ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016 (*actualizat*)pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug(actualizat până la data de 8 martie 2017*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ----------Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Procedura pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug", prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Procedura privind modulul "Completarea şi depunerea bugetului individual al instituţiilor publice", prevăzută în anexa nr. 2. (3) Se aprobă Procedura privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor", prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Se aprobă formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)", prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi entităţile publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 13 aprilie 2016.Nr. 517.  +  Anexa 1PROCEDURA 13/04/2016  +  Anexa 2PROCEDURA 13/04/2016  +  Anexa 3PROCEDURA 13/04/2016  +  Anexa 4Nr. ........../dată ...........****) Notă

  ──────────

  ****) Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

  ──────────
  CătreTrezoreria ..............CEREREprivind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesuluila funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)Nr. ........../data ........Entitatea publică .......(denumire)........, cod de identificare fiscală: ................, pentru dl/dna .......(numele şi prenumele)......, având funcţia de .................... la .......(direcţie/serviciu/birou/compartiment).........., CNP ............., având adresa de e-mail .................., solicită următoarele*): Notă

  ──────────

  *) Se bifează o singură opţiune din cele enumerate.

  ──────────
  - accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug;- reînnoirea certificatului digital calificat pentru accesarea sistemului Forexebug;- actualizarea rolurilor pentru accesarea sistemului Forexebug;- revocarea accesului la sistemul Forexebug.Persoana menţionată mai sus va deţine următorul/următoarele rol/roluri pentru funcţionalităţile sistemului Forexebug:[] vizualizare rapoarte;[] acces la aplicaţia Control Angajamente Bugetare**); Notă

  ──────────

  **) Acest rol include şi vizualizarea informaţiilor din aplicaţia Control Angajamente Bugetare.

  ──────────
  [] vizualizare informaţii din aplicaţia Control Angajamente Bugetare;[] semnare şi transmitere documente electronice;[] semnare şi transmitere documente electronice pentru:┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│Denumirea entităţii publice din subordine│Codul de identificare fiscală│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 1 │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 2 │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│... │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘Ataşăm prezentei:[] copia actului de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată;[] fişierul exportat aferent certificatului digital calificat (emis pe numele persoanei mai sus menţionate), pe suport electronic***). Notă

  ──────────

  ***) Pentru recertificarea accesului la sistem, actualizarea rolurilor şi revocarea accesului nu este necesară prezentarea acestui fişier.

  ──────────
  Persoana pentru care se solicită înrolarea, cu datele de identificare menţionate în prezenta cerere:- are calitatea de conducător al entităţii publice;- are atribuţii delegate potrivit prevederilor legale în vigoare.Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.    Data:                                Conducătorul entităţii publice,                            ........................................                           (numele şi prenumele, semnătura, ştampila)Rubrică destinată unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului ****) Notă

  ──────────

  ****) Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

  ──────────
  ┌────────────────────┬───────┬───────────────┬────────────────┬─────────┐│Numele şi prenumele │Funcţia│Data înrolării/│Data verificării│Semnătură││administratorului/ │ │modificării/ │ │ ││Numele şi prenumele │ │revocării │ │ ││persoanei care a │ │ │ │ ││efectuat verificarea│ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│ │ │ │ X │ │├────────────────────┼───────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│ │ │ X │ │ │└────────────────────┴───────┴───────────────┴────────────────┴─────────┘NOTĂ:Cererea se listează faţă-verso, în două exemplare în original, semnate şi ştampilate de conducătorul entităţii publice. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie entităţii publice un exemplar, după completarea rubricilor destinate acesteia.
  -------