ORDIN nr. 90 din 17 iunie 2015 (*actualizat*)privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice(actualizat până la data de 6 martie 2017*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • ----------Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Se aprobă Contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi utilizator, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Contractele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiate în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu modificările ulterioare, îşi produc efectele până la data încheierii contractelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în baza contractelor-cadru aprobate prin prezentul ordin. (2) În termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii de distribuţie transmit furnizorilor/ utilizatorilor, spre semnare, contractele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice emise în baza contractelor-cadru aprobate prin prezentul ordin, care înlocuiesc contractele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiate în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004, cu modificările ulterioare. (3) Termenul-limită de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice întocmite de operatorii de distribuţie conform prevederilor alin. (2) este 31 martie 2016. (4) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe toată perioada în care, conform prevederilor alin. (1), îşi produc efectele contractele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiate în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004, cu modificările ulterioare, în cazul în care acestea cuprind clauze contrare celor aprobate prin prezentul ordin, se aplică de drept clauzele prevăzute în contractul-cadru aprobat prin prezentul ordin.  +  Articolul 3Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 19 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de

  Reglementare în Domeniul Energiei,

  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 17 iunie 2015.Nr. 90.  +  Anexa 1CONTRACTUL-CADRUpentru serviciul de distribuţie a energiei electriceîncheiat între operatorul de distribuţie şi furnizorContract pentru serviciul de distribuţie aenergiei electrice nr. ........ din data ..............1. Părţile contractanteÎntre .................., societate cu sediul în ................., adresa .................., judeţul ..........., cod poştal ............., e-mail ..............., telefon ..........., fax .............., cod fiscal ..........., certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului ......................., cont de virament nr. ................., deschis la ..............., reprezentată prin .........., în calitate de operator de distribuţie, pe de o parte,şi .............., cu sediul în ..............., adresa ..............., judeţul ............., cod poştal ............, e-mail ..............., telefon ..........., fax ............, cod fiscal ..........., certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului ........................., cont de virament nr. ................., deschis la ...................., reprezentată prin ................., în calitate de furnizor, pe de altă parte,ambele denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentului contract.2. Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 1 (1) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative: a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare; c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, denumit în continuare Regulament de furnizare. (2) În înţelesul prezentului contract, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:- deconectare - întreruperea, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare şi ale prezentului contract, a căii/căilor de alimentare a unui loc de consum în mod voit de către operatorul de distribuţie, ca urmare a apariţiei sau pentru prevenirea unei avarii ori a unei situaţii excepţionale în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional, precum şi ca urmare a nerespectării de către utilizatorul client final a prevederilor legale în vigoare ori a clauzelor prezentului contract şi/sau ale contractului de furnizare a energiei electrice;- utilizator - persoana fizică sau juridică, client final al furnizorului, ale cărei instalaţii sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie deţinută de operatorul de distribuţie. (3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului contract au următoarele semnificaţii:ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;ATR - aviz tehnic de racordare;CPT - consum propriu tehnologic;CR - certificat de racordare;FUI - furnizor de ultimă instanţă;kV - kilovolt;kVAr - kilovoltamper reactiv;kW - kilowatt;SEN - Sistemul electroenergetic naţional.3. Obiectul contractului  +  Articolul 2 (1) Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de distribuţie pentru utilizatorii, clienţi finali ai furnizorului, ale căror instalaţii sunt racordate la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie. (2) Locurile de consum ale utilizatorilor, pentru care operatorul de distribuţie prestează serviciul de distribuţie conform prezentului contract, sunt prevăzute în anexa nr. 1A*1). Notă

  ──────────

  *1) Pentru clienţii casnici, modul de gestionare a datelor/anexelor specifice fiecărui utilizator, precum şi condiţiile de derulare a contractului referitoare la: citirea contoarelor, transmiterea datelor, facturare etc. sunt detaliate într-o anexă suplimentară la contract.

  ──────────
  (3) Includerea sau eliminarea unui loc de consum din contract se realizează prin încheierea unui act adiţional.
  4. Perioada de valabilitate  +  Articolul 3 (1) Prezentul contract de distribuţie a energiei electrice îşi produce efectele începând cu data de ............. şi este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de .............. . (2) Prestarea efectivă a serviciului de distribuţie pentru utilizatorul reţelei de distribuţie, client final al furnizorului, se realizează începând cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare, până la data încetării acestuia, cu excepţiile prevăzute de reglementările în vigoare. (3) Datele referitoare la valabilitatea contractului de furnizare se menţionează în anexa nr. 1B. Modificarea acestor date se notifică operatorului de distribuţie de către furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la producerea ei, iar anexa nr. 1B se modifică prin act adiţional. (4) Prezentul contract poate fi prelungit prin act adiţional.5. Condiţiile pentru prestarea serviciului de distribuţie  +  Articolul 4 (1) Prin semnarea prezentului contract, părţile acceptă ca în toate raporturile contractuale, pentru utilizatorii clienţi finali ai furnizorului, ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele operatorului de distribuţie, să respecte Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE. (2) Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Condiţiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE. (3) Furnizorul asigură intermedierea pentru îndeplinirea de către operatorul de distribuţie şi utilizatori a condiţiilor prevăzute în Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul şi operatorul de distribuţie se adresează direct unul celuilalt. Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru neîndeplinirea de către operatorul de distribuţie a obligaţiilor care îi revin conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Pentru locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, operatorul de distribuţie şi utilizatorii racordaţi la reţelele sale de distribuţie, clienţi finali ai furnizorului, respectă condiţiile precizate în certificatele de racordare/avizele tehnice de racordare emise pentru locurile de consum şi anexate prezentului contract, precum şi în convenţiile de exploatare anexate prezentului contract. (2) Convenţia de exploatare se încheie între operatorul de distribuţie şi utilizator conform anexei nr. 2, la solicitarea operatorului de distribuţie. (3) Furnizorul preia caracteristicile corespunzătoare unui loc de consum din anexa nr. 1B, certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare şi convenţia de exploatare, în cazul în care aceasta a fost încheiată, în contractul de furnizare încheiat cu clientul final pentru locul de consum respectiv şi acestea devin parte integrantă din contractul de furnizare. (4) În contractele de furnizare încheiate cu clienţii finali pentru locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, la stabilirea energiei electrice contractate orar, furnizorul respectă încadrarea în puterile maxime aprobate, precizate în certificatele de racordare/avizele tehnice de racordare şi în anexa nr. 1B.  +  Articolul 6Operatorul de distribuţie asigură măsurarea energiei electrice active şi a energiei electrice reactive aferente locurilor de consum precizate în anexa nr. 1A, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 7Citirea contoarelor se face de către operatorul de distribuţie cu periodicităţile convenite între părţile contractante, prevăzute în anexa nr. 1B, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 8Operatorul de distribuţie transmite furnizorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică în formatul-cadru stabilit de ANRE, în termen de maximum 8 zile lucrătoare, calculat de la ultima zi calendaristică a fiecărei luni contractuale.  +  Articolul 9Operatorul de distribuţie asigură furnizorului accesul, conform reglementărilor în vigoare, la informaţiile privind locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, conţinute în baza de date realizată şi administrată în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare.6. Obligaţii financiare şi modalităţi de plată  +  Articolul 10 (1) Furnizorul plăteşte operatorului de distribuţie contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate, aprobate de ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I: a) contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice se plăteşte lunar şi se stabileşte pe baza energiei electrice active distribuite, prin aplicarea tarifului de distribuţie calculat conform reglementărilor aprobate de ANRE; b) contravaloarea energiei electrice reactive se plăteşte conform prevederilor Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE. (2) Cantitatea de energie electrică activă distribuită şi cantitatea de energie electrică reactivă se determină pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare. (3) În cazul în care citirea grupurilor de măsurare a energiei electrice se efectuează la intervale mai mari de o lună sau decalat faţă de începutul lunii: a) energia electrică activă distribuită lunar se stabileşte conform prevederilor Regulamentului de furnizare; b) energia electrică reactivă se stabileşte pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, cu posibilitatea facturării eşalonate a contravalorii acesteia. (4) În situaţia de excepţie în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, energia electrică activă distribuită şi energia electrică reactivă se corectează conform Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE. (5) În situaţiile prevăzute de Regulamentul de furnizare, în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Pe întreaga durată a derulării contractului, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare fiecărei luni contractuale, operatorul de distribuţie emite către furnizor o factură cu suma de plată pentru luna contractuală încheiată, calculată conform prevederilor art. 10. (2) Operatorul de distribuţie transmite furnizorului factura prevăzută la alin. (1), inclusiv în format electronic prin e-mail, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare emiterii facturii.  +  Articolul 12 (1) Furnizorul are obligaţia de a plăti factura prevăzută la art. 11 în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii, cu condiţia comunicării acesteia conform prevederilor art. 11 alin. (2). În cazul nerespectării prevederilor art. 11 alin. (2), termenul de plată este scadent în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii*1). Notă

