DECIZIE nr. 89 din 1 iunie 1999referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorIoan Muraru - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorPaula C. Pantea - procurorDoina Suliman - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, excepţie ridicată de Petru Clopotariu în Dosarul nr. 2.113/CA/1998 al Curţii de Apel Constanta - Secţia de contencios administrativ.Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 25 mai 1999 şi au fost consemnate în încheierea din aceeaşi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea la data de 1 iunie 1999.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 15 octombrie 1998, pronunţată în Dosarul nr. 2.113/CA/1998, Curtea de Apel Constanta - Secţia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, excepţie ridicată de Petru Clopotariu în cauza ce are ca obiect obligarea Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială Tulcea la actualizarea pensiei pentru limita de vârsta în raport cu nivelul salariilor de baza ale magistraţilor în activitate.În motivarea excepţiei se susţine ca dispoziţiile legale criticate contravin art. 16 din Constituţie, care consacra principiul egalităţii în drepturi, deoarece "limitează actualizarea pensiilor în raport cu nivelul salariilor magistraţilor în activitate doar la magistraţii pensionaţi după data de 25 august 1997".Exprimandu-şi opinia, instanţa de judecată apreciază ca excepţia invocată "nu este intemeiata", întrucât, "potrivit art. 1 din Codul civil şi art. 15 alin. (2) din Constituţie, legea dispune numai pentru viitor, ea neavând putere retroactivă".Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, au fost solicitate punctele de vedere ale preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Preşedintele Camerei Deputaţilor, în punctul sau de vedere, considera excepţia neîntemeiată, deoarece "principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii nu se opune ca o lege sa stabilească reguli diferite în raport de persoane aflate în situaţii diferite".În punctul de vedere comunicat de Guvern se arata ca excepţia este neîntemeiată, "interpretarea şi aplicarea în timp a dispoziţiilor legale fiind de competenţa instanţei de judecată". Totodată se precizează ca, deoarece textul de lege nu prevede explicit ca se va aplica numai magistraţilor pensionaţi după data intrării în vigoare a legii, unele instanţe de judecată, precum Curţile de Apel Bucureşti şi Timişoara, "s-au pronunţat în sensul că beneficiază de aceste dispoziţii şi magistraţii pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992".CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al preşedintelui Camerei Deputaţilor, punctul de vedere comunicat de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale atacate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:În temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Excepţia priveşte dispoziţiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicată, care au următorul conţinut:"Pensiile magistraţilor se actualizează în raport cu nivelul salariilor de baza ale magistraţilor în activitate."Autorul excepţiei considera ca acest text de lege încalcă prevederile constituţionale ale art. 16, care consfinţeşte egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice.Examinând aceste sustineri, Curtea retine ca art. 16 din Constituţie stabileşte, ca principiu de baza, egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. În consecinţa, era firesc ca şi dispoziţiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicată, reglementand dreptul magistraţilor pensionari la actualizarea pensiilor în raport cu nivelul salariilor de baza ale magistraţilor în activitate, sa dea expresie acestui principiu constituţional. Se constata însă ca, în cadrul interpretării sistematice a dispoziţiilor art. 103 din legea menţionată, apare o necorelare în sensul restrângerii sferei de aplicare a dispoziţiilor alin. 5 al articolului sus-citat numai la magistraţii pensionaţi ulterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992, precum şi la magistraţii reincadrati după pensionare. Or, actualizarea pensiilor numai în cazul acestor categorii de magistraţi, cu excluderea celor care au fost pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997, prin care s-a prevăzut acest drept, nu se justifica, având semnificatia instituirii unui tratament diferenţiat, discriminatoriu, fără sa existe o explicaţie raţională, ceea ce constituie o încălcare a principiului constituţional al egalităţii în drepturi. Asa fiind, în condiţiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea constata ca dispoziţiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicată, sunt neconstituţionale în măsura în care dreptul prevăzut nu este recunoscut tuturor categoriilor de magistraţi pensionari.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Petru Clopotariu în Dosarul nr. 2.113/CA/1998 al Curţii de Apel Constanta - Secţia de contencios administrativ şi constata ca dispoziţiile art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, sunt neconstituţionale în măsura în care nu asigura şi magistraţilor pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 actualizarea pensiei în raport cu nivelul salariilor de baza ale magistraţilor în activitate.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 1 iunie 1999.p. PREŞEDINTELE CURŢIICONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN MURARUMagistrat-asistent,Doina SulimanOPINIE SEPARATĂSoluţia care se impunea în legătură cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicată, era cea de respingere a excepţiei ca nefondata.Textul de lege criticat exprima univoc şi foarte clar ca "Pensiile magistraţilor se actualizează în raport cu salariile de baza ale magistraţilor în activitate". Din lectura acestui text, ca şi din interpretarea sa prin orice metoda, nu rezultă ca el ar exclude de la beneficiul actualizării pensiei vreo categorie de magistraţi pensionari. Concluzia ca magistraţii pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 se bazează pe o simpla deductie, fără nici un suport pe text.Prin urmare, textul de lege criticat nu face nici o discriminare şi nu instituie nici un fel de privilegii între magistraţi, neincalcand principiul de baza al egalităţii, înscris în art. 16 alin. (1) din Constituţie. Toţi magistraţii pensionaţi se afla în aceeaşi situaţie de pensionari pe baza dreptului câştigat în calitate de magistrat. Excepţie fac cei reincadrati în funcţia de magistrat, dar pentru aceştia textul art. 103 alin. 6 din Legea nr. 92/1992 recunoaşte aceleaşi drepturi.Împrejurarea ca organele autorităţii publice competente în domeniul pensiilor de asigurări sociale nu recunosc dreptul magistraţilor pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997 de a beneficia de actualizarea pensiilor lor, iar instanţele de judecată au dat soluţii diferite în aceasta privinta nu este o problemă de constituţionalitate a textului de lege, ci una de înţelegere, de interpretare şi de aplicare corecta a sa.Aceasta practica pare a se baza pe considerentul ca aplicarea textului art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicată, şi în cazul magistraţilor pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a textului de lege respectiv ar conferi acestuia caracter retroactiv, incalcandu-se astfel principiul consacrat prin art. 15 alin. (2) din Constituţie.Problema efectului retroactiv al textului de lege menţionat nici nu se poate pune. Actualizarea pensiilor în funcţie de evoluţia nivelului salariilor de baza reprezintă, prin esenta ei, o operaţiune ulterioară stabilizarii drepturilor de pensie şi poate fi efectuată, evident, doar după data intrării în vigoare a legii care acorda acest drept. Sub acest aspect data pensionării este lipsită de orice relevanta.Judecător-raportor,Kozsokar Gabor-----