ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017  În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și ale Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările ulterioare,având în vedere că, de la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare, și până în prezent, au fost semnalate discrepanțe între standardele naționale și standardele relevante la nivel internațional, precum și între standardele propuse de comisiile de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU),având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,luând în considerare Procesul-verbal al ședinței din 8 decembrie 2016 a Consiliului general al CNATDCU, înregistrat la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice cu nr. 47.918 din 13 decembrie 2016,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, denumite în continuare standardele minimale necesare și obligatorii, prevăzute în anexele nr. 1-35*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:Anexa nr. 1 - Comisia de MatematicăAnexa nr. 2 - Comisia de InformaticăAnexa nr. 3 - Comisia de FizicăAnexa nr. 4 - Comisia de ChimieAnexa nr. 5 - Comisia de Științele PământuluiAnexa nr. 6 - Comisia de Inginerie civilă și managementAnexa nr. 7 - Comisia de Ingineria materialelorAnexa nr. 8 - Comisia de Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomaterialeAnexa nr. 9 - Comisia de Inginerie electricăAnexa nr. 10 - Comisia de Inginerie energeticăAnexa nr. 11 - Comisia Electronică, telecomunicații și nanotehnologieAnexa nr. 12 - Comisia de Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gazeAnexa nr. 13 - Comisia de Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturiAnexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale și animaleAnexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelorAnexa nr. 16 - Comisia Inginerie industrială și managementAnexa nr. 17 - Comisia Inginerie mecanică, mecatronică și roboticăAnexa nr. 18 - Comisia de Ingineria mediuluiAnexa nr. 19 - Comisia de Biologie și biochimieAnexa nr. 20 - Comisia de MedicinăAnexa nr. 21 - Comisia Medicină veterinarăAnexa nr. 22 - Comisia de Medicină dentarăAnexa nr. 23 - Comisia de FarmacieAnexa nr. 24 - Comisia de Științe juridiceAnexa nr. 25 - Comisia de Sociologie, științe politice și administrativeAnexa nr. 26 - Comisia de Științe militare, informații și ordine publicăAnexa nr. 27 - Comisia de Științe economice și administrarea afacerilorAnexa nr. 28 - Comisia de Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sportAnexa nr. 29 - Comisia de FilologieAnexa nr. 30 - Comisia de FilosofieAnexa nr. 31 - Comisia de Istorie și studii culturaleAnexa nr. 32 - Comisia de TeologieAnexa nr. 33 - Comisia de Arhitectură și urbanismAnexa nr. 34 - Comisia de Arte vizualeAnexa nr. 35 - Comisia de Artele spectacolului Notă
  *) Anexele nr. 1-35 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Standardele minimale de acceptare a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar.  +  Articolul 3(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, instituțiile de învățământ superior modifică și completează standardele proprii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu standardele minimale necesare și obligatorii aprobate prin prezentul ordin.(2) Standardele universității sunt aprobate de către senatul universitar și publicate pe site-ul web al instituției de învățământ superior.(3) Începând cu anul universitar 2017-2018, conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu standardele proprii ale instituțiilor de învățământ superior, aprobate de senatele universitare cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin prezentul ordin.(4) Începând cu anul universitar 2017-2018, se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 și 890 bis din 27 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului ordin.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ superior, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  București, 20 decembrie 2016.Nr. 6.129.  +  Anexe nr. 1-35ANEXE
  la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare din 20.12.2016
  ----