V.M.-ul sau alt website desemnat de O.P.C.V.M. în scrisoarea de notificare sau în actualizările acesteia. Documentele puse la dispoziţie pe website trebuie furnizate într-un format care să permită vizualizarea, reproducerea şi stocarea documentelor la nivelul tehnologiilor în uz curent.(11) În cazul modificării informaţiilor privind modalităţile de distribuţie comunicate în scrisoarea de notificare menţionată la alin. (1) sau al unei modificări a clasei de acţiuni/unităţi de fond care se distribuie, O.P.C.V.M. trebuie să transmită autorităţii competente din statul membru gazdă o notificare scrisă în acest sens înainte de a pune în aplicare respectiva modificare.  +  Articolul 159(1) O.P.C.V.M. autorizat de C.N.V.M., care îşi distribuie titlurile de participare într-un stat membru gazdă, are obligaţia să furnizeze investitorilor de pe teritoriul respectivului stat membru toate informaţiile şi documentele pe care un O.P.C.V.M. le furnizează investitorilor din România potrivit prevederilor cap. IV secţiunea a V-a "Reguli privind transparenţa şi publicitatea".(2) Informaţiile şi documentele menţionate la alin. (1) sunt furnizate investitorilor potrivit următoarelor dispoziţii:a) fără a aduce atingere dispoziţiilor cap. IV secţiunea a 5-a "Reguli privind transparenţa şi publicitatea", respectivele informaţii şi/sau documente sunt furnizate investitorilor conform modalităţilor prevăzute de actele cu putere de lege şi actele administrative ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M.-ului;b) informaţiile-cheie destinate investitorilor prevăzute la art. 98 se traduc în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M.-ului sau într-o limbă aprobată de autorităţile competente ale respectivului stat membru;c) alte informaţii sau documente decât informaţiile-cheie destinate investitorilor prevăzute la art. 98 se traduc la alegerea O.P.C.V.M.-ului în limba oficială ori în una din limbile oficiale ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M.-ului sau într-o limbă aprobată de autorităţile competente ale respectivului stat membru ori într-o limbă uzuală în mediul de afaceri internaţional; şid) traducerile informaţiilor şi/sau documentelor în temeiul lit. b) şi c) se realizează sub responsabilitatea O.P.C.V.M.-ului şi reflectă cu fidelitate conţinutul informaţiilor originale.(3) Cerinţele prevăzute la alin. (2) se aplică, de asemenea, oricăror modificări ale informaţiilor şi documentelor prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 160În scopul desfăşurării activităţilor lor, O.P.C.V.M.-urile pot folosi în statul membru gazdă, în denumirea lor, aceeaşi referire la forma lor juridică - "societate de investiţii" sau "fond deschis de investiţii" - ca şi cea pe care o folosesc în România.  +  Secţiunea a 2-a C.N.V.M. - autoritatea competentă a statului membru gazdă  +  Articolul 161(1) S.A.I. autorizate de autorităţi competente din alte state membre pot desfăşura în România, în limita autorizaţiei acordate de autoritatea competentă din statul membru de origine, activităţile şi serviciile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă fie prin înfiinţarea unei sucursale, fie în mod direct, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, fără a fi impuse de către C.N.V.M. un nivel minim al capitalului, obţinerea unei autorizaţii sau măsuri echivalente.(2) În cazul în care S.A.I. decide doar să distribuie în România titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului pe care îl administrează şi al cărui stat membru de origine este altul decât România, fără a intenţiona să înfiinţeze o sucursală pe teritoriul României, să desfăşoare orice alte activităţi sau să furnizeze orice alte servicii, se vor aplica numai cerinţele prevăzute în subsecţiunea a 2-a "Dispoziţii speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor din alte state membre care îşi distribuie titlurile de participare în România".(3) În aplicarea alin. (1), S.A.I. din alte state membre şi sucursalele acestora se înscriu în Registrul C.N.V.M.(4) Înscrierea S.A.I. şi a sucursalelor acestora în Registrul C.N.V.M. se efectuează în baza atestatului prin care C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă din statul membru gazdă al S.A.I., ia act de notificările transmise de autorităţile competente din statul membru de origine.