ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011  Având în vedere:- Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. RL 1881 din 19 octombrie 2011;- prevederile art. 11 alin. (2) din cap. II la anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupării funcţiilor prevăzute în anexă, se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, unităţilor şi structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţilor de asistenţă medico-sociale.(2) Pentru unităţile de asistenţă medico-sociale condiţia de vechime în sectorul sanitar se înlocuieşte cu vechimea în reţeaua unităţilor de asistenţă medico-sociale.  +  Articolul 4(1) Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen.(2) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual se face prin examen sau potrivit reglementărilor specifice unor domenii de activitate.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 2010  +  Articolul 6Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică, unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum şi unităţile şi structurile sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  Bucureşti, 20 octombrie 2011.Nr. 1.470.  +  AnexăCRITERIIprivind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şitrepte profesionale pentru personalul contractual dinunităţile sanitare publice din sectorul sanitar     I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare  + 
    Nr. crt.Funcţia  (gradul sau treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în muncă sau în specialitate
    0123
    A. Funcţii de specialitate medico-sanitare
    1.Medic/Medic dentist; primar- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/ diplomă sau diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist  - examen de medic primar  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca medic specialist
    2.Medic/Medic dentist; specialist- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/ diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist  - examen de medic specialist  - concurs pentru ocuparea postului*)- stagiu de rezidenţiat terminat
    3.Medic/Medic dentist; rezident anul II-VII- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist  - promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare- un an vechime ca medic rezident
    4.Medic/Medic dentist; rezident anul I- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist  - concurs de medic rezident  
    5.Medic/Medic dentist- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de medic stomatolog promoţie anterioară anului 2005  - diplomă de licenţă de medic dentist promoţie 2005 şi ulterioare  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime ca medic/medic dentist stagiar
    6.Medic/Medic dentist stagiar**)- diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină, diplomă de medic stomatolog promoţie anterioară anului 2005  
    7.Medic cu competenţe limitate- diplomă de licenţă în medicină promoţia anului 2005 şi ulterioare al cărui titular nu a fost confirmat medic rezident  - concurs pentru ocuparea postului  
    8.Farmacist primar- diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie  - examen de farmacist primar  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca farmacist specialist
    9.Farmacist specialist- diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie  - examen de farmacist specialist  - concurs pentru ocuparea postului*)- stagiu de rezidenţiat terminat
    10.Farmacist rezident anul II-III- diplomă de licenţiat în farmacie/diplomă de licenţă de farmacist  - promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare- un an vechime ca farmacist rezident
    11.Farmacist rezident anul I- diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie  - concurs de farmacist rezident  
    12.Farmacist- diplomă de licenţiat în farmacie promoţie anterioară anului 2005  - diplomă de licenţiat în farmacie/diplomă de licenţă de farmacist promoţia anului 2005 şi ulterioare  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime ca farmacist stagiar
    13.Farmacist stagiar- diplomă de licenţiat în farmacie promoţie anterioară anului 2005  
    14.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist
    15.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad specialist  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
    16.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
    17.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    18.Dentist principal- diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate  - examen de dentist principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca dentist
    19.Dentist- diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime ca dentist
    20.Dentist debutant- diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    B. Funcţii de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare  
    21.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
    22.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad specialist  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
    23.Biolog, biochimist, chimist, fizician- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    24.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    25.Expert în fizică medicală- diplomă de licenţă în fizică sau echivalent  - grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat)  - curs de radioprotecţie postuniversitar  - permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)  - concurs pentru ocuparea postului-3 ani vechime ca fizician medical
    26.Fizician medical- diplomă de licenţă în fizică sau echivalent  - permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime ca fizician medical debutant
    27.Fizician medical debutant- diplomă de licenţă în fizică sau echivalent  - concurs pentru ocuparea postului  
    28.Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; principal- diplomă de licenţă în specialitate  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
    29.Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    30.Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    31.Psiholog principal- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
    32.Psiholog specialist- diplomă de licenţă în specialitate  - examen de grad specialist  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
    33.Psiholog practicant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime ca psiholog stagiar
    34.Psiholog stagiar- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    35.Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate  - examen pentru obţinerea gradului de principal  - concurs pentru ocuparea postului- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
    36.Profesor CFM, biolog, chimist asistent social- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar
    37.Profesor CFM, biolog, chimist; asistent social- diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului
  *) Cu excepţia medicilor şi farmaciştilor care urmează rezidenţiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.**) Funcţia de medic stagiar se utilizează şi pentru medicii din promoţia 2005 şi ulterioare care nu au fost confirmaţi medici rezidenţi şi care beneficiază de competenţe limitate.
