LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2017.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017  +  Articolul 2 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, şi titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03. (3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.  +  Articolul 3 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 56.675,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 56.675,4 milioane lei. (2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 411,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 130,1 milioane lei, cu un excedent de 281,6 milioane lei. (3) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 4/03.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017  +  Articolul 4 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, şi titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04. (3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.  +  Articolul 5 (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.811,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.117,4 milioane lei cu un excedent de 694,3 milioane lei. (2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 370,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 23,5 milioane lei, cu un excedent de 347,3 milioane lei. (3) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 4/04. (4) Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 5/04.  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 6 (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare. (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 8Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.  +  Articolul 9 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului bugetar aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 10Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" şi al capitolului 80.04 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020  +  Articolul 11 (1) În anul 2017, ordonatorul principal de credite poate introduce în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele instituţiilor finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, pe baza contractului de finanţare încheiat cu autorităţile de management, pe parcursul întregului an, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu asigurarea sumelor necesare prin virări de credite bugetare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020. (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fişele proiectelor creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 şi să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 şi anii ulteriori.  +  Articolul 12 (1) Ordonatorii de credite finanţaţi parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare. (2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite. (3) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se cuprind şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România. (4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la buget cu proiecte noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice. (5) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 14 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (2) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz. (3) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii. (4) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.  +  Articolul 15 (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, atât în bugetul propriu, cât şi al instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 3/03 şi 3/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) şi să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor Publice. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 16Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.  +  Articolul 17Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei.  +  Articolul 18Indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie 2017 şi de 1,05 începând cu 1 iulie 2017.  +  Articolul 19În anul 2017 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20 (1) În anul 2017, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv. (2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.  +  Articolul 21Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2017, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 22 (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj ca în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să aprobe anexele cu detalierea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în limita sumelor aprobate cu această destinaţie. Creditele de angajament aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se stabilesc la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare/avizul de principiu, după caz. (2) Anexele prevăzute la alin. (1) se comunică Ministerului Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la aprobare.  +  Articolul 23Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei "C - Alte cheltuieli de investiţii" în programul de investiţii publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 24În anul 2017 creditele bugetare estimate pentru 2018-2020 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.  +  Articolul 25Anexele nr. 1/03-4/03 şi 1/04-5/04 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  PETRU GABRIEL VLASE

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 16 februarie 2017.Nr. 7.  +  Anexa 1/03MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALESinteza veniturilor şi cheltuielilor alocatepe surse şi pe titluripe anii 2017-2020*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤│0001 03 │VENITURI - TOTAL │57.087.123│63.703.543│ 67.720.341│ 71.655.386││0002 03 │I. VENITURI CURENTE │43.007.324│46.510.569│ 52.511.799│ 59.408.764││2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │42.898.306│46.399.044│ 52.397.820│ 59.292.506││2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │30.272.722│33.986.465│ 38.376.956│ 43.336.789││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │29.873.053│33.531.730│ 37.863.337│ 42.756.581││ │angajatori │ │ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale datorate de angajatori │ 399.669│ 454.735│ 513.619│ 580.208││2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │12.625.584│12.412.579│ 14.020.864│ 15.955.717││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ ││ │asiguraţi │19.137.033│21.234.799│ 23.986.171│ 27.094.036││ 04 │Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane │ │ │ │ ││ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ 218.136│ 248.209│ 280.369│ 316.696││ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │ │ │ ││ │care încheie asigurarea │ 11│ 11│ 11│ 11││ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │ │ │ ││ │(se scade) │-7.020.936│-9.398.708│-10.616.489│-11.869.596││ 11 │Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor │ │ │ │ ││ │pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea│ │ │ │ ││ │de asigurat în sistemul de pensii │ 56.614│ │ │ ││ 12 │ Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ ││ │persoane care realizează venituri din activităţi │ │ │ │ ││ │independente, activităţi agricole şi asocieri fără │ │ │ │ ││ │personalitate juridică │ 196.846│ 285.166│ 322.115│ 360.136││ 13 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ ││ │de persoanele care realizează venituri din drepturi │ │ │ │ ││ │de proprietate intelectuală │ 37.880│ 43.102│ 48.687│ 54.434││2900 03 │C.VENITURI NEFISCALE │ 109.018│ 111.525│ 113.979│ 116.258││3000 03 │C1.VENITURI DIN PROPRIETATE │ 12.050│ 12.050│ 12.050│ 12.050││3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 12.050│ 12.050│ 12.050│ 12.050││ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ │ │ │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 12.050│ 12.050│ 12.050│ 12.050││3300 03 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 96.968│ 99.475│ 101.929│ 104.208││3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 89.543│ 91.864│ 94.143│ 96.251││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 127│ 127│ 127│ 127││ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă │ 88.909│ 91.230│ 93.509│ 95.617││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │ ││ │activităţi │ 507│ 507│ 507│ 507││3603 │DIVERSE VENITURI │ 7.425│ 7.611│ 7.786│ 7.957││ 50 │Alte venituri │ 7.425│ 7.611│ 7.786│ 7.957││4100 03 │IV.SUBVENŢII │14.079.799│17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│14.079.799│17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │14.079.799│17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de │ │ │ │ ││ │stat │14.079.799│17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││4903 01 │Venituri sistem public de pensii │56.675.393│63.236.747│ 67.194.661│ 71.063.117││4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││ │profesionale │ 411.730│ 466.796│ 525.680│ 592.269││ 08 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI │ 592│ 1.488│ │ ││4808 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI │ 592│ 1.488│ │ ││ │ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI AFERENTE │ │ │ │ ││ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 (APC) │ 592│ 1.488│ │ ││5000 │TOTAL GENERAL │56.806.063│63.379.598│ 67.340.069│ 71.212.428││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.783.351│63.374.691│ 67.332.239│ 71.204.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 186.641│ 191.302│ 195.587│ 199.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 479.832│ 502.444│ 547.933│ 554.638││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.005│ 10.005│ 10.005│ 9.137││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 845│ 971│ 971│ 971││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │56.106.193│62.668.610│ 66.577.256│ 70.439.475││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 348│ 872│ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.712│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.712│ 4.907│ 7.830│ 7.830││5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │56.805.471│63.378.110│ 67.340.069│ 71.212.428││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.783.121│63.373.203│ 67.332.239│ 71.204.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 186.526│ 191.189│ 195.587│ 199.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 479.717│ 501.069│ 547.933│ 554.638││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.005│ 10.005│ 10.005│ 9.137││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 845│ 971│ 971│ 971││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │56.106.193│62.668.610│ 66.577.256│ 70.439.475││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 348│ 872│ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │56.805.471│63.378.110│ 67.340.069│ 71.212.428││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.783.121│63.373.203│ 67.332.239│ 71.204.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 186.526│ 191.189│ 195.587│ 199.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 479.717│ 501.069│ 547.933│ 554.638││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.005│ 10.005│ 10.005│ 9.137││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 845│ 971│ 971│ 971││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │56.106.193│62.668.610│ 66.577.256│ 70.439.475││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │56.675.393│63.236.747│ 67.194.661│ 71.063.117││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.653.143│63.231.940│ 67.186.931│ 71.055.387││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 178.971│ 183.634│ 188.032│ 192.335││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 477.419│ 499.062│ 545.883│ 552.550││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.000│ 10.000│ 10.000│ 9.132││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │55.986.918│62.537.885│ 66.442.529│ 70.300.883││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ 348│ 872│ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.250│ 4.807│ 7.730│ 7.730││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.250│ 4.807│ 7.730│ 7.730││6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 130.078│ 141.363│ 145.408│ 149.311││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 129.978│ 141.263│ 145.308│ 149.211││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.555│ 7.555│ 7.555│ 7.555││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.298│ 2.007│ 2.050│ 2.088││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 845│ 971│ 971│ 971││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 119.275│ 130.725│ 134.727│ 138.592││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 100│ 100│ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 100│ 100│ 100││9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 281.652│ 325.433│ 380.272│ 442.958││9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││ │profesionale │ 281.652│ 325.433│ 380.272│ 442.958││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 592│ 1.488│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 230│ 1.488│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115│ 113│ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 115│ 1.375│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 362│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 362│ │ │ ││6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 592│ 1.488│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 230│ 1.488│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115│ 113│ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 115│ 1.375│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 362│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 362│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘  +  Anexa 2/03MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALEBugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluride cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020(sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │56.805.471│63.378.110│67.340.069│71.212.428││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.783.121│63.373.203│67.332.239│71.204.