NORME METODOLOGICE din 1 martie 2017de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 bis din 1 martie 2017  Notă
  Aprobate de Ordinul nr. 196/139/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 1 martie 2017
   +  Anexa nr. 1
  CONDIȚIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII
  MINIMAL ȘI DE BAZĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ
  A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală1.2. supraveghere și depistare de boli cu potențial endemo-epidemic1.3. consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lehuziei1.4. consultațiile de planificare familială1.5. servicii de prevenție1.6. activități de suport1.1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală: asistență medicală de urgență - anamneză, examen clinic și tratament - se acordă în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de familie. Asistența medicală de urgență se referă la cazurile de cod roșu, cod galben și cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor și dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgență specializate sau solicită serviciile de ambulanță, precum și la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, indiferent dacă persoana neasigurată se află sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie. NOTA 1: Medicația pentru cazurile de urgență se asigură din trusa medicală de urgență, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgență medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgență specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanță, sunt consemnate ca "urgență" de către medicul de familie în documentele de evidență primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicația și procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentației și depistare de boli cu potențial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigații, confirmare, tratament adecvat și măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potențial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale precum și bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără condiții de stagiu de cotizare.1.2.1. Se decontează o singură consultație per persoană pentru fiecare boală cu potențial endemo-epidemic suspicionată și confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie.1.3. Consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lehuziei:a) luarea în evidență în primul trimestru;b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situația în care luarea în evidență a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidență a gravidei, nu și supravegherea;c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naștere;1.3.1. În cadrul supravegherii gravidei se face și promovarea alimentației exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni și continuarea acesteia până la minim 12 luni, recomandare pentru testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B și C, precum și consiliere pre și post testare HIV și lues a femeii gravide. NOTĂ: În conformitate cu programul de monitorizare, investigațiile paraclinice și tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidență de către acesta și până la 4 săptămâni de la naștere.1.4. Consultațiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială constau în:a) consilierea persoanei privind planificarea familială;b) indicarea unei metode contraceptive.1.4.1. Consultația poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) și b); se decontează două consultații pe an calendaristic, pe persoană.1.5. Serviciile de prevenție - consultație preventivă: Consultația preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecințe majore în morbiditate și mortalitate se acordă o dată la 3 ani și cuprinde:a. consultație (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);b. recomandare pentru examene paraclinice pentru încadrarea într-o grupă de risc;c. sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic. Consultația se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiară de pachet minimal de servicii medicale sau la solicitarea medicului de familie - pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului de familie.1.6. Activitățile de suport - examinare pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepția situațiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform Ordinului ministrului justiției și ministrului sănătății nr. 1134/C-255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale. NOTĂ: Se decontează un serviciu - consultație - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie.2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigațiile paraclinice recomandate și tratamentul prescris de medicii de familie, precum și costurile altor activități de suport altele decât cele de la pct. 1.6.B. PACHETUL DE SERVICII DE BAZĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale curative pentru urgențe medico-chirurgicale, afecțiuni acute, subacute, acutizările unor afecțiuni cronice și pentru afecțiuni cronice1.2. servicii medicale de prevenție și profilaxie1.3. servicii medicale la domiciliu1.4. servicii medicale adiționale1.5. activități de suport1.6. servicii de administrare de medicamente1.1. Servicii medicale curative pentru urgențe medico-chirurgicale, afecțiuni acute, subacute, acutizările unor afecțiuni cronice și pentru afecțiuni cronice1.1.1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală: asistență medicală de urgență - anamneză, examen clinic și tratament - se acordă în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de familie. Asistența medicală de urgență se referă la cazurile de cod roșu, cod galben și cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor și dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgență specializate sau solicită serviciile de ambulanță, precum și la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1.1. Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu.1.1.1.2. Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se decontează o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicația pentru cazurile de urgență se asigură din trusa medicală de urgență, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de la cabinet sau la domiciliul pacientului în cadrul programului pentru consultații la domiciliu. NOTA 3: Cazurile de urgență medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgență specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanță, sunt consemnate ca "urgență" de către medicul de familie în documentele de evidență primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicația și procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.1.1.2. Consultația în caz de boală pentru afecțiuni acute, subacute și acutizările unor afecțiuni cronice, care cuprinde:a. anamneza, examenul clinic general;b. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;c. recomandare pentru investigații paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului și pentru monitorizare;d. manevre de mică chirurgie, după caz;e. stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igieno-dietetic, precum și instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice;f. bilet de trimitere pentru consultație la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depășesc competența medicului de familie;g. recomandare pentru tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, după caz;h. recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii și preventorii, după caz;i. recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii și incontinență urinară, după caz;j. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;1.1.2.1. Consultațiile la cabinet pentru afecțiuni acute/subacute sau acutizările unor afecțiuni cronice se vor acorda conform recomandărilor medicale, iar la domiciliu se au în vedere și prevederile de la punctul 1.3. Pentru fiecare episod de boală acută/subacută sau acutizare a unor afecțiuni cronice/asigurat se decontează maxim două consultații. NOTĂ: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau atașează la acesta, în copie, rezultatele investigațiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susține și/sau confirma diagnosticul menționat pe biletul de trimitere și data la care au fost efectuate, precum și data și perioada pentru care a fost eliberată ultima prescripție medicală și tratamentul prescris, dacă este cazul.1.1.3. Consultații periodice pentru îngrijirea generală a asiguraților cu boli cronice - se vor realiza pe bază de programare pentru:a) supravegherea evoluției bolii;b) continuitatea terapiei;c) screeningul complicațiilor;d) educația asiguratului privind autoîngrijirea.1.1.3.1. Consultațiile în cabinet pentru afecțiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de către medic și în condițiile prevederilor de la punctul 1.3. Pentru toate afecțiunile cronice/asigurat se decontează o consultație pe lună.1.1.4. Consultații de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare, pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2; astmul bronșic; boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC; boala cronică de rinichi.1.1.4.1. Consultațiile de monitorizare activă acoperă următoarele:a) Evaluarea inițială a cazului nou depistat în primul trimestru după luarea în evidență, episod ce poate include 3 consultații la medicul de familie ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive - bilanț clinic inițial care include screeningul complicațiilor, inițierea și ajustarea terapiei până la obținerea răspunsului terapeutic preconizat, educația pacientului, recomandare pentru investigații paraclinice, bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultații de specialitate sau care depășesc competența medicului de familie;b) Monitorizarea pacientului cuprinde 2 consultații programate care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicațiilor, educația pacientului, investigații paraclinice și tratament și o nouă monitorizare se face după 6 luni consecutive, calculate față de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultație din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2a. Evaluarea inițială a cazului nou depistat constă în: evaluarea afectării organelor țintă; stratificarea nivelului de risc; stabilirea planului de management: stabilirea obiectivelor clinice; inițierea intervențiilor de modificare a riscului, evaluarea răspunsului, ajustarea terapiei pentru atingerea valorilor țintă specifice cazului. Consultația în cadrul evaluării inițiale cuprinde: anamneza; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecție, ascultație și palpare pentru evidențierea semnelor de afectare a organelor țintă, evidențierea semnelor clinice pentru comorbidități care pot induce HTA secundară, măsurarea circumferinței abdominale, examinarea piciorului pentru pacienții cu diabet zaharat tip 2, măsurarea TA; bilet de trimitere pentru consultație de specialitate/investigații paraclinice în vederea efectuării: hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină serică, microalbuminurie, EKG; Intervențiile de modificare a riscului includ: sfaturi pentru modificarea stilului de viață, fumat, dietă, activitate fizică; intervenții de reducere a factorilor de risc individuali la valorile țintă stabilite ca obiective terapeutice - TA, colesterol, glicemie - prin modificarea stilului de viață și/sau terapie medicamentoasă; educație pentru auto - îngrijire. NOTĂ: Pentru inițierea și ajustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice.b. Monitorizare activă a pacientului cu risc cardiovascular - HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2, cuprinde: bilanțul periodic al controlului terapeutic; evaluarea evoluției afecțiunii - screening-ul complicațiilor/afectarea organelor țintă; tratament/ajustarea medicației, după caz. NOTĂ: Pentru tratamentul și ajustarea medicației cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice Consultațiile în cadrul monitorizării active includ: examen clinic în cabinetul medicului de familie; bilet de trimitere - management de caz, pentru investigații paraclinice specifice respectiv hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină serică, microalbuminurie, EKG, dozare proteină urinară, în funcție de nivelul de risc; bilet de trimitere - management de caz, în funcție de nivelul de risc pentru consultație de specialitate la cardiologie, medicină internă, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, oftalmologie, nefrologie; sfaturi igieno-dietetice și educație pentru auto-îngrijire. Criterii de încadrare în nivel de risc:I. Nivel de risc scăzut: SCORE < 1 plus 155 < LDL-C < 190 mg/dl și/sau 140/90 < TA < 160/99 (TAS și/sau TAD)II. Nivel de risc mediu: SCORE < 5 plus LDL-C > 70 mg/dl și/sau 160/90 < TA < 179/109 și/sau 1 - 2 FRSIII. Nivel de risc înalt și foarte înalt: SCORE > 5 și/sau LDL-C > 100 mg/dl și/sau TA > 180/110, și/sau afectarea organelor țintă, și/sau boală renală și/sau prezența concomitentă a DZ și/sau >/= 3 FRS1.1.4.3. Managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronșic și boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC:a. Evaluarea inițială a cazului nou depistat constă în: stratificarea nivelului de severitate; întocmirea unui plan de management al pacientului cu caz nou confirmat și inițierea terapiei. Consultația în cadrul evaluării inițiale cuprinde: anamneză factori declanșatori, istoric personal și familial; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecție, auscultație și palpare pentru evidențierea semnelor de afectare a organelor țintă, evidențierea semnelor clinice pentru comorbidități; trimitere pentru investigații paraclinice/explorări funcționale: hemoleucogramă completă, spirometrie, peak-flowmetrie, radiografie pulmonară; trimitere pentru consultație de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie și medicină internă, după caz; Inițierea intervențiilor terapeutice include: sfaturi pentru modificarea stilului de viață - fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere suport specializat;a.1. Pentru astm bronșic - ținta terapeutică este reprezentată de controlul simptomelor cu combinația farmacologică și în dozele cele mai mici posibile: a.1.1. - astm bronșic controlat - limitarea simptomelor diurne și a consumului de beta2 agonist la nevoie în a.1.2. - astm bronșic parțial controlat - limitarea simptomelor diurne și a consumului de beta2 agonist la nevoie în > 2 ocazii/săptămână, prezența simptomelor nocturne, funcție pulmonară < 80% din valoarea cea mai bună (sau prezisă), cu limitarea activității, cu una/mai multe exacerbări în ultimul an; a.1.3. - astm bronșic necontrolat - trei sau mai multe caracteristici de astm bronșic parțial controlat prezente în orice săptămână plus o exacerbare. Inițierea medicației la pacientul nou diagnosticat se face cu medicație de treapta II sau III, funcție de intensitatea simptomelor.a.2. Pentru BPOC - ținta terapeutică este reprezentată de renunțarea la fumat și controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii: a.2.1. - toți pacienții: educație intensivă pentru renunțare la fumat, evitarea altor factori de risc, dietă, activitate fizică, reguli de viață, vaccinare antigripală; a.2.2. - toți pacienții cu BPOC confirmați spirometric și încadrați în stadiul de severitate I - II cu dispnee - inițiere terapie de linia I (bronhodilatator cu durată scurtă de acțiune - uneori) sau de linia II (bronhodilatator cu durată lungă de acțiune - dacă este necesar) a.2.3. - bilet de trimitere la medicul de specialitate - pacienții cu BPOC confirmați spirometric și încadrați în stadiul de severitate III și IV pentru inițiere terapie combinată respectiv oxigenoterapie sau/și pacienți cu suspiciune de BPOC, pentru confirmare diagnostică.b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidență cuprinde: reevaluarea nivelului de severitate/nivelului de control al bolii și identificarea eventualelor cauze de control inadecvat; educația pacientului privind boala, evoluția ei, înțelegerea rolului diferitelor clase de medicamente și a utilizării lor, înțelegerea rolului pacientului în managementul de lungă durată a bolii, sfatul pentru renunțarea la fumat; evaluarea complianței la tratament și ajustarea/continuarea terapiei pentru controlul simptomelor; Pentru astm bronșic - ținta terapeutică - controlul simptomelor cu combinația farmacologică și în dozele cele mai mici posibile. Pentru BPOC - ținta terapeutică - renunțarea la fumat și controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii și prevenirea exacerbărilor. Consultațiile în cadrul monitorizării active includ: anamneza, factori declanșatori cauze de control inadecvat; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecție, auscultație și palpare pentru evidențierea semnelor de afectare a organelor țintă, evidențierea semnelor clinice pentru comorbidități; evaluarea riscului de exacerbare a BPOC; bilet de trimitere - management de caz, în funcție de severitate - pentru efectuarea de investigații paraclinice pentru stabilirea severității/nivelului de control și monitorizarea evoluției astmului bronșic și BPOC: spirometrie, hemoleucogramă completă și dacă se suspectează complicații - radiografie pulmonară, după caz; bilet de trimitere - management de caz, în funcție de severitate - pentru evaluare la medicul de specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie și medicină internă, după caz. Educația pacientului: sfaturi pentru modificarea stilului de viață: fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere/vaccinare antigripală. Evaluarea complianței la recomandările terapeutice, cu atenție sporită la complianța la medicamente și verificarea la fiecare vizită a înțelegerii utilizării diferitelor clase de medicamente și a modului de utilizare a dispozitivelor inhalatorii.1.1.4.4. Managementul bolii cronice de rinichia. Evaluarea inițială a cazului nou depistat constă în: evaluarea gradului de risc în funcție de filtratul glomerular, albuminurie și boala renală primară; stabilirea obiectivelor terapeutice și întocmirea planului de îngrijire al pacientului confirmat (obiective terapeutice) și inițierea terapiei. Consultația în cadrul evaluării inițiale cuprinde: anamneză (antecedente familiale și personale, expunere la nefrotoxice, istoric al afectării renale și al co-morbidităților relevante); examen clinic complet; bilet de trimitere pentru investigații paraclinice: creatinină serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată - eRFG, examen sumar de urină, albumină/creatinină urinară, ecografie de organ - renală; bilet de trimitere pentru consultație de specialitate la nefrolog a pacienților cu risc mediu-mare (raport albumină/creatinină peste 300 mg/g, eRFG mai mic de 45 mL/min sau hematurie microscopică de cauză non-urologică), hipertensiune arterială necontrolată. Inițierea terapiei include: consiliere pentru schimbarea stilului de viață: renunțare la fumat, dietă hiposodată, activitate fizică; tratament medicamentos vizând controlul presiunii arteriale (conform obiectivului terapeutic individual), al proteinuriei, al declinului eRFG și al dislipidemiei, după caz; educația pacientului pentru auto-îngrijire.b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidență: bilanțul periodic al controlului terapeutic (presiune arterială, raport albumină/creatinină urinară, declin eRFG); revizuirea medicației (medicamente, doze), după caz; evaluarea aderenței la programul terapeutic (dietă, medicație); bilet de trimitere - management de caz, pentru investigații paraclinice creatinină serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată - eRFG, albumină/creatinină urinară; bilet de trimitere - management de caz, pentru evaluare la medicul de specialitate nefrologie.1.2. Serviciile medicale preventive și profilactice sunt:1.2.1. Consultațiile preventive sunt consultații periodice active oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18 ani privind:a. creșterea și dezvoltarea;b. starea de nutriție și practicile nutriționale;c. depistarea și intervenția în consecință pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă și sex, conform anexei nr. 2 C la ordin.1.2.1.1. Frecvența efectuării consultațiilor se va realiza după cum urmează:a) la externarea din maternitate și la 1 lună - la domiciliul copilului;b) la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni;c) o dată pe an de la 4 la 18 ani. NOTA 1: În cadrul consultațiilor preventive copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, beneficiază anual de investigații paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultațiile preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigații. Biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenției. Investigațiile paraclinice recomandate pentru prevenție sunt:a. Vârsta cuprinsă între 2 ani și 5 ani inclusiv:1. Pentru screeningul anemiei: ● Hemoleucograma completă ● Sideremie2. Pentru screeningul rahitismului: ● Calciu seric total ● Calciu ionic seric ● Fosfor ● Fosfatază alcalinăb. Vârsta cuprinsă între 6 ani și 9 ani inclusiv Pentru screeningul sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de masă corporală - (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială ● Proteine totale serice ● LDL colesterol ● Trigliceride serice ● Glicemie ● TGP ● TGO ● TSH ● FT4c. Vârsta cuprinsă între 10 ani și 17 ani inclusiv1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de masă corporală - (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială ● LDL colesterol ● Trigliceride serice ● Glicemie ● TGP ● TGO ● TSH ● FT42. Pentru screening BTS (după începerea vieții sexuale) ● VDRL sau RPR NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialiști cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situația în care VDRL sau RPR este pozitiv.1.2.2. Consultații în vederea monitorizării evoluției sarcinii și lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare:a) luarea în evidență în primul trimestru; se decontează o consultație;b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a se decontează o consultație/lună. În situația în care luarea în evidență a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidență a gravidei, nu și supravegherea;c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; se decontează două consultații/lună;d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; se decontează o consultație;e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naștere; se decontează o consultație.1.2.2.1. În cadrul supravegherii gravidei se face promovarea alimentației exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni și continuarea acesteia până la minim 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B și C, consiliere pre și post testare HIV și lues a femeii gravide, precum și alte investigații paraclinice necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de bază. NOTĂ: În conformitate cu programul de monitorizare, investigațiile paraclinice și tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidență de către acesta și până la 4 săptămâni de la naștere.1.2.3. Consultații preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulților din populația generală - fără semne de boală - se vor realiza după cum urmează:1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 și 39 ani - o dată la 3 ani calendaristici, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă și sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se decontează maxim 2 consultații/asigurat în anul în care se realizează evaluarea riscului individual. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 și 39 ani depistate cu risc înalt, consultațiile preventive de evaluare se acordă anual, conform prevederilor de la punctul 1.2.3.2. și se decontează maxim 2 consultații/asigurat, anual.1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani, anual - pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă și sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se decontează maxim 2 consultații/asigurat, anual. NOTA 1: În cadrul consultațiilor preventive asigurații asimptomatici cu vârsta peste 18 ani, anual respectiv odată la 3 ani, beneficiază de investigații paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigații. Biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenției. Investigațiile paraclinice recomandate pentru prevenție sunt:a. pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 ani ● Hemoleucogramă completă ● VSH ● Glicemie ● Colesterol seric total ● LDL colesterol ● Creatinina sericăb. pentru femeia cu vârsta între 18 și 39 ani care planifică o sarcină ● VDRL sau RPRc. pentru adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani și peste ● Hemoleucogramă completă ● VSH ● Glicemie ● Colesterol seric total ● LDL colesterol ● Creatinina serică ● PSA la bărbați ● TSH și FT4 la femei NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialiști cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situația în care VDRL sau RPR este pozitiv.1.2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentației) și depistare de boli cu potențial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigații, confirmare, tratament adecvat și măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potențial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000.1.2.4.1. Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare boală cu potențial endemo-epidemic suspicionată și confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie.1.2.5. Consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială:a) consilierea femeii privind planificarea familială;b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.1.2.5.1. Consultația poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) și b); se acordă maximum două consultații pe an calendaristic, pe asigurat.1.3. Consultațiile la domiciliu sunt acordate asiguraților de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultațiile la domiciliu. Consultațiile la domiciliu se acordă asiguraților nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraților cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 - 1 an, copiilor cu vârsta 0 - 18 ani cu boli infecto-contagioase și lehuzelor. Se consideră consultație la domiciliu, inclusiv consultația - examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.1.3.1. Consultațiile la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie se decontează astfel: maximum 2 consultații pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum 4 consultații/an pentru bolile cronice și o consultație pentru fiecare situație de urgență. Informațiile medicale se înregistrează în fișa medicală.1.3.2. Consultațiile acordate la domiciliul asiguraților - maximum 42 de consultații pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultații pe zi. NOTĂ: consultațiile la domiciliu se consemnează în registrul de consultații la domiciliu, care va conține data și ora consultației, numele, prenumele, semnătura asiguratului sau aparținătorului, după caz, pentru situația în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale în vigoare.1.4. Serviciile medicale adiționale reprezintă servicii care se oferă opțional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraților de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competență dobândită prin parcurgerea unui program educațional specific, certificat suplimentar, după caz.1.4.1. Serviciile adiționale sunt:a) efectuare și interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmateb) ecografie generală - abdomen și pelvis NOTA 1*): Pentru aceste servicii se încheie acte adiționale la contractul/convenția de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigațiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor prevăzute în anexa 20 la ordin. NOTA 2: Numărul maxim de ecografii generale, examene EKG - efectuare și interpretare ce pot fi efectuate și acordate într-o oră, nu poate fi mai mare de 3.1.5. Activitățile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente:– concediu medical,– bilete de trimitere,– prescripții medicale,– adeverințe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri,– acte medicale necesare copiilor aflați în plasament din cadrul sistemului de asistență socială și protecția copilului, conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare– adeverințe medicale pentru înscrierea în colectivitate - eliberate la efectuarea examenelor anuale de bilanț ale preșcolarilor și elevilor și numai la înscrierea în fiecare ciclu de învățământ și avize epidemiologice pentru (re)intrare în colectivitate, conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare– certificat medical constatator al decesului, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului, cu excepția situațiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform Ordinului ministrului justiției și ministrului sănătății nr. 1134/C-255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale. NOTA 1: Activitățile de suport sunt consecință a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. NOTA 2: Se decontează un serviciu - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui asigurat înscris pe lista medicului de familie.1.6. Servicii de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguraților de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet.C. PACHETUL DE SERVICII ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ PENTRU PACIENȚII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENȚII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ȘI PENTRU PACIENȚII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNȚELEGERI, CONVENȚII SAU PROTOCOALE INTERNAȚIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII.1. Pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistența medicală primară de serviciile prevăzute la lit. A punctul 1, subpunctele 1.1 și 1.2 și la lit. B, punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 din prezenta anexă.2. Pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială beneficiază în asistența medicală primară de serviciile prevăzute la lit. B.3. Pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 și 1.2 din prezenta anexă sau de serviciile medicale prevăzute la lit. B din prezenta anexă în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale.
   +  Anexa nr. 2
  MODALITĂȚILE DE PLATĂ
  în asistența medicală primară pentru furnizarea
  de servicii medicale prevăzute în pachetele de
  servicii medicale
   +  Articolul 1(1) Modalitățile de plată în asistența medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de persoane înscrise asigurate, și plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr. 1 la ordin, inclusiv pentru serviciile medicale acordate pacienților din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății.(2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menționate la lit. e) se calculează prin înmulțirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul și structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie, conform lit. a), b) sau c), ajustat în funcție de condițiile prevăzute la lit. d), cu valoarea stabilită pentru un punct.a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul și structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabilește astfel:1. numărul de puncte, acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă, în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise:┌─────────────┬───────────┬────────────┬───────────┐│ Grupa de │ 0 - 3 ani │ 4 - 59 ani │ 60 ani ││ vârstă │ │ │ și peste │├─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤│Număr de │ 11,2 │ 7,2 │ 11,2 ││puncte/ │ │ │ ││persoană/an │ │ │ │└─────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘ NOTA 1: Încadrarea persoanei asigurate, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei - copil cu vârsta de 4 ani împliniți se încadrează în grupa 4 - 59 ani. NOTA 2: În situația în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituționalizate - copii încredințați sau dați în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, persoane din centre de îngrijire și asistență - și persoane private de libertate aflate în custodia statului, potrivit legii, numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% față de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează. În acest sens medicii de familie atașează la fișa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de persoane instituționalizate - copii încredințați sau dați în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, persoane din centre de îngrijire și asistență - sau persoane private de libertate aflate în custodia statului, potrivit legii. NOTA 3: Pentru persoanele încadrate ca și persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani și peste".2. La calculul numărului lunar de puncte "per capita" conform art. 1 alin. (2) se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie existente în ultima zi a lunii precedente. În situația contractelor nou încheiate pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare. Pentru medicii nou veniți care încheie contract de furnizare de servicii medicale pentru o perioadă de maximum 3 luni - după încetarea convenției încheiată pentru maxim 3 luni, pentru prima lună de contract se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la data încheierii contractului.3. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenței medicale primare care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană este de 1.800.4. Pentru un număr de 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual precum și al fiecărui medic de familie cu listă proprie care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistența medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. În situația în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200 programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi și/sau se poate modifica în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. (3) lit. b) cu asigurarea numărului de consultații la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. B pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin. În cazul prelungirii programului de lucru pentru o listă cuprinsă între 2.200 și 3.000 de persoane înscrise programul zilnic se majorează cu 1 oră iar pentru o listă de înscriși mai mare de 3.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore.5. În situația în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depășește 2.200 și numărul de puncte "per capita"/an depășește 18.700 puncte, numărul de puncte ce depășește acest nivel se reduce după cum urmează:– cu 25%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 18.701 - 22.000;– cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000;– cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000. Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au cel puțin un medic angajat cu normă întreagă și pentru cabinetele medicale care se află într-o unitate administrativ-teritorială/zonă urbană cu deficit din punct de vedere al prezenței medicului de familie, stabilit de comisia prevăzută la art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, se reduce după cum urmează:– pentru medicii de familie care au înscriși pe lista proprie peste 2.200 asigurați și un număr de puncte/an ce depășește 18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face 100%;– pentru medicii de familie care au înscriși pe lista proprie peste 2.200 asigurați și un număr de puncte/an ce depășește 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depășește acest nivel se diminuează cu 25%;– pentru medicii de familie care au înscriși pe lista proprie peste 2.200 asigurați și un număr de puncte/an ce depășește 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depășește acest nivel se diminuează cu 50%;– pentru medicii de familie care au înscriși pe lista proprie peste 2.200 asigurați și un număr de puncte/an ce depășește 30.000 puncte, numărul de puncte ce depășește acest nivel se diminuează cu 75%;b) Medicii nou-veniți într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condițiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleași condiții ca și medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniți, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) și (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie. Venitul medicilor de familie nou-veniți într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condițiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește conform lit. a).c) Medicii nou-veniți într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condițiile prevederilor art. 14 capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, chiar dacă la sfârșitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenție de furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane asigurate prevăzut la art. 1 alin. (3) și alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care și-au constituit-o până la data încheierii contractului; medicii nou-veniți au obligația ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane asigurate. În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit și casa de asigurări de sănătate încetează la expirarea celor 3 luni, cu excepția situațiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menționat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relației contractuale este cea prezentată de medicul de familie la sfârșitul celor 3 luni. Dacă după prelungirea relației contractuale se constată, odată cu validarea listei de persoane asigurate înscrise, că nu este îndeplinită condiția privind numărul minim de persoane asigurate înscrise, contractul poate înceta în condițiile art. 1 alin. (6) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menționat. Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligația de a înscrie numărul minim de persoane asigurate prevăzut la art. 1 alin. (3) și alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menționat, venitul se stabilește conform lit. a). Se consideră medic nou-venit într-o localitate, medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă, inclusiv medicii care și-au desfășurat activitatea ca medici angajați într-un cabinet medical individual aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă.d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c), după caz, se recalculează în următoarele situații:1. în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, majorarea este cu până la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice din mediul rural și din mediul urban - pentru orașele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea. Pentru cabinetele medicale/punctele de lucru ale cabinetelor medicale din asistența medicală primară din mediul rural și din mediul urban pentru orașele cu un număr de sub 10.000 de locuitori din aria Rezervației Biosferei Delta Dunării se aplică un procent de majorare de 200%. Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru/puncte secundare de lucru și un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul și pentru localitatea/localitățile unde se află punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c) va fi împărțit proporțional cu programul de lucru - exprimat în ore desfășurat la cabinet, respectiv la punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4, iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcție de sporul de zonă aferent localității unde se află cabinetul, respectiv punctul/punctele de lucru. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistența medicală primară la care se aplică majorările de mai sus și procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate mai sus menționat.2. în raport cu gradul profesional, valoarea de referință a prestației medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestația medicului primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c), se majorează cu 20%, iar pentru prestația medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus și înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional. În situațiile de înlocuire a unui medic, când se încheie convenție de înlocuire între medicul înlocuitor și casa de asigurări de sănătate, se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenției. Pentru cabinetele medicale individuale, în situația de înlocuire a medicului titular de către medicul angajat, se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular.e) Serviciile cuprinse la litera B subpunctele 1.1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.5, cu excepția consultației la domiciliu care se finalizează sau nu prin eliberarea certificatului constatator de deces și 1.6 din anexa nr. 1 la ordin, precum și consultațiile prevăzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3 și 1.3 de la litera B din anexa nr. 1 la ordin care depășesc limitele prevăzute la alin. (3) lit. b), sunt incluse în plata "per capita".(3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se calculează prin înmulțirea numărului de puncte pe serviciu medical ajustat în funcție de gradul profesional, cu valoarea stabilită pentru un punct.a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:*Font 8*┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ DENUMIRE SERVICIU MEDICAL │ FRECVENȚĂ/PLAFON │ NR. PUNCTE │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│A. Pachet minimal │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│1. Servicii medicale pentru situațiile│1 consultație per persoană pentru │5,5 puncte/consultație ││de urgență medico-chirurgicală │fiecare situație de urgență │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│2. Supraveghere și depistare de boli │1 consultație per persoană pentru │5,5 puncte/consultație ││cu potențial endemo-epidemic │fiecare boală cu potențial endemo- │ ││ │epidemic suspicionată și confirmată, │ ││ │inclusiv pentru bolnavul TBC nou │ ││ │descoperit activ de medicul de familie │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│3. Monitorizarea evoluției sarcinii și│ │ ││lehuziei │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) luarea în evidență în primul │1 consultație │5,5 puncte/consultație ││trimestru; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) supravegherea, lunar, din luna a │1 consultație pentru fiecare lună │5,5 puncte/consultație ││3-a până în luna a 7-a; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) supravegherea, de două ori pe lună,│2 consultații pentru fiecare lună │5,5 puncte/consultație ││din luna a 7-a până în luna a 9-a │ │ ││inclusiv; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d) urmărirea lehuzei la externarea din│1 consultație la domiciliu │15 puncte/consultație ││maternitate │ │ ││- la domiciliu; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de│1 consultație │5,5 puncte/consultație ││la naștere; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│4. Servicii de planificare familială │2 consultații/an calendaristic/persoană │5,5 puncte/consultație │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│5. Constatarea decesului cu sau fără │1 examinare la domiciliu │15 puncte/examinare ││eliberarea certificatului constatator │ │pentru constatarea ││de deces │ │decesului │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│6. Servicii de prevenție │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Consultația preventivă │1 consultație o dată la 3 ani │5,5 puncte/consultație ││ │calendaristici │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│B. Pachet de bază │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│1. Serviciile medicale preventive și │ │ ││profilactice acordate asiguraților cu │ │ ││vârsta 0-18 ani │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) - la externarea din maternitate - │1 consultație la domiciliu │15 puncte/consultație ││la domiciliul copilului │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b)- la 1 lună - la domiciliul │1 consultație la domiciliu │15 puncte/consultație ││copilului │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 și │1 consultație pentru fiecare din lunile │5,5 puncte/consultație ││36 luni │nominalizate │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d)- de la 4 la 18 ani │1 consultație/an/asigurat │5,5 puncte/consultație │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│2. Monitorizarea evoluției sarcinii și│ │ ││lăuziei │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) luarea în evidență în primul │1 consultație │5,5 puncte/consultație ││trimestru; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) supravegherea, lunar, din luna a │1 consultație pentru fiecare lună │5,5 puncte/consultație ││3-a până în luna a 7-a; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) supravegherea, de două ori pe lună,│2 consultații pentru fiecare lună │5,5 puncte/consultație ││din luna a 7-a până în luna a 9-a │ │ ││inclusiv; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d) urmărirea lehuzei la externarea din│1 consultație la domiciliu │15 puncte/consultație ││maternitate │ │ ││- la domiciliu; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de│1 consultație │5,5 puncte/consultație ││la naștere; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│3. Evaluarea riscului individual la │ │ ││adultul asimptomatic │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) asigurați cu vârsta între 18 și 39 │2 consultații/asigurat o dată la 3 ani │5,5 puncte/consultație ││ani │calendaristici pentru completarea │ ││ │riscogramei │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) asigurați cu vârsta între 18 și 39 │1-2 consultații/asigurat anual pentru │5,5 puncte/consultație ││ani - persoane asimptomatice depistate│completarea riscogramei │ ││cu risc înalt │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) asigurați cu vârsta > 40 ani │1-2 consultații/asigurat anual pentru │5,5 puncte/consultație ││ │completarea riscogramei │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│4. Servicii medicale curative │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) Consultația în caz de boală pentru │2 consultații/asigurat/episod │5,5 puncte/consultație ││afecțiuni acute, subacute și │ │pentru consultațiile ││acutizările unor afecțiuni cronice │ │care se încadrează în ││ │ │limitele prevăzute la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) Consultații periodice │ │5,5 puncte/consultație ││1 consultație/asigurat/lună pentru │ │pentru consultațiile ││îngrijirea generală a asiguraților cu │ │care se încadrează în ││boli cronice │ │limitele prevăzute la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) Management de caz: │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c.1) evaluarea inițială a cazului nou │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c.1.1) evaluarea inițială a cazului │3 consultații ce pot fi acordate într-un│5,5 puncte/consultație ││nou de HTA, dislipidemie și diabet │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││zaharat tip 2 │ │inițiale a cazului nou;││ │ │intervalul de 3 luni ││ │ │are ca dată de început ││ │ │data primei consultații││ │ │în cadrul evaluării; │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c.1.2) evaluarea inițială a cazului │3 consultații ce pot fi acordate într-un│5,5 puncte/consultație ││nou de astm bronșic și boala cronică │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││respiratorie obstructivă - BPOC │ │inițiale a cazului nou;││ │ │intervalul de 3 luni ││ │ │are ca dată de început ││ │ │data primei consultații││ │ │în cadrul evaluării; │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c.1.3) evaluarea inițială a cazului │3 consultații ce pot fi acordate într-un│5,5 puncte/consultație ││nou de boală cronică de rinichi │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││ │ │inițiale a cazului nou;││ │ │intervalul de 3 luni ││ │ │are ca dată de început ││ │ │data primei consultații││ │ │în cadrul evaluării; ││ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ │O singură dată, în trimestrul în care a │Suplimentar 5,5 puncte/││ │fost făcută confirmarea │asigurat - caz nou ││ │ │confirmat de medicul de││ │ │specialitate pentru ││ │ │fiecare dintre ││ │ │serviciile prevăzute la││ │ │pct. c.1.1), c.1.2) și ││ │ │c.1.3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c.2) monitorizare pentru una sau mai │2 consultații în cadrul - monitorizării │6 puncte/consultație ││multe dintre bolile cronice incluse în│managementului de caz │în cadrul ││managementul de caz (HTA, dislipidemie│ │monitorizării- ││și diabet zaharat tip 2, astm bronșic │ │management de caz; ││și boala cronică respiratorie │ │Se raportează fiecare ││obstructivă - BPOC, boală cronică de │ │consultație odată cu ││rinichi) │ │activitatea lunii în ││ │ │care a fost efectuată, ││ │ │iar intervalul maxim ││ │ │între cele 2 ││ │ │consultații este de 60 ││ │ │de zile; ││ │ │O nouă monitorizare de ││ │ │management de caz se ││ │ │efectuează după 6 luni ││ │ │consecutive, calculate ││ │ │față de luna în care a ││ │ │fost efectuată cea de ││ │ │a doua consultație din ││ │ │cadrul monitorizării ││ │ │anterioare a ││ │ │managementului de caz. │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│5. Servicii la domiciliu: │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) Urgență │1 consultație pentru fiecare situație de│15 puncte/consultație ││ │urgență │care se încadrează în ││ │ │limitele prevăzute la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) Episod acut/subacut/acutizări ale │2 consultații/episod │15 puncte/consultație ││bolilor cronice │ │care se încadrează în ││ │ │limitele prevăzute la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) Boli cronice │4 consultații/an/asigurat │15 puncte/consultație ││ │ │care se încadrează în ││ │ │limitele prevăzute la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d) Management de caz pentru asigurații│ │ ││nedeplasabili înscriși pe lista │ │ ││proprie │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d.1) evaluarea inițială a cazului nou │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d.1.1) evaluarea inițială a cazului │3 consultații ce pot fi acordate într-un│15,5 puncte/consultație││nou de HTA, dislipidemie și diabet │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││zaharat tip 2 │intervalul de 3 luni are ca dată de │inițiale a cazului nou;││ │început data primei consultații în │ ││ │cadrul evaluării; │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d.1.2) evaluarea inițială a cazului │3 consultații ce pot fi acordate într-un│15,5 puncte/consultație││nou de astm bronșic și boala cronică │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││respiratorie obstructivă - BPOC │intervalul de 3 luni are ca dată de │inițiale a cazului nou;││ │început data primei consultații în │ ││ │cadrul evaluării │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d.1.3) evaluarea inițială a cazului │3 consultații ce pot fi acordate într-un│15,5 puncte/consultație││nou de boală cronică de rinichi │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││ │intervalul de 3 luni are ca dată de │inițiale a cazului nou;││ │început data primei consultații în │ ││ │cadrul evaluării; │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ │O singură dată, în trimestrul în care a │Suplimentar 5,5 puncte/││ │fost făcută confirmarea │asigurat - caz nou ││ │ │confirmat de medicul de││ │ │specialitate pentru ││ │ │fiecare dintre ││ │ │serviciile prevăzute la││ │ │pct. d.1.1), d.1.2) și ││ │ │d.1.3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d.2) monitorizare pentru una sau mai │2 consultații în cadrul - monitorizării │16 puncte/consultație ││multe dintre bolile cronice incluse în│managementului de caz │în cadrul ││managementul de caz (HTA, dislipidemie│ │monitorizării- ││și diabet zaharat tip 2, astm bronșic │ │management de caz; ││și boala cronică respiratorie │ │- Se raportează fiecare││obstructivă - BPOC, boală cronică de │ │consultație odată cu ││rinichi) │ │activitatea lunii în ││ │ │care a fost efectuată, ││ │ │iar intervalul maxim ││ │ │între cele 2 ││ │ │consultații este de 60 ││ │ │de zile; ││ │ │- O nouă monitorizare ││ │ │de management de caz se││ │ │efectuează după 6 luni ││ │ │consecutive calculate ││ │ │față de luna în care a ││ │ │fost efectuată cea de a││ │ │doua consultație din ││ │ │cadrul monitorizării ││ │ │anterioare ││ │ │managementului de caz. │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│e) Constatarea decesului cu sau fără │1 examinare la domiciliu │15 puncte/examinare ││eliberarea certificatului constatator │ │pentru constatarea ││de deces │ │decesului, care se ││ │ │încadrează în ││ │ │prevederile de la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘a.1) În raport cu gradul profesional, valoarea de referință a prestației medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestația medicului primar numărul total de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical se majorează cu 20%, iar pentru prestația medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus și înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional.a.2)  În situațiile de înlocuire a unui medic, când se încheie convenție de înlocuire între medicul înlocuitor și casa de asigurări de sănătate, se va lua în calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenției. Pentru cabinetele medicale individuale, în situația de înlocuire a medicului titular de către medicul angajat, se va lua în calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului angajat.b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii, corespunzător unui program de 35 ore/săptămână, nu poate depăși pentru activitatea desfășurată, numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele:– timpul mediu/consultație în cabinet este de 15 minute;– un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultații la cabinet, stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4; Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultații la cabinet pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical, se ia în calcul o medie de 20 de consultații/zi calculată în cadrul unui trimestru, dar nu mai mult de 40 de consultații/zi.– maximum 3 consultații la domiciliu/zi dar nu mai mult de 42 consultații pe lună.c) Serviciile cuprinse la litera A și litera B subpunctele 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 și 1.5 pentru consultația cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, precum și consultațiile prevăzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3 și 1.3 din anexa nr. 1 la ordin care se încadrează în limitele prevăzute la lit. b), sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte.  +  Articolul 2 Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiții:a) medicamentele și, după caz, unele materiale sanitare prescrise trebuie să fie în concordanță cu diagnosticul stabilit. Pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuție personală și, după caz, pentru unele materiale sanitare, se utilizează prescripția medicală electronică sau formularul de prescripție medicală cu regim special, unic pe țară pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope până la data implementării prescripției electronice pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope; pentru medicamentele cu sau fără contribuție personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripție medicală electronică distinctă;b) investigațiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanță cu diagnosticul, care se consemnează în fișa de consultație și în biletul de trimitere;c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potențial endemo-epidemic, medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii, respectiv pentru a izola și raporta cazurile, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient, medicii vor apela la sprijinul organelor de poliție și al autorităților publice locale.d) recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de familie aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 31 C la ordin, ca o consecință a actului medical propriu, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status.  +  Articolul 3(1) Pentru perioadele de absență mai mari de 30 de zile lucrătoare, medicul de familie organizează preluarea activității sale medicale de către un alt medic de familie; în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activității, casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor, cu avizul direcțiilor de sănătate publică. În ambele situații medicul înlocuitor trebuie să aibă licență de înlocuire temporară, iar preluarea activității se face pe bază de convenție de înlocuire. Licența de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor, cu înștiințarea în scris a casei de asigurări de sănătate și a direcției de sănătate publică. Pentru asigurarea condițiilor în vederea preluării activității unui medic de familie de către alt medic, consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziție medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligații contractuale aflați în evidența acestora, cum este și cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea în condițiile legii. În situația în care preluarea activității se face de către medici aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se asigură prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor, în funcție de necesități.(2) Perioadele de absență motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină/lehuzie, concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului până la 2 ani, respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, vacanță pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic, studii medicale de specialitate și rezidențiat în specialitatea medicina de familie, perioadă cât ocupă funcții de demnitate publică alese sau numite, perioadă în care unul dintre soți îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizație internațională în străinătate. Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situațiile menționate mai sus, cu excepția perioadei de vacanță, să depună la sediul casei de asigurări de sănătate, documentul justificativ care atestă motivul absenței.(3) Pentru perioade de absență mai mici de 30 de zile lucrătoare, înlocuirea medicului absent se poate face și pe bază de reciprocitate între medici, cu condiția ca medicul înlocuitor să-și desfășoare activitatea în aceeași localitate cu medicul înlocuit sau în zonă limitrofă, în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-și programul de lucru în funcție de necesități. Pentru situațiile de înlocuire pe bază de reciprocitate/medicul de familie înlocuit va depune la casa de asigurări de sănătate, cu cel puțin o zi lucrătoare anterior perioadei de absență, un exemplar al convenției de reciprocitate conform modelului prevăzut în anexa 4 la ordin și va afișa la cabinetul medical numele și programul medicului înlocuitor, precum și adresa cabinetului unde își desfășoară activitatea. Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. În desfășurarea activității, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultații și formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripțiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract și ștampila cabinetului medical al medicului înlocuit.(4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absență prevăzute la alin. (1) - (3), acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajați, cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajați care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate. În desfășurarea activității, medicul angajat utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultații al cabinetului în care medicul angajat își desfășoară activitatea, numărul de contract și ștampila cabinetului medical.(5) Suma cuvenită prin plata "per capita", pe serviciu medical prin tarif exprimat în puncte, aferentă perioadei de absență se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului, urmând ca în convenția de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condițiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor, după caz.(6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligațiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 4(1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenție de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absență mai mici de două luni/an, conform anexei nr. 4 la ordin, avizată de casa de asigurări de sănătate, prin care se stabilesc condițiile de înlocuire. Pentru situațiile de reciprocitate între medici, aceștia încheie o convenție de reciprocitate, conform anexei nr. 4 la ordin, avizată de casa de asigurări de sănătate, prin care se stabilesc condițiile de înlocuire pe bază de reciprocitate.(2) Convenția de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate și medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit, pentru perioade de absență mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenție cu medicul înlocuitor, conform anexei nr. 5 la ordin.(3) Convenția de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical.(4) În desfășurarea activității, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultații al cabinetului în care medicul înlocuitor își desfășoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripțiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract și ștampila cabinetului medical al medicului înlocuit.  +  Articolul 5(1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual, organizat conform prevederilor legale în vigoare, medici care au dreptul să desfășoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Medicii angajați nu au listă proprie de persoane înscrise și nu raportează activitate medicală proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuție personală și, după caz, a unor materiale sanitare se face conform prevederilor legale în vigoare, folosindu-se ștampila cabinetului și parafa medicului angajat, respectiv semnătura electronică proprie și prescripțiile medicale ale medicului titular. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfășoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.(2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajați, programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajați se poate desfășura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. Activitatea medicilor angajați în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate al cabinetului medical individual. Programul de activitate al medicului titular cât și cel al medicului angajat/medicilor angajați trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 6 Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct "per capita" și a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenței medicale primare la nivel național pentru anul 2017 are următoarea structură:1. suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 183 alin. (3) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior;2. venitul cabinetelor medicale în care își desfășoară activitatea medicii de familie nou-veniți într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei și pentru care medicul de familie are încheiată o convenție de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, format din:a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim și cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obținut, la care se aplică corespunzător ca și procent ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1;b) suma pentru cheltuielile de administrare și funcționare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare pentru trusa de urgență, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulțit cu 1,5.3. 50% pentru plata "per capita" și 50% pentru plata pe serviciu medical, după ce s-au reținut sumele ce rezultă potrivit prevederilor de la pct. 1 și pct. 2.  +  Articolul 7 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct per capita și pe serviciu medical, fondul anual aferent asistenței medicale primare, din care se scade suma corespunzătoare art. 6 pct. 1, se defalchează pe trimestre.  +  Articolul 8(1) Valoarea minimă garantată a punctului "per capita", unică pe țară, este de 4,8 lei, valabilă pentru anul 2017.(2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe țară și este de 2,2 lei, valabilă pentru anul 2017.(3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata per capita și pe serviciu medical se stabilește trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata per capita și pe serviciu a medicilor de familie și numărul de puncte per capita și pe serviciu medical efectiv realizate, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), și reprezintă valoarea definitivă a unui punct per capita și pe serviciu, unică pe țară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct pentru plata per capita și pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata per capita și pe serviciu.(4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per capita și per serviciu medical se determină astfel: Fondul aferent asistenței medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade venitul cabinetelor medicale în care își desfășoară activitatea medicii de familie nou-veniți într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenție de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, se repartizează 50% pentru plata per capita și 50% pentru plata per serviciu.  +  Articolul 9(1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulțirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate și a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea minimă garantată pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical.(2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulțirea numărului de puncte "per capita" și a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea definitivă a punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical.  +  Articolul 10 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate în format electronic, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării și se validează conform prevederilor contractului-cadru și a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfășurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă.  +  Articolul 11 Persoanele înscrise care doresc să își schimbe medicul de familie și persoanele care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie și care doresc să se înscrie, vor adresa o cerere de înscriere prin transfer/cerere de înscriere, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă, după caz. Înscrierea/înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie, se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer și a cardului național de asigurări sociale de sănătate. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conștiință refuză cardul național sau pentru persoanele cărora li se va emite card național duplicat, precum și pentru copii 0 - 18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere prin transfer. Pentru situațiile de înscriere prin transfer, medicul de familie primitor are obligația să anunțe în scris (prin poștă, e-mail, fax), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligația să transmită fișa medicală în copie certificată prin semnătură și parafă că este conform cu originalul, prin poștă, e-mail, fax/prin asigurat, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fișei medicale, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12(1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârșitul trimestrului, odată cu recalcularea drepturilor bănești cuvenite medicului de familie.(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârșitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus față de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului "per capita" și la valoarea definitivă a punctului pe serviciu stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea și implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situația în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează în aceleași condiții cu cele din cursul anului curent.(3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate și se comunică în format electronic furnizorilor.  +  Articolul 13 Casele de asigurări de sănătate și direcțiile de sănătate publică vor organiza trimestrial și ori de câte ori este nevoie sau la cererea organizațiilor județene ale medicilor de familie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunțurile privind data și locul desfășurării întâlnirilor vor fi afișate pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate și direcțiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative și vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.  +  Articolul 14(1) În aplicarea art. 17 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înțelege absența nemotivată de la programul de lucru afișat și prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea desfășurată în cabinetul medical.(2) Absența motivată se ia în considerare pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum și pentru următoarele situații: citații de la instanțele judecătorești sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezența la instituțiile respective, cu condiția numirii unui înlocuitor pe bază de convenție de reciprocitate sau convenție de înlocuire, ale cărui număr de telefon și adresă vor fi afișate la cabinetul medical, precum și în cazul participării la manifestări organizate pentru obținerea de credite de educație medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România. Pentru aceste situații medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absență prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajați.  +  Articolul 15 Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistența medicală primară, care au competența și dotarea necesară, ecografii generale (abdomen și pelvis) și/sau EKG, la tarifele și în condițiile asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile paraclinice. Medicii de familie pot efectua și interpreta aceste servicii numai ca o consecință a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârșitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniți într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenție de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigații în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceștia își desfășoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale (abdomen și pelvis) numai dacă au obținut competență confirmată prin ordin al ministrului sănătății. Numărul de investigații paraclinice contractat nu poate depăși 3 investigații pe oră, cu obligația încadrării în valoarea contractată. Serviciile medicale paraclinice se execută în cadrul programului de lucru prelungit corespunzător, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a, pct.4, art. 1 alin. (3), lit. b) și art. 15 din Anexa 2.  +  Articolul 16 Medicii de familie aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activității la nivelul asistenței medicale ambulatorii în vederea creșterii calității actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 17 La contractare furnizorul depune lista cu asigurații înscriși pe lista proprie a fiecărui medic de familie, aflați în evidență cu următoarele boli cronice: HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2, astmul bronșic, boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC) și boala cronică de rinichi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 D la ordin. Lunar se raportează modificările intervenite/mișcarea lunară/intrări/ieșiri, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
   +  Anexa nr. 2A*Font 9* I. CERERE DE ÎNSCRIERE - model - Nr. înregistrare .................../........... VIZAT*), Unitatea sanitară ................................ CUI .............................................. Sediu (localitate, str. nr.) .............................. Casa de Asigurări de Sănătate ............................. Nr. contract/convenție ........................... Medic de familie ................................. (semnătură și parafă) Domnule/Doamnă Doctor, Subsemnatul(a) ..............., cetățenie ...................., C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/cod unic de asigurare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,data nașterii.................., domiciliat(ă) în ................... str. ................nr......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., jud./sector .........., act de identitate........, seria ......., nr. .........., eliberat de ................, la data ............,telefon ............., solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră Declar pe propria răspundere: că nu sunt înscris(ă) pe lista unui medic de familie. [] Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. Data: / / Semnătura: Notă
  *) Se completează cu datele unității sanitare în care își desfășoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită înscrierea, respectiv semnătura și parafa acestuia.
