LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.  +  Articolul 2(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este atât în anul 2017, cât și în anul 2018 de -2,96%.(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,8% în anul 2017 și de 7,7% în anul 2018.  +  Articolul 3(1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2017, este de 40,0% din produsul intern brut.(2) În anul 2017 plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale și nici finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul elen de reconstrucție și dezvoltare economică a Balcanilor - HIPERB.(4) Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Public, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2017, este de 8.000,0 milioane lei.(5) În anul 2017, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2010, republicată, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din aceeași lege și sunt prevăzute în anexa nr. 1.(6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2017, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, și sunt prevăzute în anexa nr. 2.(7) În anul 2017, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -13.915,0 milioane lei.  +  Articolul 4(1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administrației publice de -1% din produsul intern brut.(2) Prin derogare de la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată, prezenta lege nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administrației publice este prevăzut în anexa nr. 3. Ajustarea soldului structural anual al administrației publice se face începând cu anul 2019.(3) În anul 2017 prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică.  +  Articolul 5 Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanță cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum și cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU GABRIEL VLASE

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 februarie 2017. Nr. 5.  +  Anexa nr. 1
  Plafoane nominale ale cheltuielilor totale
  și ale cheltuielilor de personal pe anul 2017*)
  - milioane lei - ┌────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┐ │ │ Cheltuieli │ Din care: │ │ │ totale ├────────────────┤ │ │ │ cheltuieli de │ │ │ │ personal │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul general consolidat │ 256.535,2 │ 63.884,0 │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul de stat │ 129.904,9 │ 21.494,8 │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul general centralizat al unităților │ 70.627,7 │ 29.927,4 │ │ administrativ-teritoriale**) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 56.805,5 │ 186,5 │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 1.141,0 │ 107,0 │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul Fondului național unic de asigurări│ 28.809,4 │ 269,0 │ │ sociale de sănătate**) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul instituțiilor/activităților │ 19.820,7 │ 11.409,4 │ │ finanțate integral și/sau parțial din │ │ │ │ venituri proprii**) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Alte bugete componente ale bugetului │ 6.989,7 │ 489,8 │ │ general consolidat**) │ │ │ └────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┘ Notă
  *) Nu includ asistența financiară din partea Uniunii Europene sau alți donatori.
  **) Estimări.
   +  Anexa nr. 2
  Plafoanele nominale ale soldului bugetului general
  consolidat și ale principalelor bugete componente pentru anul 2017
  - milioane lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │ Bugetul general consolidat │ -24.100,0 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ din care: │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Bugetul de stat │ -33.112,9 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 281,7 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de │ 0,0 │ │ sănătate │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 1.041,6 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral │ 2.667,2 │ │ și/sau parțial din venituri proprii │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
   +  Anexa nr. 3
  Plafoanele soldului structural anual al administrației publice
  % din PIB ┌──────────────────────────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │ 2014 │ 2015 │ 2016*) │ 2017*) │ 2018*) │ 2019*) │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ Sold structural anual al │ -0,6 │ -0,5 │ -2,57 │ -2,91 │ -2,97 │ -2,68 │ │ administrației publice │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ Notă
  *) Estimări.
  -----