ORDIN nr. 207 din 2 martie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 207 din 2 martie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 143 din 28 februarie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 1.783/2017 al Ministerului Sănătății și nr. D.G./277 din 28 februarie 2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prețul de decontare al medicamentelor OTC acordate bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, se calculează în aceleași condiții prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, în baza valorii stabilite de Ministerul Sănătății conform modului de calcul prevăzut în Metodologia privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România, aprobată conform legislației în vigoare.2. La articolul 2, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTC care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3.3. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente de referință având denumirea comună internațională Imatinibum, pentru adulții cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph +) recent diagnosticată, la care transplantul de măduvă osoasă nu este considerat un tratament de prima linie, pentru adulții cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph +) în faza cronică, după eșecul tratamentului cu alfa-interferon sau în faza accelerată, care au obținut, în condițiile legii, până la data de 1 martie 2017 aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentul de referință, respectiv după data de 1 martie 2017 confirmarea înregistrării Formularului specific în Platforma informatică din asigurările de sănătate pentru medicamentul de referință, prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare.4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.5. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna martie 2017.
  p. Ministrul sănătății,
  Cristian-Vasile Grasu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi