ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 *** Republicatăpentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 iunie 1999  Notă
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 10 mai 1999, dându-se textelor o noua numerotare.
  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11 din 25 iunie 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 29 iunie 1998.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1
  (1) Se reinstituie Ordinul naţional Steaua României, cel mai înalt ordin românesc, pentru a recompensa serviciile excepţionale, civile şi militare, aduse statului şi poporului român.
  (2) Unităţilor militare le poate fi conferit Ordinul naţional Steaua României pentru fapte deosebite săvârşite în timp de pace sau pentru acte de eroism în timp de război.
  (3) Ordinul naţional Steaua României poate fi conferit şi cetăţenilor străini pentru contribuţia lor deosebită la dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi de prietenie cu România sau pentru fapte şi servicii excepţionale aduse statului şi poporului român.
   +  Articolul 2
  (1) Ordinul naţional Steaua României poate avea maximum 3.650 de membri, grupati în 6 grade, cu însemne diferite pentru civili, militari şi de război. În ordine crescatoare, cele 6 grade sunt:a) Cavaler;b) Ofiţer;c) Comandor;d) Mare ofiţer;e) Mare cruce;f) Colan.
  (2) Ordinul naţional Steaua României cu însemne de război nu intră în limita legală de conferire.
   +  Articolul 3Cetăţenilor străini, decorati cu Ordinul naţional Steaua României, nu li se aplică prevederile art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4Preşedintele României este capul Ordinului naţional Steaua României. În aceasta calitate, Preşedintelui României i se atribuie, pe perioada mandatului, Colanul Ordinului naţional Steaua României, comanda specială, pe care îl poarta la ocazii festive, precum şi la ceremoniile de inmanare a ordinului.  +  Articolul 5
  (1) Ordinul naţional Steaua României se conferă prin decret de către Preşedintele României.
  (2) Propunerile de decorare se fac de către:a) preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor sau primul-ministru, pentru Preşedintele României;b) Preşedintele României, senatori sau deputaţi, pentru preşedinţii Camerelor Parlamentului şi pentru primul-ministru;c) preşedintele Senatului sau preşedintele Camerei Deputaţilor, pentru senatori şi deputaţi, precum şi pentru conducătorii autorităţilor aflate sub control parlamentar sau ai instituţiilor neguvernamentale;d) primul-ministru, pentru membrii Guvernului;e) miniştrii şi conducătorii autorităţilor, instituţiilor şi ai organismelor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate;f) Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, primul-ministru sau ministrul afacerilor externe, pentru cetăţenii străini.
  (3) Preşedintele României poate să confere ordinul din proprie iniţiativă, în proporţie de maximum 1% din numărul total stabilit pentru fiecare grad.
   +  Articolul 6
  (1) Însemnul decoratiei se compune dintr-o cruce repetată, confectionata din argint, emailata albastru, având între brate câte o acvila cu zborul desfăcut, iar în centru, un medalion emailat roşu, inconjurat de o cununa.
  (2) Pe aversul medalionului este aplicată stema României, stantata din metalul gradului, şi o bordura albastra, pe care este scris ÎN FIDE SALUS. Pe revers este înscrisă data 1877, anul instituirii ordinului.
  (3) Însemnul este surmontat de o cununa ovala din ramuri de stejar şi lauri.
  (4) Panglica ordinului este din rips moarat roşu, având spre margini câte doua benzi albastre.
  (5) Ordinul se prezintă sub trei forme cu valoare egala: însemnul propriu-zis, rozeta pentru civili sau bareta pentru militari.
  (6) Ziua Ordinului naţional Steaua României se sarbatoreste la data de 10 mai, data creării ordinului.
   +  Articolul 7Pentru cetăţenii români decorarile se fac, de regula, o dată pe an, cu prilejul Zilei Naţionale a României.
   +  Capitolul II Conferirea Ordinului naţional Steaua României  +  Articolul 8
  (1) Ordinul naţional Steaua României se conferă cetăţenilor români, începând cu gradul de Cavaler, care determina admiterea în ordin.
  (2) Conferirea gradelor superioare se face ca urmare a existenţei unor noi merite ale persoanelor decorate, în conformitate cu prevederile regulamentului de punere în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Propunerile pentru decorare trebuie să fie temeinic motivate, iar esenta acestei motivatii se înscrie în brevetul de conferire a ordinului.
  (4) Cetăţenii străini pot fi decorati cu orice grad, fără îndeplinirea regulilor de acordare prevăzute pentru cetăţenii români.
   +  Capitolul III Brevetul  +  Articolul 9Brevetul reprezintă documentul oficial prin care se atesta conferirea Ordinului naţional Steaua României.  +  Articolul 10Brevetul are imprimat, pe suprafaţa sa, stema tarii şi cuprinde date privind denumirea ordinului, gradul acestuia, numărul şi data decretului de conferire, precum şi numele şi prenumele posesorului, cu iniţială tatălui, şi meritele pentru care se acordă decoratia. Pentru militari şi unităţi militare se va trece şi denumirea unităţii militare.  +  Articolul 11
  (1) Brevetele sunt validate sub semnatura autografa a Preşedintelui României, precum şi prin sigiliu şi sunt contrasemnate de cancelarul ordinelor.