  ──────────

  *1) În cazul FUI, pentru clienţii finali care au dreptul la serviciul universal, termenele de plată se corelează cu termenele de plată din contractele de furnizare reglementate.

  ──────────
  (2) Plata facturii se efectuează în lei, conform legislaţiei în vigoare, prin transfer bancar sau prin alte forme de plată agreate de către părţi. (3) Plata facturii se realizează în contul operatorului de distribuţie înscris pe factură. Se consideră dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al operatorului de distribuţie sau data convenită prin acordul părţilor.
   +  Articolul 13În cazul neîndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data scadenţei facturii, a obligaţiilor prevăzute la art. 12, furnizorul va plăti, în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculată pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.  +  Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 1 al alin. (1) al art. 3 din ORDINUL nr. 12 din 24 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017.  +  Articolul 15 (1) Furnizorul are dreptul să conteste integral sau o parte din suma facturată de către operatorul de distribuţie, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii. Furnizorul are obligaţia de a plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie are obligaţia să efectueze o analiză privind sumele contestate şi să transmită furnizorului un răspuns conţinând rezultatele analizei în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care se constată o eroare de măsurare a energiei electrice sau neînregistrarea acesteia, operatorul de distribuţie recalculează energia electrică distribuită la locurile respective de consum conform reglementărilor în vigoare. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), contravaloarea diferenţei dintre cantitatea de energie recalculată şi cantitatea de energie decontată, stabilită de către operatorul de distribuţie conform reglementărilor în vigoare, se regularizează în mod eşalonat în facturile lunilor următoare, conform înţelegerii dintre părţi.  +  Articolul 17 (1) Furnizorul constituie o garanţie financiară în favoarea operatorului de distribuţie, dacă, într-un interval de timp de cel mult 12 luni consecutive, s-a aflat de două ori în situaţia de neplată a facturilor în termenul de 30 de zile de la data scadenţei acestora. Fac excepţie sumele contestate în instanţă pentru care nu a fost încă pronunţată decizia definitivă. (2) Tipul, valoarea, precum şi condiţiile în care se constituie, se actualizează, se execută şi se restituie garanţiile financiare sunt prevăzute în procedura specifică aprobată de ANRE.7. Obligaţii şi drepturi  +  Articolul 18 (1) Operatorul de distribuţie are următoarele obligaţii: a) să execute deconectarea/reconectarea instalaţiilor utilizatorului conform solicitării furnizorului; în acest caz, întreaga responsabilitate pentru deconectare revine furnizorului; b) să informeze furnizorul cu privire la următoarele situaţii: necesitatea emiterii preavizelor de deconectare a instalaţiilor utilizatorului, constatarea intervenţiei de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor operatorului de distribuţie în scopul alimentării locului de consum în alte condiţii decât cele prevăzute în CR/ATR, constatarea erorilor de măsurare etc.; c) să transmită notificările prevăzute de Regulamentul de furnizare, în situaţia prevăzută la art. 14; d) să răspundă la solicitările transmise de furnizor, în termenele prevăzute în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, denumit în continuare Standard de performanţă; e) să transmită furnizorului datele de măsurare pentru decontare conform art. 8; f) să informeze furnizorul referitor la întreruperea/reluarea alimentării cu energie electrică la locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A. (2) Solicitarea de emitere a preavizelor de deconectare conform alin. (1) lit. b) se transmite furnizorului de către operatorul de distribuţie cu cel puţin 17 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situaţia în care utilizatorul este client final casnic, şi cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situaţia în care utilizatorul este client final noncasnic. (3) Nerespectarea de către operatorul de distribuţie a termenelor prevăzute la alin. (2) dă dreptul furnizorului să modifice termenul de deconectare, cu notificarea operatorului de distribuţie, în vederea asigurării respectării termenelor pentru transmiterea de către furnizor a preavizelor, conform Condiţiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE. (4) În situaţia în care operatorul de distribuţie nu respectă obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), furnizorul este îndreptăţit să solicite plata de despăgubiri pentru eventualele prejudicii produse din această cauză.  +  Articolul 19 (1) Operatorul de distribuţie are următoarele drepturi: a) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin acte adiţionale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale; b) să solicite furnizorului constituirea de garanţii financiare conform art. 17; c) să solicite furnizorului plata serviciilor de deconectare/reconectare a instalaţiilor utilizatorilor, atunci când acestea se efectuează la solicitarea furnizorului sau din culpa utilizatorilor; d) să solicite furnizorului plata contravalorii verificării grupurilor de măsurare a energiei electrice, atunci când suportarea costurilor revine acestuia în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE; e) să solicite furnizorului prognoze de consum pentru locurile de consum cu putere aprobată prin CR/ATR mai mare sau egală cu 1 MVA. (2) Plata serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se realizează de furnizor în baza facturilor emise de operatorul de distribuţie. (3) În situaţia încasării eronate de către operatorul de distribuţie a serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. c), operatorul de distribuţie are obligaţia să returneze sumele încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data constatării erorii.  +  Articolul 20Furnizorul are următoarele obligaţii: a) să achite contravaloarea facturilor emise de către operatorul de distribuţie în condiţiile prevăzute în prezentul contract; b) să comunice operatorului de distribuţie orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, inclusiv a datelor comunicate operatorului de distribuţie pentru completarea anexei nr. 1B, în termen de 30 de zile de la data producerii modificării, cu excepţia modificării datelor de intrare în vigoare şi de încetare a contractului de furnizare, care se notifică în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3); c) să notifice operatorul de distribuţie cu privire la încetarea contractului de furnizare pentru un loc de consum, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data încetării; d) să informeze operatorul de distribuţie în cazul în care este sesizat cu privire la înregistrarea eronată sau defectarea grupurilor de măsurare, intervenţii neautorizate în instalaţiile electrice, sustrageri de energie electrică ori dacă are suspiciuni privind funcţionarea corectă a echipamentelor de măsurare, conform analizelor proprii; e) să informeze operatorul de distribuţie pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie, la cererea justificată a utilizatorului; f) să comunice operatorului de distribuţie, odată cu solicitarea de deconectare a instalaţiilor unui utilizator pentru neplată, cantitatea de energie electrică şi perioada corespunzătoare pentru care acesta nu a plătit serviciul de distribuţie/furnizare; g) să constituie garanţia financiară conform art. 17.  +  Articolul 21Furnizorul are următoarele drepturi: a) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin acte adiţionale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale; b) să primească datele de măsurare pentru decontare conform prevederilor art. 8; c) să solicite operatorului de distribuţie deconectarea/ reconectarea instalaţiilor utilizatorilor, în conformitate cu reglementările în vigoare; d) să primească de la operatorul de distribuţie răspunsuri la solicitări, în termenele prevăzute de Standardul de performanţă.8. Confidenţialitate  +  Articolul 22Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute din derularea prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie următoarele cazuri: a) se dispune de consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei; b) informaţia este deja publică; c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării prevederilor legale în vigoare; d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului.9. Încetarea/Suspendarea contractului  +  Articolul 23Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situaţii: a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului, prevăzută la art. 3; b) prin acordul părţilor; c) prin denunţare unilaterală, în conformitate cu prevederile art. 25; d) retragerea sau expirarea licenţei uneia dintre părţi, data retragerii/expirării licenţei fiind considerată data de la care prezentul contract încetează să îşi producă efectele; e) în orice alte situaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 24Suspendarea contractului are loc de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care furnizorului îi este suspendată licenţa, pe perioada suspendării.  +  Articolul 25 (1) Furnizorul, cu excepţia FUI, are dreptul să denunţe unilateral prezentul contract cu notificarea în scris a operatorului de distribuţie, cu 21 de zile lucrătoare înainte de termenul solicitat, dacă de la data respectivă încetează contractul/contractele de furnizare încheiat/încheiate cu utilizatorul/utilizatorii sau aceştia încheie contracte de distribuţie. (2) În cazul neîndeplinirii de către furnizor a obligaţiilor de plată aferente contractului, operatorul de distribuţie are dreptul să rezilieze acest contract, cu notificarea în scris a furnizorului, cu 21 de zile lucrătoare înainte de data la care rezilierea devine efectivă, numai în condiţiile şi după parcurgerea etapelor de notificare prevăzute în reglementările în vigoare.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 2 al alin. (1) al art. 3 din ORDINUL nr. 12 din 24 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017.  +  Articolul 26 (1) Clienţii finali pot conveni cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără denunţarea contractului de furnizare a energiei electrice, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de furnizare. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), sistarea temporară a serviciului de distribuţie a energiei electrice la un loc de consum se efectuează la cererea furnizorului, fără încetarea prezentului contract, pentru o perioadă de cel puţin o lună şi de cel mult 12 luni, cu posibilitate de prelungire. (3) Furnizorul are obligaţia să formuleze cererea prevăzută la alin. (2) cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru sistare. (4) Furnizorul are obligaţia să notifice operatorul de distribuţie, cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de ultima zi a perioadei de sistare, pentru încetarea sistării sau pentru prelungirea perioadei de sistare a serviciului de distribuţie. (5) Operatorul de distribuţie recuperează de la furnizor contravaloarea lucrărilor de deconectare/reconectare efectuate în scopul sistării temporare a serviciului de distribuţie.10. Litigii  +  Articolul 27Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.  +  Articolul 28 (1) Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau de către ANRE conform prevederilor reglementărilor în vigoare, se soluţionează de instanţa judecătorească competentă. (2) Procedurile prealabile nu sunt obligatorii, părţile se pot adresa direct instanţei de judecată competente.11. Forţa majoră  +  Articolul 29 (1) În situaţii de forţă majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. (2) Partea care invocă forţa majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea minimizării efectelor acesteia şi va oferi celeilalte părţi informaţii actualizate în mod rezonabil, atunci când şi dacă acestea sunt disponibile, cu privire la perioada în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile.12. Comunicări  +  Articolul 30 (1) În accepţiunea părţilor, orice notificare/solicitare/comunicare adresată de una dintre părţi este valabil îndeplinită dacă este transmisă celeilalte părţi în scris la adresa/sediul, numerele de fax sau adresa de e-mail menţionate în preambulul prezentului contract, cu condiţia existenţei unei confirmări de primire. (2) În cazul în care notificarea/solicitarea/comunicarea se face prin poştă, ea va fi transmisă cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. (3) Dacă notificarea/solicitarea/comunicarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită cel târziu în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată, dacă primirea a avut loc după ora 15,00 a zilei de primire. (4) Notificările/Solicitările/Comunicările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.13. Dispoziţii finale  +  Articolul 31Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze, pe toată durata contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.  +  Articolul 32Anexele nr. 1A, 1B şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 33Prezentul contract poate fi modificat numai prin act adiţional semnat de ambele părţi, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 34.  +  Articolul 34 (1) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), fiecare parte are obligaţia să notifice în scris celeilalte părţi modificările intervenite.  +  Articolul 35În cazul în care furnizorul este FUI, părţile au obligaţia să respecte Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.14. Alte clauze*1)......................................................................... Notă

