ORDIN nr. 3.247 din 14 februarie 2017privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017    În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,în temeiul art. 23 şi 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia minorităţi, Direcţia generală buget-finanţe, Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei naţionale,

    Pavel Năstase
    Bucureşti, 14 februarie 2017.Nr. 3.247.  +  Anexa 1CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMARpentru anul şcolar 2017-2018*Font 8*┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data-limită/Perioada│ Evenimentul │├────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Pregătirea înscrierii în învăţământul primar │├────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie 2017 │Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus,││ │respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de ││ │învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul ││ │inspectoratului şcolar ││ │Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul ││ │acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru ││ │unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care ││ │permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare││ │din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de││ │învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în ││ │consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului "Şcoala după││ │şcoală", fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la ││ │clasa pregătitoare │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie 2017 │Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor││ │solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia ││ │de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar ││ │2017-2018, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin ││ │Afişarea unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea ││ │dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în ││ │conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în ││ │învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 prevăzută în anexa ││ │nr. 2 la ordin │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie 2017 │Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor││ │specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma ││ │consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali - sindicate, ││ │consiliu reprezentativ al părinţilor - avizate, din punctul de vedere ││ │al legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul ││ │de administraţie al unităţii de învăţământ ││ │Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei ││ │documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de ││ │departajare │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23 februarie- │Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară ││2 martie 2017 │activitate specifică clasei pregătitoare, a unei "Zile a porţilor ││ │deschise", zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot ││ │vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot ││ │purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această││ │activitate │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23 februarie- │Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor ││2 martie 2017 │pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care││ │vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2017-2018, în învăţământul primar │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie- │Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor ││14 martie 2017 │pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar ││ │pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, ││ │prevede această evaluare │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie- │Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a ││14 martie 2017 │copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16 martie 2017 │Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă ││ │educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă ││ │Educaţională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul ││ │evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul ││ │Bucureşti către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere││ │a copiilor în învăţământul primar (comisia judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti) │├────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare │├────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie 2017 │Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar││ │şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor-tip de ││ │înscriere în învăţământul primar │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27 februarie- │Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la ││16 martie 2017 │care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. ││ │Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care ││ │solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 ││ │(luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta) ││ │Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii ││ │care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială │├────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare │├────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17 martie 2017 │Procesarea de către comisia naţională de înscriere a copiilor în ││ │învăţământul primar (Comisia naţională) a cererilor-tip de înscriere, ││ │cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de ││ │circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în ││ │cererea-tip de înscriere │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18-21 martie 2017 │Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor ││ │din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a ││ │cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de ││ │învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. ││ │Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de ││ │înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor ││ │generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de││ │administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în││ │această fază ││ │Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru││ │candidaţii admişi în această fază │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 martie 2017 │Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ││ │ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de ││ │circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o││ │altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au ││ │fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază ││ │opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22-23 martie 2017 │Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului ││ │şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a ││ │numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după ││ │prima etapă │├────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare │├────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23 martie 2017 │Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul ││ │inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe ││ │locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar ││ │Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană/││ │a municipiului Bucureşti cu privire la procedura specifică de ││ │repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 martie- │Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de ││30 martie 2017 │învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate ││ │pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost ││ │cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu││ │au participat la prima etapă ││ │Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată ││ │pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31 martie- │Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de ││5 aprilie 2017 │înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de ││ │inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice││ │de departajare, în limita locurilor disponibile ││ │Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip de ││ │înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6 aprilie 2017 │Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale ││ │copiilor înscrişi în clasa pregătitoare │├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7-13 aprilie 2017 │Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor││ │părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de ││ │învăţământ ││ │Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei altei situaţii ││ │referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu ││ │prioritate, interesul educaţional al copilului │└────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2METODOLOGIE 14/02/2017