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 186.526│ 191.189│ 195.587│ 199.890││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 151.280│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 137.646│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 5.400│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 340│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara │ 190│ │ │ ││ │unităţii │ │ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 104│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7.600│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 25│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 35.221│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 24.142│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 851│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 8.115│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 295│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.818│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 479.717│ 501.069│ 547.933│ 554.638││ 01 │Bunuri şi servicii │ 38.089│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.865│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 104│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 7.044│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 671│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 620│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 286│ │ │ ││ 07 │Transport │ 12│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 7.576│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 200│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 16.711│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.910│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 150│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 150│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 550│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 100│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 130│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 280│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanţi │ 40│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.208│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.108│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.280│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.010│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 270│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 104│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 415│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 104│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 6.005│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 429.882│ │ │ ││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 21│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 23│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 280│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.060│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 389.416│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 16│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 38.066│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.005│ 10.005│ 10.005│ 9.137││ 03 │Alte dobânzi │ 9.005│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 9.005│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 845│ 971│ 971│ 971││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 845│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate,│ │ │ │ ││ │reprezentând contribuţia de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ 732│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ 113│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 187│ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 187│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │56.106.193│62.668.610│66.577.256│70.439.475││ 01 │Asigurări sociale │55.094.965│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 1.011.228│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 682.084│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 329.144│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 348│ 872│ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ 348│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 198│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 150│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 17 │Despăgubiri civile │ 300│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 01 │Active fixe │ 19.300│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 18.100│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 700│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.050│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │56.805.471│63.378.110│67.340.069│71.212.428││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.783.121│63.373.203│67.332.239│71.204.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 186.526│ 191.189│ 195.587│ 199.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 479.717│ 501.069│ 547.933│ 554.638││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.005│ 10.005│ 10.005│ 9.137││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 845│ 971│ 971│ 971││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │56.106.193│62.668.610│66.577.256│70.439.475││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │56.675.393│63.236.747│67.194.661│71.063.117││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.653.143│63.231.940│67.186.931│71.055.387││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 178.971│ 183.634│ 188.032│ 192.335││ 01 │Cheltuieli salariale în hani │ 145.136│ │ │ ││ 01 │Salarii dă bază │ 132.206│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 5.100│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 340│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 190│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7.200│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 25│ │ │ ││ │sa │ │ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 33.810│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 23.240│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 810│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 7.800│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 285│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.675│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 477.419│ 499.062│ 545.883│ 552.550││ 01 │Bunuri şi servicii │ 36.897│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.800│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 100│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 6.900│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 648│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 460│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 280│ │ │ ││ 07 │Transport │ 9│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 7.500│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 200│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 16.000│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.900│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 150│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 150│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 550│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 100│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 130│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 280│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanţi │ 40│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.198│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.098│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.250│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.000│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 250│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 400│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 100│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 6.000│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 428.854│ │ │ ││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 20│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 220│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 388.578│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 16│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 38.000│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.000│ 10.000│ 10.000│ 9.132││ 03 │Alte dobânzi │ 9.000│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 9.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 187│ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 187│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │55.986.918│62.537.885│66.442.529│70.300.883││ 01 │Asigurări sociale │55.011.144│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 975.774│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 656.774│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 319.000│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 348│ 872│ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ 348│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 198│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 150│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 17 │Despăgubiri civile │ 300│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.250│ 4.807│ 7.730│ 7.730││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.250│ 4.807│ 7.730│ 7.730││ 01 │Active fixe │ 19.200│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 18.000│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 700│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.050│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │55.011.144│ │ │ ││ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 319.000│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 656.774│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 187│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ 187│ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ 688.288│ │ │ ││ │asistenţei sociale │ │ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 388.578│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 299.710│ │ │ ││6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 130.078│ 141.363│ 145.408│ 149.311││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 129.978│ 141.263│ 145.308│ 149.211││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.555│ 7.555│ 7.555│ 7.555││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.144│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 5.440│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 300│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 400│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 1.411│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 902│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 41│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 315│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 10│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 143│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.298│ 2.007│ 2.050│ 2.088││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.192│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 65│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 4│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 144│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 23│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 160│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ ││ 07 │Transport │ 3│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 76│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 711│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 10│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 30│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 10│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 20│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 4│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 4│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.028│ │ │ ││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 1│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 3│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 60│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 60│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 838│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 66│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5││ 03 │Alte dobânzi │ 5│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 845│ 971│ 971│ 971││ 01 │Transferuri curente │ 845│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate,│ │ │ │ ││ │reprezentând contribuţia de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ 732│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ 113│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 119.275│ 130.725│ 134.727│ 138.592││ 01 │Asigurări sociale │ 83.821│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 35.454│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 25.310│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 10.144│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 100│ 100│ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 100│ 100│ 100││ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 83.821│ │ │ ││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 33.222│ │ │ ││ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 14.164│ │ │ ││ 02 │Asistenţă sociala în caz de invaliditate │ 19.058│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 87│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.990│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ 9.958│ │ │ ││ │asistenţei sociale │ │ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 838│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 9.120│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 3/03MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALEBugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluride cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 592│ 1.488│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 230│ 1.488│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115│ 113│ │ ││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 94│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 94│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 21│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 13│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 1│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 115│ 1.375│ │ ││ 01 │Bunuri şi servicii │ 111│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 111│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferuri │ 4│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 4│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 362│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 362│ │ │ ││ 01 │Active fixe │ 362│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 362│ │ │ ││6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 592│ 1.488│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 230│ 1.488│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115│ 113│ │ ││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 94│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 94│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 21│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 13│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 1│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 115│ 1.375│ │ ││ 01 │Bunuri şi servicii │ 111│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 111│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferuri │ 4│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 4│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 362│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 362│ │ │ ││ 01 │Active fixe │ 362│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 362│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ 592│ │ │ ││ │asistenţei sociale │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale │ 592│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 4/03MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALEPROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE*Font 7*                                                                                                            - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări     angajament efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 aniiII - Credite bugetare până la 2016 ulteriori  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2015─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.830                               II 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.8305003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830SOCIALE DE STAT II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830500371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830NEFINANCIARE II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.83050037101 Active fixe I 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.500                               II 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.5005003710102 Maşini, echipamente I 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300şi mijloace de transport II 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.3005003710103 Mobilier, I 5.143 2.000 343 700 700 700 700aparatură birotică şi II 5.143 2.000 343 700 700 700 700alte active corporale5003710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500                               II 4.099 500 1.599 500 500 500 50050037103 Reparaţii capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.3305008 FONDURI EXTERNE I 362 362NERAMBURSABILE II 362 362500871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362NEFINANCIARE II 362 36250087101 Active fixe I 362 362                               II 362 3625008710102 Maşini, echipamente I 362 362şi mijloace de transport II 362 362─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.830                               II 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.8305003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830SOCIALE DE STAT II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830500371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830NEFINANCIARE II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.83050037101 Active fixe I 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.500                               II 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.5005003710102 Maşini, echipamente I 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300şi mijloace de transport II 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.3005003710103 Mobilier, I 5.143 2.000 343 700 700 700 700aparatură birotică şi II 5.143 2.000 343 700 700 700 700alte active corporale5003710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500                               II 4.099 500 1.599 500 500 500 50050037103 Reparaţii capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.3305008 FONDURI EXTERNE I 362 362NERAMBURSABILE II 362 362500871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362NEFINANCIARE II 362 36250087101 Active fixe I 362 362                               II 362 3625008710102 Maşini, I 362 362echipamente şi mijloace II 362 362de transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b. Dotări independente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.000                               II 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.0005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000SOCIALE DE STAT II 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000500371 TITLUL XIII ACTIVE I 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000NEFINANCIARE II 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.00050037101 Active fixe I 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000                               II 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.0005003710102 Maşini, I 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300echipamente şi mijloace II 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300de transport5003710103 Mobilier, I 5.143 2.000 343 700 700 700 700aparatură birotică şi alte II 5.143 2.000 343 700 700 700 700active corporale5008 FONDURI EXTERNE I 362 362NERAMBURSABILE II 362 362500871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362NEFINANCIARE II 362 36250087101 Active fixe I 362 362                               II 362 3625008710102 Maşini, I 362 362echipamente şi mijloace II 362 362de transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 4.099 500 1.599 500 500 500 500                               II 4.099 500 1.599 500 500 500 5005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 4.099 500 1.599 500 500 500 500SOCIALE DE STAT II 4.099 500 1.599 500 500 500 500500371 TITLUL XIII ACTIVE I 4.099 500 1.599 500 500 500 500NEFINANCIARE II 4.099 500 1.599 500 500 500 50050037101 Active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500                               II 4.099 500 1.599 500 500 500 5005003710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500                               II 4.099 500 1.599 500 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şide execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor inclusela lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelorautorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330                               II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.3305003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330SOCIALE DE STAT II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330500371 TITLUL XIII ACTIVE I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330NEFINANCIARE II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.33050037103 Reparaţii capitaleaferente activelor fixe I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330                               II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.730SOCIALĂ II 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.7306803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730SOCIALĂ II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730680371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730NEFINANCIARE II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.73068037101 Active fixe I 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.400                               II 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.4006803710102 Maşini, I 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200echipamente şi mijloace de II 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200transport6803710103 Mobilier, I 5.143 2.000 343 700 700 700 700aparatură birotică şi alte II 5.143 2.000 343 700 700 700 700active corporale6803710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500                               II 4.099 500 1.599 500 500 500 50068037103 Reparaţii capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.3306808 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 362 362SOCIALĂ II 362 362680871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362NEFINANCIARE II 362 36268087101 Active fixe I 362 362                               II 362 3626808710102 Maşini, I 362 362echipamente şi mijloace de II 362 362transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 506 84 22 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 506 84 22 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 506 84 22 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 506 84 22 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE690371 TITLUL XIII ACTIVE I 506 84 22 100 100 100 100NEFINANCIARE II 506 84 22 100 100 100 10069037101 Active fixe I 506 84 22 100 100 100 100                               II 506 84 22 100 100 100 1006903710102 Maşini,echipamente şi mijloace de I 506 84 22 100 100 100 100transport II 506 84 22 100 100 100 100───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.730SOCIALĂ II 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.7306803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730SOCIALĂ II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730680371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730NEFINANCIARE II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.73068037101 Active fixe I 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.400                               II 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.4006803710102 Maşini, I 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200echipamente şi mijloace de II 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200transport6803710103 Mobilier, I 5.143 2.000 343 700 700 700 700aparatură birotică şi II 5.143 2.000 343 700 700 700 700alte active corporale6803710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500                               II 4.099 500 1.599 500 500 500 50068037103 Reparaţii capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.3306808 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 362 362SOCIALĂ II 362 362680871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362NEFINANCIARE II 362 36268087101 Active fixe I 362 362                              II 362 3626808710102 Maşini, I 362 362echipamente şi mijloace de II 362 362transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 506 84 22 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 506 84 22 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 506 84 22 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 506 84 22 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE690371 TITLUL XIII ACTIVE I 506 84 22 100 100 100 100NEFINANCIARE II 506 84 22 100 100 100 100─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────69037101 Active fixe I 506 84 22 100 100 100 100                               II 506 84 22 100 100 100 1006903710102 Maşini, I 506 84 22 100 100 100 100echipamente şi mijloace II 506 84 22 100 100 100 100de transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4/03/01*Font 7*    MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE    COD OBIECTIV 2           FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                       b. Dotări independente    Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A   INVESTIŢIEII - Credite de angajamentII- Credite bugetare                                                                                                                - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăride finanţare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii                                                    la 31.12.2015 2016 ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.000                                   II 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.000 6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 39.560 7.000 2.391 19.062 3.307 3.900 3.900 SOCIALĂ II 39.560 7.000 2.391 19.062 3.307 3.900 3.900 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900 SOCIALĂ II 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900  680371 TITLUL XIII ACTIVE I 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900  NEFINANCIARE II 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900  68037101 Active fixe I 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900                                   II 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900  6803710102 Maşini, echipamente I 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200  şi mijloace de transport II 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200  6803710103 Mobilier, aparatură I 5.143 2.000 343 700 700 700 700  birotică şi alte II 5.143 2.000 343 700 700 700 700  active corporale 6808 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 362 362 SOCIALĂ II 362 362  680871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362  NEFINANCIARE II 362 362  68087101 Active fixe I 362 362                                   II 362 362  6808710102 Maşini, echipamente I 362 362  şi mijloace de transport II 362 362 6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 506 84 22 100 100 100 100 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 506 84 22 100 100 100 100 DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 506 84 22 100 100 100 100 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 506 84 22 100 100 100 100 DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE  690371 TITLUL XIII ACTIVE I 506 84 22 100 100 100 100  NEFINANCIARE II 506 84 22 100 100 100 100  69037101 Active fixe I 506 84 22 100 100 100 100                                   II 506 84 22 100 100 100 100  6903710102 Maşini, echipamente I 506 84 22 100 100 100 100  şi mijloace de transport II 506 84 22 100 100 100 100───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE    COD OBIECTIV 5           FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                  e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor    Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A   INVESTIŢIEII - Credite de angajamentII- Credite bugetare                                                                                                          - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăride finanţare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii                                                    la 31.12.2015 2016 ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 4.099 500 1.599 500 500 500 500                                   II 4.099 500 1.599 500 500 500 500 6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 SOCIALĂ II 4.099 500 1.599 500 500 500 500 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 SOCIALĂ II 4.099 500 1.599 500 500 500 500  680371 TITLUL XIII ACTIVE I 4.099 500 1.599 500 500 500 500  NEFINANCIARE II 4.099 500 1.599 500 500 500 500  68037101 Active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500                                   II 4.099 500 1.599 500 500 500 500  6803710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500                                   II 4.099 500 1.599 500 500 500 500───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE    COD OBIECTIV 1078                                          FIŞA                        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                 f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică,         pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie             privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări              de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt               definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare            pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege    Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNEA INVESTIŢIEII - Credite de angajamentII- Credite bugetare                                                                                                                               - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăride finanţare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii                                                    la 31.12.2015 2016 ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330                                   II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 SOCIALĂ II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 SOCIALĂ II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330  680371 TITLUL XIII ACTIVE I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330  NEFINANCIARE II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330  68037103 Reparaţii capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330  aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 1/04MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALESinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse şi pe titluripe anii 2017-2020*Font 7*                                                                                                                          - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ 2.182.523│ 2.481.681│ 2.802.593│ 3.134.045││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 2.182.523│ 2.481.681│ 2.802.593│ 3.134.045││2000 04 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 2.175.054│ 2.473.636│ 2.793.925│ 3.124.754││2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 1.259.546│ 1.434.449│ 1.622.397│ 1.816.786││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de │ │ │ │ ││ │angajatori │ 893.725│ 1.014.493│ 1.143.718│ 1.276.948││ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare │ │ │ │ ││ │pentru plata creanţelor salariale │ 365.821│ 419.956│ 478.679│ 539.838││2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 915.508│ 1.039.187│ 1.171.528│ 1.307.968││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de │ │ │ │ ││ │asiguraţi │ 915.203│ 1.038.858│ 1.171.173│ 1.307.587││ 09 │Contribuţii de la persoane care realizează venituri │ │ │ │ ││ │de natură profesională cu caracter ocazional │ 1│ 1│ 2│ 2││ 10 │Contribuţii ale persoanelor care realizează venituri │ │ │ │ ││ │de natură profesională, altele decât cele de │ │ │ │ ││ │natură salarială, plătite de angajatori │ 304│ 328│ 353│ 379││2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 7.469│ 8.045│ 8.668│ 9.291││3000 04 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 6.042│ 6.508│ 7.012│ 7.516││3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 6.042│ 6.508│ 7.012│ 7.516││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 1.061│ 1.143│ 1.231│ 1.320││ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru │ │ │ │ ││ │plata creanţelor salariale │ 4.981│ 5.365│ 5.781│ 6.196││3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.427│ 1.537│ 1.656│ 1.775││3604 │DIVERSE VENITURI │ 1.427│ 1.537│ 1.656│ 1.775││ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru plata │ │ │ │ ││ │creanţelor salariale │ 30│ 32│ 35│ 37││ 50 │Alte venituri │ 1.397│ 1.505│ 1.621│ 1.738││4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ 1.811.691│ 2.056.328│ 2.318.098│ 2.587.974││4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata creanţelor │ │ │ │ ││ │salariale │ 370.832│ 425.353│ 484.495│ 546.071││ 08 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI │ 357│ 196│ │ ││4808 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │ │ │ ││ │PLAŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI AFERENTE │ │ │ │ ││ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 357│ 196│ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 (APC) │ 357│ 196│ │ ││5000 │TOTAL GENERAL │ 1.141.327│ 1.144.425│ 1.147.302│ 1.150.309││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.137.043│ 1.138.310│ 1.141.187│ 1.144.192││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 107.033│ 109.710│ 112.198│ 114.666││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 42.878│ 42.054│ 42.120│ 42.077││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 804│ 989│ 1.008│ 1.029││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 152.684│ 152.978│ 155.741│ 153.542││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 124│ 200│ 200│ 201││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALA │ 657.498│ 656.356│ 653.897│ 656.654││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 152.175│ 152.175│ 152.175│ 152.175││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.284│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.284│ 6.115│ 6.115│ 6.117││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.140.970│ 1.144.229│ 1.147.302│ 1.150.309││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.136.970│ 1.138.114│ 1.141.187│ 1.144.192││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 107.000│ 109.675│ 112.198│ 114.666││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 42.838│ 41.893│ 42.120│ 42.077││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 804│ 989│ 1.008│ 1.029││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 152.684│ 152.978│ 155.741│ 153.542││ 55 │TITLUL VIi ALTE TRANSFERURI │ 124│ 200│ 200│ 201││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALA │ 657.498│ 656.356│ 653.897│ 656.654││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 152.175│ 152.175│ 152.175│ 152.175││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 762.147│ 752.250│ 755.318│ 754.290││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 758.147│ 746.135│ 749.203│ 748.173││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 107.000│ 109.675│ 112.198│ 114.666││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 41.918│ 40.947│ 41.148│ 41.078││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 296│ 297│ 297│ 298││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 151.577│ 147.463│ 150.226│ 148.027││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALA │ 433.509│ 418.959│ 416.540│ 415.310││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ │ │ │ ││ │CREANŢELOR SALARIALE │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 982│ 1.010│ 1.010│ 1.010││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200│ 886│ 886│ 887││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 29.888│ 39.677│ 42.665│ 39.903││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.764│ 37.601│ 40.589│ 37.827││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 641│ 587│ 587│ 587││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.300│ 7.386│ 7.611│ 7.611││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 296│ 297│ 297│ 298││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 19.500│ 22.000│ 24.763│ 22.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALA │ 2.027│ 2.385│ 2.385│ 2.385││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ 4.946│ 4.946│ 4.946││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 124│ 2.076│ 2.076│ 2.076││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 124│ 2.076│ 2.076│ 2.076││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALA │ 708.730│ 688.329│ 688.409│ 690.142││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 704.854│ 684.290│ 684.370│ 686.101││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 105.377│ 108.078│ 110.601│ 113.069││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34.418│ 32.675│ 32.651│ 32.580││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 132.077│ 125.463│ 125.463│ 126.027││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALA │ 431.482│ 416.574│ 414.155│ 412.925││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.876│ 4.039│ 4.039│ 4.041││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.876│ 4.039│ 4.039│ 4.041││8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 920│ 946│ 972│ 999││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 508│ 692│ 711│ 731││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ 1.107│ 5.515│ 5.515│ 5.515││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 124│ 200│ 200│ 201││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALA │ 223.989│ 237.397│ 237.357│ 241.344││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ 152.175│ 147.229│ 147.229│ 147.229││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ 1.117.441│ 1.119.985│ 1.123.058│ 1.126.064││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245││ │salariale │ │ │ │ ││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 1.041.553│ 1.337.452│ 1.655.291│ 1.983.736││9904 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru şomaj │ 694.250│ 936.343│ 1.195.040│ 1.461.910││9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata │ 347.303│ 401.109│ 460.251│ 521.826││ │creanţelor salariale │ │ │ │ ││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 357│ 196│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73│ 196│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33│ 35│ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40│ 161│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 284│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 284│ │ │ ││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE DE MUNCĂ │ 357│ 196│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73│ 196│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33│ 35│ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40│ 161│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 284│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 284│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘  +  Anexa 2/04MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALEBugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole şi alineate pe anii 2017-2020(sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru şomaj)*Font 7*                                                                                                                          - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.140.970│ 1.144.229│ 1.147.302│ 1.150.309││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.136.970│ 1.138.114│ 1.141.187│ 1.144.192││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 107.000│ 109.675│ 112.198│ 114.666││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 87.395│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 83.581│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 3│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara │ 2.100│ │ │ ││ │unităţii │ │ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 211│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.500│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 15│ │ │ ││ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi │ │ │ │ ││ │familia sa │ 15│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 19.590│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 13.776│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 426│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 4.535│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de │ 129│ │ │ ││ │muncă şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 724│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 42.838│ 41.893│ 42.120│ 42.077││ 01 │Bunuri şi servicii │ 27.365│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 733│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 131│ │ │ ││ 03│încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 4.350│ │ │ ││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 495│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 530│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 362│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.095│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 15.454│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 3.215│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.430│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 365│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 365│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 950│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări. transferări │ 860│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 90│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 62│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 132│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 38│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 30│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 12.466│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 10│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 65│ │ │ ││ 04│Chirii │ 6.400│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 3.910│ │ │ ││ 09│Executarea silita a creanţelor bugetare │ 58│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.023│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 03 │Alte dobânzi │ 500│ │ │ ││ 02│Dobânda datorată trezoreriei statului │ 500│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 804│ 989│ 1.008│ 1.029││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea profesională │ 296│ │ │ ││ │a angajaţilor │ │ │ │ ││ 19 │Plaţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 508│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ 152.684│ 152.978│ 155.741│ 153.542││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 152.684│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 19.500│ │ │ ││ 17│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 106.169│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ 18│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 1.107│ │ │ ││ │către bugetele locale pt. finanţarea programelor │ │ │ │ ││ │pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi │ │ │ │ ││ │subvenţionarea locurilor de muncă │ │ │ │ ││ 19│Transferuri din bugetul asiguraţilor pentru şomaj │ 25.634│ │ │ ││ │către bugetul fondului naţional unic de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate │ │ │ │ ││ 20│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 274│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale pentru şomeri pc durata │ │ │ │ ││ │practicii profesionale │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 124│ 200│ 200│ 201││ 01 │A. Transferuri interne │ 1│ │ │ ││ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ 1│ │ │ ││ │nerambursabila │ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 123│ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 123│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALA │ 657.498│ 656.356│ 653.897│ 656.654││ 01 │Asigurări sociale │ 423.653│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 233.845│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 231.818│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natura │ 2.027│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ 152.175│ 152.175│ 152.175│ 152.175││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 152.175│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 22.826│ │ │ ││ 02│Finanţarea externa nerambursabila │ 129.349│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 17 │Despăgubiri civile │ 1.000│ │ │ ││ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor salariale │ 22.347│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 01 │Active fixe │ 2.437│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.019│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active │ 218│ │ │ ││ │corporale │ │ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 1.200│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.563│ │ │ ││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 762.147│ 752.250│ 755.318│ 754.290││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 758.147│ 746.135│ 749.203│ 748.173││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 107.000│ 109.675│ 112.198│ 114.666││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 41.918│ 40.947│ 41.148│ 41.078││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 296│ 297│ 297│ 298││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 151.577│ 147.463│ 150.226│ 148.027││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 433.509│ 418.959│ 416.540│ 415.310││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245││ │PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 982│ 1.010│ 1.010│ 1.010││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 800│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 800│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 182│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 127│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 4│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 42│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de │ 2│ │ │ ││ │muncă şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200│ 886│ 886│ 887││ 01 │Bunuri şi servicii │ 90│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 10│ │ │ ││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 80│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 110│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 110│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││ 25 │Sume aferente plăţii creanţelor salariale │ 22.347│ │ │ ││ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 22.347│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare │ 1.182│ │ │ ││ │a creanţelor salariale │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 110│ │ │ ││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.072│ │ │ ││6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 29.888│ 39.677│ 42.665│ 39.903││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.764│ 37.601│ 40.589│ 37.827││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 641│ 587│ 587│ 587││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 521│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 520│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 1│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 120│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 83│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 3│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 28│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de │ 1│ │ │ ││ │muncă şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.300│ 7.386│ 7.611│ 7.611││ 01 │Bunuri şi servicii │ 6.455│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 23│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 10│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 850│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 65│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 30│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 12│ │ │ ││ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 95│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 