HOTĂRÂRE nr. 52 din 16 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.523, exclusiv demnitarii."2. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului."3. Anexele nr. 1, 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan

  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

  Adrian-Marius Dobre,

  secretar de stat
  Bucureşti, 16 februarie 2017.Nr. 52.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Finanţelor Publice*)  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)UNITĂŢILEaflate în subordinea, administrarea sau sub autoritateaMinisterului Finanţelor Publice şi societăţile la careMinisterul Finanţelor Publice exercită calitatea dereprezentant al statului ca acţionar*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ │ Numărul ││ │ maxim ││ │de posturi│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│I. Cu finanţare de la bugetul de stat │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală │ 27949*)│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│2. Comisia Naţională de Prognoză │ 93│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│3. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice │ 436│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor │ ││Publice │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi │ ││Contabilitate"**) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│2. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile***) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi aflate în │ ││administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, la care │ ││acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│3. CEC BANK - S.A. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5. Fondul Român de Contragarantare S.A.****) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi │ ││Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi filialele sale*****) │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

  **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

  ***) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  ****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.

  *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.

  ──────────
   +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu │Tipul mijlocului│Numărul maxim││crt.│ │ de transport │ aprobat ││ │ │ │ (bucăţi) │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│ 1 │Parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici │ autoturism │ 9 ││ │şi asimilaţi ai acestora*) │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│ 2 │Parc auto comun*) │ autoturism │ 4 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│ 3 │Parc auto transport marfă, persoane, │ autoturism │ 3 ││ │delegaţii**) │ autoutilitară │ 1 ││ │ │ microbuz │ 1 │└────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  ------