  NOTE:1. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 şi 11 se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.2. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 21 şi 22, cu excepţia fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.3. Gradele profesionale de specialist şi principal obţinute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 14, 15, 28, 31, 32 şi 35, inclusiv fizicienii de la poziţiile 21 şi 22, se confirmă prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică.
  II. Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie  +  *Font 7*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.            Funcţiacrt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minimă în muncă            profesională)             Studii şi criterii la angajare şi promovare                    sau în specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0               1                                       2                                                  3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38. Asistent medical, moaşă;         - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime ca asistent    principal                        - examen pentru obţinerea gradului de principal           medical                                     - concurs pentru ocuparea postului39. Asistent medical, moaşă          - diplomă de licenţă în specialitate                      - 6 luni vechime ca asistent                                     - concurs pentru ocuparea postului                        medical40. Asistent medical, moaşă;         - diplomă de licenţă în specialitate    debutant                         - concurs pentru ocuparea postului41. Asistent medical principal (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 5 ani vechime ca asistent                                     3 ani în specialitate                                     medical                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului42. Asistent medical (SSD)           - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 6 luni vechime ca asistent                                     3 ani în specialitate                                     medical                                     - concurs pentru ocuparea postului43. Asistent medical debutant (SSD)  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de                                     3 ani în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului44. Asistent medical, asistent       - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  - 5 ani vechime ca asistent    farmacie, asistent social;       sau                                                       medical    principal (PL)                   - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform                                     Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea                                     studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile                                     1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale                                     sanitare                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului45. Asistent medical, asistent       - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  - 6 luni vechime în specialitate    farmacie, asistent social; (PL)  sau                                     - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform                                     Hotărârii Guvernului nr. 797/1997                                     - concurs pentru ocuparea postului46. Asistent medical, asistent       - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă    farmacie, asistent social;       sau    debutant (PL)                    - diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform                                     Hotărârii Guvernului nr. 797/1997                                     - concurs pentru ocuparea postului47. Asistent medical, asistent       - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de    - 5 ani vechime ca asistent    farmacie, asistent social;       5 ani sau echivalare de studii                            medical    principal (M)                    - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului48. Asistent medical, asistent       - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de    - 6 luni vechime în specialitate    farmacie, asistent social; (M)   5 ani sau echivalare de studii                                     - concurs pentru ocuparea postului49. Asistent medical, asistent       - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de    farmacie, asistent social;       5 ani sau echivalare de studii    debutant (M)                     - concurs pentru ocuparea postului50. Educator-puericultor principal   - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de     - 5 ani vechime ca educator    (PL)                             specialitate                                              puericultor                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului51. Educator-puericultor (PL)        - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de     - 6 luni vechime în specialitate                                     specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului52. Educator-puericultor; debutant   - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de    (PL)                             specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului53. Educator-puericultor principal   - diplomă de absolvire a liceului de specialitate         - 5 ani vechime ca educator    (M)                              - examen pentru obţinerea gradului de principal           puericultor                                     - concurs pentru ocuparea postului54. Educator-puericultor (M)         - diplomă de absolvire a liceului de specialitate         - 6 luni vechime în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului55. Educator-puericultor; debutant   - diplomă de absolvire a liceului de specialitate    (M)                              - concurs pentru ocuparea postului56. Tehnician dentar, tehnician      - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă  - 5 ani vechime în specialitate    sanitar (utilaje medicale,       sau    optician, protezare ortopedică,  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform    protezare auditivă);             Hotărârii Guvernului nr. 797/1997    principal (PL)                   - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului57. Tehnician dentar, tehnician      - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  - 6 luni vechime în specialitate    sanitar (utilaje medicale,       sau    optician, protezare ortopedică,  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform    protezare auditivă); (PL)        Hotărârii Guvernului nr. 797/1997                                     - concurs pentru ocuparea postului58. Tehnician dentar, tehnician      - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă    sanitar (utilaje medicale,       sau    optician, protezare ortopedică,  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform    protezare auditivă);             Hotărârii Guvernului nr. 797/1997    debutant (PL)                    - concurs pentru ocuparea postului59. Tehnician dentar principal (M)   - diplomă de liceu sanitar în profil                      - 5 ani vechime ca tehnician                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal           dentar                                     - concurs pentru ocuparea postului60. Tehnician dentar (M)             - diplomă de liceu sanitar în profil                      - 6 luni vechime ca tehnician                                     - concurs pentru ocuparea postului                        dentar61. Tehnician dentar debutant (M)    - diplomă de liceu sanitar în profil                                     - concurs pentru ocuparea postului62. Tehnician sanitar (utilaje       - diplomă de studii medii în specialitate                 - 5 ani vechime în specialitate    medicale, optician, protezare    - examen pentru obţinerea gradului de principal           ca tehnician în sectorul sanitar    ortopedică, protezare auditivă); - concurs pentru ocuparea postului    principal (M)63. Tehnician sanitar (utilaje       - diplomă de studii medii în specialitate                 - 6 luni vechime în specialitate    medicale, optician, protezare    - concurs pentru ocuparea postului                        ca tehnician în sectorul sanitar    ortopedică, protezare auditivă)    (M)64. Tehnician sanitar (utilaje       - diplomă de studii medii în specialitate    medicale, optician, protezare    - concurs pentru ocuparea postului    ortopedică, protezare auditivă);    debutant (M)65. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil  - 5 ani vechime în specialitate    laborant, moaşă, maseur;         - examen pentru obţinerea gradului de principal    principal (M)                    - concurs pentru ocuparea postului66. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil  - 6 luni vechime în specialitate    laborant, moaşă, maseur; (M)     - concurs pentru ocuparea postului67. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil    laborant, moaşă, maseur;         - concurs pentru ocuparea postului    debutant (M)68. Statistician medical,            - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă     - 4 ani vechime în specialitate    registrator medical,             de studii medii    instructor de educaţie,          - examen pentru obţinerea gradului de principal    instructor de ergoterapie,       - concurs pentru ocuparea postului    instructor CFM; principal (M)69. Statistician medical,            - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă     - 6 luni vechime în activitate    registrator medical,             de studii medii    instructor de educaţie,          - concurs pentru ocuparea postului    instructor de ergoterapie,    instructor CFM; (M)70. Statistician medical,            - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă    registrator medical,             de studii medii    instructor de educaţie,          - concurs pentru ocuparea postului    instructor de ergoterapie,    instructor CFM; debutant (M)71. Asistent social, educator-       - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate           - 5 ani vechime în specialitate    puericultor; principal           - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului72. Asistent social, educator-       - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate           - 6 luni vechime în specialitate    puericultor                      - concurs pentru ocuparea postului73. Asistent social, educator-       - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate    puericultor; debutant            - concurs pentru ocuparea postului73^1. Autopsier principal (7)        - diplomă de bacalaureat sau diplomă                      - 4 ani vechime în                                     de absolvire a liceului                                   sectorul sanitar la                                     - examen pentru obținerea gradului                        prosectură                                     de principal                                     - certificat de autopsier                                     - concurs pentru ocuparea postului73^2. Autopsier (7)                  - diplomă de bacalaureat sau diplomă                      - 6 luni vechime în                                     de absolvire a liceului                                   sectorul sanitar la                                     - concurs pentru ocuparea postului                        prosectură73^3. Autopsier debutant (7)         - diplomă de bacalaureat sau diplomă                                     de absolvire a liceului                                     - concurs pentru ocuparea postului74. Gipsar principal                 - școală generală                                         - 4 ani vechime în                                     - examen pentru obținerea gradului                        sectorul sanitar la sala                                     de principal                                              de gipsare                                     - curs de instruire de 3 luni                                     - concurs pentru ocuparea postului75. Gipsar                           - școală generală                                         - 6 luni vechime în                                     - concurs pentru ocuparea postului                        sectorul sanitar la sala                                                                                               de gipsare76. Gipsar debutant                  - școală generală                                     - concurs pentru ocuparea postului77. Operator registrator de urgenţă  - diplomă de studii medii                                 - 4 ani vechime în specialitate,    principal                        - curs organizat conform ordinului ministrului sănătăţii    din care cel puţin un an în                                     privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul        cadrul serviciilor de ambulanţă                                     Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual                                     Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în                                     alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin                                     ordin al ministrului sănătăţii                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului78. Operator registrator de urgenţă  - diplomă de studii medii şi certificat de                - 6 luni vechime în specialitate                                     radiotelefonist sau telefonist                                     - concurs pentru ocuparea postului79. Operator registrator de urgenţă  - diplomă de studii medii şi certificat de    debutant                         radiotelefonist sau telefonist                                     - concurs pentru ocuparea postului (la 16-03-2017, Tabelul din Capitolul II a fost modificat de Punctele 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 ) NOTE:1. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 38-40 se aplică şi următoarelor funcţii: tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.2. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 41-43 se aplică şi următoarelor funcţii: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.3. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 35-37 se aplică şi următoarelor funcţii: educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecvenţă.4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale şi medii în funcţiile de la poziţiile 44-76, echivalările şi confirmările în funcţii şi specialităţi aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare îşi menţin valabilitatea.5. Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).6. Reglementările de la pct. 5 se aplică şi funcţiilor nominalizate la pct. 1 şi 2.7. Actele de studii pe baza cărora persoanele care au ocupat funcţiile de la poziţiile 73^1-73^3, cu respectarea prevederilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective. (la 16-03-2017, Punctul 7 din Note a fost introdus de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 )     III. Personal auxiliar sanitar  +  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.            