ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 martie 2017pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017  Având în vedere Scrisoarea nr. 1.436 din 1 martie 2017 a comisarului european Vytenis Andriukaitis referitoare la riscul mare pe care îl reprezintă pentru România evoluţia pestei porcine africane în apropierea graniţelor sale,considerând situaţia deosebit de preocupantă şi serioasă, sens în care este necesar ca, în regim de urgenţă, să fie luate măsuri care să intensifice controalele la punctele de intrare în România de la frontiera cu Ucraina şi Republica Moldova, pentru a preveni introducerea virusului cu produse din carne de porc contaminată din aceste ţări sau riscul contaminării prin purtătorii de boală,deoarece România are obligaţia să implementeze recomandările descrise în Strategia privind pesta porcină africană pentru partea de est a Uniunii Europene şi avându-se în vedere activarea măsurilor privind combaterea şi controlul bolii, aşa cum sunt prevăzute în planul naţional de contingenţă pentru pesta porcină africană,având în vedere că, din punctul de vedere al riscului contaminării, frontiera de stat a României reprezintă teritoriul vulnerabil prin care, în lipsa unor măsuri imediate şi adecvate, există riscul introducerii virusului de către purtători,având în vedere necesitatea acoperirii unor riscuri la adresa securităţii şi siguranţei alimentare a populaţiei, în vederea combaterii unor situaţii de criză apărute ca urmare a focarelor de pestă porcină africană care se manifestă în ţările vecine care au frontieră cu România, iar răspândirea bolii în România ar conduce la restricţii comerciale care pot afecta întreg sectorul de creştere a porcilor,apariţia pestei porcine africane pe teritoriul României ar avea efecte deosebit de grave asupra economiei naţionale, alimentaţiei populaţiei, sectorului de creştere a suinelor, comerţului cu produse din carne de porc şi asupra locurilor de muncă,luând în considerare necesitatea adaptării actelor normative în vigoare la situaţii de criză, precum şi specificitatea activităţii referitoare la frontiera de stat a României, care reclamă instituirea unor instrumente juridice adecvate, capabile să elimine riscul extinderii focarelor de pestă porcină africană, dar şi eventuale alte situaţii care se manifestă în mod similar - boli sau infecţii la animalele sălbatice - şi care pot produce aceleaşi consecinţe în rândul populaţiei, asupra economiei sau în plan social,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, cu impact deosebit de grav asupra securităţii şi siguranţei alimentare a populaţiei,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILa articolul 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia confirmării oficiale, în condiţiile legii, a unui focar de pestă porcină africană sau a unui focar de altă boală infecţioasă pe teritoriul unui stat vecin, vânarea organizată a animalelor sălbatice pe adâncimea prevăzută la alin. (1) este permisă numai ziua şi numai de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, de către gestionarii fondurilor de vânătoare, cu avizul prealabil al şefului sectorului de poliţie de frontieră."  +  Articolul IIArticolul 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversităţii faunei sălbatice şi de păstrarea echilibrului ecologic, administratorul, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobă prin ordin restrângerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic."2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prin excepţie de la lit. A pct. 13 din anexa nr. 1, pentru specia mistreţ (Sus scrofa) mascul, femelă şi purcel, perioada de vânătoare se extinde pe tot parcursul anului, în limita cotelor de recoltă stabilite, din momentul confirmării oficiale a unui focar de pestă porcină africană pe suprafaţa unuia sau mai multor fonduri cinegetice, pe toată durata existenţei focarului."

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ------------------

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Petre Daea

  Ministrul afacerilor interne,

  Carmen Daniela Dan

  Ministrul apelor şi pădurilor,

  Adriana Petcu

  p. Preşedintele

  Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

  şi pentru Siguranţa Alimentelor,

  Csutak Nagy Laszlo

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice

  şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  Viceprim-ministru,

  ministrul mediului,

  Daniel Constantin
  Bucureşti, 8 martie 2017.Nr. 20.----