HOTĂRÂRE nr. 98 din 2 martie 2017privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară, denumită în continuare A.R.F., instituţie publică ce îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii.  +  Articolul 2În realizarea scopului său, A.R.F., prin structurile sale de specialitate, desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor specifice, personalul de specialitate al A.R.F. are drept de acces pe toate mijloacele de transport feroviar, inclusiv în cabina de conducere a acestora, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, în unităţile operatorilor de transport feroviar, în unităţile administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară, pe baza legitimaţiei speciale emise şi în condiţiile stabilite prin decizie a preşedintelui A.R.F.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a A.R.F. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Numărul maxim de posturi este 79. (3) Statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile din cadrul A.R.F. se aprobă prin decizie a Preşedintele A.R.F., în condiţiile legii. (4) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexă se pot înfiinţa, în condiţiile legii, servicii, birouri şi compartimente, prin decizie a preşedintelui A.R.F.  +  Articolul 5 (1) A.R.F. este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat. (2) Preşedintele A.R.F. este ordonator terţiar de credite pentru fondurile alocate în conformitate cu prevederile legale. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele A.R.F. emite decizii, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) În activitatea sa, preşedintele A.R.F. este ajutat de un director general care este înlocuitorul de drept al preşedintelui. (2) Atribuţiile directorului general şi ale directorului de direcţie vor fi stabilite prin decizie a preşedintelui A.R.F.  +  Articolul 7 (1) Preşedintele reprezintă A.R.F. în raporturile cu alte instituţii şi autorităţi publice, companii şi societăţi feroviare, organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice sau juridice. (2) Preşedintele poate delega directorului general sau directorului de direcţie o parte din atribuţiile sale în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 8Preşedintele îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: a) conduce activitatea A.R.F.; b) emite decizii pentru implementarea măsurilor de reformă feroviară, cu excepţia celor care se referă la scoaterea din funcţiune a unor sectoare de transport feroviar, cu avizul prealabil al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) organizează, coordonează şi îndrumă activitatea A.R.F., exercitând toate prerogativele stabilite de lege; d) numeşte şi revocă, angajează şi concediază, după caz, personalul A.R.F. şi îi stabileşte salariile, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit legii; e) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului A.R.F., potrivit prevederilor legale; f) aprobă Regulamentul de ordine interioară şi Regulamentul de organizare şi funcţionare detaliat; g) aprobă procedurile, instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii A.R.F.; h) aprobă planul anual de audit intern al A.R.F.; i) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului A.R.F.; j) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu; k) aprobă deplasarea în ţară şi, după caz, în străinătate a personalului A.R.F. pentru participare la acţiuni de analiză şi/sau de documentare, precum şi participarea la grupuri de lucru, sesiuni, seminare, conferinţe, şcolarizări sau altele asemenea; l) încheie contractele de achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii; m) coordonează, la nivelul A.R.F., activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative specifice domeniului său de activitate sau de modificare a celor în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016; n) semnează raportul de activitate al A.R.F. referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară, care este prezentat anual Guvernului; o) reprezintă A.R.F. în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele conferite de legislaţia în vigoare; p) reprezintă A.R.F. în raport cu organismele internaţionale în domeniu; q) reprezintă A.R.F. în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă; r) exercită orice atribuţii pentru realizarea oricăror altor activităţi necesare scopului pentru care a fost înfiinţată; s) stabileşte strategia de dezvoltare sau de modernizare a A.R.F.; t) exercită orice atribuţii care îi revin din acte normative în vigoare.  +  Articolul 9A.R.F. întocmeşte, anual, proiectul de buget în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care se aprobă de către Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 10 (1) În conformitate cu prevederile art. 12 din prezenta hotărâre, A.R.F. preia de la Ministerul Transporturilor două posturi şi personalul aferent în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016, iar încadrarea acestuia se va face în termenele şi cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal. (2) Personalul A.R.F. este format din funcţionari publici şi personal contractual. (3) Numirea personalului A.R.F., raporturile de serviciu, precum şi sancţiunile disciplinare şi răspunderea personalului A.R.F. se fac potrivit prevederilor legale. (4) Personalul A.R.F. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al A.R.F., care se aprobă de către preşedintele A.R.F. (5) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare detaliat, care se aprobă de către preşedintele A.R.F.  +  Articolul 11A.R.F. are obligaţia de a prezenta anual Guvernului, la finalul exerciţiului bugetar, un raport de activitate referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară.  +  Articolul 12 (1) Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Numărul maxim de posturi este de 486, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. La anexa nr. 2 la litera A, după numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 3, cu următorul cuprins: ┌───┬────────────────────────────────┬─────────┬───┐ │"3 │Autoritatea de Reformă Feroviară│Bucureşti│79"│ └───┴────────────────────────────────┴─────────┴───┘

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul transporturilor,

  Dragoş Titea,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice

  şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  p. Ministrul delegat

  pentru fonduri europene,

  Luminiţa Zezeanu,

  secretar de stat

  p. Ministrul muncii

  şi justiţiei sociale,

  Adrian-Marius Dobre,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 2 martie 2017.Nr. 98.  +  AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii de Reformă Feroviară*Font 9*                                                     Număr maxim de posturi 79                                       ┌──────────────┐                                       │Preşedinte ARF│ ┌─────────────────┐ └──────┬───────┘ │Autoritatea de │ │ │Reformă Feroviară│ ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ └─────────────────┘ │Biroul relaţii ├─┼─┤Compartimentul de │                     │externe, transparenţă,│ │ │asistenţa conducerii │                     │relaţii instituţionale│ │ └──────────────────────┘                     └──────────────────────┘ │                     ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐                     │Compartimentul audit ├─┼─┤Serviciul juridic şi │                     │ intern │ │ │resurse umane │                     └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                                              │ ┌──────────────────────┐                                              ├─┤Compartimentul │                                              │ │sisteme informatice, │                                              │ │statistică, │                                              │ │organizare, calitate, │                                              │ │prevenire şi protecţie│                                              │ └──────────────────────┘      ┌───────────────────────────────────────┴───────────────────────┐ ┌────┴─────────────┐ ┌─────────────────────────────┴──────────────────┐ │Direcţia economică│ │Direcţia generală contracte servicii publice, │ │şi finanţări │ ┌──────────┤material rulant, restructurare reţea feroviară, ├┐ │ │ │ │monitorizare performanţă ││ └──────────────────┘ │ └──────────────┬─────────────────────────────────┘│                      ┌──────┴────────────┐ ┌─────────┴──────────┐ ┌────────────────────┐│                      │Serviciul contracte│ │Serviciul achiziţii,│ │Serviciul strategie,├┘                      │servicii publice şi│ │ închiriere, │ │eficientizare, │                      │reglementări │ │ monitorizare │ │restructurare │                      │ │ │ material rulant │ │reţea feroviară │                      └───────────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────┘-----