4.370│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 1.000│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 200│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 115│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 115│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 10│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 10│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 12│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 5│ │ │ ││ 14 │Proiecţia muncii │ 3│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 500│ │ │ ││ 04│Chirii │ 400│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 100│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 296│ 297│ 297│ 298││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea profesională │ 296│ │ │ ││ │a angajaţilor │ │ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 19.500│ 22.000│ 24.763│ 22.000││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 19.500│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 19.500│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.027│ 2.385│ 2.385│ 2.385││ 02 │Ajutoare sociale │ 2.027│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 2.027│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ 4.946│ 4.946│ 4.946││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 124│ 2.076│ 2.076│ 2.076││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 124│ 2.076│ 2.076│ 2.076││ 01 │Active fixe │ 65│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 14│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active │ 51│ │ │ ││ │corporale │ │ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 59│ │ │ ││ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 19.500│ │ │ ││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ 19.500│ │ │ ││ │recalificare │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 10.388│ │ │ ││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ │ 708.730│ 688.329│ 688.409│ 690.142││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 704.854│ 684.290│ 684.370│ 686.101││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 105.377│ 108.078│ 110.601│ 113.069││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 86.074│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 82.261│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 3│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara │ 2.100│ │ │ ││ │unităţii │ │ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 210│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.500│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 15│ │ │ ││ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 15│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 19.288│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 13.566│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 419│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 4.465│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de │ 126│ │ │ ││ │muncă şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 712│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34.418│ 32.675│ 32.651│ 32.580││ 01 │Bunuri şi servicii │ 20.820│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 700│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 121│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 3.500│ │ │ ││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 350│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 500│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 350│ │ │ ││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.000│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 11.084│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 2.215│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.230│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 250│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 250│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 940│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 850│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 90│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 50│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 127│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 35│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 30│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 10.936│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 10│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 65│ │ │ ││ 04│Chirii │ 6.000│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 3.800│ │ │ ││ 09│Executarea silita a creanţelor bugetare │ 58│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.003│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 03 │Alte dobânzi │ 500│ │ │ ││ 02│Dobânda datorată trezoreriei statului │ 500│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 132.077│ 125.463│ 125.463│ 126.027││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 132.077│ │ │ ││ 17│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 106.169│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ 19│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 25.634│ │ │ ││ │către bugetul fondului naţional unic de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate │ │ │ │ ││ 20│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 274│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale pentru şomeri pe durata │ │ │ │ ││ │practicii profesionale │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 431.482│ 416.574│ 414.155│ 412.925││ 01 │Asigurări sociale │ 423.653│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 7.829│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 7.829│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 17 │Despăgubiri civile │ 1.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.876│ 4.039│ 4.039│ 4.041││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.876│ 4.039│ 4.039│ 4.041││ 01 │Active fixe │ 2.372│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.005│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 167│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 1.200│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.504│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 555.730│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 7.829│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ 7.829│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 145.171│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 3.800│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 141.371│ │ │ ││8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 920│ 946│ 972│ 999││ 30 │Alte cheltuieli │ 920│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 920│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 508│ 692│ 711│ 731││ 19 │Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 508│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.107│ 5.515│ 5.515│ 5.515││ 01 │Transferuri curente │ 1.107│ │ │ ││ 18│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │ ││ │către bugetele locale pt. finanţarea programelor │ │ │ │ ││ │pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi │ │ │ │ ││ │subvenţionarea locurilor de muncă │ 1.107│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 124│ 200│ 200│ 201││ 01 │A. Transferuri interne │ 1│ │ │ ││ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 1│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 123│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 123│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 223.989│ 237.397│ 237.357│ 241.344││ 02 │Ajutoare sociale │ 223.989│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 223.989│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 152.175│ 147.229│ 147.229│ 147.229││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 152.175│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 22.826│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 129.349│ │ │ ││ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 378.823│ │ │ ││ 04 │Masuri active pentru combaterea şomajului │ 2.027│ │ │ ││ 05 │Stimularea creerii de locuri de muncă │ 224.497│ │ │ ││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 152.299│ │ │ ││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ 1.117.441│ 1.119.985│ 1.123.058│ 1.126.064││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor │ │ │ │ ││ │salariale │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘  +  Anexa 3/04Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri decheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2017 │ 2018 │ 2018 │ 2019 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 357│ 196│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73│ 196│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33│ 35│ │ ││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 33│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 31│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40│ 161│ │ ││ 01 │Bunuri şi servicii │ 34│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 34│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 6│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 6│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 284│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 284│ │ │ ││ 01 │Active fixe │ 284│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 284│ │ │ ││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 357│ 196│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73│ 196│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33│ 35│ │ ││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 33│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 31│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40│ 161│ │ ││ 01 │Bunuri şi servicii │ 34│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 34│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 6│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 6│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 284│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 284│ │ │ ││ 01 │Active fixe │ 284│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 284│ │ │ ││ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 357│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice │ 357│ │ │ ││ │şi comerciale │ │ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 4/04MINISTRUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALEPROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE*Font 7*                                                                                                              -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări EstimăriII - Credite bugetare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 aniiCAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2016 ulteriori                                             31.12.2015─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.647                                II 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.6475004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647PENTRU ŞOMAJ II 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 3.535 505 489 951 530 530 530ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 3.535 505 489 951 530 530 530ADMINISTRAŢIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530                                II 3.535 505 489 951 530 530 5305004510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530instituţii publice II 3.535 505 489 951 530 530 530500471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117NEFINANCIARE II 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.11750047101 Active fixe I 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355                                II 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.3555004710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334                                II 1.630 630 333 333 3345004710102 Maşini, echipamente I 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420şi mijloace de transport II 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.4205004710103 Mobilier, aparatură I 2.268 82 167 218 600 600 601birotică şi alte active II 2.268 82 167 218 600 600 601corporale5004710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000                                II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.00050047103 Reparaţii capitale I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762aferente activelor fixe II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.7625008 FONDURI EXTERNE I 284 284NERAMBURSABILE II 284 284500871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284NEFINANCIARE II 284 284                                II 284 28450087101 Active fixe I 284 284                                