HOTĂRÂRE nr. 525 din 29 iunie 1999privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 8 iulie 1999  În temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 20/1999, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 2 octombrie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 20/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1999, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 907/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 22 decembrie 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Liviu MarcuMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanu  +  AnexăNORME METODOLOGICEpentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 20/1999  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale, definiţii  +  Articolul 1În sensul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 20/1999, denumita în continuare ordonanţa, notiunile de mai jos se definesc astfel: a) arie geografică, strict delimitata teritorial - una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale alăturate care, individual, îndeplinesc prevederile din ordonanţa; b) structuri productive monoindustriale - structuri industriale aflate în pronunţat declin, care în economia zonei mobilizeaza mai mult de 50% din populaţia salariata şi care necesita reconversia spre noi activităţi; c) zona miniera - una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se executa activităţi miniere în sensul Legii minelor nr. 61/1998; d) rata somajului, ca pondere a şomerilor în totalul resurselor de muncă ale zonei - indicator statistic, calculat lunar, exprimat în procente şi determinat prin raportarea numărului şomerilor înregistraţi la totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 18 şi 62 de ani; e) investiţie nou-creata - investiţia care se efectuează şi se înregistrează în evidentele financiar-contabile ale agentului economic, după declararea zonei defavorizate; f) membri de familie - soţ, sotie, copii, precum şi părinţii soţilor care locuiesc şi gospodăresc împreună în aceeaşi locuinta; g) sediu social - sediul principal al agentului economic, în înţelesul dat de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată.  +  Articolul 2 (1) Datele privind numărul şomerilor înregistraţi se asigura de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar datele referitoare la populaţia cu vârsta cuprinsă între 18 şi 62 de ani sunt furnizate de Comisia Naţionala pentru Statistica. (2) Pentru rata somajului corespunzătoare zonei se iau în calcul numărul şomerilor cu domiciliul stabil în respectiva arie geografică, înregistraţi la sfârşitul lunii de referinţa, şi numărul populaţiei stabile a zonei, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 62 de ani. (3) La nivel naţional rata somajului se va calcula conform aceleiaşi metode, prin raportarea numărului şomerilor înregistraţi la nivel naţional la totalul populaţiei stabile, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 62 de ani. (4) Calculul ratei somajului la nivelul ariei geografice pentru care se propune declararea ca zona defavorizată se face, la cerere, de către agenţia teritorială pentru ocupare şi formare profesională din judeţul pe teritoriul căruia se înfiinţează respectiva zona. (5) La nivel naţional calculul ratei somajului, în sensul ordonanţei, se face de către Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională. (6) Condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. d) din ordonanţa privind nivelul ratei somajului pentru declararea zonei defavorizate se considera îndeplinită, dacă s-a înregistrat, în ultimele 3 luni, o rata a somajului cu cel puţin 30 de puncte procentuale peste media existenta la nivel naţional.  +  Capitolul 2 Declararea zonelor defavorizate  +  Articolul 3 (1) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean, în baza hotărârii consiliului local, respectiv judeţean, transmite propunerea fundamentată de declarare a zonei defavorizate Agenţiei pentru dezvoltare regionala în a carei raza teritorială se afla respectiva zona. (2) Agenţia pentru dezvoltare regionala prevăzută la alin. (1) analizează propunerile de declarare a zonelor defavorizate şi, dacă sunt întrunite cerinţele prevăzute de lege, întocmeşte documentaţia necesară, în conformitate cu regulile stabilite de către Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala. (3) După avizarea de către Consiliul pentru dezvoltare regionala, documentaţia pentru declararea zonei defavorizate se înaintează Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 4 (1) Pe baza analizei documentaţiei care însoţeşte propunerea de declarare a zonei defavorizate, Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala înaintează spre aprobare Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala propunerea de declarare a zonei defavorizate. (2) Documentaţia aprobată de către Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala se înaintează Guvernului spre adoptare.  +  Capitolul 3 Procedura de acordare a facilităţilor  +  Articolul 5 (1) Facilităţile prevăzute de lege se acordă în baza certificatului de investitor în zona defavorizată, certificat care se eliberează la cererea agentului economic de către Agenţia pentru dezvoltare regionala în a carei raza de competenţa teritorială se afla sediul principal al agentului economic. (2) Agenţiile pentru dezvoltare regionala vor elibera certificatul de investitor în zonele defavorizate în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării cererii. (3) Agenţii economici care solicită eliberarea certificatului de investitor în zonele defavorizate trebuie să facă dovada ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de ordonanţa. (4) Agenţii economici care, aflându-se la începutul activităţii, nu pot face dovada privind efectuarea investiţiei, începerea activităţii şi crearea de noi locuri de muncă pot solicita eliberarea unui certificat provizoriu de investitor în zona defavorizată pentru cel mult 3 luni. Dacă în această perioadă nu fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de ordonanţa, sunt obligaţi sa plătească, respectiv sa restituie, contravaloarea tuturor facilităţilor de care au beneficiat. (5) Certificatul provizoriu se eliberează în baza angajamentului agentului economic privind realizarea investiţiei şi crearea de noi locuri de muncă. (6) Modelul cererii, al certificatului de investitor, respectiv al certificatului provizoriu de investitor, precum şi lista cuprinzând actele necesare pentru eliberarea acestor certificate sunt cuprinse în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 6 (1) Scutirea de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile importate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanţa se acordă de către organele vamale pe baza certificatului de investitor