  ──────────

  *1) Contractul încheiat între părţi se poate completa cu clauze specifice impuse prin actele normative în vigoare sau convenite între părţi, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi din reglementările în vigoare.

  ──────────
  Prezentul contract a fost încheiat la data de .....(data semnării de ambele părţi).... în două (2) exemplare deopotrivă originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.         Operator de distribuţie, Furnizor,          ...................... ..............  +  Anexa 1Ala contractTabel centralizator cu locurile de consum:*Font 8*┌────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea │ Codul locului │ Adresa locului │ Număr certificat │ Codul de │ ││crt.│ utilizatorului │ de consum │ de consum │ racordare/aviz │ identificare │ Puterea ││ │ │ │ │tehnic de racordare│ a punctului │ aprobată ││ │ │ │ │ │ de măsurare │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤│ ...│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────┘  +  Anexa 1Bla contractCaracteristicile locului de consum, conform fiecărei poziţii dintabelul centralizator din anexa nr. 1A la contract:*1)┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Codul locului de consum │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Adresa locului de consum │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Tipul clientului: casnic/noncasnic │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Cod CAEN │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Denumirea utilizatorului, client final │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Nr. certificat de racordare/aviz tehnic de racordare │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Puterea aprobată (kW) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Tensiunea nominală în punctul de delimitare (kV) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Codul de identificare a punctului de măsurare │ │├───────────────────────────────────┬───────────────────────┼─────────────────┤│Contor energie activă │Tip*) │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────┤│ │Seria*) │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────┤│ │Clasa de precizie │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────┤│ │Constanta │ │├───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤│Contor energie reactivă │Tip*) │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────┤│ │Seria*) │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────┤│ │Clasa de precizie │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────┤│ │Constanta │ │├───────────────────────────────────┴───────────────────────┼─────────────────┤│Precizarea posibilităţii contorului de a înregistra │ ││consumul de energie electrică orar │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Raportul de transformare al transformatoarelor de curent │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Raportul de transformare al transformatoarelor de tensiune │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Constanta generală a echipamentului de măsurare │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Corecţii ale indicaţiilor echipamentelor de măsurare │ ││datorate necoincidenţei punctului de delimitare cu punctul │ ││de măsurare: parametri, formule │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Profilul de consum aplicat şi indicaţia privind accesarea │ ││pe site-ul OD a profilului aplicabil │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Perioada de citire a grupului de măsurare │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Formula de agregare │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Regim de funcţionare (permanent/sezonier) │ │├───────────────────────────────────┬───────────────────────┼─────────────────┤│Putere redusă conform Normativului │Tranşa │ ││de limitări în regim de limitare ├───────────────────────┼─────────────────┤│sau restricţie anunţate │Puterea cu care se │ ││utilizatorului cu 24 h înainte │reduce (kW) faţă de │ ││ │puterea contractată │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────┤│ │Putere maximă de │ ││ │funcţionare după │ ││ │reducere (kW) │ │├───────────────────────────────────┴───────────────────────┼─────────────────┤│Putere ce se deconectează/reduce conform Normativului de │ ││deconectări manuale sau automate fără anunţarea prealabilă │ ││a utilizatorului (kW) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Număr de schimburi în care lucrează utilizatorul: │ ││Încărcarea procentuală pe schimburi faţă de schimbul I │ ││(100%) este: │ ││ a) schimbul II: ..................% │ ││ b) schimbul III: ..................% │ │├───────────────────────────────────┬───────────────────────┼─────────────────┤│Caracteristicile instalaţiilor │ ....... kVAr │ ││de compensare: │ Tensiune ......... kV │ ││ │ Număr trepte de │ ││ │ reglare: ........... │ ││ │ Mod de acţionare: ... │ ││ │ ................... │ │├───────────────────────────────────┴───────────────────────┼─────────────────┤│Denumirea furnizorului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Denumirea PRE │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Data început contract de furnizare │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Data sfârşit contract de furnizare │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Adresa de corespondenţă a utilizatorului client final │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) - Se completează pentru fiecare loc de consum din tabelul centralizator, numai rubricile aplicabile în situaţia respectivă.

  - După caz, tabelul cu caracteristicile locului de consum poate fi completat de operatorul de distribuţie cu informaţii suplimentare în cadrul unor rubrici nou-introduse.

  - Pentru operativitate, datele care necesită actualizare anuală/semestrială se pot grupa într-un tabel distinct.

  - O parte din caracteristicile locului de consum reprezintă date ale contractului de furnizare; acestea se completează de operatorul de distribuţie pe baza informaţiilor transmise de furnizor conform prevederilor Regulamentului de furnizare.

  - În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează informaţiile referitoare la toate punctele de măsurare.

  - Lista caracteristicilor locului de consum se completează de către operatorul de distribuţie şi se transmite furnizorului, care o returnează operatorului de distribuţie. Dacă este necesară semnătura utilizatorului client final, furnizorul o transmite în prealabil acestuia pentru semnare.

  *) În cazul înlocuirii contorului, se va ataşa o copie a bonului de mişcare. Tipul şi seria contorului valabile sunt cele din ultimul bon de mişcare.

  ──────────
      Operator de distribuţie, Furnizor, Utilizator,*1)      ................. ............. .................. Notă

  ──────────

  *1) Lista caracteristicilor locului de consum se semnează de către utilizator numai dacă aceasta conţine date ce necesită confirmare din partea utilizatorului. Pentru locurile de consum pentru care lista caracteristicilor nu se semnează de către utilizator, anexa nr. 1B la contract este centralizatoare.

  ──────────
   +  Anexa 2la contractCONVENŢIE DE EXPLOATARE*1) Notă

  ──────────

  *1) Convenţia de exploatare se iniţiază de operatorul de distribuţie.