Funcţiacrt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minimă în muncă            profesională)             Studii şi criterii la angajare şi promovare                    sau în specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0               1                                       2                                                  3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────80. Infirmieră, agent DDD            - şcoală generală                                         - 6 luni vechime în activitate                                     - curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor                                     Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali                                     din România                                     sau                                     - curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de                                     Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu                                     aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală                                     resurse umane şi certificare                                     - concurs pentru ocuparea postului81. Infirmieră, agent DDD; debutant  - şcoală generală                                     - concurs pentru ocuparea postului82. Brancardier, băiaş, nămolar,     - şcoală generală    spălătoreasă, îngrijitoare       - concurs pentru ocuparea postului83. Ambulanțier                      - diplomă de bacalaureat (2)                              - 3 ani vechime ca șofer                                     sau                                                       autosanitară I                                     - diplomă de absolvire a liceului                                     - permis de conducere pentru șofer                                     profesionist valabil pentru autovehicule                                     din categoriile B și C                                     - diplomă de absolvire a cursului de                                     ambulanțier conform ordinului ministrului                                     sănătății privind înființarea Școlii de                                     Ambulanțieri în cadrul Stației de                                     Salvare a Municipiului București, actual                                     Serviciul de ambulanță București-Ilfov,                                     precum și în alte servicii județene de                                     ambulanță acreditate prin ordin al                                     ministrului sănătății                                     - concurs/examen de promovare                                     sau                                     - diplomă de bacalaureat (2)                              - 3 ani vechime ca                                     sau                                                       motorist, marinar sau                                     - diplomă de absolvire a liceului                         conducător de șalupă                                     - certificat de calificare                                medicală                                     - diplomă de absolvire a cursului de                                     ambulanțier conform ordinului ministrului                                     sănătății privind înființarea Școlii de                                     Ambulanțieri în cadrul Stației de                                     Salvare a Municipiului București, actual                                     Serviciul de ambulanță București-Ilfov,                                     precum și în alte servicii județene de                                     ambulanță acreditate prin ordin al                                     ministrului sănătății                                     - concurs/examen de promovare84. Șofer autosanitară I             - diplomă de bacalaureat (2)                              - 6 ani vechime ca șofer                                     sau                                                       (conducător auto)                                     - diplomă de absolvire a liceului                         profesionist sau 3 ani                                     - permis de conducere pentru șofer                        ca șofer autosanitară II                                     profesionist valabil pentru autovehicule                                     din categoriile B și C                                     - concurs pentru ocuparea postului85. Șofer autosanitară II            - diplomă de bacalaureat (2)                              - 3 ani vechime ca șofer                                     sau                                                       (conducător auto)                                     - diplomă de absolvire a liceului                         profesionist                                     - permis de conducere pentru șofer                                     profesionist valabil pentru autovehicule                                     din categoriile B și C                                     - concurs pentru ocuparea postului86. Şofer autosanitară III           - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil                                     pentru autovehicule din categoriile B şi C                                     - concurs pentru ocuparea postului (la 16-03-2017, Tabelul din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 ) NOTE:1. Se aplică nivelele I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelele de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.2. Numai pentru ocuparea funcţiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanţă ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009.3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 83-85, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.4. Nivelul de studii medii (M) pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II din cadrul serviciilor de ambulanţă se utilizează numai pentru promovarea persoanelor încadrate ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare.IV. Personalul din unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologicăCap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010  + 
           
    Nr. crt.Funcţia  (gradul sau treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în specialitate
    0123
    A. Funcţii de execuţie pe grade profesionale    
    1.Cercetător ştiinţific I- diplomă de licenţă în specialitate  - medic primar, farmacist primar (3)  - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal  - expert în fizică medicală sau  - concurs pentru ocuparea postului- 9 ani vechime în activitatea de cercetare şi titlul ştiinţific de doctor  sau  - 9 ani vechime în învăţământul superior şi titlul ştiinţific de doctor  - 15 ani vechime în profilul postului
    2.Cercetător ştiinţific II- diplomă de licenţă în specialitate  - medic primar, farmacist primar (3)  - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal  - expert în fizică medicală  - concurs pentru ocuparea postului- 8 ani vechime în activitatea de cercetare şi titlul ştiinţific de doctor  sau  - 8 ani vechime în învăţământul superior şi titlul ştiinţific de doctor sau  - 12 ani vechime în profilul postului
    3.Cercetător ştiinţific III- diplomă de licenţă în specialitate  - medic specialist sau farmacist specialist (3) - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, expert în fizică medicală, asistent medical etc.  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani vechime în activitatea de cercetare  sau  - 6 ani vechime în învăţământul superior  sau  - 4 ani vechime pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi provin din învăţământul superior ori din domeniul cercetării  sau  - 10 ani vechime în profilul postului  sau  - 8 ani vechime pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi provin din afara învăţământului superior sau al cercetării