în zona defavorizată sau a celui provizoriu, a declaraţiei sub semnatura legalizată a persoanei în drept sa îl reprezinte pe agentul economic şi a cererii agentului economic, avizată de către Agenţia pentru dezvoltare regionala în a carei raza de competenţa teritorială se efectuează investiţia. (2) În cazul acordării facilităţilor prevăzute la alin. (1) pe baza certificatului provizoriu de investitor în zona defavorizată, organele vamale care au aprobat acordarea facilităţilor vor verifica, la expirarea termenului de valabilitate a certificatului provizoriu, dacă agentul economic a îndeplinit condiţiile prevăzute de ordonanţa. (3) Modelul declaraţiei sub semnatura legalizată este prezentat în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 7În actele vamale sau de comercializare, referitoare la bunurile pentru care nu s-au plătit taxele vamale şi taxa pe valoarea adăugată, conform art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, se va face menţiunea "scutit de plată taxei vamale", respectiv, "scutit de plată T.V.A".  +  Articolul 8Autorităţile care acorda facilităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanţa vor comunică, trimestrial, Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala valoarea taxelor pentru care au fost acordate scutiri de la plata.  +  Articolul 9 (1) Restituirea taxelor vamale pentru bunurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanţa se face de către Agenţia de dezvoltare regionala în a carei raza de competenţa teritorială se afla sediul social al agentului economic, pe baza cererii acestuia. (2) Taxele vamale nu se restituie în situaţia în care materiile prime, piesele de schimb şi/sau componentele importate pentru care se solicita restituirea taxei vamale nu se utilizează, potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanţa, în producţia proprie din zona. (3) Cererea agentului economic prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă:- denumirea, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, conturile bancare în lei şi în valută ale agentului economic;- numele şi prenumele administratorului, respectiv ale persoanei în drept sa reprezinte agentul economic, locul şi data naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal, semnatura;- felul sau denumirea bunurilor pentru care se cere restituirea taxei vamale şi valoarea taxei vamale care se cere a fi restituită;- declaraţia pe propria răspundere ca bunurile pentru care se cere restituirea taxei vamale au fost folosite în activitatea proprie la fabricarea produselor finite şi ca aceste produse au fost comercializate. (4) Cererea se semnează în faţa funcţionarului Agenţiei pentru dezvoltare regionala, funcţionar care face menţiune în acest sens pe cerere după ce verifica datele de identificare ale persoanei care semnează cererea. (5) Agentul economic anexează la cerere, în copie certificată, următoarele documente:- actele constitutive ale agentului economic;- certificatul de înregistrare fiscală;- certificatul de investitor în zona defavorizată;- documentele de import privind bunurile pentru care se cere restituirea taxelor vamale;- fişa tehnica pentru fiecare categorie de produs finit;- documentele prin care au fost comercializate produsele finite.  +  Articolul 10 (1) Sumele necesare pentru restituirea către agenţii economici din zona defavorizată a taxelor vamale se plătesc de către Agenţia pentru dezvoltare regionala din Fondul pentru dezvoltare regionala, în baza alocaţiilor primite din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala. (2) Agenţia pentru dezvoltare regionala întocmeşte ordinul de plată în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii de restituire a taxelor vamale. (3) Ministerul Finanţelor va întreprinde măsurile prevăzute de lege, la cererea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, pentru suplimentarea Fondului naţional pentru dezvoltare regionala.  +  Articolul 11Scutirea de la plata impozitului pe profit, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa, se acordă în baza certificatului de investitor în zona defavorizată, eliberat de Agenţia pentru dezvoltare regionala în a carei raza de competenţa teritorială se afla sediul principal al agenţilor economici.  +  Articolul 12Scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiţiei, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d) din ordonanţa, se aproba de către autorităţile publice prevăzute la art. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, în baza certificatului de investitor în zona defavorizată sau a celui provizoriu.  +  Articolul 13 (1) Facilităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din ordonanţa se acordă prin hotărâri ale Guvernului României, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. (2) Garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finanţelor, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. e) din ordonanţa, urmează procedura reglementată de Legea datoriei publice nr. 81/1999.  +  Articolul 14Agenţii economici care beneficiază de facilităţile prevăzute în ordonanţa sunt obligaţi să evidenţieze extracontabil sumele de bani aferente fiecărei facilităţi de care au beneficiat.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, organele de specialitate ale acestora, precum şi camerele de comerţ şi industrie vor prezenta agentiilor pentru dezvoltare regionala şi Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, fără plata, toate informaţiile necesare acestora pentru declararea şi administrarea zonelor defavorizate.  +  Articolul 16Beneficiarii facilităţilor prevăzute de ordonanţa au obligaţia sa pună la dispoziţie agentiilor pentru dezvoltare regionala şi Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, la cerere, toate datele şi informaţiile solicitate şi să permită identificarea fizica a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, a altor bunuri pentru care au fost acordate facilităţi.  +  Articolul 17Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala va controla activitatea fiecărei agenţii pentru dezvoltare regionala în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 18Agenţiile pentru dezvoltare regionala şi Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala vor sesiza organele de cercetare penală, organele de control financiar şi alte organe de control, în cazul în care constata încălcări ale dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Anexa 1--------la normele metodologice-----------------------
    AGENTUL ECONOMIC . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea)  
    Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . .  
    Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
    CERERE*) de eliberare a certificatului provizoriu de investitor în zonă defavorizată
     
    Subscrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea agentului economic, forma juridică), cu sediul în . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele administratorului), domiciliat în . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . , având calitatea (funcţia) . . . . , în baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (actul constitutiv, hotărârea adunării generale etc.), vă rugăm să ne eliberaţi certificatul provizoriu de investitor în zonă defavorizată pentru o perioadă de . . . . . . . . (maximum 3 luni).
    Menţionăm că:
    - am constituit o societate comercială cu sediul menţionat mai sus, în zona defavorizată declarată ca atare prin Hotărârea Guvernului nr. . . din . . . . ;
    - am efectuat investiţii până în prezent în valoare de . . . . . . , constând în . . . . . . . . . . . (dacă s-au efectuat);
    - se trec celelalte condiţii îndeplinite, dacă există.
    Ne angajăm ca până la data expirării valabilităţii certificatului provizoriu de investitor în zonă defavorizată să îndeplinim toate condiţiile prevăzute de lege.
    În caz contrar, ne angajăm să restituim contravaloarea facilităţilor de care am beneficiat în baza certificatului provizoriu de investitor în zonă defavorizată în termen de 5 zile de la expirarea valabilităţii sale.
     
      . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi ştampila)
  Notă *)Agenţiile pentru dezvoltare regională vor adapta prezentul model de cerere pentru fiecare agent economic, în funcţie de forma juridică de organizare a acestuia.
   +  Anexa 2--------la normele metodologice------------------------
    AGENTUL ECONOMIC . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea)  
    Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . .  
    Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
    CERERE*) de eliberare a certificatului de investitor în zonă defavorizată
     
    Subscrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea agentului economic, forma juridică), cu sediul în . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele administratorului), domiciliat în . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . ., având calitatea (funcţia) . . . . ., în baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (actul constitutiv, hotărârea adunării generale etc.), vă rugăm să ne eliberaţi certificatul de investitor în zonă defavorizată.
    Menţionăm că:
    - am efectuat o investiţie în valoare de . . . . . . . . . . . . . . . . . ., constând în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    - desfăşurăm activitatea în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa) care se află în perimetrul zonei defavorizate declarate prin Hotărârea Guvernului nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . .;
    - am creat . . . . . . . . locuri de muncă în conformitate cu dispoziţiile art. . . . . . . din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 20/1999.
    Anexăm la prezenta cerere actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor cerute de lege.
    Ne obligăm ca în cazurile prevăzute de lege să restituim contravaloarea actualizată a facilităţilor de care am beneficiat în termen de 15 zile.
     
      . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi ştampila)
  ---------- Notă *) Agenţiile pentru dezvoltare regionala vor adapta prezentul model de cerere pentru fiecare agent economic, în funcţie de forma juridică de organizare a acestuia.
   +  Anexa 3--------la normele metodologice-----------------------LISTAcuprinzând actele*) care se depun o dată cu cererea de eliberare a certificatului de investitor în zona defavorizatăI. Pentru eliberarea certificatului provizoriu de investitor în zona defavorizată: a) actul constitutiv, certificatul de înmatriculare, codul fiscal; b) hotărârea judecătorească sau autorizaţia administrativă; c) actul de identitate al administratorului; d) alte acte prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.II. Pentru eliberarea certificatului de investitor în zona defavorizată: a) actele prevăzute la pct. I lit. a)-c) din prezenta lista; b) actele prin care se face dovada efectuării investiţiei (chitanţe, facturi etc.); c) carnetele de muncă sau, în lipsa acestora, declaraţia persoanelor angajate că nu au avut loc de muncă şi că nu obţin venituri din activităţi autorizate, la data angajării.---------------- Notă *) Prin decizie a directorului Agenţiei pentru dezvoltare regionala, avizată de Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, se pot cere şi alte acte. Actele se depun în copie certificată de către agentul economic.  +  Anexa 4--------la normele metodologice------------------------       -------------------------------------------------------------------     | |     | AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA |     | a regiunii de dezvoltare ............... |     | Sediul ................................. |     | (adresa, telefon, fax) |     | |      | CERTIFICAT DE INVESTITOR ÎN ZONA DEFAVORIZATĂ |     | Nr. ............. din ............. |     | ............................................................, |     | (denumirea agentului economic şi forma juridică de organizare) |     | |     | cu sediul în ................................................, |     | înmatriculat la Oficiul registrului comerţului din judeţul |     | .................. cu nr. ....................., codul fiscal |     | nr. ..................., beneficiază de facilităţile prevăzute |     | de Hotărârea Guvernului nr. ................, în conformitate |     | cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, |     | aprobată şi modificată prin Legea nr. 20/1999, şi cu prevederile |     | Hotărârii Guvernului nr. 525/1999 privind aprobarea Normelor |     | metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului |     | nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. |     | |     | |     | Director, |     | ..................... |     | (semnatura şi ştampila) |     | |     | Autorităţile (instituţiile) care acorda (aproba) |      | facilităţile prevăzute de lege sunt obligate sa comunice |     | Agenţiei pentru dezvoltare regionala care a emis prezentul |     | certificat despre acordarea fiecărei facilităţi în termen |     | de 5 zile. |      -------------------------------------------------------------------  +  Anexa 5-------la normele metodologice -----------------------       -------------------------------------------------------------------     | |     | AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA |     | a regiunii de dezvoltare ............... |     | Sediul ................................. |     | (adresa, telefon, fax) |     | |      | CERTIFICAT PROVIZORIU DE INVESTITOR ÎN ZONA DEFAVORIZATĂ |     | Nr. ............. din ............. |     | ............................................................, |     | (denumirea agentului economic şi forma juridică de organizare) |     | |     | cu sediul în ............................................, |     | înmatriculat la Oficiul registrului comerţului din judeţul |     | .................. cu nr. ....................., codul fiscal |     | nr. ..................., beneficiază de facilităţile prevăzute |     | de Hotărârea Guvernului nr. ................, în conformitate |     | cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, |     | aprobată şi modificată prin Legea nr. 20/1999, şi cu prevederile |     | Hotărârii Guvernului nr. 525/1999 privind aprobarea Normelor |     | metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului |     | nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. |     | Prezentul certificat este valabil până la data de .......... . |     | |     | Director, |     | ..................... |     | (semnatura şi ştampila) |     | |     | Autorităţile (instituţiile) care acorda (aproba) |      | facilităţile prevăzute de lege sunt obligate sa comunice |     | Agenţiei pentru dezvoltare regionala care a emis prezentul |     | certificat despre acordarea fiecărei facilităţi în termen |     | de 5 zile. |      -------------------------------------------------------------------  +  Anexa 6--------la normele metodologice-----------------------DECLARAŢIEprivind scutirea de la plata taxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport şi alte bunuri amortizabile care se importa în vederea efectuării de investiţii în zona, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 20/1999
       
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), domiciliat în . . . . . . . . . . . (adresa), în calitate de . . . . (funcţia) al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele agentului economic, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerţului), declar că următoarele bunuri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea, poziţia tarifară din Tariful vamal de import al României şi cantitatea) sunt destinate pentru investiţia nou-creată constând în . . . . . . . . . . . ., situată în . . . . . . . (adresa), conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 20/1999, în domeniile de activitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. . . . de declarare a zonei defavorizate.
    În cazul schimbării destinaţiei bunurilor, ne obligăm să îndeplinim formalităţile legale privind importul mărfurilor şi să achităm drepturile de import. În acest caz valoarea în vamă se calculează la cursul de schimb valabil în ziua constatării schimbării destinaţiei bunurilor.
    De asemenea, ne obligăm să facem cunoscut Agenţiei de dezvoltare regională schimbarea locului de amplasare a bunurilor menţionate mai sus.
     
    Data întocmirii declaraţiei . . . . . . . .
     
      . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi ştampila)
  -----------