ORDIN nr. 3.411 din 3 martie 2017privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017    În temeiul prevederilor art. 69 şi art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de achiziţie a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare, se aplică doar pentru elaborarea, evaluarea, achiziţia şi distribuirea manualelor pentru ciclul primar din învăţământul preuniversitar.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei naţionale,

    Pavel Năstase
    Bucureşti, 3 martie 2017.Nr. 3.411.  +  Anexa 1METODOLOGIE 03/03/2017  +  Anexa 2PROCEDURA 03/03/2017  +  Anexa 3METODOLOGIE 03/03/2017