  ──────────
  încheiată între .............., în calitate de operator de distribuţie, şi ............., în calitate de utilizator al reţelei electrice de distribuţieCodul de identificare a punctului de măsurare:Cap. I. GeneralităţiScopCap. II. Delimitarea instalaţiilorStabilirea punctelor fizice de delimitare patrimonială şi de operare a instalaţiilor pentru fiecare loc de consumCap. III. Conducerea operativă prin dispecer: a) ordine de împărţire a instalaţiilor; b) ordinele de învestire cu atributele conducerii operative; c) executarea manevrelor; d) evidenţe operative; e) legături operative radiotelefonice; f) obiectul deconectărilor manuale şi limitărilor de consum, puterile care se pot deconecta, puterea minimă tehnologică, puterea minimă de avarie, timpul maxim de realimentare.Cap. IV. Condiţii de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor: a) stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice, corespunzător punctelor de delimitare; b) nominalizarea instalaţiilor utilizatorului, care sunt exploatate de operatorul de distribuţie; c) măsuri tehnice şi organizatorice de sănătate şi securitate a muncii şi condiţii de execuţie a lucrărilor; d) întreruperi programate pentru lucrări de mentenanţă/investiţii; e) mod de lucru în caz de avarie sau limitări/restricţii.Cap. V. Reglajul protecţiilor: a) obligativitatea corelării protecţiilor din instalaţiile utilizatorului cu cele din amonte; b) responsabilitatea operatorului de distribuţie de stabilire şi comunicare a reglajelor; c) valorile de reglaj al protecţiilor.Cap. VI. Regimuri şi parametri-limită de alimentare cu energie electrică:1. Regimul de limitare sau restricţie a consumului de energie electrică se aplică în conformitate cu Normativul de limitare (NL), Normativul de deconectări manuale (DM), Normativele de deconectări automate (DASF şi DASU), legal aprobate, care sunt în egală măsură obligatorii pentru utilizator şi pentru operatorul de distribuţie;2. Puterile maxime pentru regimul de limitare sau restricţie sunt stabilite de comun acord între utilizator şi operatorul de distribuţie, în conformitate cu reglementările în vigoare. În situaţia în care nu se ajunge la un acord, utilizatorul este obligat să pună la dispoziţie operatorului de distribuţie un studiu efectuat de un expert tehnic, convenit cu operatorul de distribuţie, care să fundamenteze valorile parametrilor în divergenţă.3. Operatorul de distribuţie are obligaţia să anunţe utilizatorul, direct sau prin intermediul furnizorului acestuia, cu privire la aplicarea NL, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Utilizatorii care nu respectă dispoziţia de reducere a puterii prevăzută în NL vor fi deconectaţi, iar întreaga responsabilitate pentru consecinţele deconectării le revine lor.4. După epuizarea timpului minim de realimentare prevăzut în normativ, operatorul de distribuţie realimentează utilizatorul, conform DM, cu putere minimă tehnologică şi îl anunţă operativ despre reconectare şi obligaţia funcţionării la puterea minimă tehnologică.5. Nesimetria introdusă de utilizator trebuie să se încadreze în limitele stabilite prin normele tehnice.6. Distorsiunea de curent pe elementele de reţea de alimentare ale utilizatorului şi nivelul armonicilor trebuie să se încadreze în domeniul stabilit prin normative.7. Consumatorul trebuie să ia măsuri pentru limitarea nivelului de flicker conform reglementărilor în vigoare.Cap. VII. Alte prevederi şi anexe: a) lista persoanelor operatorului de distribuţie cu drept de conducere operativă, de exploatare şi de măsurare; b) lista persoanelor utilizatorului care au dreptul să solicite, să execute şi să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalaţiile electrice; c) schema monofilară; d) schema normală.         Operator de distribuţie, Utilizator,         ........................ ...........
   +  Anexa 2CONDIŢII GENERALEpentru prestarea serviciului de distribuţie aenergiei electrice pentru situaţia în care contractulde distribuţie pentru locul de consum este încheiatîntre operatorul de distribuţie şi furnizor1. Dispoziţii generale1.1. Prezentele condiţii generale completează prevederile contractului de distribuţie încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor şi sunt aplicabile locurilor de consum prevăzute în anexa nr. 1A la contractul de distribuţie încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor.1.2. Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor completează prevederile contractului de furnizare a energiei electrice la locul de consum, încheiat de furnizor cu clientul final care are şi calitatea de utilizator al reţelei electrice de distribuţie.2. Obligaţiile operatorului de distribuţieOperatorul de distribuţie are următoarele obligaţii: a) să asigure indicatorii de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică, calitatea tehnică a energiei electrice distribuite şi calitatea comercială a serviciului de distribuţie, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Standard de performanţă; b) să asigure măsurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de măsurare, citirea contoarelor şi transmiterea valorilor măsurate către entităţile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare; c) să înlocuiască grupul de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif; d) să comunice furnizorului orice modificare asupra grupurilor de măsurare care afectează modul de determinare a valorii facturii emise de furnizor, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data apariţiei modificării; e) să reconsidere mărimile de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie, la cererea justificată a utilizatorului, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului; f) să asigure efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii în instalaţiile proprii, astfel încât să rezulte o durată cât mai mică a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică; g) să depună toate eforturile pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru a le programa, pe cât posibil, la date şi ore care afectează cât mai puţin utilizatorul; h) să anunţe utilizatorul şi furnizorul cu privire la întreruperile planificate pentru executarea lucrărilor de mentenanţă sau de modernizare a reţelelor electrice de distribuţie, comunicând durata estimată a acestora, conform prevederilor Standardului de performanţă; i) să anunţe utilizatorul şi furnizorul, pe orice cale şi în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora şi durata întreruperilor necesare remedierii defecţiunilor instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă; j) să informeze utilizatorul, la cererea acestuia, asupra duratei estimate a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică; k) să ia măsuri de întrerupere a energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare faţă de reţeaua sa de distribuţie, în cazul unor defecţiuni în instalaţia utilizatorului, la cererea acestuia, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului; l) să permită accesul delegatului utilizatorului la grupurile de măsurare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuţie; m) să permită montarea grupurilor de măsurare martor de către utilizator, la solicitarea acestuia, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului; n) să verifice în cel mai scurt timp sesizările utilizatorului şi să răspundă în termen legal tuturor solicitărilor, reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, inclusiv celor transmise prin intermediul furnizorului, conform reglementărilor în vigoare; o) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare sau de restricţii; p) să achite compensaţii sau despăgubiri utilizatorului prin intermediul furnizorului, conform reglementărilor în vigoare; q) să iniţieze întocmirea convenţiei de exploatare, acolo unde este cazul; r) să informeze furnizorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, referitor la acţiunile desfăşurate şi rezultatele/concluziile acestora, care au ca obiect solicitări/reclamaţii ale utilizatorilor; s) să adopte măsurile specifice, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru clienţii vulnerabili din motive de sănătate/vârstă; t) să asigure accesul utilizatorului direct sau prin intermediul furnizorului la datele prevăzute la pct. 5. lit. j), dacă acesta are montat un contor inteligent.3. Drepturile operatorului de distribuţieOperatorul de distribuţie are următoarele drepturi: a) să stabilească împreună cu utilizatorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condiţiile privind deconectarea manuală şi limitarea consumului, aplicate în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional (SEN); condiţiile convenite se precizează în convenţia de exploatare; b) să aplice tranşele de limitare convenite cu utilizatorul, după caz şi cu notificare prealabilă, la cererea operatorului de transport şi de sistem, atunci când apar situaţii excepţionale în funcţionarea SEN care impun acest lucru; c) să ia măsuri de deconectare a instalaţiilor utilizatorului, la dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN; d) să aibă acces în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale; e) să aibă acces, conform programării stabilite de comun acord cu utilizatorul, în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru citirea grupului de măsurare şi pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul utilizatorului; f) să întrerupă alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor utilizatorului în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.4. Obligaţiile utilizatoruluiUtilizatorul are următoarele obligaţii: a) să nu depăşească puterea aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare; b) să menţină starea tehnică corespunzătoare, în conformitate cu normele în vigoare, a instalaţiei electrice de utilizare; c) să asigure