HOTĂRÂRE nr. 522 din 29 iunie 1999privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999    În temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, litera b) va avea următorul cuprins:"b) răspunde de organizarea şi de desfăşurarea licitaţiei pentru selectarea societăţii comerciale/firmei specializate, denumita în continuare consultant pentru privatizare, care efectuează raportul de evaluare, studiul de fezabilitate şi acorda comisiei de privatizare consultanţa pentru finalizarea procesului de privatizare;"2. La articolul 9, litera d) va avea următorul cuprins:"d) iniţiază efectuarea publicităţii pentru selectarea prin licitaţie publică deschisă a consultantului pentru privatizare;"3. La articolul 9, litera e) va avea următorul cuprins:"e) îndeplineşte toate sarcinile care îi revin în desfăşurarea licitaţiei, conform prevederilor Regulamentului de organizare a licitaţiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;"4. La articolul 9, litera f) va avea următorul cuprins:"f) analizează raportul de evaluare a băncii şi studiul de fezabilitate a privatizării, prezentate de către consultantul pentru privatizare, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora;"5. La articolul 10, litera c) va avea următorul cuprins:"c) supravegherea şi îndrumarea activităţii consultantului pentru privatizare;"6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Cheltuielile efectuate pentru funcţionarea comisiei de privatizare şi a secretariatului tehnic, cheltuielile de publicitate, plata serviciilor prestate de către consultantul pentru privatizare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea privatizării băncii se suporta de către Fondul Proprietăţii de Stat, conform art. alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare."7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - În situaţia în care acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 15 se face din fonduri asigurate prin programul PHARE, termenele prevăzute în prezentele norme metodologice, referitoare la selectarea consultantului pentru privatizare, se modifica corespunzător prevederilor procedurii PHARE."8. La articolul 17, litera b) va avea următorul cuprins:"b) prevederilor referitoare la organizarea licitaţiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare;"9. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:"Regulament de organizare a licitaţiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare"10. Punctul 1 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"1. Selectarea consultantului pentru privatizare se efectuează pe bază de licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate."11. Punctul 2 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"2. Pot participa la licitaţie, în calitate de ofertanţi, societăţi comerciale/firme specializate, persoane juridice române sau străine, cu experienta în evaluarea şi privatizarea băncilor şi a instituţiilor financiare."12. La punctul 7 din anexa nr. 1, litera a) va avea următorul cuprins:"a) oferta tehnica, cu elemente privind îndeplinirea condiţiilor de capacitate pentru elaborarea raportului de evaluare a băncii, realizarea studiului de fezabilitate a privatizării şi pentru acordarea de consultanţa pentru privatizare, conform caietului de sarcini;"13. Punctul 20 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"20. Banca supusă procesului de privatizare are obligaţia sa pună la dispoziţie castigatorului licitaţiei datele necesare pentru elaborarea raportului de evaluare a băncii, a studiului de fezabilitate a privatizării şi pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de consultant pentru privatizare, conform contractului de prestări de servicii."14. Partea dispozitiva a anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:"Caietul de sarcini are ca obiect prezentarea: - băncii care se privatizează în baza legii;- sarcinilor ce îi revin consultantului pentru privatizare;- condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească consultantul pentru privatizare."15. Titlul punctului II din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"II. Sarcinile consultantului pentru privatizare:"16. Punctul II din anexa nr. 2 se completează cu litera C cu următorul cuprins:"C. Acordarea consultantei pentru privatizarea băncii, în condiţiile aprobate prin hotărâre a Guvernului1. Colaborarea la redactarea documentelor şi a anunţurilor publicitare, în vederea vânzării pachetelor de acţiuni ale băncii, prin procedeele şi metodele prevăzute în strategia de privatizare aprobată.2. Furnizarea de informaţii suplimentare referitoare la activitatea în domeniu a potenţialilor investitori.3. Asistarea comisiei de privatizare în elaborarea propunerilor pentru stabilirea preţului de oferta al acţiunilor şi a primelor de emisiune, în cazul majorării capitalului social.4. Asistarea comisiei de privatizare în negocierea contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor, în cazul în care vânzarea se face prin negociere directa.5. Consultanţa acordată comisiei în desfăşurarea oricărei alte activităţi ce decurge din procesul de privatizare, conform strategiei de privatizare aprobate."17. Partea dispozitiva a punctului 2 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:"Experienta societăţii comerciale/firmei specializate în domeniul evaluării şi privatizării băncilor şi a instituţiilor financiare"18. Punctul 3 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:"3. Echipa propusă de consultant maximum 20 de puncteŞeful echipei:- pregătire şi experienta generală;- experienta în evaluarea instituţiilor financiare şi a băncilor;- experienta în privatizarea băncilor.Membrii echipei:- pregătire şi experienta generală;- experienta în evaluarea instituţiilor financiare şi a băncilor;- experienta în privatizarea băncilor;- experienta într-o firma de investment banking."19. Instituţia Ministerul Privatizării se înlocuieşte cu instituţia Agenţia Română de Dezvoltare.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Preşedintele AgenţieiRomâne de Dezvoltare,Sorin Fodoreanup. Preşedintele Consiliuluide administraţie al FonduluiProprietăţii de Stat,Victor Eros,vicepreşedinteGuvernatorul BănciiNaţionale a României,Mugur IsarescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------