ORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016 (*actualizat*)privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate(actualizat până la data de 15 martie 2017*)
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------Având în vedere:- prevederile art. 23 alin. (1)-(4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;- prevederile art. 25 alin. (1)-(5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;- necesitatea fluidizării procesului de achiziţie publică prin prevenirea întârzierilor în iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;- necesitatea optimizării activităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire, prin responsabilizarea autorităţilor contractante în legătură cu conţinutul acestora,în temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Prevederi referitoare la metodologia de selecţie aferentă evaluării ex-ante a documentaţiilor de atribuire  +  Articolul 1Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire, împreună cu strategia de contractare, aferente contractelor/ acordurilor-cadru care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, se realizează în urma aplicării, în mod automat, de către Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, a metodologiei de selecţie prevăzute în prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Selecţia documentaţiilor de atribuire este asigurată, din punct de vedere tehnic, la nivelul SEAP şi se realizează în fiecare zi lucrătoare, după cum urmează: a) documentaţiile de atribuire menţionate la art. 1 se grupează în intervale de câte zece, pe fiecare tip de contract/acord-cadru, respectiv contract/acord-cadru de furnizare, contract/acord-cadru de servicii sau contract/acord-cadru de lucrări, în ordinea transmiterii acestora în sistem;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 55 din 3 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017. b) SEAP selectează în mod aleatoriu o singură documentaţie din fiecare interval, aceasta fiind transmisă spre evaluare la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP. (2) În scopul evitării riscului de a selecta, într-un anumit interval de timp, mai multe documentaţii de atribuire aparţinând aceleiaşi autorităţi contractante, mecanismul de selecţie asigură limitarea numărului de documentaţii de atribuire transmise spre evaluare de către aceeaşi autoritate contractantă, prin selectarea următoarei documentaţii de atribuire încărcate de către o altă autoritate contractantă. (3) Pentru documentaţiile de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru care nu au fost selectate spre evaluare în baza metodologiei prevăzute la alin. (1), autorităţile/entităţile contractante sunt înştiinţate, în mod automat, de către SEAP în legătură cu faptul că nu fac obiectul evaluării ANAP, prin afişarea în momentul publicării documentaţiei a unui mesaj în acest sens.  +  Articolul 3 (1) ANAP evaluează, cel puţin o dată pe lună, mecanismul de selectare în vederea diminuării posibilităţii de neincludere în procesul de evaluare a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru menţionate la art. 1, transmise în SEAP de către autorităţile contractante care iniţiază un volum mic de proceduri de atribuire. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ANAP stabileşte lunar, în baza informaţiilor puse la dispoziţie de SEAP, un număr maxim de documentaţii de atribuire aparţinând aceleiaşi autorităţi contractante care vor fi repartizate de către SEAP, pentru a face obiectul evaluării ex-ante, într-un interval de timp predefinit.  +  Capitolul II Prevederi referitoare la modul de interacţiune dintre ANAP şi autorităţile/entităţile contractante în procesul de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire  +  Articolul 4 (1) În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1), (2) şi (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 25 alin. (1), (2) şi (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, procesul de evaluare a documentaţiilor de atribuire se realizează prin intermediul aplicaţiei informatice specifice disponibilă în SEAP. (2) ANAP evaluează documentaţiile transmise în SEAP în ordinea primirii acestora în cadrul aplicaţiei informatice specifice, avându-se în vedere tipul contractului/acordului-cadru, respectiv contract/acord-cadru de furnizare, contract/acord-cadru de servicii sau contract/acord-cadru de lucrări. (3) Autoritatea contractantă va lua în calcul şi perioada de timp alocată ANAP pentru evaluarea documentaţiei de atribuire atunci când elaborează calendarul procedurii de atribuire aferent contractului/acordului-cadru de achiziţie publică/sectorial.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 55 din 3 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017.  +  Articolul 5 (1) Modificarea sau corectarea informaţiilor cuprinse în documentaţia de atribuire, rezultate din procesul de evaluare a documentaţiei de atribuire, ca urmare a formulării de observaţii şi recomandări de către ANAP, se admit doar în secţiunile ce fac obiectul deblocării. (2) Prin excepţie, se admit modificări sau corectări de informaţii în alte secţiuni ale documentaţiei de atribuire, în situaţia în care este necesară efectuarea unor corelări între informaţiile ce fac obiectul observaţiilor cu cele precizate în cadrul altor secţiuni, sub rezerva indicării exprese şi motivate a acestora, printr-o solicitare transmisă prin intermediul portalului care asigură schimbul de informaţii dintre ANAP şi autorităţile contractante verificate.  +  Articolul 6Fără a afecta prevederile art. 5, orice solicitare formulată de autoritatea contractantă, indiferent de mijlocul de comunicare, cu privire la modificarea/corectarea/adăugarea de noi cerinţe sau informaţii în alte secţiuni decât cele asupra cărora au fost formulate observaţii şi recomandări ca urmare a evaluării documentaţiei de atribuire de către ANAP conduce la încadrarea documentaţiei de atribuire în cauză în categoria celor noi intrate în sistemul electronic specific, necesitând reluarea întregului proces de evaluare în condiţiile prevederilor legale menţionate mai sus.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 773/2015 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 16 decembrie 2015.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele

    Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

    Bogdan Puşcaş
    Bucureşti, 8 iunie 2016.Nr. 264.----