integritatea grupurilor de măsurare, inclusiv a elementelor de securizare, atunci când acestea sunt montate în incinta sa; d) să respecte normele tehnice în vigoare şi să nu intervină asupra instalaţiei de racordare; e) să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare, dacă este cazul; f) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj din instalaţiile electrice de utilizare; g) să anunţe operatorul de distribuţie şi/sau furnizorul în cazul în care constată că grupul de măsurare a energiei electrice înregistrează eronat; h) să nu întreprindă acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare şi să nu sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare; i) să stabilească împreună cu operatorul de distribuţie, la solicitarea acestuia, o programare convenabilă pentru ambele părţi, pentru întreruperea planificată a energiei electrice în scopul efectuării lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a reţelelor acestuia; j) să permită accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale; k) să stabilească împreună cu operatorul de distribuţie o programare convenabilă pentru ambele părţi şi să permită, conform programării, accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru citirea şi pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul utilizatorului; l) să se conformeze dispoziţiilor operatorului de distribuţie privind reducerea la nivelul stabilit a consumului în situaţii de restricţii sau limitări, conform precizărilor din convenţia de exploatare; m) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive; n) să achite operatorului de distribuţie, prin intermediul furnizorului, contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare efectuate de operatorul de distribuţie conform reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost executate la cererea sau din culpa utilizatorului; o) în situaţia schimbării furnizorului, să transmită acestuia şi operatorului de distribuţie o notificare cu cel puţin 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului, în condiţiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).5. Drepturile utilizatoruluiUtilizatorul are următoarele drepturi: a) să anunţe operatorul de distribuţie, direct sau prin intermediul furnizorului, cu privire la întreruperea alimentării cu energie electrică sau cu privire la defecţiunile din instalaţiile de distribuţie care afectează calitatea tehnică a energiei electrice; b) să fie anunţat de către operatorul de distribuţie cu privire la întreruperile planificate, conform prevederilor Standardului de performanţă; c) să fie anunţat de către operatorul de distribuţie, pe orice cale şi în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora şi durata întreruperilor necesare remedierii instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă; d) să fie informat la cerere, de către operatorul de distribuţie, în cazul întreruperii în alimentarea cu energie electrică, asupra duratei estimate a acesteia; e) să primească la cerere despăgubiri pentru daunele provocate din vina operatorului de distribuţie sau a furnizorului, inclusiv ca urmare a întreruperilor/nerespectării indicatorilor de calitate stabiliţi în Standardul de performanţă; f) să îi fie plătite compensaţii băneşti în condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă; în situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă şi o despăgubire, el urmează să primească fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare; g) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuţie; h) să monteze grupuri de măsurare martor pentru măsurarea energiei electrice consumate; i) să primească toate datele privind consumul de energie electrică, în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Regulament de furnizare; j) în cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele tipuri de informaţii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:(i) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 3 ani;(ii) date detaliate în funcţie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 24 de luni.6. Despăgubiri şi compensaţii6.1. Pentru nerespectarea de către operatorul de distribuţie a termenelor impuse de Standardul de performanţă, operatorul de distribuţie plăteşte utilizatorului, prin intermediul furnizorului, o compensaţie, conform prevederilor Standardului de performanţă.6.2. Utilizatorul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectării de către operatorul de distribuţie a indicatorilor de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică şi calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, stabiliţi în Standardul de performanţă, precum şi ca urmare a întreruperilor datorate unor erori în operarea reţelelor electrice ale operatorului de distribuţie. Despăgubirea se calculează la nivelul prejudiciului suferit.6.3. În situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă, şi o despăgubire, el primeşte fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.6.4. Utilizatorul transmite cererea de despăgubire furnizorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului care a generat prejudiciul, urmând ca furnizorul să comunice operatorului de distribuţie cererea respectivă în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii.6.5. Despăgubirea prevăzută la pct. 6.2 este plătită utilizatorului dacă în urma investigaţiei efectuate de către operatorul de distribuţie şi furnizor se constată existenţa prejudiciului şi culpa operatorului de distribuţie. Termenul de finalizare a investigaţiei este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de despăgubire de către utilizator.6.6. Compensaţia prevăzută la pct. 6.1 sau despăgubirea prevăzută la pct. 6.2 se achită utilizatorului de către furnizor conform dispoziţiilor contractului de furnizare referitoare la returnarea sumelor către utilizatorul client final. Valoarea compensaţiei sau despăgubirii se notifică de către furnizor clientului final printr-o adresă anexată primei facturi emise după data depăşirii termenului impus de Standardul de performanţă sau după finalizarea investigaţiei prevăzute la pct. 6.5. Furnizorul recuperează suma achitată de la operatorul de distribuţie, în luna următoare datei efectuării plăţii către utilizator.6.7. În cazul în care între utilizator, operatorul de distribuţie şi furnizor există divergenţe privind rezultatul investigaţiei prevăzute la pct. 6.5 referitoare la culpa operatorului de distribuţie şi/sau valoarea despăgubirii, părţile implicate se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.6.8. Utilizatorii clienţi finali au dreptul să primească despăgubiri de la furnizor în cazul întreruperilor efectuate de operatorul de distribuţie la solicitarea nejustificată a furnizorului, în condiţiile prevăzute de contractul de furnizare.6.9. Operatorul de distribuţie solicită utilizatorului client final noncasnic, prin intermediul furnizorului, plata unei despăgubiri pentru daunele materiale produse, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordaţi la aceeaşi reţea, în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori al manevrelor executate de personalul propriu al utilizatorului.6.10. Despăgubirile prevăzute la pct. 6.9 se calculează până la nivelul prejudiciului suferit şi se plătesc de către utilizator prin intermediul furnizorului, la cererea operatorului de distribuţie, dacă în urma investigaţiei efectuate de către operatorul de distribuţie, utilizator şi furnizor se constată existenţa prejudiciului şi culpa utilizatorului.6.11. În cazul în care între părţi există divergenţe privind rezultatul investigaţiei prevăzute la pct. 6.10 referitoare la culpa utilizatorului şi/sau valoarea despăgubirii, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.7. Condiţii de măsurare a energiei electrice7.1. Operatorul de distribuţie stabileşte, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de măsurare în funcţie de categoria acestuia şi de tipul de tarif solicitat de utilizator.7.2. Grupurile de măsurare se montează şi se sigilează de către operatorul de distribuţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul de furnizare.7.3. În cazul în care contorul de decontare este unul electronic, operatorul de distribuţie are obligaţia ca, odată cu încheierea procesului-verbal în care este consemnată operaţiunea, să pună la dispoziţia utilizatorului, în scris, semnificaţiile mărimilor/valorilor ce sunt afişate pe ecranul contorului.7.4. În cazul înlocuirii grupului de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif, costul lucrărilor de înlocuire a echipamentului de măsurare şi contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de operatorul de distribuţie.7.5. La constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea grupurilor de măsurare de către utilizator sau operatorul de reţea, acesta are obligaţia să anunţe imediat celelalte părţi implicate, iar operatorul de distribuţie asigură remedierea defecţiunilor la echipamentele pe care le deţine şi recalcularea consumului conform reglementărilor aprobate de ANRE.7.6. Grupurile de măsurare sunt verificate/înlocuite de către operatorul de distribuţie, pe cheltuiala sa, la termenele stabilite prin normele metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar, în caz de uzură ori ca urmare a aprobării unor noi reglementări în domeniul măsurării.7.7. În cazul în care grupul de măsurare se află în incinta utilizatorului şi are loc deteriorarea acestuia din vina utilizatorului, utilizatorul suportă, prin intermediul furnizorului, costul reparaţiei echipamentului deteriorat şi al lucrărilor de demontare, verificare şi remontare.7.8. În situaţia în care grupurile de măsurare sunt amplasate în spaţii comune, de exemplu la parterul sau pe palierul blocului, ori pe domeniul public, operatorul de distribuţie are obligaţia să ia măsuri pentru protejarea grupurilor