  (2) În cazul în care ordinul se conferă Preşedintelui României, potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), brevetul este validat sub semnatura preşedintelui Senatului şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi prin sigiliu şi este contrasemnat de cancelarul ordinelor.
  (3) Pentru Colanul Ordinului naţional Steaua României, care i se atribuie Preşedintelui României în calitate de cap al acestui ordin, nu se eliberează brevet.
   +  Articolul 12Brevetul poarta numărul de ordine în cadrul ierarhiei gradului ordinului şi numărul de înregistrare din evidenta Cancelariei ordinelor.
   +  Capitolul IV Drepturile persoanelor decorate  +  Articolul 13Persoanele decorate cu Ordinul naţional Steaua României, al căror brevet a fost semnat autograf de Preşedintele României, au dreptul să fie primite în audienta, pentru a multumi personal, în situaţia în care decoratia respectiva nu a fost înmânată direct de către acesta.  +  Articolul 14
  (1) Cavalerii Ordinului naţional Steaua României beneficiază de onorurile militare acordate ofiţerilor Armatei Române.
  (2) Echivalarea gradelor ordinului cu cele ale ofiţerilor se precizează prin regulament, în conformitate cu grila prevăzută în legea privind sistemul naţional de decoraţii al României.
   +  Articolul 15
  (1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul naţional Steaua României vor fi invitate sa participe la manifestările publice prilejuite de Ziua Naţionala a României sau la diverse alte aniversari şi comemorari, asigurându-li-se de către organizatori locuri de onoare.
  (2) Prefecturile şi primăriile vor avea în vedere invitarea persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competenţa, la diverse manifestări comemorative, culturale, ştiinţifice sau sportive, pe care le organizează cu diferite ocazii.
   +  Articolul 16
  (1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul naţional Steaua României, gradul de Mare ofiţer, de Mare cruce sau de Colan, sunt invitate, prin grija Cancelariei ordinelor, la receptiile oferite de Preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale a României şi a Anului Nou.
  (2) De asemenea, persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi invitate sa participe, prin grija Cancelariei ordinelor, şi la alte recepţii sau manifestări, organizate de Presedintie şi de Parlament.
   +  Capitolul V Retragerea Ordinului naţional Steaua României  +  Articolul 17Calitatea de membru al Ordinului naţional Steaua României se poate pierde în următoarele situaţii:a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;b) pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, altele decât cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.  +  Articolul 18Pentru judecarea faptelor incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, se constituie un consiliu de onoare format din 7 membri.  +  Articolul 19Retragerea ordinelor se face de către Preşedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, în baza hotărârii Consiliului de onoare.  +  Articolul 20Ordinele conferite pentru faptele săvârşite în serviciul apărării naţionale, pe timp de război, nu se retrag decât în cazul unei condamnări pentru trădare în timp de război.  +  Articolul 21Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sa restituie brevetul şi însemnul.  +  Articolul 22
  (1) Ordinele conferite cetăţenilor străini pot fi retrase în cazul săvârşirii unor fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului.
  (2) Retragerea ordinului se face de către Preşedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza sesizării Ministerului Afacerilor Externe.
   +  Articolul 23Radierea din evidenţă a unei persoane decorate se face numai după ce Preşedintele României a semnat decretul de retragere a ordinului.   +  Articolul 24Pierderea sau distrugerea însemnelor sau a brevetelor se publică de către deţinător în Monitorul Oficial al României.
  (2) Eliberarea unui duplicat al documentului de atestare ori, după caz, a unui nou însemn se face la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza solicitării titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1).
   +  Articolul 25
  (1) Administrarea decoratiilor este încredinţată Cancelariei ordinelor, care funcţionează ca un compartiment în cadrul Presedentiei României.
  (2) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei ordinelor, potrivit legii.
   +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 26
  (1) La reinstituirea Ordinului naţional Steaua României se poate conferi orice clasa a ordinului, cu excepţia gradului de Colan, în limita a maximum 15% din numărul prevăzut pentru fiecare grad, din care Preşedintele României poate să confere, din proprie iniţiativă, 1% din totalul decoratiilor.
  (2) Până la instituirea prin lege a sistemului naţional de decoraţii Preşedintele României poate conferi Ordinul naţional Steaua României unui număr de maximum 10 cetăţeni români.
   +  Articolul 27Din împuternicirea Preşedintelui României, înmânarea ordinelor poate fi facuta de primul-ministru, de miniştri, de comandanti de mari unităţi militare şi de şefii misiunilor diplomatice ale României în străinătate.  +  Articolul 28Brevetele şi însemnele ordinelor devin, după decesul titularului, proprietatea moştenitorilor legali, dar fără dreptul de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin ele.  +  Articolul 29În cazul conferirii unui ordin post-mortem, brevetul şi însemnul acestuia se predau moştenitorilor legali.  +  Articolul 30Cetăţenii români decorati cu însemnele civile sau militare de pace ale Ordinului naţional Steaua României până la data abrogării sale în anul 1948 sunt consideraţi de drept cavaleri ai Ordinului naţional Steaua României, conferindu-li-se, automat, un grad în plus faţă de cel avut.  +  Articolul 31Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu reglementările legale privind sistemul naţional de decoraţii al României.
   +  AnexăREGULAMENTUL din 25 iunie 1998