  *Font 9* II. CERERE DE ÎNSCRIERE PRIN TRANSFER - model - Nr. înregistrare ..................../............ VIZAT*), Unitatea sanitară ................................ CUI .............................................. Sediu (localitate, str. nr.) .............................. Casa de Asigurări de Sănătate ............................. Nr. contract/convenție ........................... Medic de familie ................................. (semnătură și parafă) Domnule/Doamnă Doctor, Subsemnatul(a) ................., cetățenie ..........., C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/cod unic de asigurare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,data nașterii.................., domiciliat(ă) în ................... str. ................nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ....., jud./sector .........., act de identitate........, seria ......., nr. .........., eliberat de ................, la data ............,telefon ............., solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de lamedicul de familie ...................... din unitatea sanitară ................. str.................. nr. ..... jud./sector ........../ e-mail ...... fax .......... Declar pe propria răspundere: **) 1. Nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere. [] 2. Solicit înscrierea mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere deoarece: ● a survenit decesul medicului pe lista căruia sunt înscris(ă) [] ● medicul de familie nu se mai află în relație contractuală cu casa de asigurăride sănătate/contractul medicului de familie a fost suspendat [] ● a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista căruia sunt înscris(ă) [] ● mi-am schimbat domiciliu din localitatea ...., județul ......, în localitatea ....... județul ........ [] ● a survenit încetarea arestului preventiv [] ● a survenit înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar [] ● a survenit încetarea pedepsei privative de libertate [] ● perioada de amânare sau de întrerupere a executării unei pedepse privative de libertate [] ● arest la domiciliu [] Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă schimbarea domiciliului, încetarea arestului preventiv, înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar, încetarea pedepsei privative de libertate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. Data: / / Semnătura: Notă
  *) Se completează cu datele unității sanitare în care își desfășoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura și parafa acestuia.
  **) Se bifează una din situațiile în care se află asiguratul.
   +  Anexa nr. 2B*Font 9* Furnizor de servicii medicale .............. Sediul social/Adresa fiscală................ DECLARAȚIE Subsemnatul(a)*1) ....... legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......., nr ..........., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii, declar pe propria răspundere că lista cuprinzând persoanele înscrise beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate ........ în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară pentru anul 2017 este valabilă și conformă cu evidențele proprii existente la data de ...............*2) Subsemnatul(a)*3) ........ legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ........., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii, declar pe propria răspundere, că lista/listele cuprinzând persoanele înscrise beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate .......... în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară pentru anul 2017 este valabilă/sunt valabile și conformă/conforme cu evidențele proprii existente la data de ...................*4), pentru următorii medici de familie: - .......................................................................... - .......................................................................... - .......................................................................... NOTĂ: *1) Pentru cabinetele medicale individuale *2), *4) Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului anterior *3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale: - cabinet asociat sau grupat - societate civilă medicală - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înființată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - cabinet care funcționează în structura sau în coordonarea unei unități sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie. Data Reprezentant legal ............ (semnătura și ștampila)  +  Anexa nr. 2CA. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU COPII PE GRUPE DE VÂRSTĂ ȘI SEX Consultațiile preventive sunt consultații periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18 ani și au ca scop identificarea și intervenția în tulburările de creștere și dezvoltare și în riscurile modificabile specifice pe grupe de vârstă/sex. Evaluarea complexă a copilului pe grupe de vârstă/sex va cuprinde următoarele:a. Consultația preventivă a nou-născutului la externarea din maternitate și la 1 lunăa1. - la externarea din maternitate: ● înregistrare, luare în evidență pentru probleme depistate la naștere; ● examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic (membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremități, morfologie generală, evaluarea hidratării; ● evaluarea alimentației, observarea tehnicii de alăptare și consiliere pentru alăptare eficientă; ● evaluarea condițiilor de igienă (sursă apă) și recomandări; ● verificarea efectuării în maternitate a screening-ului surdității; ● profilaxia rahitismului; ● consiliere și suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare și consiliere pentru lactație); ● consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naționale și a vaccinurilor opționale; ● sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor și alte situații frecvente la această vârstă; consiliere și suport pentru stil de viață favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamă.a2.  - la 1 lună: ● măsurare: greutate (G), lungime (T), circumferința craniană - consemnare în graficele de creștere ● examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic (membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremități, morfologie generală, evaluarea hidratării; ● evaluare alimentație, observarea tehnicii de alăptare și consiliere pentru alăptare eficientă ● evaluarea condițiilor de igienă (sursă apă) și recomandări ● profilaxia rahitismului ● consiliere și suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare și consiliere pentru lactație), ● consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naționale și a vaccinurilor opționale; ● sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor și alte situații frecvente la această vârstă, ● consiliere și suport pentru stil de viață favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamăb. Consultația preventivă a sugarului la vârsta de 2 și 4 luni cuprinde aceleași examinări ca la consultația de la 1 lună prevăzută la litera a.2, la care se adaugă: ● consemnare lungime și greutate pe graficele de creștere corespunzătoare și interpretarea tendințelor după scorul z (velocitatea creșterii) ● consemnare repere majore de dezvoltare motorie pe graficul pentru dezvoltarea neuropsihomotorie ● evaluarea practicilor nutriționale, întărirea mesajelor privind alăptarea și îngrijirea copilului (prevenirea accidentelor și recunoașterea simptomelor care trebuie raportate fără întârziere) ● profilaxia anemiei la toți copiii cu greutatea la naștere sub 2500 grame începând cu vârsta de 2 lunic. Consultația preventivă a copiilor la vârsta de 6, 9, 12, 15 și 18 luni cuprinde aceleași examinări și înregistrări de parametri de dezvoltare ca și consultația la 2 și 4 luni prevăzută la litera b, la care se adaugă: ● evaluare și consiliere privind alimentația complementară (grafic și tehnici de introducere alimente noi, asigurarea Dietei Minim Acceptabile conform OMS), ● continuarea alăptării recomandată de OMS până la vârsta de doi ani ● profilaxia anemiei la toți copiii cu greutate la naștere peste 2500 grame, de la 6 luni până la 18 luni ● profilaxia anemiei la toți copiii cu greutate la naștere sub 2500 grame, de la 2 luni până la 24 luni ● evaluarea dezvoltării dentiției, recomandări privind profilaxia cariei dentare, igiena orală, administrarea de fluor ● evaluare socio-emoțională ● evaluare și consiliere pentru activitatea fizică ● sfaturi de conduită pentru familie pentru: prevenirea accidentelor, conduita în afecțiunile frecvente la aceste vârste ● la copii de 12, 15 și 18 luni se vor identifica eventuale deficiențe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului, prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist. Chestionarul va fi aplicat adaptat vârstei.┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┐│Întrebări adresate părintelui: │ Da │ Nu │Uneori│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Copilul dvs vă privește în ochi când vorbiți cu el? │ 0 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│V-ați gândit că nu aude normal? │ 2 │ 0 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Copilul dvs este dificil la mâncare?/Pare lipsit de apetit? │ 2 │ 0 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Întinde mâinile să fie luat în brațe? │ 0 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Se opune când este luat în brațe de dvs? │ 2 │ 0 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Participă la jocul "cucu-bau"? │ 0 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Zâmbește când dvs îi zâmbiți? - întrebare înlocuită la 24 │ 0 │ 2 │ 1 ││luni cu întrebarea: │ │ │ ││Folosește cuvântul "mama" când vă strigă? │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Poate să stea singur în pătuț când este treaz? │ 2 │ 0 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Reacționează întotdeauna când este strigat pe nume?/Întoarce │ 0 │ 2 │ 1 ││capul când este strigat? │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤│Observațiile medicului de familie │├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┤│Evită privirea directă/Nu susține contactul vizual │ 1 │ 0 │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Evidentă lipsă de interes pentru persoane │ 1 │ 0 │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│După 24 de luni: stereotipii motorii (flutură mâinile, │ 1 │ 0 │ - ││țopăie, merge pe vârfuri, se învârte în jurul propriei axe, │ │ │ ││posturi inadecvate etc.) │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┘ Scor┌──────┬─────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ Scor │ Punctaj │Nivel de risc │ Recomandări │├──────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ Scor │ 0-6 │Risc minim │Reevaluare peste 3 luni │├──────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ Scor │ 7-9 │Risc mediu │Reevaluare peste 3 luni │├──────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ Scor │ 10-18 │Risc sever │Trimitere către medicul de specialitate ││ │ │ │psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie ││ │ │ │pediatrică │└──────┴─────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────┘ Medicul de familie parcurge toate întrebările, începând cu prima întrebare, va nota varianta de răspuns cea mai apropiată de comportamentul copilului menționată de către părintele/aparținătorul/tutorele legal al copilului și completează ultimele 3 coloane ale chestionarului cu punctajul corespunzător după observarea directă a comportamentului copilului. La sfârșitul completării chestionarului efectuează adunarea scorurilor și bifează scorul în care se încadrează copilul în cauză. Medicul de familie prezintă părintelui/aparținătorului/tutorelui legal atitudinea terapeutică necesară ulterior. În cazul în care copilul evidențiază un risc mediu sever, medicul explică părintelui/aparținătorului/tutorelui legal necesitatea prezentării la medicul de specialitate psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie pediatrică pentru evaluare complexă și stabilirea terapiei comportamentale și/sau medicamentoase.d. Consultația preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani și 5 ani și cuprinde aceleași examinări și înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera c, la care se adaugă: ● evaluarea practicilor nutriționale (anamneză nutrițională adresată părinților) și consiliere pentru o alimentație sănătoasă și comportament alimentar sănătos al întregii familii; ● continuă profilaxia rahitismului numai în perioadele reci ale anului (septembrie - aprilie); ● evaluarea dentiției și igiena orală, administrarea de fluor pentru profilaxia cariei dentare; ● evaluare și consiliere pentru activitatea fizică; ● evaluare și consiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emoțională; ● screening-ul tulburărilor de vedere și măsurarea TA (cel puțin o dată în interval); ● sfaturi de conduită date mamelor și familiei pentru situații frecvente la această vârstă (prevenirea accidentelor, conduita în afecțiunile obișnuite vârstei, recunoașterea simptomelor care trebuie raportate fără întârziere); ● revizuirea atentă a schemei de vaccinare a copilului și completarea acesteia după caz, efectuarea rapelului vaccinal la vârsta de 5 ani. ● identificarea eventualelor deficiențe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist; se efectuează conform literei c, la vârsta copilului de 2 ani și 3 ani. Pentru un scor care indică un risc sever se recomandă trimiterea către medicul de specialitate psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie pediatrică. În cadrul consultațiilor preventive, copiii beneficiază de investigațiile paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. a) și nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigații.e. Consultația preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani și 9 ani, cuprinde aceleași examinări și înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera d, la care se adaugă: ● screening-ul obezității prin utilizarea indicelui de masă corporală - (IMC) ● evaluarea dezvoltării pubertare - scala Tanner pentru identificare pubertate precoce ● mesaje de consiliere țintite pentru copii privind stilul de viață sănătos (activitate fizică, nutriție, prevenire accidente, uzul de substanțe) ● examenul de bilanț fundamental, la împlinirea vârstei de intrare în clasa pregătitoare, cu alcătuirea fișei de înscriere a copilului, care să cuprindă schema de vaccinare efectuată În cadrul consultațiilor preventive copiii beneficiază de investigații paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. b) și nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigații. În cazul în care rezultatul analizei LDL colesterol este mai mare de 160 mg se recomandă consult de specialitate.f. Consultația preventivă a copiilor la vârsta de 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani și 17 ani cuprinde aceleași examinări și înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera e, la care se adaugă: ● consiliere și screening BTS, la cei cu comportament la risc ● recomandare VDRL sau RPR, ● screening-ul depresiei ● informarea fetelor și părinților privind beneficiile vaccinării opționale anti-HPV/indicație vaccinare HPV ● consiliere privind stilul de viață sănătos: activitate fizică, nutriție, prevenire accidente, fumat, alcool, droguri, violență ● consiliere pentru planificare familială (adolescenți care au început viața sexuală) În cadrul consultațiilor preventive copiii beneficiază de investigații paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. c) și nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigații. În cazul în care rezultatul analizei LDL colesterol este mai mare de 160 mg se recomandă consult de specialitate.B. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU ADULȚI ASIMPTOMATICI Consultația de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic are ca scop identificarea și intervenția asupra riscurilor modificabile asociate afecțiunilor cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor: boli cardiovasculare și metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii. Evaluarea complexă a riscului individual în funcție de vârstă/sex se realizează prin consultație și/investigații specifice consemnate în riscogramă.B1.  Consultații preventive de evaluare a riscului individual a adultului asimptomatic cu vârsta între 18 și 39 ani În cadrul consultațiilor preventive asigurații asimptomatici beneficiază de investigații paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. a) și b) și nota 2 de la pct. 1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigații. În cazul în care LDL colesterol este mai mare de 160 mg fără tratament și LDL colesterol este mai mare de 115 mg cu tratament se recomandă consult de specialitate. Riscograma va cuprinde următoarele:a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătății (stilul de viață) Consemnarea statusului curent privind: ● fumatul (pachete/an) ● consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat ● activitatea fizică ● dieta ● sfat minimal pentru schimbarea comportamentelorb. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în: ● calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului (European HeartScore) prevăzute la punctul 2; ● încadrarea pacienților într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore; ● aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viață, individualizat, în funcție de mărimea riscului stabilit; ● includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienților cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/= 5 sau factori individuali crescuți) În riscogramă vor fi consemnate următoarele:1. Factorii de risc ● la toți pacienții: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară (< 55 ani la bărbați, < 65 ani la femei) și/sau boli familiale ale metabolismului lipidic ● colesterolul total, LDL colesterol și glicemia pentru persoane care prezintă următorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30, istoric familial de deces prematur prin boală cardiovasculară și/sau boli familiale ale metabolismului lipidic ● creatinina serică - toate persoanele cu TA > 140/902. Calcularea și comunicarea riscului relativ utilizând Diagrama SCORE de mai jos:┌─────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐│ │ │ Nefumător │ │ Fumător ││ │ └───────────┘ └───────────┘│ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐│ │ │d │d │d │c │c │ │c │c │c │b │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 180 │ 3│ 3│ 4│ 5│ 6│ │ 6│ 7│ 8│10│12││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤│Tensiune │ │e │d │d │d │d │ │d │c │c │c │c │ (C) 2007 ESC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││arterială│ 160 │ 2│ 3│ 3│ 4│ 4│ │ 4│ 5│ 6│ 7│ 8││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤│sistolică│ │f │e │e │e │d │ │d │d │d │c │c ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (mmHg) │ 140 │ 1│ 2│ 2│ 2│ 3│ │ 3│ 3│ 4│ 5│ 6││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │f │f │f │e │e │ │e │e │d │d │d ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 120 │ 1│ 1│ 1│ 2│ 2│ │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4││ │ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘│ │ 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8│ │ ┌───────────────────────┐│ │ │ Colesterol (mmol/l) │└─────────┘ └───────────────────────┘ b - roșu închis c - roșu d - portocaliu e - galben f - verde NOTĂ: Sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu următoarele afecțiuni: boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronică renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară și necesită managementul integrat al tuturor factorilor de risc în cadrul consultațiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare.c. Evaluarea Riscului Oncologic În riscogramă vor fi consemnate:1. Factorii de risc: ● antecedentele personale și heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiație directă ● expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viață2. Intervenție asupra riscurilor modificabile: ● includerea persoanelor eligibile pentru intervenții de screening populațional în programele naționale de sănătate adecvate ● trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare și monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colorectal, ovarian etc.) ● intervenții preventive scadente la populația cu risc normal:– femei 25 - 39 ani - data ultimului test Babeș-Papanicolaud. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintalăd.1. Factorii de risc:d.1.1. antecedente personale și heredocolaterale de adicție la rudele de gradul I prin filiație directăd.1.2.  comportamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări pentru depistarea consumului problematic de alcool. Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C) Întrebări:1. Cât de des consumați o băutură conținând alcool?a. niciodată - 0 puncteb. lunar sau mai rar - 1 punctc. 2 - 4 ori pe lună - 2 puncted. 2 - 3 ori pe săptămână - 3 punctee. 4 sau mai multe ori pe săptămână - 4 puncte2. Câte băuturi standard*) consumați într-o zi obișnuită, atunci când beți? Notă
  *) o băutură standard conține 12 g alcool pur și este echivalentă cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar vin a 125 ml sau 1 pahar de tărie a 40 ml
  a. una sau două - 0 puncteb. trei sau patru - 1 punctc. cinci sau șase - 2 puncted. șapte sau nouă - 3 punctee. zece sau mai mult - 4 puncte
  3. Cât de des beți 6 sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie?a. niciodată - 0 puncteb. lunar sau mai rar - 1 punctc. lunar - 2 puncted. săptămânal - 3 punctee. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte Un scor mai mare de 4 - la bărbați și 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebări indică un consum inadecvat.
