HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 7 octombrie 2009privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 30 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 alin. (6), (6^1) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Apărarea sănătăţii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, constituie o problemă de stat şi o îndatorire pentru toţi locuitorii ţării.(2) Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare şi a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) animal - mamifere, păsări domestice şi sălbatice, peşti, albine, viermi de mătase, batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee şi tunicate;b) tăiere/sacrificare - orice procedură care cauzează moartea unui animal prin sângerare;c) ucidere - orice procedură care cauzează moartea unui animal;d) animale altfel afectate - animale suspicionate de boală sau animale a căror bunăstare este grav afectată din cauza restricţiilor de mişcare, în condiţiile aplicării măsurilor impuse în cadrul planului de combatere a bolii, care sunt supuse confiscării în vederea sacrificării sau oricărui proces de distrugere conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;e) pagube colaterale - materialul germinativ de origine animală, orice produs de origine animală care provine de la animale suspicionate de boală, bolnave sau care se află într-o zonă în care se înregistrează suspiciune de boală ori îmbolnăvire sau orice produs de origine nonanimală care constituie un factor de difuzare a bolii şi care este confiscat în vederea distrugerii;f) confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restricţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care la controlul specific sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sunt declarate factor de difuzare a bolii;g) distrugere - neutralizarea cadavrelor, a deşeurilor de origine animală şi nonanimală, precum şi a produselor neconforme, prin procedee prevăzute de legislaţia în vigoare;h) suspiciune de boală - apariţia oricărui semn clinic care sugerează o anumită boală la o specie susceptibilă, care, împreună cu un grup de date epidemiologice, permite previzionarea unei boli;i) boală confirmată - boala pentru care a fost izolat şi/sau identificat agentul etiologic sau anticorpi specifici, după caz, prin diagnostic de laborator şi pentru a cărei confirmare a fost emis un buletin de analiză de laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, autorizat şi acreditat, sau de laboratorul naţional de referinţă pentru boala în cauză;j) valoarea de piaţă - preţul pe care proprietarul l-ar fi putut obţine în mod normal pentru animal imediat înainte de contaminarea sau de sacrificarea sa, ţinând seama de aptitudinea, calitatea şi vârsta acestuia, conform prevederilor art. 2 lit. b) coroborate cu art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanţarea comunitară a intervenţiilor de urgenţă şi a combaterii anumitor boli ale animalelor menţionate în Decizia nr. 90/424/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 3(1) În cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, inclusiv pentru cazurile de suspiciune a bolii, care implică tăierea sau uciderea acestora, se acordă despăgubiri, cu excepţia sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate.(2) Diferenţa dintre sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1) până la valoarea preţului de piaţă se asigură din fondurile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 4(1) Beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, în cazul în care animalele sunt deţinute cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, dacă au suferit pagube la suspicionarea sau confirmarea bolii prin aplicarea măsurilor de control specifice ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 1.(2) Beneficiază de despăgubiri persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, dacă animalele suspicionate de boală au fost predate către unităţile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestor programe, în vederea sacrificării în scop de diagnostic.(3) Beneficiază de despăgubiri proprietarii de animale din exploataţiile în care se aplică măsurile de control al bolilor, inclusiv din exploataţiile aflate în zona de protecţie a focarului, precum şi alte persoane fizice şi juridice care au suferit pagube colaterale prin aplicarea măsurilor de eradicare şi combatere a bolilor.(4) Despăgubirile prevăzute la alin. (1)-(3) nu vor fi acordate persoanelor fizice sau juridice sancţionate contravenţional în baza art. 9.(5) Despăgubirile se acordă în baza evaluărilor făcute de comisia de evaluare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi a documentaţiei prevăzute la art. 11.(6) În cazul lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile, despăgubirile se acordă indiferent dacă animalele sunt asigurate sau nu.  +  Articolul 5(1) Lista bolilor pentru care se acordă despăgubiri, prevăzută în anexa nr. 1, se actualizează, ori de câte ori este necesar, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.(2) Despăgubirile se acordă pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate pentru bolile prevăzute în anexa nr. 1, conform Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, în funcţie de specificul fiecărei boli sau fiecărui caz de boală şi de etapa în care autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a dispus tăierea, uciderea sau sacrificarea animalului.  +  Articolul 6(1) Plata despăgubirilor se face conform art. 26 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boală, ca măsură pentru eradicarea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor, pentru bolile cuprinse în anexa nr. 1, cu excepţia salmonelozelor (salmonelă zoonotică) în efectivele de reproducţie, ouătoare şi de carne din specia Gallus gallus şi a encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST), encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) şi scrapiei.(2) Plata despăgubirilor se face conform art. 26 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.23 "Transferuri de la bugetul de stat către instituţii finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiectele finanţate din FEN postaderare", la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boală, ca măsură pentru eradicarea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor, pentru salmonelozele (salmonelă zoonotică) în efectivele de reproducţie, ouătoare şi de carne din specia Gallus gallus şi encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST), encefalopatia spongiformă bovină (ESB) şi scrapia.(3) Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, începând de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, aprobată prin Legea nr. 257/2009.