    4.Cercetător ştiinţific- diplomă de licenţă în specialitate  - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii, în ultimul an de rezidenţiat  - biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în activitatea de cercetare  sau  - 2 ani vechime în învăţământul superior  sau  - 4 ani vechime în profilul postului
    5.Asistent de cercetare ştiinţifică- diplomă de licenţă în specialitate  - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii  - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în activitate
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar- diplomă de licenţă în specialitate  - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii  - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.  - concurs pentru ocuparea postului  
    B. Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale  
    7.Asistent I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în activitate
    8.Asistent II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în activitate
    9.Asistent stagiar- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului
  NOTE:1. Funcţiile din prezenta anexă se echivalează cu funcţiile prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Lege anr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menţionată.2. Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicală şi farmaceutică se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale.3. Se aplică numai pentru funcţiile din activitatea de cercetare ştiinţifică medicală clinică şi de medicină preventivă.
      V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii,         resurse umane, salarizare şi contencios  + 
    Nr.  crt.Funcţia  (gradul sau treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în specialitate
    0123
    A. Funcţii din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios şi investiţii
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Auditor gradul I- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în specialitate
    2.Auditor gradul II- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în specialitate
    3.Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, gradul I- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, consilier, expert, gradul II- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, consilier, expert; gradul III- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    6.Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, debutant- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului  
    7.Inginer, economist; specialist IA- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    8.Inginer, economist; gradul I- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    9.  10.Inginer, economist; gradul II Inginer, economist; debutant- diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului  - diplomă de licenţă  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    11.Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; I- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    12.Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; II- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    13.Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; III- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    14.Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; debutant- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    15.Consilier juridic gradul IA- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    16.Consilier juridic gradul I- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    17.Consilier juridic gradul II- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    18.Consilier juridic debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului sau- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
      tehnician IA- muncitori categoriile 5-6  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 7 ani vechime în meserie
    20.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului sau- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
      tehnician I- muncitori categoriile 4-5  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 4 ani vechime în meserie
    21.Tehnician, merceolog, contabil, referent; II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului sau- 6 luni vechime în specialitate
      tehnician II- muncitori categoriile 2-3  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în meserie
    22.Tehnician, merceolog, contabil referent; debutant- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    B. Compartimente de informatică
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem; IA- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitatea de informatică
    2.Analist, programator, inginer de sistem; I- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitatea de informatică
    3.Analist, programator, inginer de sistem; II- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitatea de informatică
    4.Analist, programator, inginer de sistem; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    5.Informatician, conductor tehnic; I- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    6.Informatician, conductor tehnic; II- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    7.Informatician, conductor tehnic; III- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    8.Informatician, conductor tehnic; debutant- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
    9.Analist (programator) ajutor IA- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitatea informatică
    10.Analist (programator) ajutor I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitatea informatică
    11.Analist (programator) ajutor II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitatea informatică
    12.Analist (programator) debutant- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    13.Operator, controlor date; I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
    14.Operator, controlor date; II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
    15.Operator, controlor date; III- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    16.Operator, controlor date; debutant- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau  - diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului
  NOTĂ: Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 19-22, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
  VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii şi de deservire  +  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.            Funcţiacrt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minimă în muncă            profesională)             Studii şi criterii la angajare şi promovare                    sau în specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0               1                                       2                                                  3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────a) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale1. Administrator I                   - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal        - 4 ani vechime în activitate                                     de specialitate economic sau tehnic                                     sau                                     - diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic                                     - concurs pentru ocuparea postului2. Administrator II                  - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal        - un an vechime în activitate                                     de specialitate economic sau tehnic                                     sau                                     - diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic                                     - concurs pentru ocuparea postului3. Şef depozit I                     - diplomă de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în activitate4. Şef depozit II                    - diplomă de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului5. Casier, magaziner; funcţionar,    - diplomă de bacalaureat                                  - 6 luni vechime în activitate   arhivar                           sau                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului6. Casier, magaziner; funcţionar,    - diplomă de bacalaureat   arhivar; debutant                 sau                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului7. Stenodactilograf,                 - diplomă de bacalaureat                                  - 3 ani şi 6 luni vechime în   secretar-dactilograf,             - concurs pentru ocuparea postului                          activitate   dactilograf; IA8. Stenodactilograf,                 - diplomă de bacalaureat sau                              - 6 luni vechime în activitate   secretar-dactilograf,             - diplomă de absolvire a şcolii generale   dactilograf I                     - concurs pentru ocuparea postului9. Stenodactilograf,                 - diplomă de bacalaureat sau   secretar-dactilograf,             - diplomă de absolvire a şcolii generale   dactilograf debutant              - concurs pentru ocuparea postului10. Secretar                         - diplomă de bacalaureat sau                              - 6 luni vechime în activitate                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului11. Secretar debutant                - diplomă de bacalaureat sau                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului12. Şef formaţie pază/pompieri       - diplomă de bacalaureat sau                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului13. Portar, paznic, pompier,         - diplomă de absolvire a şcolii generale    îngrijitor, guard, bufetier,     - concurs pentru ocuparea postului    manipulant bunuri, curier14. Maistru I                        - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri       - 3 ani vechime ca maistru                                     - concurs pentru ocuparea postului15. Maistru II                       - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri       - 9 ani vechime în meserie                                     - concurs pentru ocuparea postuluib) Criterii de studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere-reparaţii, laboranţi determinărifizico-chimice, preparatori ser vaccin etc.16. Muncitor calificat I             - concurs pentru ocuparea postului                        - 9 ani vechime în17. Muncitor calificat II            - concurs pentru ocuparea postului                        - 6 ani vechime în18. Muncitor calificat III           - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în19. Muncitor calificat V             - concurs pentru ocuparea postului20. Muncitor necalificat I           - concurs pentru ocuparea postului21. Muncitor necalificat II          - concurs pentru ocuparea postului    - fără sporuric) Personal operativ şi muncitori operativi22. Bucătar, cofetar, ospătar,       - concurs pentru ocuparea postului                        - 6 ani vechime înagent contractări achiziții                                                                    meserielucrător comercial etc. I23. Bucătar, cofetar, ospătar,       - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime înagent contractări achiziții                                                                    meserielucrător comercial etc. II - III24. Bucătar, cofetar, ospătar,       - concurs pentru ocuparea postuluiagent contractări achizițiilucrător comercial etc. IVd) Încadrarea şoferilor pe trepte profesionale în funcţie de capacitatea de transport a autovehiculului25. Şofer I                          - autovehicul şi tractor rutier cu remorcă,               - 3 ani vechime în activitate                                     cu capacitatea de peste 2 t, şi autovehicul de            ca şofer                                     transport de persoane cu peste 8 locuri                                     - concurs pentru ocuparea postului26. Şofer II                         - autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv                                     şi autovehicul de transport de persoane cu până la                                     8 locuri inclusiv                                     - concurs pentru ocuparea postuluie) Muncitori calificaţi - telefonist27. Muncitor calificat II            - centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice  - 6 ani vechime în activitate    (telefonist)                     în funcţie, exclusiv posturile telefonice din derivaţie                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist                                     - concurs pentru ocuparea postului28. Muncitor calificat III           - centrală telefonică cu 50-400 de posturi telefonice     - 3 ani vechime în activitate    (telefonist)                     în funcţie                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist                                     - concurs pentru ocuparea postului29. Muncitor calificat IV            - centrală telefonică cu până la 50 de posturi    (telefonist)                     telefonice în funcţie                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist                                     - concurs pentru ocuparea postului (la 16-03-2017, Tabelul din Capitolul VI a fost modificat de Punctele 5 și 6, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 ) NOTĂ:Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 1-15, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective. Încadrarea pe funcţiile de muncitori de la poziţiile 16-24 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit. Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în Indicatorul Tarifar de Calificare (ITC). Pentru celelalte categorii de muncitori încadraţi potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale. Şoferii trebuie să posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate.VII. Funcţii de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unităţile sanitare publice  + 
           
    Nr.  crt.Funcţia  (gradul sau treapta profesională)Studii şi criterii la angajare şi promovareVechimea minimă în muncă sau în specialitate
    0123
    1. Unităţi de cultură
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul I- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    2.Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul II- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    3.Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul III- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    4.Documentarist, traducător, desenator artistic; debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    5.Bibliotecar gradul IA- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    6.Bibliotecar gradul I- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    7.Bibliotecar gradul II- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    8.Bibliotecar debutant- diplomă de licenţă în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    9.Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul I- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    10.Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul II- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    11.Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul III- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    12.Bibliotecar, bibliotecar-arhivist debutant- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