  d.2. Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei de mai jos Chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei1. V-ați pierdut interesul sau plăcerea pentru activitățile obișnuite în ultima lună? [] DA [] NU2. V-ați simțit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima lună? [] DA [] NU Răspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie și impune trimiterea la consultații de specialitate de psihiatrie.2. În riscogramă se consemnează riscul privind consumul de alcool și riscul de depresie3. Intervenții asupra riscurilor:– Sfat minimal în ceea ce privește consumul inadecvat de alcool– Selectarea cazurilor eligibile și trimitere pentru consiliere și consultații de specialitate
  e. Identificarea unor riscuri semnificative legate de sănătatea reproduceriie.1. Obiective: ● evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă (18 - 39 ani) ● planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (18 - 39 ani) ● evitarea riscurilor de infecții de boli cu transmitere sexuală la populația cu risc înalte.2. În riscogramă vor fi consemnate: ● la femei 18 - 39 ani: statusul privind intenția de sarcină, utilizarea unei metode de contracepție; ● femei și bărbați de toate vârstele: statusul privind situația de cuplu (partener stabil, partener nou, relații multiple)e.3. Intervenție asupra riscurilor: ● femei 18 - 39 ani: consiliere în cabinet/planificare familială pentru femeile care nu doresc să rămână însărcinate și nu folosesc nicio metodă contraceptivă; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care planifică o sarcină ● consiliere pentru comportament sexual responsabil (sex protejat)
  B.2. Consultații preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani și peste În cadrul consultațiilor preventive asigurații asimptomatici beneficiază de investigații paraclinice -analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. c) și nota 2 de la pct. 1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigații.a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătății (stilul de viață) ● consemnarea statusului curent privind:– fumatul (pachete/an)– consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat, prevăzut la punctul B1 subpunctul d.1.2.– activitatea fizică– dieta ● sfat minimal pentru schimbarea comportamentelorb. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în: ● calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului (European HeartScore) prevăzută mai jos; ● încadrarea pacienților într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore; ● aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viață, individualizat, în funcție de mărimea riscului stabilit; ● includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienților cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/= 5 sau factori individuali crescuți)– Persoane >/= 40 ani: Risc global absolut (Diagrama SCORE - estimează riscul de eveniment cardiovascular fatal în următorii 10 ani) În riscogramă vor fi consemnate următoarele:1. Factorii de risc ● la toți pacienții: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară (< 55 ani la bărbați, < 65 ani la femei) și/sau boli familiale ale metabolismului lipidic; ● colesterolul total pentru bărbații cu vârsta mai mare de 40 ani și femeile cu vârsta mai mare de 50 ani sau în post-menopauză. Repetarea colesterolului la persoanele cu risc normal se va face o dată la 5 ani. ● glicemia pentru persoanele care prezintă următorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30 istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară și/sau boli familiale ale metabolismului lipidic. ● creatinina serică - toate persoanele cu TA > 140/90*Font 8* FEMEI BĂRBAȚI ┌─────────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────┐ │ Nefumătoare │ │ Fumătoare │ │ Nefumător │ │ Fumător │ └─────────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └─────────┘ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │c │c │c │b │b │ │b │a │a │a │a │ │b │a │a │a │a │ │a │a │a │a │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 180 │ 7│ 8│ 9│10│12│ │13│15│17│19│22│ │14│16│19│22│26│ │26│30│35│41│47│ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │c │c │c │c │c │ │c │b │b │b │a │ │c │b │b │a │a │ │a │a │a │a │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 160 │ 5│ 5│ 6│ 7│ 8│ │ 9│10│12│13│16│ │ 9│11│13│15│16│ │18│21│25│29│34│ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │d │d │d │c │c │ │c │c │c │c │b │ │c │c │c │b │b │ │b │a │a │a │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140 │ 3│ 3│ 4│ 5│ 6│ │ 6│ 7│ 8│ 9│11│ 65 │ 6│ 8│ 9│11│13│ │13│15│17│20│24│ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │e │e │d │d │d │ │d │c │c │c │c │ │d │c │c │c │c │ │c │b │b │b │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120 │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4│ │ 4│ 5│ 5│ 6│ 7│ │ 4│ 5│ 6│ 7│ 9│ │ 9│10│12│14│17│ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │d │d │c │c │c │ │c │c │b │b │b │ │c │b │b │a │a │ │a │a │a │a │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 180 │ 4│ 4│ 5│ 6│ 7│ │ 8│ 9│10│11│13│ │ 9│11│13│15│18│ │18│21│24│28│33│ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │d │d │d │d │c │ │c │c │c │c │c │ │c │c │c │b │b │ │b │b │a │a │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 160 │ 3│ 3│ 3│ 4│ 5│ │ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│ │ 6│ 7│ 9│10│12│ │12│14│17│20│24│ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │e │e │e │d │d │ │d │d │c │c │c │ │d │c │c │c │c │ │c │b │b │b │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140 │ 2│ 2│ 2│ 3│ 3│ │ 3│ 4│ 5│ 5│ 6│ 60 │ 4│ 5│ 6│ 7│ 9│ │ 8│10│12│14│17│ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │f │f │e │e │e │ │e │d │d │d │d │ │d │d │d │c │c │ │c │c │c │b │b │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120 │ 1│ 1│ 2│ 2│ 2│ │ 2│ 3│ 3│ 4│ 4│ │ 3│ 3│ 4│ 5│ 6│ │ 6│ 7│ 8│10│12│ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ S C O R E ┌──────────────┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │ │ │e │e │d │d │d │ │d │c │c │c │c │ │c │c │c │b │b │ │b │b │a │a │a │ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a│ 15% sau │ 180 │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4│ │ 4│ 5│ 5│ 6│ 7│ │ 6│ 7│ 8│10│12│ │12│13│16│19│22│ ││─│ peste │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ││b│ 10 - 14% │ │f │e │e │e │d │ │d │d │d │d │c │ │d │c │c │c │c │ │c │c │b │b │a │ ││─│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││c│ 5 - 9% │ 160 │ 1│ 2│ 2│ 2│ 3│ │ 3│ 3│ 4│ 4│ 5│ │ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│ │ 8│ 9│11│13│16│ ││─│ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ││d│ 3 - 4% │ │f │f │f │f │e │ │e │e │e │d │d │ │d │d │d │c │c │ │c │c │c │c │b │ ││─│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││e│ 2% │┌─────────┐ 140 │ 1│ 1│ 1│ 1│ 2│ │ 2│ 2│ 2│ 3│ 3│ 55 │ 3│ 3│ 4│ 5│ 6│ │ 5│ 6│ 8│ 9│11│ ││─│ ││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ││f│ 1% ││ │ │f │f │f │f │f │ │f │f │e │e │e │ │e │e │d │d │d │ │d │d │c │c │c │ ││─│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││g│ < 1% ││ │ 120 │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 2│ 2│ 2│ │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4│ │ 4│ 4│ 5│ 6│ 8│ ││_│ ││ │ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ │ ││ │ └──────────────┘│ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──────────────┐│ │ │f │f │f │e │e │ │e │e │d │d │d │ │d │d │c │c │c │ │c │c │b │b │b │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 180 │ 1│ 1│ 1│ 2│ 2│ │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4│ │ 4│ 4│ 5│ 6│ 7│ │ 7│ 8│10│12│14│ │ ││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │ ││ │ │f │f │f │f │f │ │f │e │e │e │d │ │e │d │d │d │c │ │c │c │c │c │b │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 160 │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 2│ 2│ 2│ 3│ │ 2│ 3│ 3│ 4│ 5│ │ 5│ 6│ 7│ 8│10│ │ Riscul de ││Tensiune │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │ eveniment CV ││arterială│ │ │f │f │f │f │ │f │f │f │f │e │ │e │e │e │d │d │ │d │d │c │c │c │ │ fatal la ││sistolică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10 ani în ││ (mmHg) │ 140 │ 0│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 1│ 1│ 2│ 50 │ 2│ 2│ 2│ 3│ 3│ │ 3│ 4│ 5│ 6│ 7│ │ populațiile ││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │ cu risc CV ││ │ │ │ │f │f │f │ │f │f │f │f │f │ │f │f │e │e │e │ │e │d │d │d │c │ │ crescut ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 120 │ 0│ 0│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 2│ 2│ 2│ │ 2│ 3│ 3│ 4│ 5│ │ ││ │ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ │ ││ │ │ ││ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │ ││ │ │g │g │g │g │g │ │g │g │g │f │f │ │f │f │f │e │e │ │e │e │d │d │d │ └──────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (C) 2007 ESC│ │ 180 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 1│ 2│ 2│ │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │g │g │g │g │g │ │g │g │g │g │g │ │f │f │f │f │f │ │f │e │e │e │d ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 160 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 2│ 2│ 2│ 3││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │g │g │g │g │g │ │g │g │g │g │g │ │g │f │f │f │f │ │f │f │f │e │e ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 140 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 40 │ 0│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 1│ 2│ 2││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤└─────────┘ │g │g │g │g │g │ │g │g │g │g │g │ │g │g │f │f │f │ │f │f │f │f │f │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 ┌─────────────────────┐ ──────────────── │ Colesterol (mmol/l) │ │ │ │ │ └─────────────────────┘ 150 │ 250 │ 200 300 mg/dl a - maro b - roșu închis c - roșu d - portocaliu e - galben f - verde g - verde închis2. Intervenții asupra riscurilor modificabile: ● persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate, după cum urmează:– pentru persoanele cu Risc SCORE < 5% și mai mare 1% se formulează recomandări referitoare la stilul de viață evaluarea se va realiza anual.– pentru RCV ● persoanele cu Risc SCORE >/= 5% sau nivele înalte ale unui singur factor de risc se include în sistemul de management intensiv al riscului cardiovascular înalt (monitorizare activă prin consultații de management de caz). NOTĂ: sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu următoarele afecțiuni: boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronică renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară și necesită managementul integrat al tuturor factorilor de risc în cadrul consultațiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare.c. Evaluarea Riscului Oncologic În riscogramă vor fi consemnate:1. Factorii de risc: ● antecedentele personale și heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiație directă ● expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viață ● antecedentele personale de testare prin screening pentru cancerele incluse în programele naționale de sănătate2. Intervenție asupra riscurilor modificabile: ● includerea persoanelor eligibile pentru intervenții de screening populațional în programele naționale de sănătate adecvate ● trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare și monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colo-rectal, ovarian etc.) ● intervenții preventive scadente la populația cu risc normal:– femei 40 - 64 ani - data ultimului test Babeș Papanicolaud. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintalăd.1. Factorii de risc:d.1.1. antecedente personale și heredo-colaterale de adicție (rudele de gradul I prin filiație directă)d.1.2.  comportamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări pentru depistarea consumului problematic de alcool. Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C) Întrebări:1. Cât de des consumați o băutură conținând alcool?a. niciodată - 0 puncteb. lunar sau mai rar - 1 punctc. 2 - 4 ori pe lună - 2 puncted. 2 - 3 ori pe săptămână - 3 punctee. 4 sau mai multe ori pe săptămână - 4 puncte2. Câte băuturi standard*) consumați într-o zi obișnuită, atunci când beți? Notă
  *) o băutură standard conține 12 g alcool pur și este echivalentă cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar vin a 125 ml sau 1 pahar de tărie a 40 ml.
  a. una sau două - 0 puncteb. trei sau patru - 1 punctc. cinci sau șase - 2 puncted. șapte sau nouă - 3 punctee. zece sau mai mult - 4 puncte
  3. Cât de des beți 6 sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie?a. niciodată - 0 puncteb. lunar sau mai rar - 1 punctc. lunar - 2 puncted. săptămânal - 3 punctee. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte Un scor mai mare de 4 la bărbați și 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebări indică un consum inadecvat.
  d.2. Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei de mai jos. Chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei1. V-ați pierdut interesul sau plăcerea pentru activitățile obișnuite în ultima lună ? [] DA [] NU2. V-ați simțit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima lună? [] DA [] NU Răspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie și impune trimiterea la consultații de specialitate de psihiatrie. În riscogramă se consemnează riscul privind consumul de alcool și riscul de depresie. Intervenții asupra riscurilor:– sfat minimal în ceea ce privește consumul inadecvat de alcool– selectarea cazurilor eligibile și trimitere pentru consiliere și consultații de specialitate
  e. Riscuri semnificative legate de sănătatea reproduceriie.1. Obiective: ● evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă (40 - 44 ani) ● consiliere privind planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (40 - 44 ani) ● evitarea riscurilor de infecții de boli cu transmitere sexuală la populația cu risc înalte.2. În riscogramă vor fi consemnate: ● La femei 40 - 44 ani: statusul privind intenția de sarcină, utilizarea unei metode de contracepțiee.3. Intervenție asupra riscurilor: ● Femei 40 - 44 ani - consiliere în cabinet/planificare familială pentru femeile care nu doresc să rămână însărcinate și nu folosesc nicio metodă contraceptivă; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care planifică o sarcină
  NOTĂ: În cadrul consultației preventive conform celor de mai sus, se pot elibera bilete de trimitere în ambulatoriu pentru specialitățile clinice, bilete de trimitere pentru investigații paraclinice și prescripții medicale pentru profilaxia anemiei la gravide și a rahitismului și anemiei la sugari, utilizând codul 999 din Clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.
   +  Anexa nr. 2D Casa de asigurări de sănătate ............................... Furnizorul de servicii medicale Reprezentantul legal al furnizorului ............................... ................................... Localitate .................... Județ ......................... Medic de familie/ .................................... (nume prenume) CNP medic de familie/ .................................... LISTA PERSOANELOR CU AFECȚIUNI CRONICE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ EVIDENȚĂ DISTINCTĂ LA NIVELUL MEDICULUI DE FAMILIE┌──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐│ Nr. │ Cod numeric │ Vârsta*) │ Data intrării ││crt. │ personal/ │ │ în evidența ││ │ Cod unic de │ │ medicului de ││ │ asigurare/ │ │ familie/ ││ │ Număr de │ │ ││ │ identificare │ │ ││ │ personal │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│1. HTA │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│2. Diabetul zaharat tip II │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│3. Dislipidemie │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│4. BPOC │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│5. Astm bronșic │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│6. Boală cronică de rinichi │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │└──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘ Notă
  *) Se va menționa vârsta împlinită a persoanei cu afecțiune cronică. Pentru asigurații 0 - 1 an se va completa vârsta în luni.
  NOTE:1. În situația în care o persoană prezintă mai multe afecțiuni incluse în listă, evidența va conține raportarea distinctă pentru fiecare afecțiune în parte.2. În cazul medicului de familie, evidența cuprinde toate persoanele care sunt înscrise pe lista medicului de familie și care prezintă una sau mai multe din afecțiunile enumerate.3. Formularul se transmite în format electronic la casa de asigurări de sănătate în vederea contractării, de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.4. Datele se vor completa cu majuscule. Răspundem de realitatea și exactitatea datelor Reprezentantul legal al furnizorului, ................................... Data: ............................