(5) În cazul sucursalelor, înscrierea în Registrul C.N.V.M. este condiţionată şi de obţinerea certificatului de înregistrare a sucursalei respective la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi de achitarea tarifului cuvenit C.N.V.M.  +  Articolul 162În cazul înfiinţării în România a unei sucursale a S.A.I. dintr-un alt stat membru, notificarea transmisă C.N.V.M. de către autoritatea competentă din statul membru de origine va fi însoţită de:a) programul de activitate al sucursalei care va cuprinde:(i) activităţile şi serviciile prevăzute la art. 5 şi 6 ce urmează a fi desfăşurate în cadrul sucursalei;(ii) structura organizatorică a sucursalei;(iii) o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I.;(iv) o descriere a procedurilor şi a măsurilor luate potrivit art. 35 alin. (3) şi (4);b) adresa din România de la care pot fi obţinute documente;c) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei;d) schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.A.I. este membră, în cazul activităţilor sau serviciilor care intră sub incidenţa normelor privind compensarea investitorilor;e) atestat din partea autorităţii competente din statul membru de origine prin care se certifică faptul că S.A.I. a primit autorizaţie în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, precum şi o descriere a domeniului de aplicare a autorizaţiei S.A.I. şi detalii cu privire la orice restricţii ale tipurilor de O.P.C.V.M.-uri, în cazul în care S.A.I. doreşte să desfăşoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevăzută la art. 6.  +  Articolul 163(1) Înainte de începerea activităţii sucursalei unei S.A.I. din alt stat membru, C.N.V.M. dispune de două luni de la notificarea transmisă de autoritatea competentă din statul membru de origine, conform art. 162, în vederea organizării supravegherii respectării de către S.A.I. a normelor aflate în responsabilitatea C.N.V.M.(2) Sucursala îşi poate începe activitatea la data comunicării C.N.V.M. sau, în absenţa unui răspuns, la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 164(1) S.A.I. din alt stat membru care desfăşoară activităţi prin intermediul unei sucursale înfiinţate pe teritoriul României are obligaţia respectării regulilor de conduită stabilite de C.N.V.M.(2) Monitorizarea respectării prevederilor alin. (1) este asigurată de C.N.V.M.  +  Articolul 165În cazul modificării informaţiilor notificate conform art. 162 alin. (1) lit. a), b) şi c), S.A.I. va comunica în scris respectiva modificare autorităţii competente din statul membru de origine şi C.N.V.M., cu cel puţin o lună înaintea efectuării schimbării, astfel încât:a) autoritatea competentă din statul membru de origine să poată lua o decizie cu privire la această modificare şi s-o notifice C.N.V.M.;b) C.N.V.M. să dispună măsurile conform art. 163 alin. (1).  +  Articolul 166(1) În cazul în care S.A.I. dintr-un alt stat membru doreşte să desfăşoare în România pentru prima dată activităţile pentru care a primit autorizaţie, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, notificarea transmisă C.N.V.M. de către autoritatea competentă din statul membru de origine va fi însoţită de:a) programul de activitate al S.A.I. care trebuie să indice activităţile şi serviciile menţionate la art. 5 şi 6 avute în vedere a fi desfăşurate în România, o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I., precum şi o descriere a procedurilor şi a măsurilor ce vor fi luate potrivit art. 35 alin. (3) şi (4);b) detalii privind schema de compensare a investitorilor la care S.A.I. este membră şi care va fi destinată protejării investitorilor.(2) În cazul în care notificarea menţionată la alin. (1) cuprinde intenţia S.A.I. de a desfăşura în România activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevăzută la art. 6, notificarea va fi însoţită de un atestat care să certifice că S.A.I. a primit autorizaţie potrivit legislaţiei naţionale a statului de origine al S.A.I. prin care au fost transpuse prevederile Directivei 2009/65/CE, precum şi o descriere a domeniului de aplicare a autorizaţiei S.A.I. şi detalii cu privire la orice restricţii ale tipurilor de O.P.C.V.M.