DECIZIE nr. 88 din 1 iunie 1999referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 8 iulie 1999    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorIoan Muraru - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorPaula C. Pantea - procurorDoina Suliman - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, excepţie ridicată de Florian Berbeceanu în Dosarul nr. 702/A/1998 al Curţii de Apel Craiova - Secţia de contencios administrativ.Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 11 mai 1999 şi au fost consemnate în încheierea din aceeaşi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea la data de 1 iunie 1999.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 13 octombrie 1998, pronunţată în Dosarul nr. 702/A/1998, Curtea de Apel Craiova - Secţia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, excepţie ridicată de Florian Berbeceanu în cauza ce are ca obiect obligarea Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială Olt la actualizarea pensiei pentru limita de vârsta în raport cu nivelul salariilor de baza ale magistraţilor în activitate.În motivarea excepţiei se susţine ca dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16, care consacra principiul egalităţii în drepturi, şi ale art. 43 alin. (2), referitor la dreptul la pensie, deoarece instituie o discriminare între pensionării magistraţi, în raport cu data pensionării, înainte sau după 25 august 1997, data când a intrat în vigoare Legea nr. 142/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească. De asemenea, prin concluziile scrise, depuse la dosar la data de 11 mai 1999 în motivarea excepţiei, se susţine ca textul art. 103 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 92/1992, republicată, este neconstitutional, deoarece "a creat un tratament diferit pentru aceeaşi situaţie şi acelaşi scop urmărit, astfel ca se contrazice şi principiul egalităţii armelor, consacrat de Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, act internaţional la care România a aderat".Exprimandu-şi opinia, instanţa de judecată apreciază ca excepţia ridicată "nu este intemeiata", întrucât "ultimele doua alineate din Legea nr. 92/1992, republicată,... nu contravin art. 16 raportat la art. 43 alin. (2) din Constituţie, dimpotriva, respecta art. 15 alin. (2) din Constituţie", care "consfinţeşte neretroactivitatea legii".Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, au fost solicitate punctele de vedere ale preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Preşedintele Camerei Deputaţilor, în punctul sau de vedere, considera excepţia neîntemeiată, pentru ca "reclamantul s-a pensionat în temeiul Legii nr. 3/1977, privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, stabilindu-i-se şi drepturile de pensie cuvenite potrivit legii în vigoare la data dobândirii acestora", astfel ca "nu poate beneficia de prevederile Legii nr. 92/1992, republicată, deoarece s-ar încalcă dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie", care prevede că "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile".În punctul de vedere comunicat de Guvern se arata ca "reglementările art. 103 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 92/1992, republicată în temeiul Legii nr. 142/1997, nu pot avea efect retroactiv", deoarece, potrivit art. 43 alin. (2) din Constituţie, "dreptul la pensie şi la alte forme de asistenţa socială este prevăzut de lege, şi anume de legea în vigoare la data stabilirii drepturilor pretinse, în cadrul căreia se realizează şi cerinţele principiului egalităţii în faţa legii, consacrat de art. 16 din Constituţie".Preşedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al preşedintelui Camerei Deputaţilor, punctul de vedere comunicat de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale atacate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:În temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Excepţia priveşte dispoziţiile art. 103 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 92/1992, republicată, care au următorul conţinut: "Pensiile magistraţilor se actualizează în raport cu nivelul salariilor de baza ale magistraţilor în activitate.De aceste drepturi beneficiază şi magistraţii reincadrati după pensionare."Autorul excepţiei considera, în esenta, ca acest text de lege încalcă prevederile constituţionale ale art. 16, care consfinţeşte egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, şi ale art. 43 alin. (2), care stabileşte dreptul cetăţenilor la pensie, în condiţiile legii, deoarece "instituie o discriminare între pensionării magistraţi, în raport cu data pensionării".Examinând aceste sustineri, Curtea retine ca art. 16 din Constituţie stabileşte, ca principiu de baza, egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. În consecinţa, era firesc ca şi dispoziţiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicată, reglementand dreptul magistraţilor pensionari la actualizarea pensiilor în raport cu nivelul salariilor de baza ale magistraţilor în activitate, sa dea expresie acestui principiu constituţional. Se constata însă ca, în cadrul interpretării sistematice a dispoziţiilor art. 103 din legea menţionată, apare o necorelare în sensul restrângerii sferei de aplicare a dispoziţiilor alin. 5 al articolului sus-citat numai la magistraţii