HOTĂRÂRE nr. 546 din 8 iulie 1999privind finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 9 iulie 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii se asigura de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, Fondul special pentru sănătate şi din alte venituri, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Activitatea financiară a unităţilor sanitare se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, astfel: a) ministrul sănătăţii, ca ordonator principal de credite, aproba bugetele de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor secundari de credite, precum şi pe cele ale unităţilor direct subordonate; b) conducătorii direcţiilor de sănătate publică, care îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor secundari de credite, aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare teritoriale, indiferent de sursa de finanţare, ai căror conducatori sunt ordonatori terţiari de credite.Bugetele de venituri şi cheltuieli prezentate pentru aprobare vor cuprinde şi lista de investiţii întocmită conform normelor metodologice pentru finanţarea investiţiilor publice, care constituie document de aprobare pentru finanţare; c) conducătorii unităţilor sanitare sunt ordonatori terţiari de credite şi utilizează sumele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii. (2) Ministerul Sănătăţii întocmeşte, pe baza raportarilor prezentate de direcţiile de sănătate publică, darea de seama contabila trimestriala şi anuală privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare, Fondul special de sănătate şi mijloacele extrabugetare.  +  Articolul 3 (1) Activităţile medicale finanţate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare de la bugetul de stat şi, după caz, din Fondul special pentru sănătate sunt următoarele: a) programe naţionale de sănătate; b) investiţii legate de construirea unor unităţi sanitare şi achiziţionarea de aparatura medicală de mare performanta; c) activitatea de diagnostic, curativă şi de reabilitare de importanţa naţionala, pentru recuperarea capacităţii de muncă. (2) De la bugetul de stat se pot aloca fonduri pentru activitatea de învăţământ şi de cercetare din cadrul spitalelor cu secţii clinice, care sunt finanţate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (3) Institutele medicale sau alte unităţi sanitare cu activitate de cercetare şi de învăţământ, desemnate de Ministerul Sănătăţii, pot coordona şi finanta programe naţionale de sănătate.  +  Articolul 4Unităţile sanitare finanţate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate, care desfăşoară activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate sau care se doteaza cu aparatura de înaltă performanta prevăzută la art. 46 alin. (2) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pot primi transferuri cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Spitalele de psihiatrie pentru bolnavi cronici, adulti şi copii, spitalele şi sanatoriile cu profil TBC, pneumoftiziologie, unităţile balneare pentru recuperare copii şi unităţile pentru recuperare copii, spitalele de boli infectocontagioase, Centrul de Patologie Neuromusculara "Dr. Radu Horia" din Valcele şi Centrul de Medicina Socială "Cristiana" se finanţează de către Ministerul Sănătăţii de la capitolele "Cheltuieli de personal", "Cheltuieli materiale" şi "Cheltuieli de capital" şi, în completare, din fonduri alocate de către casele de asigurări de sănătate pentru servicii medicale furnizate, până la 30 septembrie 1999, urmând ca după această dată să fie finanţate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi, respectiv, din sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la titlul "Transferuri", pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate care se realizează prin aceste unităţi.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 1 alin. (1), art. 2-5, art. 7, art. 8 şi anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 I. Unităţi sanitare finanţate integral de la bugetul de stat şi, după caz, din Fondul special pentru sănătate:1. Direcţii de sănătate publică2. Institute şi centre de sănătate publică3. Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate din Bucureşti4. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti5. Oficiul Central de Stocare din Bucureşti6. Centrul de Calcul, Documentare Medicală şi Statistica Sanitară din Bucureşti7. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională din Bucureşti şi reţeaua de transfuziologie8. Institutul de Medicina Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" din Bucureşti şi reţeaua de medicina legală9. Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman din Bucureşti10. Institutul Naţional de Medicina Sportiva din Bucureşti*)-------- Notă *) Înregistrează în cont sume de mandat fondurile primite şi utilizate pentru sustinatoarele de efort necesare sportivilor.11. Crese12. Sanatoriul de Boli Profesionale din Avrig, secţiile şi cabinetele de medicina muncii (boli profesionale)13. Leprozeria din Tichilesti.II. Unităţi sanitare finanţate integral din venituri extrabugetare din sistemul de asigurări sociale de sănătate:1. Cabinete de asistenţa medicală primara2. Unităţi de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate3. Centre de sănătate4. Spitale5. Sanatorii de recuperare şi balneare6. Servicii de ambulanta, inclusiv Statia Centrala de Salvare.III. Unităţi sanitare cu activitate de cercetare şi de învăţământ sau care coordonează programe de sănătate şi se finanţează din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri la bugetul de stat:1. Institutul Oncologic din Bucureşti2. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" din Cluj-Napoca3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" din Bucureşti5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" din Bucureşti6. Institutul de Medicina Fizica, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală din Bucureşti7. Institutul de Fiziologie Normală şi Patologica "D. Danielopolu" din Bucureşti8. Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" din Bucureşti9. Institutul de Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" din Bucureşti10. Institutul de Boli Cerebrovasculare din Bucureşti11. Centrul medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociota" din Bucureşti12. Centrele de cardiologie din Targu Mures, Timişoara şi Iaşi13. Institutul de Cardiologie "Prof. Dr. C. Iliescu" din Bucureşti14. Institutul Inimii din Cluj-Napoca15. Spitale cu secţii clinice16. Centrul de Cercetare şi Asistenţa Medicală din Simleu Silvaniei17. Centrele de perfecţionare postuniversitară a medicilor şi farmacistilor şi de pregătire superioară de specialitate a asistentilor medicali18. Institutul de boli infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" din Bucureşti.IV. Unităţi sanitare finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat:1. Agenţia Naţionala a Medicamentului din Bucureşti2. Statia de verificare şi întreţinere a aparaturii medicale*).---------- Notă *) Alocaţiile de la bugetul de stat se acordă pe bază de programe de sănătate.-----