ORDIN nr. 869 din 8 martie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017    Având în vedere prevederile art. 101 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat", poziţia 64 "Impozit pe construcţii" se abrogă.2. La anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat", după poziţia 71 "Taxa pentru videoloterie" se introduc două noi poziţii, poziţiile 72 şi 73, cu următorul cuprins:Font 9*┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt. │ Denumirea creanţei fiscale │ Temeiul legal │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ "72.│Impozit specific unor activităţi │art. 1 şi 8 din Legea nr. 170/2016 privind ││ │ │impozitul specific unor activităţi │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 73.│Impozit pe veniturile din pensii │art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind ││ │ │Codul fiscal, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare" │└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘3. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea declaraţiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaraţiei" subpunctul 1.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice, impozit pe veniturile din pensii;"4. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea declaraţiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaraţiei" subpunctul 1.3 "Alte termene", litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; impozit pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare sau fără lichidare; taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de viciu, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale; impozit specific unor activităţi în cazul în care contribuabilii încetează să existe în cursul anului;"5. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea declaraţiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaraţiei" subpunctul 1.3 "Alte termene", litera h) se abrogă.6. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea declaraţiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaraţiei", după subpunctul 1.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.4, cu următorul cuprins:"1.4. Semestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând impozitul specific unor activităţi, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, conform prevederilor Legii nr. 170/2016."7. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea declaraţiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaraţiei", după subpunctul 1.4 se introduce următorul text:"Atenţie! Obligaţiile de plată prevăzute în nomenclatorul din anexa nr. 3 pentru care, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie."8. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declaraţiei" punctul 1 "Perioada de raportare", primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"În rubrica «Luna» se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie, 3 pentru trimestrul I sau 6 pentru semestrul I)."9. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declaraţiei" punctul 3 "Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»" subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 1-10, 12-24, 28, 72 şi 73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin."10. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declaraţiei" punctul 3 "Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»" subpunctul 3.1.3, primul paragraf al alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau a căror pondere a veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv ori care încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute de lege sau începând cu trimestrul în care au început să desfăşoare activităţile respective."11. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declaraţiei" punctul 3 "Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»", după subpunctul 3.1.6 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 3.1.7. şi 3.1.8, cu următorul cuprins:"3.1.7. Obligaţia de la poziţia 72 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de persoanele juridice române în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.3.1.8. Obligaţia de la poziţia 73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de plătitorii de venituri din pensii în conformitate cu prevederile art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."12. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declaraţiei" punctul 3 "Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»" subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 11, 25-27, 29-63 şi 65-71 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin."13. La anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declaraţiei" punctul 3 "Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»", subpunctul 3.2.6 se abrogă.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin referitoare la declararea obligaţiilor privind veniturile din pensii se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii februarie 2017.  +  Articolul IIIDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

    Bogdan-Nicolae Stan
    Bucureşti, 8 martie 2017.Nr. 869.------