HOTĂRÎRE nr. 503 din 26 iulie 1991privind organizaţiile patronale ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 26 august 1991    În vederea organizării patronatului în România corespunzător exigenţelor economiei de piaţa şi pentru orientarea în acest scop a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Organizaţiile patronale  +  Articolul 1Organizaţiile patronale ale regiilor autonome şi societăţilor cu capital integral de stat sînt asociaţii fără scop lucrativ, constituite pe criteriul ramurilor de activitate sau pe criteriul teritorial.Pot fi membrii în organizaţiile patronale ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat şi societăţi comerciale cu capital integral sau parţial privat, precum şi persoanele fizice care au calitatea de comercianţi dacă au cel puţin 50 de salariaţi.Societăţile comerciale cu capital integral de stat se pot asocia la organizaţii patronale altele decît cele constituite potrivit prezentei hotărîri.  +  Articolul 2Organizaţia patronala de ramura se constitue prin asocierea regiilor şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat a căror activitate de baza este specifică unei ramuri economice.Într-o ramura economică se pot înfiinţa mai multe organizaţii patronale de ramura.  +  Articolul 3Organizaţiile patronale teritoriale se constituie de către regiile sau societăţile comerciale cu capital integral de stat dintr-o localitate, indiferent de specificul activităţii lor.În cadrul unei localităţi se pot înfiinţa mai multe organizaţii patronale teritoriale.  +  Articolul 4Organizaţia patronala poate fi constituită de cel puţin trei fondatori.Actul de constituire a organizaţiei este statutul semnat de fondatori.Organizaţia este persoana juridică în condiţiile Legii pentru persoanele juridice nr. 21/1924. Primirea de noi membrii în organizaţie se face prin acceptarea în scris a statutului.Organizaţia se dizolva dacă numărul membrilor este mai mic decît limita prevăzută în statut sau în alte cazuri stabilite de acesta.  +  Articolul 5Au calitatea de a reprezenta agenţii economici la constituirea organizaţiei patronale, cît şi în desfăşurarea activităţii sale, preşedinţii consiliilor de administraţie sau, dacă nu sînt constituite asemenea consilii, unul dintre administratori desemnat de asociaţi.Comercianţii persoane fizice nu pot fi reprezentaţi.  +  Articolul 6Statutul organizaţiei patronale va cuprinde:- denumirea şi sediul organizaţiei, care poate fi şi la sediul unuia dintre membri;- scopul organizaţiei şi contribuţia membrilor la cheltuielile comune;- formele de conlucrare a membrilor în realizarea scopului organizaţiei;- organele de conducere ale organizaţiei şi modul de adoptare a hotărîrilor;- alte prevederi necesare desfăşurării activităţii organizaţiei;- modalităţile de modificare a statutului;- cazurile în care organizaţiile se dizolva şi modul de lichidare a patrimoniului.  +  Articolul 7Organizaţiile patronale au, în principal, următoarele atribuţii:- realizarea unui larg schimb de informaţii în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare şi cooperare între membri, precum şi pentru specializarea acestora pe piaţa;- dezvoltarea unor politici comerciale specifice a membrilor pe terţe pieţe;- cooperarea membrilor în vederea optimizarii eforturilor de investiţii legate de retehnologizarea, optimizarea exploatării şi dezvoltarea capacităţilor de producţie;- efectuarea unor studii de marketing şi de fezabilitate în interesul membrilor;- dezvoltarea dialogului cu sindicatele, iniţierea în acest scop de comisii mixte patronat-sindicate, precum şi sprijinirea sau, după caz, reprezentarea membrilor în cadrul negocierii cu sindicatele la nivel de ramura sau în plan teritorial;- optimizarea tehnicilor de transparenta şi reclama comercială, combaterea fenomenelor de concurenta neloială şi a tendinţelor de monopol;- apărarea intereselor membrilor în faţa organelor de stat, în cazul în care aceste interese au un caracter comun;- asigurarea unei prezente active a organizaţiei în presa şi celelalte mijloace de informare în masa;- colaborarea cu alte organizaţii similare din ţara sau străinătate.Atribuţiile prevăzute la alin. 1 se pot exercita numai cu condiţia sa nu aducă atingere libertăţii comerţului, cu respectarea stricta a dispoziţiilor legale în aceasta privinta.  +  Articolul 8Organizaţia patronala este condusă de un preşedinte ales prin votul a jumătate plus unu din membrii săi.Hotărîrile organizaţiei se iau cu votul majorităţii simple a membrilor care au participat la adoptarea lor şi sînt obligatorii numai pentru membrii care le-au adoptat. Votul poate fi şi prin corespondenta.Organizaţia poate avea şi un consiliu de conducere ales cu votul a cel puţin două treimi din totalitatea membrilor.Preşedintele şi membrii consiliului de conducere sînt reeligibili, iar durata unui mandat este de doi ani.Prin statut se pot stabili şi alte forme de organizare specifice decît cele prevăzute la alin. 1, 3 şi 4.  +  Capitolul 2 Federaţiile patronale  +  Articolul 9Organizaţiile patronale de ramura sau teritoriale se pot asocia în federaţii patronale.Organizaţiile patronale pot participa, în funcţie de diversitatea specificului activităţii membrilor lor, la una sau mai multe federaţii patronale.  +  Articolul 10În cadrul federaţiei patronale, membrii sînt reprezentaţi de preşedinţii organizaţiilor patronale.  +  Articolul 11Prevederile art. 4 şi 6-8 se aplică în mod corespunzător şi în ce priveşte federaţiile patronale.  +  Articolul 12Federaţiile patronale se pot asocia într-o federatie cu caracter naţional.Federaţia cu caracter naţional reprezintă interesele membrilor faţă de Guvern şi celelalte organe centrale, precum şi faţă de organizaţiile sindicale de tip confederatie la nivel naţional.Reprezentarea intereselor specifice unei federaţii patronale se poate face numai cu participarea acesteia.Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare a federaţiei cu caracter naţional se stabilesc prin statutul acesteia, aprobat în şedinţa sa de constituire cu votul majorităţii simple a preşedinţilor federaţiilor patronale participante.Pot propune spre adoptare un proiect de statut numai grupuri de iniţiativa alcătuite din cel puţin 5 presedinti ai unor federaţii patronale.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 13Organele centrale care îndeplinesc funcţia de minister de resort vor lua măsuri ca, în termen de 30 de zile de la publicarea acestei hotărîri, reprezentanţii lor din consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi împuterniciţii statului din societăţile comerciale sa ia măsuri ca regiile şi societăţile în care funcţionează sa constituie organizaţiile patronale.Odată constituite, organizaţiile se vor asocia în federaţii, în următoarele 15 zile.  +  Articolul 14Ministerul Justiţiei este autorizat să asigure, la cerere, asistenţa juridică necesară pentru constituirea organizaţiilor şi federaţiilor patronale pe întreg teritoriul tarii. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-----------