ORDIN nr. 12 din 24 februarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2015 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 27 martie 2015.  +  Articolul 3 (1) Contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, se modifică după cum urmează:1. Articolul 14 se abrogă.2. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul neîndeplinirii de către furnizor a obligaţiilor de plată aferente contractului, operatorul de distribuţie are dreptul să rezilieze acest contract, cu notificarea în scris a furnizorului, cu 21 de zile lucrătoare înainte de data la care rezilierea devine efectivă, numai în condiţiile şi după parcurgerea etapelor de notificare prevăzute în reglementările în vigoare." (2) Modificările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept contractelor în vigoare fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.  +  Articolul 4 (1) La articolul 12 alineatul (3), litera c) din Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 18 decembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) prin reziliere, după o notificare prealabilă de 21 zile calendaristice, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei proceduri sau intervenţia instanţelor de judecată, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte; în cazul în care beneficiarul a încheiat contractul în baza licenţei de furnizare energie electrică, rezilierea acestuia de către prestator în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată de către beneficiar se face numai în condiţiile şi după parcurgerea etapelor de notificare prevăzute de reglementările în vigoare." (2) Modificările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept contractelor în vigoare fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.  +  Articolul 5Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 23 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Clientul final ale cărui locuri de consum au fost preluate de furnizorul de ultimă instanţă deoarece nu aveau asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă poate schimba furnizorul de energie electrică în condiţiile şi termenele prevăzute de reglementările aplicabile."2. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru clienţii finali preluaţi deoarece nu aveau asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, pe lângă obligaţiile generale de furnizare, FUI va asigura şi: a) informarea clienţilor finali preluaţi, în conformitate cu reglementările aplicabile, cu privire la motivele şi condiţiile de preluare, inclusiv asupra preţului aplicat şi a termenului maxim în care trebuie încheiat contractul de furnizare; b) publicarea pe pagina de internet proprie şi punerea la dispoziţia oricărui client final preluat, la solicitarea acestuia, a listei furnizorilor activi de energie electrică din România."  +  Articolul 6Se abrogă articolul 14 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 27 octombrie 2014.  +  Articolul 7Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., operatorii de distribuţie a energiei electrice şi furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  de Reglementare în Domeniul Energiei,

  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 24 februarie 2017.Nr. 12.  +  AnexăREGULAMENT 24/02/2017