METODOLOGIE din 3 martie 2017de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a (Anexa 3)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017  Notă

  ──────────

  Aprobată de Ordinul nr. 3.411 din 3 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 8 martie 2017

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează procesul de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare, în vederea aprobării pentru utilizarea în clasa a V-a.  +  Articolul 2În sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni: a) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a - termene stabilite în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă, denumit în continuare Calendar; b) criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale şcolare sunt acceptate sau neacceptate; acestea cuprind criteriile de conformitate (prevăzute în caietul de sarcini) şi criteriile de evaluare a calităţii ştiinţifice (conform fişei-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie); c) coordonator al procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire - consilier la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), de altă specialitate decât cea la care se realizează evaluarea proiectelor de manuale şcolare; d) expert cooptat - cadru didactic/specialist extern care are atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; cadrul didactic are specialitatea corespunzătoare pentru a putea preda disciplina pentru care se propune proiectul şi a parcurs un program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; e) fişă-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice a proiectului de manual şcolar (fişa-tip A) - raport de specialitate, care cuprinde criteriile şi descriptorii de evaluare a calităţii ştiinţifice; f) fişă-tip de evaluare a criteriilor de conformitate a conţinutului proiectului de manual şcolar (fişa-tip B) - raport de specialitate care cuprinde criterii de conformitate a conţinutului; g) ofertanţi - autori individuali/grupuri de autori/unităţi economice care au capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare; h) program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale şcolare - activitate organizată de CNEE pentru experţii cooptaţi în scopul evaluării proiectelor de manuale şcolare; i) proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depus de către un ofertant, în vederea evaluării şi a aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; j) platforma www.manuale.edu.ro - aplicaţie software dedicată, care cuprinde, într-o bibliotecă virtuală, variantele online ale manualelor şcolare pentru toate disciplinele/modulele de pregătire şi care oferă posibilitatea accesării publice a acestora, asigurând un mediu unitar de distribuţie pentru varianta digitală a manualului şcolar şi deservind diferite tipuri de utilizatori, cum ar fi: elevi, profesori, părinţi, cadre didactice de specialitate, experţi în formare profesională; k) punctaj individual (PI) - punctaj acordat de fiecare expert cooptat-cadru didactic pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice; l) punctaj calitate (PC) - punctaj calculat pe baza punctajelor individuale (PI); m) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfăşoară evaluarea proiectelor de manuale şcolare; n) titlu de manual şcolar - ansamblu de informaţii care conduc la identificarea manualelor şcolare după denumirea disciplinei/a modulului de pregătire, clasa/nivelul de studiu, filieră, profil, specializare, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale cu care a fost aprobat, ofertant.  +  Capitolul II Organizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a  +  Articolul 3 (1) Organizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a este asigurată de CNEE. (2) În vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, CNEE întreprinde următoarele acţiuni: a) publică lista disciplinelor pentru care sunt necesare manuale şcolare, în baza adresei transmise de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; b) lansează apelul pentru realizarea bazei de date cu experţi cooptaţi-cadre didactice pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare titlu de manual şcolar; selecţia experţilor cooptaţi se face conform unei proceduri stabilite la nivel CNEE; prevede, în apelul de selecţie, locuri distincte pentru evaluatorii de manuale în limbile minorităţilor naţionale; c) desemnează coordonatorii procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, pentru fiecare titlu de manual şcolar. Atribuţiile coordonatorului constau în:- instruirea experţilor cooptaţi cu privire la modalitatea de evaluare;- punerea la dispoziţie a proiectelor de manuale şcolare şi a documentelor/instrumentelor specifice evaluării;- monitorizarea procesului de evaluare până la finalizarea acestuia;- preluarea documentelor/instrumentelor specifice evaluării;- întocmirea situaţiei finale a evaluării;- monitorizarea, după caz, a procesului de remediere a erorilor semnalate de evaluatori; d) elaborează ordinul de ministru de aprobare a manualelor şcolare avizate. (3) În vederea realizării selecţiei şi comenzilor de manuale şcolare de către unităţile de învăţământ, CNEE întreprinde următoarele acţiuni: a) primeşte de la ofertanţi şi încarcă pe platforma www.manuale.edu.ro, în format electronic, manualele şcolare aprobate, în vederea efectuării comenzilor de către unităţile de învăţământ; b) centralizează comenzile de manuale şcolare în vederea încheierii contractelor cu ofertanţii.  +  Articolul 4 (1) Condiţiile de înscriere a cadrelor didactice pentru a participa, în calitate de experţi cooptaţi, la evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a sunt următoarele: a) să desfăşoare activităţi de predare-învăţare-evaluare în cadrul învăţământului preuniversitar, corespunzătoare disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale şcolare pentru clasa a V-a; b) să deţină abilităţi practice de operare pe calculator. (2) În procesul de selecţie a experţilor cooptaţi-cadre didactice au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care: a) au gradele didactice I în domeniul disciplinei/modulului de pregătire sau în domenii conexe celui pentru care aplică. b) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces; c) au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinei/modulului de pregătire sau în domenii conexe celui pentru care aplică. (3) Experţii cooptaţi se află în situaţie de incompatibilitate, atunci când: a) sunt autori de proiecte de manuale şcolare la disciplina pentru care solicită înscrierea ca expert cooptat; b) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv, faţă de:- oricare dintre autorii proiectelor de manuale şcolare propuse;- oricare dintre referenţii proiectelor de manuale şcolare propuse; c) se constată că pot avea orice alt interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul evaluării/reevaluării şi al aprobării proiectelor de manuale şcolare. (4) Înaintea începerii sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, experţii cooptaţi dau declaraţii pe propria răspundere, prin care atestă faptul că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3); declaraţiile pe propria răspundere se fac prin semnarea angajamentului de confidenţialitate prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.  +  Capitolul III Evaluarea proiectelor de manuale şcolare  +  Articolul 5 (1) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare se declanşează după instruirea specifică a persoanelor implicate, în funcţiile de atribuţiile acestora. (2) Evaluarea calităţii ştiinţifice şi a criteriilor de conformitate a conţinutului fiecărui proiect de manual şcolar pentru clasa a V-a este realizată de către trei experţi cooptaţi-cadre didactice.  +  Articolul 6Experţii cooptaţi-cadre didactice au următoarele atribuţii:- analizează proiectele de manuale repartizate de către CNEE şi completează, în format electronic, tipăresc şi semnează pe fiecare pagină fişa-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice a proiectului de manual şcolar pentru clasa a V-a (fişa-tip A) pe baza descriptorilor de evaluare, respectiv fişa-tip de evaluare a criteriilor de conformitate a conţinutului (fişa-tip B), fişe prevăzute în prezenta metodologie;- respectă termenele stabilite de către CNEE;- răspund, din punct de vedere profesional, pentru acurateţea şi realitatea informaţiilor consemnate.  +  Articolul 7 (1) Fiecare expert cooptat-cadru didactic primeşte, în vederea evaluării, toate proiectele de manuale şcolare corespunzătoare unei discipline de studiu. (2) În situaţia în care există proiecte de manuale şcolare pentru clasa a V-a elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, pe lângă comisiile de evaluare vor fi cuprinşi şi experţi cooptaţi-cadre didactice specialişti în domeniu şi buni cunoscători ai limbajului de specialitate în limba maternă respectivă. (3) Activitatea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare se desfăşoară, în mod independent, de către fiecare expert cooptat-cadru didactic. (4) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a este confidenţial, pentru toate persoanele implicate, până în momentul comunicării rezultatelor finale. Pentru respectarea caracterului de confidenţialitate a evaluării, toate persoanele implicate completează angajamentul de confidenţialitate conform formularului-tip prevăzut în prezenta metodologie.  +  Articolul 8 (1) Fiecare expert cooptat-cadru didactic analizează proiectele de manuale şcolare pentru clasa a V-a atribuite şi, pentru fiecare, completează fişele-tip (A şi B) de evaluare; în urma completării fişei-tip A se obţine punctajul individual (PI). (2) Experţii cooptaţi-cadre didactice menţionează în fişele de evaluare argumente/exemple care susţin punctajul acordat fiecărui descriptor, respectiv motivul declarării neconformităţii.  +  Articolul 9 (1) Dacă între oricare două punctaje individuale (PI) acordate de experţii cooptaţi-cadre didactice diferenţele sunt mai mici sau egale cu 8,5 puncte, se calculează punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice (PC), ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor (PI) acordate de fiecare dintre cei trei experţi cooptaţi-cadre didactice. (2) Pentru cazurile în care se constată diferenţe mai mari de 8,5 puncte între oricare două punctaje individuale (PI) acordate de experţii cooptaţi-cadre didactice, aceştia se pun de acord cu privire la punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice (PC). Rezultatul se consemnează într-un proces-verbal în care se menţionează punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice (PC).  +  Articolul 10Un proiect de manual şcolar pentru clasa a V-a este considerat acceptat din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice atunci când întruneşte minimum 72 de puncte din 85 de puncte posibile.  +  Articolul 11 (1) Fiecare fişă-tip de evaluare a proiectului de manual şcolar cuprinde codul proiectului de manual şcolar, disciplina, clasa/nivelul de studiu, filiera, profilul, specializarea, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei şcolare, titlul şi numărul de pagini al proiectului de manual şcolar, numele, prenumele şi semnătura expertului cooptat-cadru didactic. (2) Fişele-tip de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a sunt centralizate la CNEE. (3) Rezultatele sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a sunt comunicate la finalizarea procedurii de licitaţie deschisă, în perioada stabilită prin Calendar.  +  Articolul 12 (1) Evaluarea traducerii manualelor şcolare din limba română în limbile minorităţilor naţionale se realizează, pentru fiecare titlu de manual şcolar tradus, de către o comisie formată din doi experţi cooptaţi-cadre didactice, profesori de specialitate, buni cunoscători ai limbii române, precum şi ai limbajului de specialitate în limba maternă în care a fost tradus manualul. (2) Experţii cooptaţi-cadre didactice care evaluează traducerea manualelor şcolare analizează corectitudinea traducerii conţinutului manualului şcolar repartizat de către CNEE şi redactează un raport, în baza căruia manualul şcolar tradus este declarat "admis" sau "respins".  +  Articolul 13 (1) Pentru manualele şcolare pentru clasa a V-a elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, în cazul disciplinelor limba şi literatura maternă, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, educaţie muzicală pentru minorităţi, precum şi în cazul manualelor şcolare din import, pentru limba şi literatura maternă, care corespund programelor şcolare în vigoare, precum şi în cazul titlurilor nerealizate din cauza tirajului redus, evaluarea se face conform prevederilor art. 7, respectiv art. 8. (2) Manualele şcolare pentru clasa a V-a elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, precum şi manualele şcolare din import pentru limba şi literatura maternă vor fi însoţite de traducerea în limba română.  +  Articolul 14Pentru manualele de "Religie", după depunerea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a pe platforma SEAP, ofertanţii au obligaţia de a depune la CNEE avizul cultului respectiv în termen de 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 15 (1) CNEE organizează evaluarea adaptării manualelor şcolare pentru clasa a V-a aprobate pentru învăţământul special în conformitate cu nevoile de instruire şi formare ale elevilor, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei. (2) Evaluarea adaptării manualelor şcolare pentru clasa a V-a aprobate pentru învăţământul special se realizează şi de către experţi cooptaţi-cadre didactice pentru fiecare tip de deficienţă.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 16În cazul proiectelor de manuale şcolare declarate câştigătoare, ofertanţii au obligaţia să remedieze toate erorile semnalate de experţii cooptaţi şi consemnate în fişele-tip de evaluare/rapoartele de traducere şi să depună la CNEE exemplarul corectat al manualului.  +  Articolul 17Plata experţilor cooptaţi se face în baza unor reglementări aprobate de către MEN, la propunerea CNEE, în acord cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Respectarea prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară; personalul din învăţământ implicat în evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a răspunde disciplinar, conform legii, pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului, prestigiului unităţii de învăţământ şi CNEE. (3) În cazul în care este angajată răspunderea disciplinară, personalul implicat în evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a este sancţionat disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, conform legislaţiei în vigoare.  +  Anexa 1la metodologieANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE(Formular-tip)Subsemnatul, ...................., având funcţia de .............., disciplina/modulul de pregătire .................., la ........................., localitatea ................, posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ........., eliberat/ă de .............. la data de ................., telefon .............., CNP .................., declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau care să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare.Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru primite, respectând termenele stabilite, şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare la disciplina/modulul de pregătire ...................... şi nu voi publica niciun document de lucru parţial/integral specific acestei activităţi.Sunt conştient că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura faptei.    Data ................ Semnătura ...............  +  Anexa 2la metodologieFIŞA-TIP DE EVALUARE A CALITĂŢII ŞTIINŢIFICEPROIECTULUI DE MANUAL ŞCOLAR PENTRU CLASA A V-A*)FIŞA TIP A Notă

  ──────────

  *) Se completează de către evaluatorii de proiecte de manuale şcolare.