    13.Bibliotecar treapta I- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
    14.Bibliotecar treapta II- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
    15.Bibliotecar treapta III- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    16.Bibliotecar debutant- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    17.Bibliotecar, treapta IA- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
    18.Bibliotecar, treapta I- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
    19.Bibliotecar, treapta II- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    20.Bibliotecar, debutant- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    21.Fotograf, laborant foto; treapta IA- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
    22.Fotograf, laborant foto; treapta I- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
    23.Fotograf, laborant foto; treapta II- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    24.Fotograf, laborant foto; debutant- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului  
    25.Garderobier- diplomă de bacalaureat sau  - diplomă de absolvire a şcolii generale  - concurs pentru ocuparea postului  
    2. Navigaţie
    1.Căpitan- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului- 2 ani vechime în activitate
    2.Ofiţer punte- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    3.Ofiţer mecanic, ofiţer electrician- diplomă de bacalaureat  - concurs pentru ocuparea postului  
    4.Conducător şalupă- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale  - certificat de capacitate şi certificat de calificare  - concurs pentru ocuparea postului- un an vechime în activitate
    5.Motorist, marinar- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale şi certificat de calificare  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în activitate
    6.Motorist, marinar; debutant- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale şi certificat de calificare  - concurs pentru ocuparea postului  
    3. Sanitar-veterinar
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar- diplomă de medic veterinar  - examen de medic primar veterinar  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    2.Medic veterinar gradul II- diplomă de medic veterinar  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    3.Medic veterinar gradul III- diplomă de medic veterinar  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    4.Medic veterinar debutant- diplomă de medic veterinar  - concurs pentru ocuparea postului  
    5.Asistent veterinar IA (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    6.Asistent veterinar I (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    7.Asistent veterinar II (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    8.Asistent veterinar debutant (SSD)- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate  - concurs pentru ocuparea postului  
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    9.Tehnician; asistent veterinar IA- diplomă de şcoală postliceală în specialitate sau  - diplomă de studii medii de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    10.Tehnician; asistent veterinar I- diplomă de şcoală postliceală de specialitate sau  - diplomă de studii medii de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
    11.Tehnician; asistent veterinar II- diplomă de şcoală postliceală de specialitate sau  - diplomă de studii medii de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului- 6 luni vechime în specialitate
    12.Tehnician, asistent veterinar; debutant- diplomă de şcoală postliceală de specialitate sau  - diplomă de studii medii de specialitate  - concurs pentru ocuparea postului
  VIII. Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere  +  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.              Funcţia                         Criterii de studii                              Vechimea minimă în specialitatecrt.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0               1                                       2                                                3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Unităţile sanitare publice*)1. Director general                  - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului2. Director general adjunct,         - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate   director, director executiv       - concurs pentru ocuparea postului3. Director resurse umane            - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului4. Director adjunct ştiinţific       - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - cercetător ştiinţific gradele I, II sau III                                     - concurs pentru ocuparea postului5. Director adjunct                  - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului6. Medic şef (ambulator de           - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate   specialitate, centru medical,     - medic primar sau specialist   centru de excelenţă, centru de    - concurs pentru ocuparea postului   sănătate multifuncţional, unităţi   fără personalitate juridică)7. Medic (farmacist, biolog,         - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii   biochimist, chimist, psiholog)    şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor   şef secţie, şef laborator şi      metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea   altele similare, şef serviciu     medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi   medicină legală şi anatomie       chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate   patologică                        cu studii superioare din unităţile sanitare publice,                                     cu modificările şi completările ulterioare,                                     sau                                     - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii                                     publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind                                     organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea                                     funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de                                     serviciu din unităţile sanitare publice8. Asistent medical şef pe unitate   - diplomă de licenţă în domeniul medical                  - 5 ani vechime în funcţia de                                     sau                                                       asistent medical                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de                                     scurtă durată în domeniul medical                                     - concurs pentru ocuparea postului9. Asistent medical şef ambulator    - diplomă de licenţă în domeniul medical                  - 3 ani vechime în funcţia de   de specialitate, centru medical,                                                            asistent medical   centru de excelenţă, centru de    sau   sănătate multifuncţional, şef     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 5 ani vechime în funcţia de   secţie, şef laborator etc.        scurtă durată în domeniul medical                         asistent medical                                     sau                                     - diplomă de şcoală sanitară postliceală                                     - sunt asistenţi medicali principali                                     - concurs