pensionaţi ulterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997, precum şi la magistraţii reincadrati după pensionare. Or, actualizarea pensiilor numai în cazul acestor categorii de magistraţi, cu excluderea celor care au fost pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997, prin care s-a prevăzut acest drept, nu se justifica, având semnificatia instituirii unui tratament diferenţiat, discriminatoriu, fără sa existe o explicaţie raţională, ceea ce constituie o încălcare a principiului constituţional al egalităţii în drepturi. Astfel ca, în condiţiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea constata ca dispoziţiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicată, sunt neconstituţionale în măsura în care dreptul prevăzut nu este recunoscut tuturor categoriilor de magistraţi pensionari.Teza susţinută în punctele de vedere ale preşedintelui Senatului şi Guvernului, în sensul că dispoziţiile legale criticate ar avea un caracter retroactiv, dacă s-ar aplica tuturor magistraţilor pensionari, indiferent de data pensionării, nu poate fi primită în speta de faţa, deoarece actualizarea pensiilor priveşte, prin ea însăşi, prezentul şi viitorul.În ceea ce priveşte invocarea în susţinerea excepţiei a încălcării prevederilor art. 43 alin. (2) din Constituţie, în legătură cu dreptul la pensie, aceasta nu poate fi reţinută ca relevanta, întrucât în cauza nu se pune problema lipsirii de acest drept a unor categorii de persoane, ci numai a tratamentului diferit aplicat în ceea ce priveşte actualizarea pensiilor magistraţilor pensionari, în funcţie de data iesirii lor la pensie.Referitor la critica de neconstituţionalitate a alin. 6 al aceluiaşi articol, Curtea retine ca aceasta nu poate fi primită, întrucât, vizând o precizare referitoare la magistraţii reincadrati după pensionare, în legătură cu ansamblul drepturilor prevăzute la art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicată, constituie o problemă de opţiune, exclusiv de competenţa autorităţii legiuitoare.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:1. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Florian Berbeceanu în Dosarul nr. 702/A/1998 al Curţii de Apel Craiova - Secţia de contencios administrativ şi constata ca dispoziţiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, sunt neconstituţionale în măsura în care nu asigura şi magistraţilor pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997 actualizarea pensiei în raport cu nivelul salariilor de baza ale magistraţilor în activitate.2. Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, ridicată de Florian Berbeceanu în Dosarul nr. 702/A/1998 al Curţii de Apel Craiova - Secţia de contencios administrativ.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 1 iunie 1999.p. PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. Ioan MuraruMagistrat-asistent,Doina Suliman***OPINIE SEPARATĂSoluţia care se impunea în legătură cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicată, era cea de respingere a excepţiei ca nefondata.Textul de lege criticat exprima univoc şi foarte clar ca "Pensiile magistraţilor se actualizează în raport cu nivelul salariilor de baza ale magistraţilor în activitate". Din lectura acestui text, precum şi din interpretarea sa prin orice metoda nu rezultă ca el ar exclude de la beneficiul actualizării pensiei vreo categorie de magistraţi pensionari. Concluzia ca magistraţii pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 se bazează pe o simpla deductie, fără nici un suport pe text.Prin urmare, textul de lege criticat nu face nici o discriminare şi nu instituie nici un fel de privilegii între magistraţi, neincalcand principiul de baza al egalităţii, înscris în art. 16 alin. (1) din Constituţie. Toţi magistraţii pensionaţi se afla în aceeaşi situaţie de pensionari pe baza dreptului câştigat în calitate de magistrat. Excepţie fac cei reincadrati în funcţia de magistrat, dar pentru aceştia textul art. 103 alin. 6 din Legea nr. 92/1992, republicată, recunoaşte aceleaşi drepturi.Împrejurarea ca organele autorităţii publice competente în domeniul pensiilor de asigurări sociale nu recunosc dreptul magistraţilor pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997 de a beneficia de actualizarea pensiilor lor, iar instanţele de judecată au dat soluţii diferite în aceasta privinta nu este o problemă de constituţionalitate a textului de lege, ci una de înţelegere, de interpretare şi de aplicare corecta a sa.Aceasta practica pare a se baza pe considerentul ca aplicarea textului art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicată, şi în cazul magistraţilor pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a textului de lege respectiv ar conferi acestuia caracter retroactiv, incalcandu-se astfel principiul consacrat prin art. 15 alin. (2) din Constituţie.Problema efectului retroactiv al textului de lege menţionat nici nu se poate pune. Actualizarea pensiilor în funcţie de evoluţia nivelului salariilor de baza reprezintă, prin esenta ei, o operaţiune ulterioară stabilirii drepturilor de pensie şi poate fi efectuată, evident, doar după data intrării în vigoare a legii care acorda acest drept. Sub acest aspect data pensionării este lipsită de orice relevanta.Judecător-raportor,Kozsokar Gabor---------------