   +  Anexa nr. 3
  - model -
  CONTRACT DE FURNIZARE
  de servicii medicale în asistența medicală primară
  I. Părțile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ............., cu sediul în municipiul/orașul ................, str. .......... nr. ...., județul/sectorul ..........., tel./fax ......., reprezentată prin președinte - director general ............., și Cabinetul medical de asistență medicală primară................, organizat astfel:– cabinet individual ..............., cu sau fără punct secundar de lucru.............., reprezentat prin medicul titular...........– cabinet asociat sau grupat, cu sau fără punct secundar de lucru......................, reprezentat prin medicul delegat...........– societate civilă medicală ................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................, reprezentată prin administratorul..................– unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înființată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,................., reprezentată prin...........,– cabinet care funcționează în structura sau în coordonarea unei unități sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie .................., cu sau fără punct secundar de lucru ..........., reprezentat prin................ având sediul cabinetului medical în municipiul/orașul/comuna ......................., str................... nr, bl, sc, et, ap, județul/sectorul ..................................., telefon fix/mobil ............., adresă e-mail ..................., și sediul punctului secundar de lucru în localitatea......................, str..............nr, telefon fix/mobil...................., adresă e-mail...............................II. Obiectul contractului  +  Articolul 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ...../...../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016.III. Servicii medicale furnizate  +  Articolul 2 Serviciile medicale furnizate în asistența medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază și în pachetul minimal de servicii prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ...../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016.  +  Articolul 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și pentru pacienții din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale, de către următorii medici de familie:1. ..............., având un număr de ............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de ............ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie;2. .............., având un număr de ............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de..............persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie, un număr de ................. persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie;3. ............., având un număr de persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de .................. persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de ............... persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie;IV. Durata contractului  +  Articolul 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2017.  +  Articolul 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părților pe toată durata de aplicabilitate a H.G. nr. 161/2016.V. Obligațiile părțilorA. Obligațiile casei de asigurări de sănătate  +  Articolul 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizați și evaluați și să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afișare pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic;c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condițiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond și decontate de casele de asigurări de sănătate, precum și la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum și despre acordurile, înțelegerile, convențiile sau protocoalele internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate.d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condițiile de acordare a serviciilor medicale și cu privire la orice intenție de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum și prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative;e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să țină seama și de condițiile de desfășurare a activității în zone izolate, în condiții grele și foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum și contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală, materiale sanitare, dispozitive medicale și îngrijiri medicale la domiciliu, acordate de alți furnizori aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale și/sau prescripțiilor medicale eliberate de către aceștia, în situația în care nu au fost îndeplinite condițiile pentru ca asigurații să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripțiilor medicale și recomandărilor. Sumele astfel obținute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare;h) să deducă spre soluționare organelor abilitate situațiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declarații pe propria răspundere;i) să comunice în format electronic furnizorilor, motivarea cu privire la erorile de raportare și refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situația în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;j) să actualizeze în format electronic - SIUI, la începutul contractului anual, lista persoanelor asigurate înscrise pe listă, iar lunar, în vederea actualizării listelor proprii, să actualizeze în format electronic -SIUI, lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condițiile de asigurat și persoanele nou-asigurate intrate pe listă, în condițiile legii;k) să facă publică valoarea definitivă a punctului per capita și pe serviciu, rezultată în urma regularizării trimestriale, valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor per capita și per serviciu, prin afișare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât și pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și numărul total la nivel național de puncte realizate trimestrial, atât per capita, cât și pe serviciu, afișat pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;l) să țină evidența distinctă a persoanelor de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în funcție de casele de asigurări de sănătate la care aceștia se află în evidență;m) să contracteze, respectiv să deconteze din fondul alocat asistenței medicale paraclinice, contravaloarea investigațiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora și au competența legală necesară după caz;n) să monitorizeze perioadele de absență a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an;o) să aducă la cunoștința furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relație contractuală numele și codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate;p) să aducă la cunoștința persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 188 alin. (1) - (3) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, posibilitatea de a opta pentru înscrierea pe listele altor medici de familie și să pună la dispoziția acestora lista medicilor de familie aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum și a cabinetelor medicale în care aceștia își desfășoară activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora.B. Obligațiile furnizorului de servicii medicale  +  Articolul 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligații:a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) să informeze asigurații cu privire la obligațiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical și ale asiguratului referitoare la respectarea indicațiilor medicale și consecințele nerespectării acestora;c) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați și persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum și intimitatea și demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoțită de documentele justificative privind activitățile realizate în mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ........./2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura și documentele justificative se transmit numai în format electronic;e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic;f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe țară - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, și să le elibereze ca o consecință a actului medical propriu și numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate și tratate în ambulatoriu; pentru urgențele medico-chirurgicale și pentru bolile cu potențial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgență, medicul de familie eliberează o scrisoare medicală în acest sens;g) să completeze corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidențele obligatorii, pe cele cu regim special și pe cele tipizate;h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului; în situația în care nu se respectă această obligație, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie la care asiguratul nu dorește să fie înscris, prin eliminarea asiguratului de pe listă.i) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ........../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;j) să anunțe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării contractelor;k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;l) să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și să îl elibereze, ca o consecință a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală, care este formular cu regim special unic pe țară, pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope până la data implementării prescripției electronice pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și să prescrie medicamentele cu și fără contribuție personală de care beneficiază asigurații, corespunzătoare denumirilor comune internaționale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile și efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, care este formular cu regim special unic pe țară, și să recomande investigațiile paraclinice în concordanță cu diagnosticul, ca o consecință a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, de la data la care acesta se implementează;n) să asigure acordarea asistenței medicale în caz de urgență medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenței și a dotărilor existente;o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraților fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;p) să acorde cu prioritate asistență medicală femeilor gravide și sugarilor;q) să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum și pachetul de servicii minimal și de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea minimă garantată pentru serviciile medicale decontate prin tarif pe serviciu medical decontate de casa de asigurări de sănătate; informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condițiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ..../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016;s) să respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare;ș) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activității zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, în vederea decontării serviciilor medicale contractate și validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și stabilit prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, raportarea activității se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;t) să asigure acordarea de asistență medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistență medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;ț) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor;u) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale;v) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigațiile paraclinice, și prescripția medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligații, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu și fără contribuție personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alți furnizori în baza acestor formulare și decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menționate anterior, de la data la care acestea se implementează;w) să recomande asiguraților tratamentul, cu respectarea condițiilor privind modalitățile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;x) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care își desfășoară activitatea la furnizor.y) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia;z) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond și pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens;aa) să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază, în limita competenței profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale;ab) să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcție de mișcarea lunară, comunicând aceste modificări caselor de asigurări de sănătate, precum și să actualizeze lista proprie în funcție de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate;ac) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscriși pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultație a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după nașterea copilului, dacă părinții nu au altă opțiune exprimată în scris; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în aplicația informatică a medicului și va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică;ad) să înscrie pe lista proprie gravidele și lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultație în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora, dacă nu există altă opțiune;ae) să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinților sau a aparținătorilor legali, și nici înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004;af) să respecte dreptul asiguratului de a-și schimba medicul de familie după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situația în care nu se respectă această obligație, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul dorește să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului național de asigurări sociale de sănătate și a cererii de înscriere prin transfer conform modelului și condițiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ...../2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conștiință refuză cardul național sau pentru persoanele cărora li se va emite card național duplicat, precum și pentru copii 0 - 18 ani schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer. Asiguratul își poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni, în următoarele situații: decesul medicului pe lista căruia se află înscris, medicul de familie nu se mai află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate sau contractul este suspendat, în situația în care a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista căruia se afla înscris, în situația în care asiguratul își schimbă domiciliul dintr-o localitate în alta; Asiguratul își poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni și în situația în care asiguratul se află în arest preventiv, sau execută o pedeapsă privativă de libertate, la încetarea arestului preventiv al asiguratului și/sau înlocuirea acestuia cu arest la domiciliu sau control judiciar, la încetarea pedepsei privative de libertate a asiguratului, precum și în situația arestului la domiciliu ori în perioada de amânare sau de întrerupere a executării unei pedepse privative de libertate. Pe durata executării pedepsei privative de libertate sau a arestului preventiv serviciile medicale sunt asigurate de medicii de familie/medicină generală ce își desfășoară activitatea în cabinetele medicale ale unităților penitenciare sau ale aresturilor în custodia cărora se află asiguratul, acesta fiind înscris în această perioadă pe lista respectivului medic;ag) să prescrie medicamente cu sau fără contribuție personală și, după caz, unele materiale sanitare, precum și investigații paraclinice numai ca o consecință a actului medical propriu. Excepție fac situațiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, inițiată de către medicul de specialitate care își desfășoară activitatea în baza unei relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei rețete pentru medicamente cu sau fără contribuție personală și, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situația în care în scrisoarea medicală/biletul de ieșire din spital nu există mențiunea privind eliberarea prescripției medicale, la externarea din spital sau urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieșire din spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicală care nu respectă modelul prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ........./2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 și/sau este eliberată de medici care nu desfășoară activitate în relație contractuală/convenție cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este stabilit în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ....../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a prețului de referință al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alți medici aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale al cărei model este prevăzut în norme; În situația în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, înscris pe lista proprie de asigurați a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secție de acuți/secție de cronici în cadrul unei unități sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripție medicală pentru medicamentele și materialele sanitare din programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele aferente afecțiunilor cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condițiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ...../......../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 și cu respectarea condițiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;ah) să recomande dispozitive medicale de protezare stomii și incontinență urinară, cu excepția cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieșire din spital comunicat de către medicul de specialitate care își desfășoară activitatea în baza unei relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ....../....../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016;ai) să întocmească bilet de trimitere către societăți de turism balnear și de recuperare și să consemneze în acest bilet sau să atașeze, în copie, rezultatele investigațiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum și data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; în situația atașării la biletul de trimitere a rezultatelor investigațiilor, medicul va menționa pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigațiilor și va informa asiguratul asupra obligativității de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;aj) să organizeze la nivelul cabinetului evidența bolnavilor cu afecțiuni cronice pentru care se face management de caz și să raporteze în format electronic această evidență casei de asigurări de sănătate, atât la contractare - lista, cât și modificările ulterioare privind mișcarea lunară a bolnavilor cronici. Condițiile desfășurării acestei activități sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ..../...../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016;ak) în cazul încetării/rezilierii contractului/convenției, respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenția încheiat/încheiată cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistența medicală primară sunt obligați să anunțe casele de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale în vigoare, către medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor și care nu se mai află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate;al) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;am) să recomande servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale în vigoare;an) să solicite cardul național de asigurări sociale de sănătate/adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință / adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul și să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;ao) să utilizeze prescripția medicală electronică on-line și în situații justificate prescripția medicală electronică off-line pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripției electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situația în care medicii prescriptori nu dețin semnătură electronică, prescripția medicală se va lista pe suport hârtie și va fi completată și semnată de medicul prescriptor în condițiile prevăzute în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ...../....../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016;ap) să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;aq) să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile și în situațiile în care se utilizează adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;ar) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază și pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condițiile lit. aq) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situația nerespectării acestei obligații, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.VI. Modalități de plată  +  Articolul 8 Modalitățile de plată în asistența medicală primară sunt:1. Plata "per capita" - prin tarif pe persoană asigurată1.1. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ....../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016.1.2. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană– în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare: DA/NU ...............1.3. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană– în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevederilor art. 14 de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, care încheie contract după expirarea convenției de furnizare de servicii medicale, convenție încheiată pe o perioadă de maximum 3 luni: DA/NU ............... Perioada de plată în condițiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ...../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016: de la până la...........................1.4. Valoarea minimă garantată a punctului "per capita", unică pe țară, este de lei, valabilă pentru anul 2017.1.5. Numărul total de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ..../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 se ajustează în raport:a) cu condițiile în care își desfășoară activitatea medicul de familie:.......%*): Notă
  *) Pentru cabinetele medicale/punctele de lucru ale cabinetelor medicale din asistența medicală primară din mediul rural și din mediul urban pentru orașele cu un număr de sub 10.000 de locuitori din aria Rezervației Biosferei Delta Dunării se aplică un procent de majorare de 200%, indiferent de punctajul obținut potrivit Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ...; în condițiile în care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru/puncte secundare de lucru se stabilește un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul, respectiv pentru localitatea/localitățile unde se află punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, se va trece sporul de zonă pentru fiecare situație.
  b) cu gradul profesional:– medic primar %;– medic care nu a promovat un examen de specialitate %.
  1.6. În situația în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depășește 2.200 și numărul de puncte "per capita"/an depășește 18.700 puncte, numărul de puncte ce depășește acest nivel se reduce după cum urmează:1.6.1. - cu 25%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 18.701 - 22.000;1.6.2. - cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000;1.6.3. - cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000. Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au cel puțin un medic angajat cu normă întreagă și pentru cabinetele medicale care se află într-o unitate administrativ-teritorială/zonă urbană cu deficit din punct de vedere al prezenței medicului de familie, stabilite de către comisia prevăzută la art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, se reduce după cum urmează:– pentru medicii de familie care au înscriși pe lista proprie peste 2.200 asigurați și un număr de puncte/an ce depășește 18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face 100%;– pentru medicii de familie care au înscriși pe lista proprie peste 2.200 asigurați și un număr de puncte/an ce depășește 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depășește acest nivel se diminuează cu 25%;– pentru medicii de familie care au înscriși pe lista proprie peste 2.200 asigurați și un număr de puncte/an ce depășește 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depășește acest nivel se diminuează cu 50%;– pentru medicii de familie care au înscriși pe lista proprie peste 2.200 asigurați și un număr de puncte/an ce depășește 30.000 puncte, numărul de puncte ce depășește acest nivel se diminuează cu 75%;
  2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, servicii nominalizate la art. 1 alin. (3) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ..../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016:2.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunțate la pct. 2 se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ...../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016.2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe țară și este de.........lei, valabilă pentru anul 2017.3. Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical și medic de familie din componența cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:a) Medic de familie Numele...................., prenumele................. Cod numeric personal................................... Gradul profesional..................................... Codul de parafă al medicului........................... Programul de lucru..................................... Medic de familie angajat*)............................. Notă
  *) În cazul cabinetelor medicale individuale.
  Numele...................., prenumele................. Cod numeric personal................................... Gradul profesional..................................... Codul de parafă al medicului........................... Programul de lucru.....................................1. Asistent medical/soră medicală/moașă Numele....................., prenumele................. Cod numeric personal...................................2 ..............................................
  b) Medic de familie Numele....................., prenumele................. Cod numeric personal................................... Gradul profesional..................................... Codul de parafă al medicului........................... Programul de lucru..................................... Medic de familie angajat*) Notă
  *) În cazul cabinetelor medicale individuale.
  Numele....................., prenumele................. Cod numeric personal................................... Gradul profesional..................................... Codul de parafă al medicului........................... Programul de lucru.....................................1. Asistent medical/soră medicală/moașă Numele......................, prenumele................ Cod numeric personal...................................2. ................................................
  c) ................................................
   +  Articolul 9(1) Casele de asigurări de sănătate au obligația să deconteze, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistența medicală primară și casele de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, la valoarea minimă garantată pentru un punct "per capita", respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical, pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, depuse/transmise lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate, la data de................... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanților legali ai furnizorilor.(2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor bănești ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcție de valoarea definitivă a punctului per capita și a punctului pe serviciu medical.(3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract și nerespectarea art. 11 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate.(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 lit. b), c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae), ah), aj), al) și am), precum și prescrieri de medicamente cu și fără contribuție personală din partea asiguratului și ale unor materiale sanitare și/sau recomandări de investigații paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătății, precum și transcrierea de prescripții medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală a asiguratului și pentru unele materiale sanitare, precum și de investigații paraclinice, care sunt consecințe ale unor acte medicale prestate de alți medici, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 7 lit. ag), se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare, avertisment scris;b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situații.(5) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și de alte organe competente că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situații.(6) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligației prevăzută la art. 7 lit. ap), se aplică următoarele sancțiunia) la prima constatare, avertisment scris;b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate.(7) Pentru punerea în aplicare a sancțiunii prevăzute la alin. (6), nerespectarea obligației prevăzută la art. 7 lit. ap) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripțiile medicale electronice off-line.(8) Reținerea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.(9) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.(10) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condițiile alin. (3) - (6) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeași destinație.(11) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3) - (6), casele de asigurări de sănătate țin evidența distinct pe fiecare medic de familie.
  VII. Calitatea serviciilor  +  Articolul 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.VIII. Răspunderea contractuală  +  Articolul 11 Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părți daune-interese.IX. Clauză specială  +  Articolul 12 Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor care au condus la invocarea forței majore și, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.X. Rezilierea, încetarea și suspendarea contractului  +  Articolul 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații:a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta își întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizației de funcționare/autorizației sanitare de funcționare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilității acestora;d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului;e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoțite de documentele justificative privind activitățile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziția organelor de control ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidență financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori și casele de asigurări de sănătate și documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum și documentele medicale și administrative existente la nivelul entității controlate și necesare actului de control;g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii;h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor în cazul căruia/cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;i) în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 7 lit. z) și af) și a nerespectării obligației prevăzută la art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare;j) odată cu prima constatare, după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9 alin. (3), (4) și (6) pentru oricare situație, precum și odată cu prima constatare, după aplicarea măsurii prevăzute la art. 9 alin. (5).  +  Articolul 14(1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situații:a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:a1)  furnizorul de servicii medicale își încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desființare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz;a3) încetarea definitivă a activității casei de asigurări de sănătate;a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condițiile legii;a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunță sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;c) acordul de voință al părților;d) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorește încetarea contractului, cu indicarea motivului și a temeiului legal;e) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condițiile art. 15 lit. a) - cu excepția revocării dovezii de evaluare a furnizorului.f) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă privind următoarea situație: în cazul în care numărul persoanelor asigurate înscrise la un medic de familie se menține timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană de către comisia constituită potrivit art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru situațiile în care se justifică această decizie;g) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă în cazul medicului de familie nou-venit care la expirarea celor 3 luni de la încheierea contractului nu a înscris numărul minim de asigurați conform prevederilor legale în vigoare, cu excepția situațiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru situațiile în care se justifică această decizie.(2) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relații contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puțin de 6 luni de la data încetării contractului.(3) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate și care desfășoară activitate sub incidența acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora și care au condus la nerespectarea obligațiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de același tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puțin de 6 luni de la data modificării contractului.(4) După reluarea relației contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în condițiile alin. (2) și (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele de același tip încheiate cu acești furnizori sau cu alți furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.(5) În cazul în care furnizorii intră în relații contractuale cu aceeași casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru.  +  Articolul 15 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:a) încetarea valabilității sau revocarea de către autoritățile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016 și nerespectarea obligației prevăzute la art. 7 lit. x), cu condiția ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilității/revocării acestuia;b) în cazurile de forță majoră confirmate de autoritățile publice competente, până la încetarea cazului de forță majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voința furnizorilor și care determină imposibilitatea desfășurării activității furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative;d) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligației de plată a contribuției la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceștia își achită obligațiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor;e) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înștiințată de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exercițiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situație.  +  Articolul 16 Situațiile prevăzute la art. 13 și la art. 14 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) și lit. f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situațiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) - subpct. a1) și lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se dorește încetarea contractului.XI. Corespondența  +  Articolul 17 Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poșta electronică sau direct la sediul părților - sediul casei de asigurări de sănătate și la sediul cabinetului medical declarat în contract. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea contractului  +  Articolul 18 În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.  +  Articolul 19 Valoarea definitivă a unui punct per capita și a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și nu este element de negociere între părți.  +  Articolul 20 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului.  +  Articolul 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin zile înaintea datei de la care se dorește modificarea. Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți și este anexă a acestui contract.XIII. Soluționarea litigiilor  +  Articolul 22(1) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către Comisia de Arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanțele de judecată, după caz.XIV. Alte clauze Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi...........în două exemplare a câte........pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Președinte - director general, Reprezentant legal, .............................. ............................. Director executiv al Direcției economice, ............................... Director executiv al Direcției relații contractuale, ............................... Vizat Juridic, Contencios .........................