II 284 2845008710102 Maşini, echipamente I 284 284şi mijloace de transport II 284 284─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.647                                II 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.6475004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647PENTRU ŞOMAJ II 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 3.535 505 489 951 530 530 530ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 3.535 505 489 951 530 530 530ADMINISTRAŢIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530                                II 3.535 505 489 951 530 530 5305004510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530instituţii publice II 3.535 505 489 951 530 530 530500471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117NEFINANCIARE II 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.11750047101 Active fixe I 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355                                II 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.3555004710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334                                II 1.630 630 333 333 3345004710102 Maşini, echipamente I 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420şi mijloace de transport II 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.4205004710103 Mobilier, aparatură I 2.268 82 167 218 600 600 601birotică şi alte active II 2.268 82 167 218 600 600 601corporale5004710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000                                II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.00050047103 Reparaţii capitale I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762aferente activelor fixe II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.7625008 FONDURI EXTERNE I 284 284NERAMBURSABILE II 284 284500871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284NEFINANCIARE II 284 28450087101 Active fixe I 284 284                                II 284 2845008710102 Maşini, echipamente I 284 284şi mijloace de transport II 284 284─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────a. Achiziţii de imobile─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 1.630 630 333 333 334                                II 1.630 630 333 333 3345004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 1.630 630 333 333 334PENTRU ŞOMAJ II 1.630 630 333 333 334500471 TITLUL XIII ACTIVE I 1.630 630 333 333 334NEFINANCIARE II 1.630 630 333 333 33450047101 Active fixe I 1.630 630 333 333 334                                II 1.630 630 333 333 3345004710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334                                II 1.630 630 333 333 334─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b. Dotări independente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.046                                II 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.0465004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 9.757 158 2.115 1.348 2.045 2.045 2.046PENTRU ŞOMAJ II 9.757 158 2.115 1.348 2.045 2.045 2.046500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 651 10 455 111 25 25 25ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 651 10 455 111 25 25 25ADMINISTRAŢIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 651 10 455 111 25 25 25                                II 651 10 455 111 25 25 255004510101 Transferuri către I 651 10 455 111 25 25 25instituţii publice II 651 10 455 111 25 25 25500471 TITLUL XIII ACTIVE I 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.021NEFINANCIARE II 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.02150047101 Active fixe I 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.021                                II 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.0215004710102 Maşini, echipamente I 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420şi mijloace de transport II 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.4205004710103 Mobilier, aparatură I 2.268 82 167 218 600 600 601birotică şi alte active II 2.268 82 167 218 600 600 601corporale5008 FONDURI EXTERNE I 284 284NERAMBURSABILE II 284 284500871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284NEFINANCIARE II 284 28450087101 Active fixe I 284 284                                II 284 2845008710102 Maşini, echipamente I 284 284şi mijloace de transport II 284 284─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005                                II 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.0055004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005PENTRU ŞOMAJ II 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 20 5 5 5 5ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 20 5 5 5 5ADMINISTRAŢIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 20 5 5 5 5                                II 20 5 5 5 55004510101 Transferuri către I 20 5 5 5 5instituţii publice II 20 5 5 5 5500471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000NEFINANCIARE II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.00050047101 Active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000                                II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.0005004710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000                                II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şide execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor inclusela lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor,autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262                                II 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.2625004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262PENTRU ŞOMAJ II 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 2.864 490 34 840 500 500 500ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 2.864 490 34 840 500 500 500ADMINISTRAŢIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 2.864 490 34 840 500 500 500                                II 2.864 490 34 840 500 500 5005004510101 Transferuri către I 2.864 490 34 840 500 500 500instituţii publice II 2.864 490 34 840 500 500 500500471 TITLUL XIII ACTIVE I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762NEFINANCIARE II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.76250047103 Reparaţii capitale I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762aferente activelor fixe II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 65 - ÎNVĂŢĂMÂNT─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6500 ÎNVĂŢĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606                                II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.6066504 ÎNVĂŢĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606                                II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606 650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 3.535 505 489 951 530 530 530 ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 3.535 505 489 951 530 530 530 ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 65045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530                                II 3.535 505 489 951 530 530 530 6504510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530 instituţii publice II 3.535 505 489 951 530 530 530 650471 TITLUL XIII ACTIVE I 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076 NEFINANCIARE II 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076 65047101 Active fixe I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393                                II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 6504710102 Maşini, echipamente I 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 şi mijloace de transport II 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 6504710103 Mobilier, aparatură I 398 37 10 51 100 100 100 birotică şi alte active II 398 37 10 51 100 100 100 corporale 65047103 Reparaţii capitale I 2.353 201 44 59 683 683 683 aferente activelor fixe II 2.353 201 44 59 683 683 683───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041SOCIALĂ II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.0416804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041SOCIALĂ II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041 NEFINANCIARE II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041 68047101 Active fixe I 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962                                II 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962 6804710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334                                II 1.630 630 333 333 334 6804710102 Maşini, echipamente I 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127 şi mijloace de transport II 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127 6804710103 Mobilier, aparatură I 1.870 45 157 167 500 500 501 birotică şi alte active II 1.870 45 157 167 500 500 501 corporale 6804710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000                                II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 68047103 Reparaţii capitale I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 aferente activelor fixe II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 80 - ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8000 ACŢIUNI GENERALE I 284 284ECONOMICE II 284 284COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ8008 ACŢIUNI GENERALE I 284 284ECONOMICE II 284 284COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 800871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284 NEFINANCIARE II 284 284 80087101 Active fixe I 284 284                                II 284 284 8008710102 Maşini, echipamente I 284 284 şi mijloace de transport II 284 284───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6500 ÎNVĂŢĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606                                II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.6066504 ÎNVĂŢĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606                                II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606 650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 3.535 505 489 951 530 530 530 ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 3.535 505 489 951 530 530 530 ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 65045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530                                II 3.535 505 489 951 530 530 530 6504510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530 instituţii publice II 3.535 505 489 951 530 530 530 650471 TITLUL XIII ACTIVE I 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076 NEFINANCIARE II 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076 65047101 Active fixe I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393                                II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 6504710102 Maşini, echipamente I 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 şi mijloace de transport II 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 6504710103 Mobilier, aparatură I 398 37 10 51 100 100 100 birotică şi alte active II 398 37 10 51 100 100 100 corporale 65047103 Reparaţii capitale I 2.353 201 44 59 683 683 683 aferente activelor fixe II 2.353 201 44 59 683 683 6836800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041SOCIALĂ II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.0416804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041SOCIALĂ II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041 NEFINANCIARE II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041 68047101 Active fixe I 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962                             II 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962 6804710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334                             II 1.630 630 333 333 334 6804710102 Maşini, echipamente şi I 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127 mijloace de transport II 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6804710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 1.870 45 157 167 500 500 501 alte active corporale II 1.870 45 157 167 500 500 501 6804710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000                             II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 68047103 Reparaţii capitale aferente I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 activelor fixe II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 8000 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, I 284 284 COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ II 284 284 8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, I 284 284 COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ II 284 284 800871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284 NEFINANCIARE II 284 284 80087101 Active fixe I 284 284                             II 284 284 8008710102 Maşini, echipamente şi I 284 284 mijloace de transport II 284 284─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4/04/01  +  MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 1FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIa.Achiziţii de imobile*Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE    DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanţare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii ulteriori                                           la 31.12.2015 2016────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 1.630 630 333 333 334                         II 1.630 630 333 333 334 6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.630 630 333 333 334 SOCIALĂ II 1.630 630 333 333 334 6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.630 630 333 333 334 SOCIALĂ II 1.630 630 333 333 334 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 1.630 630 333 333 334 NEFINANCIARE II 1.630 630 333 333 334 68047101 Active fixe I 1.630 630 333 333 334                         II 1.630 630 333 333 334 6804710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334                         II 1.630 630 333 333 334────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 2FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIb. Dotări independente*Font 7*  Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  I - Credite de angajament  II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanţare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii ulteriori                                           la 31.12.2015 2016────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.046                         II 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.046 6500 ÎNVĂŢĂMÂNT I 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418                         II 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418                         II 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418 650451 TITLUL VI I 651 10 455 111 25 25 25 TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 651 10 455 111 25 25 25 ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 65045101 Transferuri curente I 651 10 455 111 25 25 25                         II 651 10 455 111 25 25 25 6504510101 Transferuri către I 651 10 455 111 25 25 25 instituţii publice II 651 10 455 111 25 25 25 650471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 NEFINANCIARE II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 65047101 Active fixe I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393                         II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 6504710102 Maşini, echipamente şi I 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 mijloace de transport II 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 6504710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 398 37 10 51 100 100 100 alte active corporale II 398 37 10 51 100 100 100 6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 SOCIALĂ II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 SOCIALĂ II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 NEFINANCIARE II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 68047101 Active fixe I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628                         II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6804710102 Maşini, echipamente şi I 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127 mijloace de transport II 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127 6804710103 Mobilier, aparatură birotică I 1.870 45 157 167 500 500 501 şi alte active corporale II 1.870 45 157 167 500 500 501 8000 ACŢIUNI GENERALE I 284 284 ECONOMICE, COMERCIALE ŞI II 284 284 DE MUNCĂ 8008 ACŢIUNI GENERALE I 284 284 ECONOMICE, COMERCIALE ŞI II 284 284 DE MUNCĂ 800871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284 NEFINANCIARE II 284 284 80087101 Active fixe I 284 284                           II 284 284 8008710102 Maşini, echipamente şi I 284 284 mijloace de transport II 284 284────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 5FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIe. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor*Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE    ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanţare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii ulteriori                                            la 31.12.2015 2016────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005                           II 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005 6500 ÎNVĂŢĂMÂNT I 20 5 5 5 5                           II 20 5 5 5 5 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I 20 5 5 5 5                           II 20 5 5 5 5 650451 TITLUL VI I 20 5 5 5 5 TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI II 20 5 5 5 5 ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 65045101 Transferuri curente I 20 5 5 5 5                           II 20 5 5 5 5 6504510101 Transferuri către I 20 5 5 5 5 instituţii publice II 20 5 5 5 5 6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 SOCIALĂ II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 SOCIALĂ II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 NEFINANCIARE II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 68047101 Active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000                           II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 6804710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000                           II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 1078FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIf. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probetehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privindreparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări deintervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum suntdefinite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielilenecesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şiacordurilor prevăzute de lege*Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EŞALONAREA VALORII RÂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE    ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  I - Credite de angajament II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanţare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii ulteriori                                            la 31.12.2015 2016────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262                           II 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262 6500 ÎNVĂŢĂMÂNT I 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183                           II 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183                           II 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183 650451 TITLUL VI I 2.864 490 34 840 500 500 500 TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI II 2.864 490 34 840 500 500 500 ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 65045101 Transferuri curente I 2.864 490 34 840 500 500 500                           II 2.864 490 34 840 500 500 500 6504510101 Transferuri către instituţii I 2.864 490 34 840 500 500 500 publice II 2.864 490 34 840 500 500 500 650471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.353 201 44 59 683 683 683 NEFINANCIARE II 2.353 201 44 59 683 683 683 65047103 Reparaţii capitale aferente I 2.353 201 44 59 683 683 683 activelor fixe II 2.353 201 44 59 683 683 683 6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 SOCIALĂ II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 SOCIALĂ II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 NEFINANCIARE II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 68047103 Reparaţii capitale aferente I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 activelor fixe II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5/04MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALESINTEZAsumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţialdin venituri proprii pe anii 2017-2020*Font 7*                                                                                                                       - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ A│ │ │ │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼────┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001│ 10│ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 20.102│ 22.602│ 25.365│ 22.602││0002│ 10│ │ │ │ │I.VENITURI CURENTE │ 602│ 602│ 602│ 602││2900│ 10│ │ │ │ │C.VENITURI NEFISCALE │ 602│ 602│ 602│ 602││3300│ 10│ │ │ │ │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 602│ 602│ 602│ 602││3310│ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ 602│ 602│ 602│ 602││ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │ │ ││ │ 50│ │ │ │ │Alte venituri din prestări servicii şi alte │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │activităţi │ 602│ 602│ 602│ 602││4300│ 10│ │ │ │ │IV.SUBVENŢII │ 19.500│ 22.000│ 24.763│ 22.000││4310│ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 19.500│ 22.000│ 24.763│ 22.000││ │ 09│ │ │ │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ 19.500│ 22.000│ 24.763│ 22.000││5010│ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII-TOTAL CHELTUIELI │ 20.102│ 22.602│ 25.365│ 22.601││ │ │ │ 01│ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 19.151│ 22.072│ 24.835│ 22.071││ │ │ │ 10│ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.552│ 5.650│ 6.250│ 6.250││ │ │ │ 20│ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.518│ 14.422│ 16.385│ 13.621││ │ │ │ 56│ │ │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ 78│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ │ │ │ 57│ │ │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 600│ 600│ 800│ 800││ │ │ │ 58│ │ │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ 1.400│ 1.400│ 1.400│ 1.400││ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │ │ │ 59│ │ │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 3│ │ │ ││ │ │ │ 70│ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 951│ 530│ 530│ 530││ │ │ │ 71│ │ │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 951│ 530│ 530│ 530││6500│ 10│ │ │ │ │PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 20.102│ 22.602│ 25.365│ 22.601││ │ │ │ 01│ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 19.151│ 22.072│ 24.835│ 22.071││ │ │ │ 10│ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.552│ 5.650│ 6.250│ 6.250││ │ │ │ 20│ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.518│ 14.422│ 16.385│ 13.621││ │ │ │ 56│ │ │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ 78│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ │ │ │ 57│ │ │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 600│ 600│ 800│ 800││ │ │ │ 58│ │ │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ 1.400│ 1.400│ 1.400│ 1.400││ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │2014- 2020 │ │ │ │ ││ │ │ │ 59│ │ │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 3│ │ │ ││ │ │ │ 70│ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 951│ 530│ 530│ 530││ │ │ │ 71│ │ │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 951│ 530│ 530│ 530││6510│ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 20.102│ 22.602│ 25.365│ 22.601││ │ │ │ 01│ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 19.151│ 22.072│ 24.835│ 22.071││ │ │ │ 10│ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.552│ 5.650│ 6.250│ 6.250││ │ │ │ 20│ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.518│ 14.422│ 16.385│ 13.621││ │ │ │ 56│ │ │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ 78│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ │ │ │ 57│ │ │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 600│ 600│ 800│ 800││ │ │ │ 58│ │ │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ 1.400│ 1.400│ 1.400│ 1.400││ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │FINANCIAR 2014- 2020 │ │ │ │ ││ │ │ │ 59│ │ │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 3│ │ │ ││ │ │ │ 70│ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 951│ 530│ 530│ 530││ │ │ │ 71│ │ │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 951│ 530│ 530│ 530│└────┴────┴────┴────┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘----