HOTĂRÂRE nr. 99 din 8 martie 2017privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comitetul interministerial pentru turism, denumit în continuare CIT, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează în coordonarea ministrului turismului.  +  Articolul 2Scopul CIT este promovarea unui cadru instituțional adecvat pentru coordonarea politicilor publice și acțiunilor cu impact asupra turismului la nivel național, monitorizarea evoluțiilor sectoriale și formularea direcțiilor strategice însoțite de un plan de acțiuni pe termen mediu/lung pentru îmbunătățirea potențialului turistic.  +  Articolul 3În vederea atingerii scopului prevăzut la art. 2, CIT are următoarele direcții strategice de acțiune:a) formulează propuneri pentru armonizarea priorităților legislative și investiționale propuse de celelalte ministere/ autorități cu prioritățile din domeniul turismului;b) identifică modalitățile de implementare a măsurilor și proiectelor cu impact asupra dezvoltării turismului în România și asupra gradului de vizibilitate a țării noastre pe plan internațional;c) analizează și evaluează periodic stadiul implementării strategiilor aprobate în cadrul CIT, progresele înregistrate și impactul acestora asupra numărului de turiști/vizitatori din România;d) analizează strategiile de dezvoltare pentru sectorul turistic, coordonatele Master planului pentru dezvoltarea turismului național, în vederea identificării acțiunilor necesare implementării;e) analizează proiectele legislative derivate din documentele programatice în materie de turism și formulează, după caz, la inițiativa membrilor, recomandări și propuneri pe marginea acestora;f) formulează propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniul turismului, analizează și identifică prioritățile legislative în domeniu, în vederea atingerii scopului definit la art. 2;g) identifică și analizează modalități de unificare/armonizare a legislației existente în domeniul turismului sau în domeniile conexe turismului;h) corelează și armonizează deciziile și strategiile din domeniul turismului cu politicile și strategiile din celelalte ramuri ale economiei naționale conexe turismului;i) asigură cooperarea și schimbul de informații interinstituțional necesar procesului decizional la nivel guvernamental în vederea implementării și actualizării măsurilor stabilite prin politici, strategii și programe în domeniul turismului;j) identifică, analizează și stabilește acțiuni privind implementarea măsurilor stabilite prin documente programatice;k) identifică prioritățile naționale privind creșterea numărului de turiști/vizitatori ai României și îmbunătățirea infrastructurii turistice;l) identifică posibile resurse financiare necesare implementării obiectivelor și priorităților asumate în documentele programatice din domeniul turismului;m) sprijină implementarea și realizează monitorizarea strategiilor, programelor, politicilor și asigură respectarea obligațiilor ce revin din angajamentele României asumate prin acorduri internaționale cu incidență pe domeniul turism.  +  Articolul 4(1) CIT elaborează un raport anual care conține o analiză cu privire la stadiul atingerii obiectivelor din Programul de guvernare 2017-2020 în domeniul turismului și strategiile aprobate în materie de turism, precum și recomandări, orientări strategice și operaționale pe termen mediu și lung pentru îndeplinirea obiectivelor.(2) Ministrul turismului înaintează Guvernului, cel puțin semestrial sau ori de câte ori i se solicită acest lucru, informări cu privire la activitatea și rezultatele obținute de CIT.  +  Articolul 5(1) Din componența CIT fac parte reprezentanți ai ministerelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la nivel de secretar de stat, un reprezentant al Institutului Național de Statistică, un reprezentant al Consiliului Concurenței, precum și un reprezentant al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism.(2) Conducerea CIT este asigurată de ministrul turismului, care poate delega această calitate unui secretar de stat.(3) Reprezentanții prevăzuți la alin. (1) pot fi însoțiți la reuniunile CIT de una sau două persoane, care, prin studiile deținute sau experiența în domeniu, pot contribui efectiv la dezbaterea subiectelor aflate pe ordinea de zi a respectivelor reuniuni, stabilită de conducătorul CIT.(4) Secretariatul tehnic este asigurat de către Ministerul Turismului prin persoane desemnate în acest sens prin ordin al ministrului turismului.(5) Secretariatul tehnic are următoarele atribuții:a) asigură convocarea CIT și transmite ordinea de zi;b) pregătește și transmite documentele și materialele necesare convocării și desfășurării ședințelor CIT;c) redactează procese-verbale ale ședințelor, care se semnează de către membrii prezenți.  +  Articolul 6(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor, în cadrul CIT se pot constitui subgrupuri de lucru organizate în funcție de prioritățile identificate în documentele programatice în domeniul turismului sau în domeniile conexe.(2) Subgrupurile prevăzute la alin. (1) au scopul de a formula recomandări CIT și de a monitoriza planul de acțiuni elaborat în baza documentelor programatice și/sau a politicilor publice în domeniul turismului.(3) Instituțiile prevăzute la art. 5 alin. (1) reprezentate în CIT pun la dispoziția subgrupurilor prevăzute la alin. (1) personal de specialitate, datele și informațiile necesare pentru desfășurarea activității, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Ministerele, precum și celelalte instituții reprezentate în CIT nominalizează câte două persoane la nivel tehnic, cu studii sau experiență în domeniu, care să poată furniza expertiza și sprijinul necesar desfășurării activităților în domeniile alocate fiecărui subgrup din care vor face parte.(5) Conducerea CIT poate invita la lucrările subgrupurilor reprezentanți ai altor autorități sau instituții publice care au atribuții, competențe, date, informații necesare pentru desfășurarea activității fiecărui subgrup, precum și reprezentanți din mediul economic, de afaceri, academic și ai organizațiilor societății civile, după caz, cu rolul de a contribui atât la monitorizarea evoluțiilor sectoriale, cât și la formularea și evaluarea impactului recomandărilor propuse CIT pentru îmbunătățirea potențialului turistic.  +  Articolul 7(1) CIT își desfășoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare și funcționare.(2) Regulamentul de organizare și funcționare al CIT este elaborat sub coordonarea Ministerului Turismului și este supus aprobării CIT în prima reuniune.(3) CIT se reunește trimestrial și, după caz, în reuniuni extraordinare la inițiativa ministrului turismului sau la propunerea a cel puțin o treime din membri.(4) Deciziile cu privire la aprobarea raportului anual sau la promovarea și implementarea unor acțiuni/proiecte care să susțină obiectivele și atribuțiile CIT se iau prin votul majorității membrilor prezenți.(5) În desfășurarea activității CIT poate colabora cu alte comitete, consilii, comisii și cu alte autorități ale administrației publice, în funcție de specificul activităților.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul turismului,
  Alexandra Cerasela Pană,
  secretar general
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Daniel Constantin
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Cristian Dima,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul cercetării și inovării,
  Șerban-Constantin Valeca
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Ioan Vulpescu
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  București, 8 martie 2017.Nr. 99.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Comitetului interministerial pentru turism
  1. Ministerul Turismului2. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene3. Ministerul Mediului4. Ministerul Afacerilor Interne5. Ministerul Afacerilor Externe6. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat7. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale8. Ministerul Economiei9. Ministerul Educației Naționale10. Ministerul Muncii și Justiției Sociale11. Ministerul Sănătății12. Ministerul Cercetării și Inovării13. Ministerul Culturii și Identității Naționale14. Ministerul Transporturilor15. Ministerul Apelor și Pădurilor16. Ministerul Tineretului și Sportului17. Institutul Național de Statistică18. Consiliul Concurenței19. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism
  ----