(4) Dosarele pentru acordarea despăgubirilor în condiţiile alin. (3), care au fost depuse la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi la unităţile subordonate acestuia începând cu data de 24 martie 2009, se preiau pe bază de proces-verbal de predare-primire de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(5) Dosarele pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, care au fost depuse la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi la unităţile subordonate acestuia anterior datei de 24 martie 2009 şi nesoluţionate, se soluţionează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de unităţile subordonate acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii acestora.  +  Articolul 7(1) Suma pentru pierderea suferită de proprietar prin tăierea, uciderea sau afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, se stabileşte de o comisie de evaluare, constituită din:a) reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;b) reprezentantul teritorial al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii în stabilirea valorii genetice a animalelor - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;c) reprezentantul Unităţii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, desemnat de prefect;d) reprezentantul Unităţii locale de sprijin, respectiv primarul localităţii sau reprezentantul desemnat de către acesta.(2) Convocarea comisiei prevăzute la alin. (1) se face de către prefect la solicitarea scrisă a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(3) La propunerea reprezentantului direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisia prevăzută la alin. (1) analizează şi aprobă valoarea de înlocuire a animalului în funcţie de valoarea genetică, zootehnică, de sex, vârstă, greutate, starea fiziologică, categoria de producţie, la preţul pieţei la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, şi de valoarea unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii pentru animalele sau produsele în cauză conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei, cu amendamentele ulterioare.(4) Membrii comisiei de evaluare răspund solidar de stabilirea corectă a valorii de înlocuire a animalului şi de respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8Nu beneficiază de despăgubirile prevăzute în prezenta hotărâre persoanele fizice şi juridice proprietare de animale în următoarele situaţii:a) dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau notă telefonică;b) nu asigură şi nu respectă normele de igienă şi biosecuritate în exploataţiile aprobate sanitar-veterinar;c) au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României şi a fost constatată prin testele de laborator;d) au introdus animale noi fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege;e) au introdus animale provenite dintr-o altă exploataţie sau zonă aflată în derularea programului de combatere a unei boli;f) se constată de autorităţile competente că au încălcat legislaţia în vigoare.  +  Articolul 9(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoana fizică sau juridică proprietară de animale:a) neanunţarea, în termen de 48 de ore, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau a reprezentantului oficial al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, despre apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale;b) neizolarea animalelor bolnave sau suspecte de boală, nepăstrarea cadavrelor animalelor moarte ori tăiate şi consumul sau înstrăinarea cărnii şi produselor provenite de la aceste animale până la sosirea medicului veterinar de liberă practică împuternicit şi/sau oficial;c) nerespectarea restricţiilor de circulaţie a animalelor, impuse de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;d) neasigurarea şi nerespectarea normelor de biosecuritate în exploataţiile de animale autorizate sanitar-veterinar.(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi de către poliţişti.  +  Articolul 10Dispoziţiile art. 9 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Documentaţia întocmită, conform reglementărilor în vigoare, de persoana fizică sau juridică proprietară de animale, verificată de comisia de evaluare prevăzută la art. 7 alin. (1), se depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se avizează de către medicul oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale şi se aprobă de directorul coordonator, directorul coordonator adjunct sanitar-veterinar şi directorul coordonator adjunct economic ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12Normele metodologice privind finanţarea cheltuielilor pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2004 privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 10 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Marian Zlotea
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,
  Nicolae Giugea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 7 octombrie 2009.Nr. 1.214.  +  Anexa 1LISTAcuprinzând bolile pentru care se acordă despăgubiri1. Tuberculoza bovină2. Febra aftoasă3. Leucoza enzootică bovină4. Turbarea*)5. Paratuberculoza**)6. Bruceloza bovină7. Encefalopatiile spongiforme transmisibile ale rumegătoarelor; encefalopatia spongiformă a bovinelor, scrapia8. Pesta porcină clasică9. Anemia infecţioasă ecvină10. Boala Aujeszky***)11. Salmoneloze aviare zoonotice****)12. Loca americană şi bolile virotice ale albinelor13. Varooza albinelor14. Pesta porcină africană15. Pesta bovină16. Pesta ecvină17. Pesta rumegătoarelor mici18. Pesta aviară (influenţa aviară)19. Stomatita veziculoasă20. Pleuropneumonia contagioasă a bovinelor21. Boala veziculoasă a porcului22. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor23. Variola ovină şi caprină24. Bluetongue*****)25. Febra Văii de Rift26. Furunculoza salmonidelor27. Iersinioza salmonidelor28. Septicemia hemoragică virală a salmonidelor29. Necroza hematopoietică infecţioasă30. Trichineloza******) Notă
  *) În caz de confirmare a unui focar de rabie se acordă despăgubiri pentru animale de interes economic ucise şi animalele receptive la rabie din grădinile zoologice autorizate sanitar-veterinar, altele decât carnasierele sălbatice.
  **) Cu excepţia animalelor din comerţ intracomunitar/import din ţări terţe cu reacţii pozitive la testele efectuate pe perioada de aşteptare sau carantină.
  ***) Doar specia porcină.
  ****) În cazul efectivelor de păsări de reproducţie specia Gallus gallus salmonelozele produse de serotipurile Salmonella Enteritis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar şi Salmonella Vircow. (la 29-03-2017, Nota de subsol ****) din Anexa 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 29 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )
  *****) Bluetongue - denumită "boala limbii albastre" şi febra catarală ovină.
  ******) În cazul sacrificărilor pentru consum familial.
  ----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 62 din 18 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2NORMA 07/10/2009