  ACT ADIȚIONAL
  pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale (abdomen și pelvis) și/sau efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de familie.
   Se întocmește după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.
   +  Anexa nr. 4
  - model -
  Vizat Casa de Asigurări de Sănătate.............
  CONVENȚIE DE ÎNLOCUIRE*)
  (anexă la Contractul de furnizare de servicii
  medicale din asistența medicală primară nr. ...)
  Notă
  *) Convenția de înlocuire se încheie pentru perioade de absență în limita a două luni/an.
  între reprezentantul legal al cabinetului medical și medicul înlocuitorI. Părțile convenției de înlocuire: Dr. ......(numele și prenumele).............., reprezentant legal al cabinetului medical ........................., cu sediul în municipiul/orașul ..............., str....................... nr......, bl......, sc......., et....., ap........, județ/sector .............., telefon: fix, mobil, ..................... adresa de e-mail ................... fax, cu contract de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară nr....................., încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ........................., cont nr.................. deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. ....................... deschis la Banca, cod de identificare fiscală - cod unic de înregistrare ..................... sau codul numeric personal al reprezentantului legal ...... Medicul înlocuit .....(numele și prenumele)...... și Medic înlocuitor .....(numele și prenumele)........, Codul de parafă ................................... Codul numeric personal ............................ cu Licența de înlocuire temporară ca medic de familie nr...............................II. Obiectul convenției:1. Preluarea activității medicale a medicului de familie........................., cu contractul nr....., pentru o perioadă de absență de............., de către medicul de familie..................2. Prezenta convenție se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absență în cadrul derulării contractului și se actualizează, după caz.III. Motivele absenței1. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an..............2. vacanță pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic..............3. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an.............4. perioada cât ocupă funcții de demnitate publică, alese sau numite, în limita a două luni/an..................5. participări la manifestări organizate pentru obținerea de credite de educație medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România, în limita a două luni/an ....6. citații de la instanțele judecătorești sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezența la instituțiile respective.IV. Locul de desfășurare a activității Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical - (al medicului înlocuit) -.......................V. Obligațiile medicului înlocuitor Obligațiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit și casa de asigurări de sănătate. În desfășurarea activității, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultații, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripțiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract și ștampila cabinetului medical al medicului înlocuit.VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor1. Venitul "per capita" și pe serviciu medical pentru perioada de absență se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ............ în contul titularului contractului nr. ...., acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor...........lei/lună.2. Termenul de plată....................................3. Documentul de plată..................................VII. Prezenta convenție de înlocuire a fost încheiată astăzi, .........., în 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act adițional la contractul nr. ....... al medicului înlocuit și câte un exemplar revine părților semnatare. Reprezentantul legal al cabinetului medical, Medicul înlocuitor ........................................... .................. Vizat, Casa de Asigurări de Sănătate ......
  CONVENȚIE DE RECIPROCITATE*)
  încheiată în conformitate cu prevederile
  art. 3 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul nr. .../2017
  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
  în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor
  de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează
  condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și
  a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului
  de asigurări sociale de sănătate pentru anii
  2016 - 2017
  I. Părțile convenției de reciprocitate: Dr. ........., cu CNP .........., reprezentant legal al cabinetului medical , C.U.I., cu sediul în localitatea, adresa cabinetului medical .......... județul ..........., telefon: .........., având contractul nr. ........ de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ............, în calitate de medic înlocuit. și Dr. ........., cu CNP .........., reprezentant legal al cabinetului medical , C.U.I., cu sediul în localitatea, adresa cabinetului medical ........ județul ......., telefon: ........, având contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ......... nr. ......., în calitate de medic înlocuitor.II. Obiectul convenției: Preluarea activității medicale în perioada ............., pentru un nr. ..... de zile lucrătoare.III. Motivele absenței:1. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an.................2. vacanță pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic.................3. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an...................4. perioada cât ocupă funcții de demnitate publică, alese sau numite, în limita a două luni/an......................5. participări la manifestări organizate pentru obținerea de credite de educație medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România, în limita a două luni/an .....6. citații de la instanțele judecătorești sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezența la instituțiile respective.IV. Locul de desfășurare a activității: Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical ..........., adresa cabinetului ........., medicul înlocuitor prelungindu-și programul de lucru după necesități.V. Obligațiile medicului înlocuitor: În desfășurarea activității, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultații și formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripțiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract și ștampila cabinetului medical al medicului înlocuit.VI. Prezenta convenție de înlocuire a fost încheiată astăzi, ........, în 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act adițional la contractul nr............... și câte un exemplar revine părților semnatare. Medic înlocuit, Medic înlocuitor, Notă
  Precizări:
  *) Convenția de reciprocitate se încheie pentru perioade de absență mai mici de 30 de zile lucrătoare.
  Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice, pe an calendaristic.
  Pentru situațiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de familie înlocuit va depune la casa de asigurări de sănătate, cu cel puțin o zi lucrătoare anterior perioadei de absență, un exemplar al convenției de reciprocitate și va afișa la cabinetul medical numele și programul medicului înlocuitor, precum și adresa cabinetului unde își desfășoară activitatea.
   +  Anexa nr. 5
   - model -
  CONVENȚIE DE ÎNLOCUIRE*)
  (anexă la Contractul de furnizare de servicii
  medicale din asistența medicală primară nr. ....)
  între casa de asigurări de sănătate și medicul înlocuitor
  Notă
  *) Convenția de înlocuire se încheie pentru perioade de absență mai mari de două luni/an.
  I. Părțile convenției de înlocuire: Casa de Asigurări de Sănătate ............., cu sediul în municipiul/orașul, str. ............. nr. ..., județul/sectorul, telefon: fix, mobil ............... adresa de e-mail .......... fax ......., reprezentată prin președinte - director general ................ pentruMedicul înlocuit ......../(numele și prenumele)...................... din cabinetul medical ...................... cu sediul în municipiul/orașul ...................., str. ................. nr. ..... bl. .... sc. ..., et. .... ap. ..., județul/sectorul, telefon/fax ............, e-mail ............... cu contract de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară nr. ...................., încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ............... cont nr. ............ deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. ................. deschis la Banca ...................., cod de identificare fiscală - cod unic de înregistrare ................. al cărui reprezentant legal este: ............/ (numele și prenumele) ............. având codul numeric personal nr. ............................. și Medicul înlocuitor ...../(numele și prenumele)................................ Codul de parafă .................................. Codul numeric personal ........................... Licența de înlocuire temporară ca medic de familie nr. ...................... sau contract de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate nr. ........................II. Obiectul convenției Preluarea activității medicale a medicului de familie ..................., cu contract nr. ................, pentru o perioadă de absență de ................, de către medicul de familie ............III. Motivele absenței:1. incapacitate temporară de muncă, care depășește două luni/an ...........2. concediu de sarcină sau lehuzie ..........3. concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani ........4. perioada cât ocupă funcții de demnitate publică alese sau numite, care depășește două luni/an .......5. perioada în care unul dintre soți îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizație internațională în străinătate ...................6. perioada de rezidențiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate7. concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 aniIV. Locul de desfășurare a activității Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit)............................... Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care își desfășoară activitatea.**) Notă
  **) Pentru situația în care preluarea activității s-a tăcut de către un medic aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, programul de activitate al medicului înlocuitor se prelungește corespunzător, în funcție de necesități.
  V. Obligațiile medicului înlocuitor Obligațiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit și casa de asigurări de sănătate. Medicul înlocuitor are obligația față de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare și de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv. În desfășurarea activității, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultații al cabinetului în care își desfășoară activitatea medicul înlocuitor, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripțiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract și ștampila cabinetului medical al medicului înlocuit.VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor1. Veniturile "per capita" și pe serviciu aferente perioadei de absență se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr. ............ deschis la Banca .... /Trezoreria statului.2. Pentru punctajul "per capita" și punctajul pe serviciu, se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenției.3. Termenul de plată .................................4. Documentul de plată ...............................VII. Prezenta convenție de înlocuire a fost încheiată astăzi, ..........., în două exemplare, dintre care un exemplar devine act adițional la contractul nr. ............ al medicului înlocuit și un exemplar revine medicului înlocuitor. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Medicul înlocuitor, Președinte - director general, ................... .............................. Director executiv al Direcției De acord, economice Reprezentant legal al .............................. cabinetului medical***) ....................... Director executiv al Direcției relații contractuale, .............................. Vizat Juridic, Contencios Notă
  ***) Cu excepția situațiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent.
   +  Anexa nr. 6
  - model -
  CONVENȚIE DE FURNIZARE
  de servicii medicale în asistența medicală primară
  I. Părțile contractante Casa de Asigurări de Sănătate .........., cu sediul în municipiul/orașul .................., str. ................... nr. ... județul/sectorul ..................., telefon/fax, reprezentată prin președinte - director general și Unitatea sanitară de asistență medicală primară ..............., cu sau fără punct de lucru secundar ..................., reprezentată prin, având sediul cabinetului medical în municipiul/orașul/comuna ..........., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..............., telefon ............, și sediul punctului de lucru secundar în comuna .................., str. .................. nr. ..., telefon: fix/mobil ....................., adresă de e-mail ...............II. Obiectul convenției  +  Articolul 1 Obiectul prezentei convenții îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. .../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016.III. Servicii medicale furnizate  +  Articolul 2(1) Serviciile medicale furnizate în asistența medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază și în pachetul minimal de servicii medicale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ..../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016.(2) Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și pentru pacienții din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale, de către următorii medici de familie:1. .........., având un număr de ....... persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ............... persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de ............. persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie;2. .........., având un număr de ....... persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ............... persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de ............. persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie;3. .........., având un număr de ....... persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de .............. persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie.IV. Durata convenției  +  Articolul 3 Prezenta convenție este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii.V. Obligațiile părțilorA. Obligațiile casei de asigurări de sănătate  +  Articolul 4 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:a) să încheie convenții numai cu furnizorii de servicii medicale autorizați și evaluați și să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convențiilor, prin afișare pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în convenție, pe baza facturii însoțită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic;c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condițiile de încheiere a convențiilor a serviciilor medicale suportate din Fond și decontate de casele de asigurări de sănătate, precum și la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum și despre acordurile, înțelegerile, convențiile sau protocoalele internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condițiile de acordare a serviciilor medicale și cu privire la orice intenție de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum și prin email la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative;e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să țină seama și de condițiile de desfășurare a activității în zone izolate, în condiții grele și foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum și contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală, materiale sanitare, dispozitive medicale și îngrijiri medicale la domiciliu, acordate de alți furnizori aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale și/sau prescripțiilor medicale eliberate de către aceștia, în situația în care nu au fost îndeplinite condițiile pentru ca asigurații să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripțiilor medicale și recomandărilor. Sumele astfel obținute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare;h) să deducă spre soluționare organelor abilitate situațiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declarații pe propria răspundere;i) să comunice furnizorilor motivarea în format electronic, cu privire la erorile de raportare și refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situația în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;j) să contracteze, respectiv să deconteze din fondul alocat asistenței medicale paraclinice, contravaloarea investigațiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora și au competența legală necesară după caz;k) să aducă la cunoștința furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relație contractuală numele și codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate;l) să aducă la cunoștința persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 188 alin. (1) - (3) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, posibilitatea de a opta pentru înscrierea pe listele altor medici de familie și să pună la dispoziția acestora lista medicilor de familie aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum și a cabinetelor medicale în care aceștia își desfășoară activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora.B. Obligațiile furnizorului de servicii medicale  +  Articolul 5 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligații:a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) să informeze asigurații cu privire la obligațiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical și ale asiguratului referitoare la respectarea indicațiilor medicale și consecințele nerespectării acestora;c) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați și persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum și intimitatea și demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform convenției de furnizare de servicii medicale; factura este însoțită de documentele justificative privind activitățile realizate în mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ..../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura și documentele justificative se transmit numai în format electronic;e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic;f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe țară - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, și să le elibereze ca o consecință a actului medical propriu și numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenției cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate și tratate în ambulatoriu; pentru urgențele medico-chirurgicale și pentru bolile cu potențial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgență, medicul de familie eliberează o scrisoare medicală în acest sens;g) să completeze corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidențele obligatorii, pe cele cu regim special și pe cele tipizate;h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului; în situația în care nu se respectă această obligație, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie la care asiguratul nu dorește să fie înscris, prin eliminarea asiguratului de pe listă.i) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. .............../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 program asumat prin convenția încheiată cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;j) să anunțe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii convenției de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării convenției;k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;l) să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și să îl elibereze, ca o consecință a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenției cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală, care este formular cu regim special unic pe țară, pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, până la data implementării prescripției electronice pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și să prescrie medicamentele cu și fără contribuție personală de care beneficiază asigurații, corespunzătoare denumirilor comune internaționale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile și efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, care este formular cu regim special unic pe țară, și să recomande investigațiile paraclinice în concordanță cu diagnosticul, ca o consecință a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenției cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, de la data la care acestea se implementează;n) să asigure acordarea asistenței medicale în caz de urgență medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenței și a dotărilor existente;o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraților fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;p) să acorde cu prioritate asistență medicală femeilor gravide și sugarilor;q) să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, precum și datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum și pachetul de servicii minimal și de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea minimă garantată pentru serviciile medicale decontate prin tarif pe serviciu medical decontate de casa de asigurări de sănătate; informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condițiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ..../......./2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016;s) să respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare;ș) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activității zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate și validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și stabilit prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, raportarea activității se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;t) să asigure acordarea de asistență medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistență medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;ț) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor;u) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale;v) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate-bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigațiile paraclinice, și prescripția medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligații, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu și fără contribuție personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alți furnizori în baza acestor formulare și decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menționate anterior, de la data la care acestea se implementează;w) să recomande asiguraților tratamentul, cu respectarea condițiilor privind modalitățile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;x) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenției dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care își desfășoară activitatea la furnizor;y) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia;z) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond și pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens;aa) să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază, în limita competenței profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale;ab) să își constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale și să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale;ac) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscriși pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultație a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după nașterea copilului, dacă părinții nu au altă opțiune exprimată în scris; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în aplicația informatică a medicului și va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică;ad) să înscrie pe lista proprie gravidele și lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultație în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora; dacă nu există o altă opțiune în acest sens;ae) să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinților sau a aparținătorilor legali, și nici înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004;af) să prescrie medicamente cu sau fără contribuție personală și, după caz, unele materiale sanitare, precum și investigații paraclinice numai ca o consecință a actului medical propriu. Excepție fac situațiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, inițiată de către medicul de specialitate care își desfășoară activitatea în baza unei relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei rețete pentru medicamente cu sau fără contribuție personală și, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situația în care în scrisoarea medicală/biletul de ieșire din spital nu există mențiunea privind eliberarea prescripției medicale, la externarea din spital sau urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieșire din spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicală care nu respectă modelul prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ... /........./2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 și/sau este eliberată de medici care nu desfășoară activitate în relație contractuală/convenție cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este stabilit în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr................./2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a prețului de referință al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alți medici aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale al cărei model este prevăzut în norme; În situația în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată înscris pe lista proprie de asigurați a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secție de acuți/secție de cronici în cadrul unei unități sanitare cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera, prescripție medicală pentru medicamentele și materialele sanitare din programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele aferente afecțiunilor cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condițiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ......../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 și cu respectarea condițiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;ag) să recomande dispozitive medicale de protezare stomii și incontinență urinară, cu excepția cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieșire din spital comunicat de către medicul de specialitate care își desfășoară activitatea în baza unei relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ... /2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016;ah) să întocmească bilet de trimitere către societăți de turism balnear și de recuperare și să consemneze în acest bilet sau să atașeze, în copie, rezultatele investigațiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum și data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; în situația atașării la biletul de trimitere a rezultatelor investigațiilor, medicul va menționa pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigațiilor și va informa asiguratul asupra obligativității de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;ai) să organizeze la nivelul cabinetului evidența bolnavilor cu afecțiunile cronice pentru care se face management de caz și să raporteze în format electronic această evidență casei de asigurări de sănătate, la sfârșitul primei luni - lista cât și modificările ulterioare privind mișcarea lunară a bolnavilor cronici. Condițiile desfășurării acestei activități sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ... /2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016;aj) în cazul încetării/rezilierii convenției, respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenția încheiată cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistența medicală primară sunt obligați să anunțe casele de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale în vigoare, către medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor și care nu se mai află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate;ak) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;al) să recomande servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale în vigoare;am) să solicite cardul național de asigurări sociale de sănătate/adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul și să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;an) să utilizeze prescripția medicală electronică on-line și în situații justificate prescripția medicală electronică off-line pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripției electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situația în care medicii prescriptori nu dețin semnătură electronică, prescripția medicală se va lista pe suport hârtie și va fi completată și semnată de medicul prescriptor în condițiile prevăzute în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr /2017 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016;ao) să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;ap) să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile și în situațiile în care se utilizează adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;aq) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază și pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condițiile lit. ap) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situația nerespectării acestei obligații, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.VI. Modalități de plată  +  Articolul 6(1) Modalitățile de plată în asistența medicală primară pentru medicii nou-veniți sunt: Medicii de familie nou-veniți într-o localitate beneficiază de un venit format din:a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim și cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obținut de medic, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. .../2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016;b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare și funcționare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele și materialele sanitare pentru trusa de urgență, egală cu venitul medicului respectiv, stabilită potrivit lit. a), înmulțit cu 1,5.