ORDIN nr. 3.367 din 23 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017    În baza prevederilor art. 242 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi expertizei individuale şi se realizează ca dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră."2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Ansamblul activităţilor de formare continuă cuprinde: a) programe de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice, inclusiv cercuri psihopedagogice, inspecţii speciale şi interasistenţe la clasă; b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului; c) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I; gradele didactice pot fi obţinute la una dintre specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator; d) programe de conversie profesională; e) studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă; f) sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe, ateliere, seminare în domeniul educaţional; g) programe de schimburi de experienţă în reţele de educaţie naţionale şi internaţionale."3. La articolul 37 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul conţinut:"c) un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratele şcolare sau un cadru didactic metodist, cu delegaţie, cu specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică, precum şi gradul didactic I în învăţământul preuniversitar."4. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:"(2) Inspecţia specială se susţine la specializarea la care candidatul a fost admis la colocviu sau la una dintre disciplinele pe care candidatul cu specializarea respectivă le poate preda conform Centralizatorului şi pe care are încadrare."5. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Personalul didactic încadrat în învăţământul preuniversitar care a obţinut titlul ştiinţific de doctor şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, poate solicita echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I în domeniul ştiinţific al disciplinei/disciplinelor în care poate fi încadrat conform competenţelor certificate prin diplomă de licenţă/master, potrivit Centralizatorului disciplinelor, sau în domeniul ştiinţelor educaţiei, în următoarele condiţii: a) are o vechime efectivă la catedră de minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ; b) a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluările anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră premergători înscrierii; c) în anul şcolar premergător înscrierii a susţinut o inspecţie curentă la care a obţinut calificativul «foarte bine»."6. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În stabilirea vechimii efective la catedră necesară pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se vor avea în vedere următoarele: a) condiţiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, conform legii; b) cadrele didactice încadrate în învăţământul particular beneficiază de recunoaşterea vechimii la catedră, necesară pentru obţinerea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie de către unitatea de învăţământ respectivă, conform legislaţiei în vigoare; c) perioada de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului nu se consideră vechime la catedră; d) perioada concediului de maternitate este considerată vechime la catedră; e) pentru personalul didactic calificat care nu a funcţionat cu o normă întreagă sau care a funcţionat cu ore peste norma întreagă se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră prin împărţirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului şcolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de funcţionare la catedră după obţinerea definitivării în învăţământ. Condiţia de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficienţilor anuali astfel calculaţi este de cel puţin 4."7. La articolul 42 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) Adeverinţă/e de vechime certificată/e «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de vechime prevăzute la alin (1) lit. a)."8. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere şi îndeplinirea condiţiilor de înscriere, inclusiv cele de vechime, şi supune spre aprobare consiliului de administraţie."9. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Propunerile de comisii vor fi trimise spre aprobare separat, pentru fiecare candidat, însoţite de documentele menţionate la art. 42 alin. (2) lit. b)-k)."10. La articolul 43 se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni, iar, la propunerea obiectiv întemeiată şi argumentată a centrelor de perfecţionare, direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale poate aproba o prelungire de încă două luni. (7) În situaţia în care centrul de perfecţionare nu programează inspecţia specială în perioada de valabilitate a aprobării comisiei sau candidatul nu efectuează inspecţia specială, candidatul pierde dreptul de obţinere a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor prin demersul iniţiat şi trebuie să reia toate etapele."11. La articolul 44, alineatele (8), (10) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(8) Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi şi pot relua procedura de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor în anul şcolar următor.................................................................... (10) După transmiterea de către centrele de perfecţionare a raportului de inspecţie specială consemnat în registrul de procese-verbale al unităţii şcolare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat inspecţia, Ministerul Educaţiei Naţionale finalizează procedura de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor prin emiterea ordinului ministrului.................................................................... (12) Ordinul ministrului educaţiei naţionale se transmite titularului de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti în exemplar original. Ministerul Educaţiei Naţionale informează centrele de perfecţionare cu privire la emiterea ordinului ministrului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor."  +  Articolul IIDirecţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile şi unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei naţionale,

    Pavel Năstase
    Bucureşti, 23 februarie 2017.Nr. 3.367.----