  ──────────
  Numele şi prenumele expertului cooptat: .................... Codul proiectului de manual şcolar: .............Titlul disciplinei/modulului de pregătire: ............ Clasa: ....... Filiera, profilul şi specializarea: ............ Nr. de pagini: ......Ordinul ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei: nr. ......../.................CRITERII DE EVALUARE A CALITĂŢII ŞTIINŢIFICE*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────┐│ Descriptori │Punctaj│Punctaj│Argumente/││ │ maxim │acordat│ Exemple │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│Criteriul I │ │ │ ││Structura manualului şcolar │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│1. Cuprinsul se află la începutul manualului şcolar. │ 1 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│2. Manualul are la început 1-2 pagini de instrucţiuni de │ │ │ ││utilizare a acestuia. │ 2 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│3. Competenţele generale şi competenţele specifice, preluate │ │ │ ││din programa şcolară în vigoare, sunt scrise la începutul │ │ │ ││manualului. │ 1 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│4. Titlurile/Subtitlurile sunt puse în evidenţă în mod │ │ │ ││corespunzător prin dimensiune sugestivă sau prin alte │ │ │ ││elemente. │ 1 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│5. Numerotarea paginilor, a capitolelor şi a itemilor de │ │ │ ││evaluare/autoevaluare este adecvată şi consecventă. │ 1 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│6. Manualul şcolar este unitar machetat, fiind respectate │ │ │ ││elementele tehnice: textul şi elementele grafice/multimedia │ │ │ ││sunt vizibile/lizibile/audibile, au o spaţiere echilibrată, │ │ │ ││sunt utilizate caracterele specifice limbii în care este │ │ │ ││redactat manualul. │ 2 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│7. Manualul şcolar favorizează eficientizarea învăţării prin │ │ │ ││elemente grafice/multimedia şi text: alineate, chenare, tabele│ │ │ ││culori/nuanţe distincte, marcaje etc. │ 2 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│ Punctaj criteriul I │ 10 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│Criteriul II │ │ │ ││Organizarea temelor/conţinuturilor manualului şcolar │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│1. Manualul şcolar respectă cu stricteţe domeniile şi │ │ │ ││conţinuturile din programa şcolară: nu sunt teme/conţinuturi │ │ │ ││nici în plus, nici în minus faţă de programa şcolară. │ 4 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│2. Modul de organizare a temelor/conţinuturilor manualului │ │ │ ││şcolar respectă logica internă a disciplinei. │ 4 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│3. Informaţia transmisă prin text este corectă din punct de │ │ │ ││vedere ştiinţific. │ 4 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│4. Informaţia transmisă prin imagini/hărţi/grafice/tabele/ │ │ │ ││diagrame/simboluri/elemente multimedia/texte-suport este │ │ │ ││corectă din punct de vedere ştiinţific. │ 4 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│5. Informaţia transmisă prin imagini/hărţi/grafice/tabele/ │ │ │ ││diagrame/simboluri/ elemente multimedia/texte-suport este │ │ │ ││corelată cu informaţia transmisă prin text. │ 4 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│6. Informaţia transmisă prin text şi prin imagini/hărţi/ │ │ │ ││grafice/tabele/diagrame/ simboluri/elemente multimedia/texte- │ │ │ ││suport contribuie la formarea/dezvoltarea competenţelor │ │ │ ││prevăzute în programa şcolară. │ 6 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│7. Informaţia transmisă prin text şi prin imagini/hărţi/ │ │ │ ││grafice/tabele/diagrame/ simboluri/elemente multimedia/texte- │ │ │ ││suport este adecvată nivelului de vârstă al elevilor. │ 10 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│8. Informaţia transmisă prin text şi prin imaginile/hărţile/ │ │ │ ││graficele/tabelele/ diagramele/simbolurile/elementele │ │ │ ││multimedia/textele-suport este prezentată în mod coerent şi │ │ │ ││atractiv. │ 4 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│9. Prezentarea conţinuturilor este realizată într-o concepţie │ │ │ ││unitară, printr-un stil consecvent. │ 4 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│10. Metodele/Tehnicile/Strategiile didactice utilizate în │ │ │ ││manual sunt activ-participative, asigurând înţelegerea, │ │ │ ││sistematizarea, consolidarea cunoştinţelor şi dezvoltarea │ │ │ ││intelectuală a elevului. │ 6 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│ Punctaj criteriul II│ 50 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│Criteriul III │ │ │ ││Activităţile de evaluare │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│1. Metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare (itemii │ │ │ ││şi testele de evaluare) sunt distribuite/distribuiţi │ │ │ ││echilibrat prin raportare la competenţele programei şcolare. │ 2 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│2. Metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare (itemii │ │ │ ││şi testele de evaluare) au un grad ridicat de relevanţă/ │ │ │ ││aplicabilitate în viaţa de zi cu zi. │ 3 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│3. Metodele şi instrumentele complementare de evaluare │ │ │ ││(proiecte, portofolii, investigaţii, autoevaluare etc.) │ │ │ ││propuse sunt distribuite/distribuiţi echilibrat prin raportare│ │ │ ││la competenţele programei şcolare. │ 3 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│4. Metodele şi instrumentele complementare de evaluare │ │ │ ││(proiecte, portofolii, investigaţii, autoevaluare etc.) │ │ │ ││propuse au un grad ridicat de relevanţă/aplicabilitate în │ │ │ ││viaţa de zi cu zi. │ 3 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│5. Metodele şi instrumentele de evaluare propuse respectă │ │ │ ││principiile/regulile de proiectare. │ 3 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│6. Metodele şi instrumentele de evaluare propuse sunt corecte │ │ │ ││din punct de vedere ştiinţific. │ 3 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│7. Itemii de evaluare propuşi acoperă întreaga gamă a │ │ │ ││tipologiei itemilor (obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi). │ 4 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│8. Pentru fiecare tip de item/metodă complementară de evaluare│ │ │ ││propus/propusă se oferă un model/o indicaţie de rezolvare. │ 4 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│ Punctaj criteriul III│ 25 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤│Punctaj pentru criteriile de evaluare a calităţii ştiinţifice │ │ │ ││(PI) │ 85 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘         Data: Semnătura expertului cooptat   .................. ..................................FIŞA-TIP DE EVALUARE A CRITERIILOR DE CONFORMITATEA CONŢINUTULUI PROIECTULUI DE MANUAL ŞCOLARPENTRU CLASA A V-A*) FIŞA TIP B Notă

  ──────────

  *) Se completează de către evaluatorii de proiecte de manuale şcolare.

  ──────────
  Numele şi prenumele expertului cooptat: .................. Codul proiectului de manual şcolar: .............Titlul disciplinei/modulului de pregătire: ................. Clasa: .......... Filiera, profilul şi specializarea: .............Nr. de pagini: ................Ordinul ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei: nr. ......../.............*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐│ CRITERII DE CONFORMITATE A CONŢINUTULUI │Conform/ │Observaţii││ │Neconform│ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│1. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a trebuie să fie │ │ ││prezentat în formă finală, cu excepţia datelor de personalizare şi a│ │ ││numărului ordinului de ministru de aprobare, care vor fi completate │ │ ││după anunţarea rezultatului procedurii. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│2. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a trebuie să fie │ │ ││depersonalizat, astfel încât să nu conţină numele autorilor, numele,│ │ ││sigla/logoul ofertanţilor/altor ofertanţi, cuvinte/imagini/elemente │ │ ││multimedia, nume de personaje, publicaţii şi/sau alte semne │ │ ││particulare/date (inclusiv cele asupra cărora furnizorul de pachete │ │ ││educaţionale a achiziţionat şi deţine drepturi de autor) care pot │ │ ││conduce la identificarea autorilor/ofertanţilor. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│3. Coperta I a proiectului de manual şcolar pentru clasa a V-a │ │ ││trebuie să cuprindă în ordine doar următoarele elemente: denumirea │ │ ││ministerului, titlul disciplinei (în conformitate cu programa │ │ ││şcolară în vigoare), clasa şi, după caz, tipul de programă şcolară. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│4. Coperta a II-a a proiectului de manual şcolar pentru clasa a V-a │ │ ││pentru clasa a V-a trebuie să cuprindă doar textul Acest manual este│ │ ││proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│5. Pagina de gardă a proiectului de manual şcolar pentru clasa a V-a│ │ ││trebuie să cuprindă, în ordine, doar următoarele elemente: titlul │ │ ││disciplinei (în conformitate cu programa şcolară în vigoare), clasa │ │ ││şi, după caz, tipul de programă şcolară, în limba română sau, după │ │ ││caz, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, numărul │ │ ││ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea programei şcolare, │ │ ││numărul de pagini al proiectului de manual şcolar prezentat, numărul│ │ ││de telefon european 116111, de asistenţă pentru copii, în │ │ ││conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea │ │ ││drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările │ │ ││ulterioare. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│6. Pe pagina a treia a proiectului de manual şcolar pentru clasa a │ │ ││V-a, pentru toate disciplinele, trebuie să apară textul imnului │ │ ││naţional, în conformitate cu prevederile art. 12 din │ │ │Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea │ │ ││imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către │ │ ││autorităţile şi instituţiile publice. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│7. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a trebuie să aibă │ │ ││caracter etic, moral şi nediscriminatoriu: să respecte principiile │ │ ││care nu fac nicio deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, │ │ ││religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, │ │ ││vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, │ │ ││apartenenţă la o categorie defavorizată. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│8. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a nu trebuie să │ │ ││conţină informaţii care aduc atingere identităţii şi valorilor │ │ ││naţionale, elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei │ │ ││naţionalist-extremiste. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│9. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a trebuie să conţină │ │ ││doar elemente destinate procesului de predare-învăţare-evaluare, │ │ ││nefiind permise prezenţa unor logouri sau vignete suplimentare ca │ │ ││elemente de marketing personalizate sau texte de marketing (de │ │ ││exemplu, acest manual a înregistrat cel mai mare punctaj la │ │ ││evaluarea ştiinţifică). │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│10. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a este denumit în │ │ ││conformitate cu programa şcolară aprobată, nefiind permise │ │ ││completări sau subtitluri (de exemplu, Comunicare în limba română/ │ │ ││Abecedar). Aceleaşi precizări sunt valabile şi pentru manualele │ │ ││destinate elevilor care studiază într-o limbă a minorităţilor │ │ ││naţionale, cu precizarea că numele manualului va fi în limba │ │ ││minorităţii respective. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│11. Manualul este rulat prin intermediul browserelor, fără a fi │ │ ││necesară nicio operaţie de instalare. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│12. Manualul poate fi utilizat în varianta standard a browserului │ │ ││fără a fi necesară instalarea niciunui software suplimentar, │ │ ││inclusiv add-on, plug-in. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│13. Manualul este accesat printr-un fişier standard, de tipul │ │ ││index.html, aflat în rădăcina CD-ului. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│14. Structura grafică a ecranelor este funcţională. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│15. Navigarea este consistentă, permite parcurgerea manualului şi │ │ ││revenirea la activitatea de învăţare precedentă. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│16. Conţinutul implementează un set de reguli de ergonomie care să │ │ ││asigure o rulare uşoară a conţinutului electronic, scalarea │ │ ││paginilor (responsive web design). │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│17. Varianta digitală cuprinde integral conţinutul manualului în │ │ ││variantă tipărită, având în plus (sau în locul ilustraţiilor de pe │ │ ││hârtie) elemente specifice precum: exerciţii interactive, jocuri │ │ ││educaţionale, animaţii, filme şi simulări. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│18. Toate activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII) │ │ ││trebuie să funcţioneze în contextul parametrilor referitori la │ │ ││mediul de lucru şi la tehnologiile utilizate pentru elaborarea │ │ ││proiectului de manual şcolar. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│19. Toate cele trei tipuri de AMII (statice, animate şi interactive)│ │ ││sunt semnalizate distinct pe parcursul manualului. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│20. Varianta digitală a manualelor şcolare asigură un sistem de │ │ ││asistenţă (help) standardizat în limba în care este scris manualul. │ │ ││Asistenţa este de două tipuri: │ │ ││- ajutor (help) de navigare prin manual, care oferă indicaţii sub │ │ ││formă de text referitoare la butoanele de navigare; │ │ ││- ajutor (help) contextual - oferă indicaţii despre modul în care │ │ ││trebuie parcurse anumite activităţi multimedia interactive de │ │ ││învăţare. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│21. Proiectele de manuale şcolare pentru clasa a V-a care nu sunt │ │ ││realizate în limba română vor fi însoţite de un document cu │ │ ││traducerea sistemului de asistenţă. │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘          Data: Semnătura expertului cooptat   .................... ......................................
  -------