pentru ocuparea postuluiB. Unităţile de cercetare ştiinţifică medicală10. Şef secţie                       - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - cercetător ştiinţific gradele I, II şi III                                     - concurs pentru ocuparea postului11. Şef laborator                    - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - cercetător ştiinţific gradele I, II şi III                                     - concurs pentru ocuparea postuluiC. Activitatea administrativă din unităţile sanitare12. Director adjunct                 - diplomă de licenţă în profilul economic                 - 3 ani vechime în specialitatea    financiar-contabil               - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite13. Director adjunct economic        - diplomă de licenţă în profilul economic                 - 3 ani vechime în specialitatea                                     - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite14. Contabil-şef                     - diplomă de licenţă în profilul economic                 - 2 ani vechime în specialitatea                                     - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite15. Șef serviciu                     - diplomă de licență în specialitatea serviciului         - 2 ani vechime în                                                                                               specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului16. Șef birou                        - diplomă de licență în specialitatea biroului            - 2 ani vechime în                                                                                               specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului17. Șef atelier                      - diplomă de licență a învățământului tehnic              - 2 ani vechime în                                                                                               specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului18. Șef laborator                    - diplomă de licență în specialitate                      - 2 ani vechime în                                     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate19. Șef oficiu                       - diplomă de licență în specialitate                      - 2 ani vechime în                                     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate20. Şef formaţie muncitori           - diplomă de licenţă a învăţământului tehnic              - 2 ani vechime în specialitate                                     sau                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 3 ani vechime în specialitate                                     scurtă durată în specialitate                                     sau                                     - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de     - 3 ani vechime în specialitate                                     specialitate                                     sau                                     - diplomă de bacalaureat                                  - 3 ani vechime în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului21. Șef echipă muncitori             - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în                                                                                               meserieD. Servicii de ambulanță             - diplomă de licență în specialitate                      - acordul scris al22. Medic coordonator                - medic primar/medic specialist/medic                     sindicatuluisubstație                                                                                      reprezentativServiciul de ambulanță                                                                         reprezentat de FederațiaBucurești-Ilfov/substație                                                                      Națională Sindicalăserviciul de ambulanță                                                                         Ambulanța din Româniajudețean 23. Asistent medical                 - diplomă de licență în domeniul medical sau diplomă      - 5 ani vechime încoordonator substație                de absolvire a învățământului superior de scurtă durată   serviciul de ambulanțăServiciul de ambulanță               în domeniul medical sau diplomă de școală sanitară        - acordul scris alBucurești - Ilfov/substație          postliceală                                               sindicatuluiserviciul de ambulanță                                                                         reprezentativjudețean                                                                                       reprezentat de Federația                                                                                               Națională Sindicală                                                                                               Ambulanța din România24. Asistent medical                 - diplomă de licență în domeniul medical sau diplomă      - 5 ani vechime înresponsabil cu stocul 3 de           de absolvire a învățământului superior de scurtă          serviciul de ambulanțămedicamente (stocul de               durată în domeniul medical sau diplomă de școală          - acordul scris alurgență din Stația centrală          sanitară postliceală                                      sindicatuluia Serviciului de ambulanță                                                                     reprezentativBucurești - Ilfov și                                                                          reprezentat de Federațiastațiile centrale din                                                                          Națională Sindicalăserviciile de ambulanță                                                                        Ambulanța din Româniajudețene 25. Ambulanțier cu atribuții         - diplomă de bacalaureat                                  - 5 ani vechime înde avizare tehnică substație         sau                                                       serviciul de ambulanțăServiciul de ambulanță               - diplomă de absolvire a liceului                         - acordul scris alBucurești-Ilfov/substație            - permis de conducere pentru șofer profesionist valabil   sindicatuluiserviciul de ambulanță               pentru autovehicule din categoriile B și C sau            reprezentativjudețean                             certificate de calificare                                 reprezentat de Federația                                     - diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform  Națională Sindicală                                     ordinului ministrului sănătății privind înființarea       Ambulanța din România                                     școlii de ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a                                     Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță                                     București-Ilfov, precum și în alte servicii județene                                     de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului                                     sănătății (la 16-03-2017, Tabelul din Capitolul VIII a fost modificat de Punctele 7 și 8, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 ) *) Nu se utilizează pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.NOTĂ:Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 8 şi 9, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.Persoanele încadrate în unităţile sanitare înainte de apariţia prezentelor criterii de studii şi vechime, cu respectarea reglementărilor legale, şi care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleaşi funcţii.
  ------