-uri pe care S.A.I. este autorizată să le administreze.(3) Sub rezerva respectării prevederilor privind înfiinţarea unui O.P.C.V.M. în România şi/sau a celor privind distribuirea titlurilor de participare în România, S.A.I. îşi poate începe activitatea ulterior notificării transmise de către autoritatea competentă din statul membru de origine.(4) În cazul modificării informaţiilor notificate conform prevederilor alin. (1) lit. a), S.A.I. va comunica în scris respectiva modificare C.N.V.M. şi autorităţii competente din statul membru de origine înainte de efectuarea acesteia.  +  Articolul 167(1) S.A.I. autorizate în alte state membre care administrează în România O.P.C.V.M. autorizate de C.N.V.M. au obligaţia să respecte prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia referitoare la constituirea şi funcţionarea O.P.C.V.M., şi anume norme aplicabile:a) constituirii şi autorizării O.P.C.V.M.-urilor;b) emisiunii şi răscumpărării titlurilor de participare;c) politicilor şi limitelor de investiţii, inclusiv calculului expunerii totale şi al efectului de levier;d) restricţiilor privind creditele, împrumuturile şi vânzările descoperite;e) evaluării activelor şi contabilităţii O.P.C.V.M.-urilor;f) calculării preţului de emisiune sau a preţului de răscumpărare şi erorilor de calcul al valorii nete a activelor şi compensării conexe a investitorilor;g) distribuirii sau reînvestirii veniturilor;h) cerinţelor de informare şi de raportare ale O.P.C.V.M.-urilor, inclusiv în ceea ce priveşte prospectul, informaţiile-cheie destinate investitorilor şi rapoartele periodice;i) măsurilor luate pentru distribuire;j) relaţiei cu deţinătorii de titluri de participare;k) fuziunii şi restructurării O.P.C.V.M.-urilor;l) lichidării şi dizolvării O.P.C.V.M.-urilor;m) conţinutului registrului deţinătorilor de titluri de participare, dacă este cazul;n) tarifelor de autorizare şi supraveghere referitoare la O.P.C.V.M.-uri; şio) exercitării drepturilor de vot ale deţinătorilor de titluri de participare şi a altor drepturi ale deţinătorilor de titluri de participare referitoare la lit. a)-m).(2) S.A.I. prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte obligaţiile menţionate în regulile fondurilor sau în actele constitutive ale societăţilor de investiţii, precum şi obligaţiile cuprinse în prospect, care trebuie să fie conforme cu reglementările aplicabile menţionate la alin. (1).(3) C.N.V.M. va monitoriza respectarea obligaţiilor menţionate la alin. (1) şi (2).(4) Fără a fi supusă unor cerinţe suplimentare celor prevăzute expres în prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul administrării unui O.P.C.V.M. în România, S.A.I. îşi asumă responsabilitatea şi hotărăşte cu privire la adoptarea şi punerea în aplicare a deciziilor privind structura şi organizarea necesară a societăţii, astfel încât aceasta să poată respecta normele referitoare la constituirea şi funcţionarea O.P.C.V.M.-urilor, precum şi obligaţiile prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societăţii de investiţii şi obligaţiile prevăzute în prospect.  +  Articolul 168(1) S.A.I. autorizat în alt stat membru care intenţionează să administreze un O.P.C.V.M. autorizat în România va prezenta C.N.V.M. o cerere în acest sens însoţită şi de următoarele documente:a) contractul scris încheiat cu depozitarul, prevăzut la art. 52 alin. (1);. (la 28-04-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 168 , Subsectiunea 1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul I a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) b) informaţiile referitoare la modalităţile de delegare cu privire la funcţiile legate de administrarea portofoliului colectiv, menţionate la art. 6 lit. a) şi b).(2) În cazul în care S.A.I. administrează deja în România alte O.P.C.V.M.-uri de acelaşi tip, se va face referire la documentele furnizate anterior.(3) C.N.V.M. poate solicita autorităţii competente a statului membru de origine al S.A.I. clarificări şi informaţii referitoare la documentaţia menţionată la alin. (1) şi, pe baza atestatului menţionat la art. 162 lit. e) şi art. 166 alin. (2), clarificări şi informaţii pentru a verifica dacă tipul de O.P.C.V.M. pentru care se solicită autorizarea intră în sfera de aplicare a autorizaţiei S.A.I.(4)