(2) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical și medic de familie nou-venit în componența cabinetului medical cu care s-a încheiat convenția:a) Medic de familie nou-venit Numele ......................, prenumele ................... Codul numeric personal ..................................... Gradul profesional ......................................... Codul de parafa al medicului ............................... Programul de lucru ......................................... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) ............ lei Sporul acordat în raport cu condițiile în care își desfășoară activitatea ............ % Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare și funcționare a cabinetului medical în care își desfășoară activitatea medicul de familie nou-venit ...... lei Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plătește la data de, pe baza facturii și a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ........................................b) Medic de familie nou-venit Numele ......................, prenumele ................... Codul numeric personal ..................................... Gradul profesional ......................................... Codul de parafă al medicului ............................... Programul de lucru ......................................... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) ............. lei Sporul acordat în raport cu condițiile în care își desfășoară activitatea ............. % Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare și funcționare a cabinetului medical în care își desfășoară activitatea medicul de familie nou-venit ............... lei Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plătește la data de ................, pe baza facturii și a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de .................. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanților legali ai furnizorilor.c) .............................. .................................  +  Articolul 7(1) În cazul în care în derularea convenției se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în convenție, se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare se diminuează cu 5% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniți într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniți într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;(2) În cazul în care în derularea convenției se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 lit. b), c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae), ag), ai), ak) și al), precum și prescrieri de medicamente cu și fără contribuție personală din partea asiguratului și ale unor materiale sanitare și/sau recomandări de investigații paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătății, precum și transcrierea de prescripții medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală a asiguratului și pentru unele materiale sanitare, precum și de investigații paraclinice, care sunt consecințe ale unor acte medicale prestate de alți medici, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 5 lit. af), se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare, avertisment scris;b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniți într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situații.(3) În cazul în care în derularea convenției se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și de alte organe competente, că serviciile raportate conform convenției în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniți într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situații.(4) În cazul în care în derularea convenției se constată nerespectarea obligației prevăzută la art. 5 lit. ao), se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare, avertisment scris;b) la a doua constatare se diminuează cu 5% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniți într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;c) la a treia constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniți într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate.(5) Pentru punerea în aplicare a sancțiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligației prevăzută la art. 5 lit. ao) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripțiile medicale electronice off-line.(6) Reținerea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.(7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.(8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condițiile alin. (1) - (4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeași destinație.(9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (4), casele de asigurări de sănătate țin evidența distinct pe fiecare medic de familie.VII. Calitatea serviciilor  +  Articolul 8 Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenții trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraților, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.VIII. Răspunderea contractuală  +  Articolul 9 Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părți daune-interese.IX. Clauză specială  +  Articolul 10 Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării convenției și care împiedică executarea acesteia, este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor care au condus la invocarea forței majore și, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.X. Încetarea, rezilierea și suspendarea convenției  +  Articolul 11 Convenția de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații:a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenției de furnizare de servicii medicale;b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta își întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizației de funcționare/autorizației sanitare de funcționare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilității acestora;d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului;e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoțite de documentele justificative privind activitățile realizate conform convenției, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziția organelor de control ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidență financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convențiilor încheiate între furnizori și casele de asigurări de sănătate și documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum și documentele medicale și administrative existente la nivelul entității controlate și necesare actului de control;g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform convenției în vederea decontării acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii;h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenția cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, convenția se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor în cazul căruia/cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;i) în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 5 lit. z) și a nerespectării obligației prevăzută la art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare;j) odată cu prima constatare, după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1), (2) și (4) pentru oricare situație, precum și odată cu prima constatare, după aplicarea măsurii prevăzute la art. 7 alin. (3).  +  Articolul 12(1) Convenția de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situații:a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:a1)  furnizorul de servicii medicale își încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;a2)  încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desființare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz;a3)  încetarea definitivă a activității casei de asigurări de sănătate;a4)  a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condițiile legii;a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunță sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;c) acordul de voință al părților;d) denunțarea unilaterală a convenției de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorește încetarea convenției, cu indicarea motivului și a temeiului legal;e) denunțarea unilaterală a convenției de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenției în condițiile art. 13 lit. a) - cu excepția revocării dovezii de evaluare a furnizorului.(2) În cazul în care convenția dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale asumate de furnizori prin convenția încheiată, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relații contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puțin de 6 luni de la data încetării convenției.(3) În cazul în care convenția dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenție a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenția încheiată cu casa de asigurări de sănătate și care desfășoară activitate sub incidența acesteia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, și care au condus la nerespectarea obligațiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract/convenție de același tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puțin de 6 luni de la data modificării convenției.(4) După reluarea relației contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în condițiile alin. (2) și (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele de același tip încheiate cu acești furnizori sau cu alți furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.(5) În cazul în care furnizorii intră în relații contractuale cu aceeași casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în convenție, prevederile alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru.  +  Articolul 13 Convenția se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:a) încetarea valabilității sau revocarea de către autoritățile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și nerespectarea obligației prevăzute la art. 5 lit. x), cu condiția ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilității/revocării acestuia;b) în cazurile de forță majoră confirmate de autoritățile publice competente, până la încetarea cazului de forță majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a convenției;c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voința furnizorilor și care determină imposibilitatea desfășurării activității furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative;d) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligației de plată a contribuției la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceștia își achită obligațiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor;e) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înștiințată de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exercițiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situație.  +  Articolul 14 Situațiile prevăzute la art. 11 și la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a1) și lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se dorește încetarea convenției.XI. Corespondența  +  Articolul 15 Corespondența legată de derularea prezentei convenții se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poșta electronică sau direct la sediul părților - sediul casei de asigurări de sănătate și la sediul cabinetului medical declarat în convenție. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenție să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea convenției  +  Articolul 16 În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenții, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.  +  Articolul 17 Dacă o clauză a acestei convenții ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale convenției nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului convenției.XIII. Soluționarea litigiilor  +  Articolul 18(1) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea prezentei convenții vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către Comisia de Arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanțele de judecată, după caz.XIV. Alte clauze ........................................................... ........................................................... Prezenta convenție de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi, ........., în două exemplare a câte ... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Președinte - director general, Reprezentant legal, ............................... Director executiv al Direcției economice ........................................ Director executiv al Direcției relații contractuale, ........................................ Vizat Juridic, Contencios
  ACT ADIȚIONAL
  pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale (abdomen
  și pelvis) sau efectuare EKG pentru monitorizarea
  bolilor cardiovasculare confirmate
  efectuate de medicii de familie.
  Se întocmește după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.
   +  Anexa nr. 7
  CONDIȚIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ȘI DE BAZĂ DE SERVICII
  MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE
  CLINICE
  A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE CLINICE1. Pachetul de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. consultații pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală1.2. consultații pentru supravegherea și depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic1.3. consultații de supraveghere a evoluției sarcinii și lehuziei1.1. Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală: asistență medicală de urgență - anamneză, examen clinic și tratament - se acordă în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de specialitate. Asistența medicală de urgență se referă la cazurile de cod roșu, cod galben și cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor și dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgență specializate sau solicită serviciile de ambulanță, precum și la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.1.1.2. Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.2. Depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic - include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare și tratament. Bolile cu potențial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1186/2000.1.2.1. Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare boală cu potențial endemo-epidemic suspicionată și confirmată.1.2.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.3. Consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lehuziei - o consultație pentru fiecare trimestru de sarcină și o consultație în primul trimestru de la naștere.1.3.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu.2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral costurile pentru investigațiile paraclinice recomandate și tratamentul prescris de medicii de specialitate.B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE CLINICE1. Pachetul de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie pentru specialitățile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale - consultații pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală,1.2. servicii medicale curative - consultații pentru afecțiuni acute, subacute și acutizări ale bolilor cronice1.3. servicii medicale curative - consultații pentru afecțiuni cronice1.4. depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic1.5. servicii de planificare familială1.6. servicii diagnostice și terapeutice1.7. servicii de sănătate conexe actului medical1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii și lehuziei1.1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală asistență medicală de urgență - anamneză, examen clinic și tratament - se acordă în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de specialitate. Asistența medicală de urgență se referă la cazurile de cod roșu, cod galben și cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor și dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgență specializate sau solicită serviciile de ambulanță, precum și la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se decontează o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepția copiilor 0 - 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultații. Medicația pentru cazurile de urgență se asigură din trusa medicală de urgență, organizată conform legii. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 16 ani, care se prezintă în regim de urgență la medicii din specialitățile clinice, aceștia pot elibera prescripții medicale pentru o perioadă de 3 zile. Cazurile de urgență medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgență specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanță, sunt consemnate ca "urgență" de către medicul de specialitate în documentele de evidență de la nivelul cabinetului, inclusiv medicația și procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.1.1.2. Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.2. Consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni acute și subacute precum și acutizări ale bolilor cronice, cuprinde:a) anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialității respective, stabilirea protocolului de explorări și/sau interpretarea integrativă a explorărilor și a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie și/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;c) stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igieno-dietetic, precum și instruirea în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice;d) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;f) bilet de internare, după caz;g) bilet de trimitere către alte specialități, după caz;h) bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, după caz;i) eliberare de concediu medical, după caz.1.2.1. Pentru același episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultații pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultații, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului și a evoluției cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialitățile clinice.1.2.2. Consultația medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere inițial eliberat de medicul de familie și numai în condițiile în care medicul trimițător se află în relație contractuală - contract sau convenție - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepție de la prevederile anterioare consultațiile pentru afecțiunile stabilite în anexa nr. 13, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua și a treia consultație în vederea stabilirii diagnosticului și/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.1.2.4. Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se decontează maximum două consultații pentru:a. urmărirea evoluției sub tratamentul stabilit în cursul internăriib. efectuarea unor manevre terapeuticec. după o intervenție chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsuluid. recomandări pentru investigații paraclinice considerate necesare, după caz.1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligația de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit inițial precum și orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.1.2.4.2. Pentru situațiile prevăzute la punctul 1.2.4 nu este necesar bilet de trimitere.1.3. Consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni cronice, cuprinde:a. anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialității respective, stabilirea protocolului de explorări și/sau interpretarea integrativă a explorărilor și a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie și/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;b. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;c. stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igieno-dietetic, precum și instruirea în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice;d. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;e. recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;f. evaluare clinică și paraclinică, prescrierea tratamentului și urmărirea evoluției bolnavilor cu afecțiuni cronice, în limita competențelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare.g. bilet de trimitere către alte specialități/internare, după caz.h. eliberare de concediu medical, după caz.1.3.1. Pentru evaluarea clinică și paraclinică, prescrierea tratamentului și urmărirea evoluției asiguraților cu afecțiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiași specialități, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultații/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultații pe lună.1.3.2. Consultația medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere inițial eliberat de medicul de familie și numai în condițiile în care medicul trimițător se află în relație contractuală - contract sau convenție - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepție de la prevederile anterioare consultațiile pentru afecțiunile stabilite în anexa nr. 13 care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia și a patra consultație în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere.1.3.4. Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultații pentru:a. urmărirea evoluției sub tratamentul stabilit în cursul internăriib. efectuarea unor manevre terapeuticec. după o intervenție chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.d. recomandări pentru investigații paraclinice considerate necesare, după caz.1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligația de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit inițial precum și orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.1.3.4.2. Pentru situațiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.1.3.5. Pentru asigurații care au bilet de trimitere de la medicul de familie - consultație management de caz, - în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronșic și BPOC, al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate acordă consultație și efectuează în cabinet proceduri prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază pentru specialitățile clinice/recomandă investigații paraclinice suplimentare față de cele recomandate de medicul de familie. În biletul de trimitere pentru investigații paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, se evidențiază "management de caz". Se decontează maximum 2 consultații/semestru dacă în biletul de trimitere este evidențiat "management de caz" pentru evaluarea bolilor cronice confirmate.1.4. Depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare și tratament. Bolile cu potențial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000.1.4.1. Se decontează o singură consultație per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potențial endemo-epidemic suspicionată și confirmată.1.4.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.5. Consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială:a) consilierea femeii privind planificarea familială;b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.c) evaluarea și monitorizarea statusului genito-mamar;d) tratamentul complicațiilor.1.5.1. Consultația poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.5. litera a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.5 literele a) - d) și se decontează patru consultații pe an calendaristic, pe asigurat.1.5.2. Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.6. Servicii diagnostice și terapeutice Procedurile diagnostice și terapeutice, punctajul aferent și specialitățile care pot efectua serviciul în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos:*Font 8* ┌──────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire procedură diagnostică/terapeutică/ │ Specialități clinice care pot efectua │ │crt. │ tratamente/terapii │ serviciul respectiv │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │ A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte │ │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 1 │biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*) │oftalmologie, neurologie și neurologie │ │ │ │pediatrică numai pentru oftalmoscopie*) │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 2 │biometrie │oftalmologie │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 3 │explorarea câmpului vizual │oftalmologie │ │ │(perimetrie computerizată) │ │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 4 │recoltare pentru test Babeș-Papanicolau │obstetrică-ginecologie │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 5 │EKG standard │cardiologie, medicină internă, geriatrie │ │ │ │și gerontologie, pneumologie, nefrologie │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 6 │peak-flowmetrie │alergologie și imunologie clinică, │ │ │ │pneumologie, medicină internă │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 7 │spirometrie │alergologie și imunologie clinică, │ │ │ │pneumologie, medicină internă, geriatrie │ │ │ │și gerontologie, pediatrie │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 8 │pulsoximetrie │medicină internă, geriatrie și │ │ │ │gerontologie, cardiologie, pneumologie, │ │ │ │pediatrie │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 9 │teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de│alergologie și imunologie clinică │ │ │alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul │ │ │ │pozitiv și negativ) │ │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 10 │teste de provocare nazală, oculară, bronșică │alergologie și imunologie clinică, │ │ │ │pneumologie, │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 11 │teste cutanate cu agenți fizici (maximum 4 teste) │alergologie și imunologie clinică │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 12 │test la ser autolog │alergologie și imunologie clinică │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 13 │testare cutanată la anestezice locale │alergologie și imunologie clinică, │ │ │ │geriatrie și gerontologie, specialități │ │ │ │chirurgicale │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 14 │testare cutanată alergologică patch │alergologie și imunologie clinică │ │ │(alergia de contact) │ │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 15 │examinare cu lampa Wood │dermatovenerologie │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 16 │determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, │chirurgie, reumatologie, neurologie, │ │ │respectiv deget/braț │neurologie pediatrică, diabet zaharat, │ │ │ │nutriție și boli metabolice, medicină │ │ │ │internă, geriatrie și gerontologie │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 17 │măsurarea forței musculare cu dinamometrul │neurologie, neurologie pediatrică, │ │ │ │geriatrie și gerontologie │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 18 │teste de sensibilitate (testul filamentului, testul │neurologie, neurologie pediatrică, diabet │ │ │diapazonului, testul sensibilității calorice și │zaharat, nutriție și boli metabolice, │ │ │testul sensibilității discriminatorii) │medicină internă, geriatrie și │ │ │ │gerontologie, ORL │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 19 │teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, │neurologie, neurologie pediatrică, │ │ │Raisberg) │psihiatrie, geriatrie și gerontologie │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ 20 │recoltare material bioptic │dermatovenerologie │ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: │ │