de măsurare.7.9. Se interzice utilizatorului să intervină sub orice formă asupra grupurilor de măsurare.7.10. Operatorul de distribuţie are obligaţia să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat(e) de el sau sesizat(e) ca fiind dispărut(e), defect(e) ori suspect(e) de înregistrări eronate: a) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/sesizării dispariţiei sau defectării, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mare de 100 kW; b) în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW sau al unui client final casnic.7.11. În cazul defectării unor elemente ale grupului de măsurare care sunt proprietatea utilizatorului, respectiv transformatoare de tensiune sau de curent, acesta are obligaţia înlocuirii lor în maximum 20 de zile calendaristice de la data constatării, cu informarea în prealabil a operatorului de distribuţie.7.12. Dacă utilizatorul sesizează direct sau prin intermediul furnizorului, în scris ori prin alte mijloace puse la dispoziţie de operatorul de distribuţie, că grupul de măsurare este defect sau suspect de înregistrări eronate, operatorul de distribuţie efectuează, în termenul prevăzut la pct. 7.10, o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părţi. Echipamentul de măsurare demontat se verifică la un laborator metrologic autorizat, care stabileşte eroarea de înregistrare.7.13. În situaţia prevăzută la pct. 7.12, costul lucrărilor de verificare, demontare şi remontare a grupului de măsurare se suportă de către operatorul de distribuţie, inclusiv în cazul în care sesizarea utilizatorului se dovedeşte a fi neîntemeiată. În situaţia unei noi reclamaţii neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamaţia neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către operatorul de distribuţie, costul se plăteşte de către utilizator prin intermediul furnizorului.7.14. Operatorul de distribuţie are obligaţia să înlocuiască, pe cheltuiala sa, grupul de măsurare existent dacă înlocuirea este necesară ca urmare a apariţiei unor reglementări noi.7.15. Pentru locurile de consum la care, conform reglementărilor în vigoare, nu există obligaţie legală de înregistrare orară a consumului de energie electrică, operatorul de distribuţie pune la dispoziţia utilizatorului şi/sau furnizorului său, la cerere, curbele orare ale profilelor specifice de consum.7.16. Pentru locurile de consum pentru care operatorul de distribuţie nu asigură repartizarea orară a consumului prin măsurare orară sau prin utilizarea unui profil specific de consum, operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită utilizatorului şi/sau furnizorului, la cerere, profilul rezidual de consum.7.17. Operatorul de distribuţie pune la dispoziţia utilizatorului sau a furnizorului, în condiţiile prevăzute la pct. 7.15 şi 7.16, profilul specific de consum şi profilul rezidual de consum în formă editabilă, care permite descărcarea acestora în baza de date a furnizorului.8. Întreruperea alimentării cu energie electrică8.1. Operatorul de distribuţie deconectează un loc de consum al utilizatorului după transmiterea de către furnizor a unui preaviz, în următoarele cazuri: a) la solicitarea furnizorului, efectuată în condiţiile prevăzute de contractul de furnizare a energiei electrice; b) depăşirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare; c) împiedicarea accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a verifica sau înlocui grupurile de măsurare ori de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi efectua lucrări de mentenanţă sau de modernizare asupra instalaţiilor proprii, atunci când acestea se află în incinta/pe proprietatea utilizatorului, sau de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică; d) nerespectarea de către utilizator a termenelor convenite cu operatorul de distribuţie privind îndeplinirea măsurilor de limitare a perturbaţiilor până la valorile normate; e) nerespectarea de către utilizator a zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice; f) racordarea unui alt utilizator la reţelele de distribuţie pe care le deţine, fără acordul operatorului de distribuţie; g) neplata de către utilizator a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul sustragerii de energie electrică.8.2. În situaţiile prevăzute la pct. 8.1, preavizul se transmite de către furnizor utilizatorului cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situaţia în care utilizatorul este client final casnic, şi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situaţia în care utilizatorul este client final noncasnic.8.3. În situaţiile prevăzute la pct. 8.1, atât furnizorul, cât şi operatorul de distribuţie au obligaţia să asigure utilizatorului condiţii pentru eliminarea cauzei ce a determinat transmiterea preavizului, astfel încât să se evite deconectarea instalaţiilor utilizatorului.8.4. Operatorul de distribuţie întrerupe fără preaviz alimentarea cu energie electrică la un loc de consum al utilizatorului, în următoarele cazuri: a) neaplicarea reducerii puterii absorbite conform solicitării operatorului de transport şi de sistem în regim de restricţii, conform contractelor şi normativelor, în termenii prevăzuţi în acestea; b) modificarea reglajelor protecţiilor din instalaţiile utilizatorului, stabilite cu operatorul de distribuţie şi prevăzute în convenţia de exploatare anexată prezentului contract; c) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor; d) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN.8.5. Cheltuielile operatorului de distribuţie pentru deconectarea şi reconectarea la reţea vor fi suportate de utilizator, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 8.4 lit. c) şi d), în aceste situaţii costurile fiind suportate de operatorul de distribuţie.8.6. Întreruperile prevăzute la pct. 8.4 lit. c) şi d) vor fi ulterior justificate utilizatorului cu documente, care se transmit utilizatorului prin intermediul furnizorului, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului.8.7. În cazul în care utilizatorul nu efectuează, în termen de 12 luni de la data încetării contractului de furnizare pentru un loc de consum, plata integrală a sumelor datorate către furnizor, inclusiv a celor pe care furnizorul trebuie să le plătească operatorului de distribuţie corespunzătoare respectivului loc de consum, operatorul de distribuţie are dreptul să demonteze elemente ale instalaţiei de racordare.8.8. În condiţiile prevăzute la pct. 8.7, operatorul de distribuţie realimentează cu energie electrică locul de consum după ce utilizatorul plăteşte toate datoriile restante şi se asigură refacerea, dacă este cazul, a instalaţiei de racordare, conform reglementărilor în vigoare privind racordarea, operatorul de distribuţie având obligaţia să remonteze elementele instalaţiei de racordare pe care le-a demontat anterior.8.9. Reluarea alimentării cu energie electrică se efectuează în cel mai scurt timp după eliminarea cauzei care a determinat întreruperea, dar nu în mai mult de două zile lucrătoare de la data eliminării cauzei.  +  Anexa 3CONTRACTUL-CADRUpentru serviciul de distribuţie a energiei electriceîncheiat între operatorul de distribuţie şi utilizatorContract pentru serviciul de distribuţie a energiei electricenr. .... din data ........1. Părţile contractanteÎntre ......., societate cu sediul în ......, adresa ......, judeţul ......., cod poştal ......, e-mail ......, telefon ......, fax ......, cod fiscal ......, certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului ......, cont de virament nr. ....., deschis la ....., reprezentată prin ....., în calitate de operator de distribuţie, pe de o parte,şi ......., cu sediul/domiciliul în ......, adresa ......, judeţul ......, cod poştal ......., e-mail ......, telefon ......., fax ....., CNP ......./cod fiscal ......, certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului ......., cont de virament nr. ......., deschis la ......, reprezentată prin ....., în calitate de utilizator al reţelei de distribuţie, pe de altă parte,ambele denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentului contract.2. Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 1 (1) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative: a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare; c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, denumit în continuare Regulament de furnizare. (2) În înţelesul prezentului contract, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:deconectare - întreruperea, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare şi a prezentului contract, a căii/căilor de alimentare a unui loc de consum în mod voit de către operatorul de distribuţie, ca urmare a apariţiei sau pentru prevenirea unei avarii ori a unei situaţii excepţionale în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional, precum şi ca urmare a nerespectării de către utilizatorul client final a prevederilor legale în vigoare ori a clauzelor prezentului contract şi/sau ale contractului de furnizare a energiei electrice;furnizor - furnizorul cu care utilizatorul client final are încheiat un contract de furnizare a energiei electrice pentru un loc de consum;utilizator - persoana fizică sau juridică ale cărei instalaţii electrice sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie deţinută de operatorul de distribuţie. (3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului contract au următoarele semnificaţii:ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;ATR - aviz tehnic de racordare;CPT - consum propriu tehnologic;CR - certificat de racordare;kV - kilovolt;kVAr - kilovoltamper reactiv;kW - kilowatt;SEN - Sistemul electroenergetic naţional.3. Obiectul contractului  +  Articolul 2 (1) Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de distribuţie pentru utilizator, la locul/locurile de consum*1) prevăzute în anexa nr. 1A. Notă

  ──────────

  *1) Loc de consum poate fi şi un loc de consum şi de producere sau un loc de producere pentru energia consumată din reţeaua de distribuţie.

  ──────────
  (2) Includerea sau excluderea unui loc de consum din contract se realizează prin încheierea unui act adiţional.
  4. Perioada de valabilitate  +  Articolul 3 (1) Prezentul contract de distribuţie a energiei electrice îşi produce efectele începând cu data de ...... şi este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de ...... . (2) Prestarea efectivă a serviciului de distribuţie pentru fiecare loc de consum se desfăşoară începând cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv, până la data încetării acestuia, cu excepţiile prevăzute de reglementările în vigoare. (3) Datele referitoare la valabilitatea contractului de furnizare se precizează în anexa nr. 1B. Modificarea acestor date se notifică operatorului de distribuţie de către utilizator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la producerea lor şi anexa nr. 1B se modifică prin act adiţional. (4) Prezentul contract se prelungeşte automat cu o perioadă egală cu cea prevăzută la alin. (1) dacă utilizatorul nu notifică încetarea contractului în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data expirării acestuia.5. Condiţiile pentru prestarea serviciului de distribuţie  +  Articolul 4Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de distribuţie pentru utilizator sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Pentru locul/locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, operatorul de distribuţie şi utilizatorul respectă condiţiile precizate în certificatul/certificatele de racordare sau avizul/avizele tehnice de racordare emise pentru locul/locurile de consum şi anexate prezentului contract, precum şi în convenţia/convenţiile de exploatare anexată/anexate prezentului contract. (2) Convenţia de exploatare se încheie conform anexei nr. 3, la solicitarea operatorului de distribuţie. (3) Caracteristicile corespunzătoare unui loc de consum prevăzute în anexa nr. 1B, anexa nr. 2, certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare, convenţia tripartită/ multipartită şi convenţia de exploatare, în cazul în care aceasta a fost încheiată, se preiau în contractul/contractele de furnizare încheiate de utilizatorul client final pentru locul de consum respectiv şi acestea devin parte integrantă din contractul de furnizare.  +  Articolul 6Operatorul de distribuţie asigură măsurarea energiei electrice active şi a energiei electrice reactive aferente locului/locurilor de consum precizate în anexa nr. 1A, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 7Citirea contoarelor se face de către operatorul de distribuţie cu periodicităţile convenite între părţile contractante, prevăzute în anexa nr. 1B, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Operatorul de distribuţie transmite utilizatorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică în formatul-cadru stabilit de ANRE, în termen de maximum 8 zile lucrătoare, calculat de la ultima zi calendaristică a fiecărei luni contractuale. (2) Operatorul de distribuţie asigură utilizatorului accesul, conform reglementărilor în vigoare, la informaţiile privind locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, conţinute în baza de date realizată şi administrată în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare.6. Documentele contractului  +  Articolul 9Documentele contractului sunt: a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii de funcţionare emise de autorităţile competente pentru utilizator, după caz; b) certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare pentru fiecare loc de consum precizat în anexa nr. 1A, în copie; c) convenţia de exploatare, pentru fiecare loc de consum precizat în anexa nr. 1A, în cazul în care aceasta a fost încheiată; d) convenţia tripartită/multipartită, încheiată conform Regulamentului de furnizare.7. Obligaţii financiare şi modalităţi de plată  +  Articolul 10 (1) Utilizatorul plăteşte operatorului de distribuţie contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate, aprobate de ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I: a) contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice se plăteşte lunar şi se stabileşte pe baza energiei electrice active distribuite, prin aplicarea tarifului de distribuţie calculat conform reglementărilor ANRE; b) contravaloarea energiei electrice reactive se plăteşte conform prevederilor Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE. (2) Cantitatea de energie electrică activă distribuită şi cantitatea de energie electrică reactivă se determină pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare. (3) În cazul în care citirea grupurilor de măsurare a energiei electrice se efectuează la intervale mai mari de o lună sau decalat faţă de începutul lunii: a) energia electrică activă distribuită lunar se stabileşte conform prevederilor Regulamentului de furnizare; b) energia electrică reactivă se stabileşte pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, cu posibilitatea facturării eşalonate a contravalorii acesteia. (4) În situaţia de excepţie în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, energia electrică activă distribuită şi energia electrică reactivă se corectează conform Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE. (5) În situaţiile prevăzute de Regulamentul de furnizare, în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Pe întreaga durată a derulării contractului, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare fiecărei luni contractuale, operatorul de distribuţie emite către utilizator factura cu suma de plată pentru luna contractuală încheiată, calculată conform prevederilor art. 10. (2) Operatorul de distribuţie transmite utilizatorului factura prevăzută la alin. (1), inclusiv în format electronic prin e-mail, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare emiterii facturii.  +  Articolul 12 (1) Utilizatorul are obligaţia de a plăti factura prevăzută la art. 11 în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii, cu condiţia comunicării acesteia conform prevederilor art. 11 alin. (2). În cazul nerespectării prevederilor art. 11 alin. (2), termenul de plată este scadent în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii. (2) Plata facturii se efectuează în lei, conform legislaţiei în vigoare, prin transfer bancar sau prin alte forme de plată agreate de către părţi. (3) Plata facturii se realizează în contul operatorului de distribuţie înscris pe factură. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al operatorului de distribuţie sau data convenită prin acordul părţilor.  +  Articolul 13În cazul neîndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data scadenţei facturii, a obligaţiilor prevăzute la art. 12, utilizatorul va plăti, în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data scadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.  +  Articolul 14În cazul în care, în termen de 35 de zile de la data scadenţei facturii, utilizatorul nu achită suma datorată, operatorul de distribuţie preavizează utilizatorul pentru deconectarea locului/locurilor de consum.  +  Articolul 15 (1) Utilizatorul are dreptul să conteste integral sau o parte din suma facturată de către operatorul de distribuţie, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii. Utilizatorul are obligaţia de a plăti suma rămasă necontestată, până la data scadenţei. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie are obligaţia să efectueze o analiză privind sumele contestate şi să transmită utilizatorului un răspuns conţinând rezultatele analizei în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care se constată o eroare de măsurare a energiei electrice sau neînregistrarea acesteia, operatorul de distribuţie recalculează energia electrică distribuită conform reglementărilor în vigoare. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), contravaloarea diferenţei dintre cantitatea de energie recalculată şi cantitatea de energie decontată, stabilită de către operatorul de distribuţie conform reglementărilor în vigoare, se regularizează în mod eşalonat în facturile lunilor următoare, conform înţelegerii dintre părţi.  +  Articolul 17 (1) Operatorul de distribuţie este îndreptăţit să solicite utilizatorului constituirea unei garanţii financiare în favoarea sa în următoarele cazuri: a) constatarea, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni ale utilizatorului în scopul denaturării indicaţiilor grupurilor de măsurare sau consumului energiei electrice prin ocolirea echipamentelor de măsurare; b) utilizatorul s-a aflat de două ori într-un interval de timp de cel mult 12 luni consecutive în situaţia de a primi preaviz de deconectare pentru neplata serviciului de distribuţie; c) utilizatorul nu este proprietarul locului de consum; d) locul de consum este temporar cu durata de existenţă mai mică de 6 luni. (2) Tipul, valoarea, precum şi condiţiile în care se constituie, se actualizează, se execută şi se restituie garanţiile financiare sunt prevăzute în procedura specifică aprobată de ANRE. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), utilizatorul poate opta între constituirea garanţiei conform alin. (2) sau plata anticipată a serviciului de distribuţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare.  +  Articolul 18 (1) În termen de maximum 6 săptămâni de la încetarea prezentului contract operatorul de distribuţie emite către utilizator o factură cu decontul final. (2) Utilizatorul are obligaţia de a plăti factura prevăzută la alin. (1) până la termenul scadent, prevăzut în factură.8. Confidenţialitate  +  Articolul 19Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute din derularea prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie următoarele cazuri: a) se obţine consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei; b) informaţia este deja publică; c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării prevederilor legale în vigoare; d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului.9. Încetarea contractului  +  Articolul 20 (1) Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situaţii: a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului; b) prin acordul părţilor; c) prin reziliere, de către oricare parte, inclusiv în conformitate cu prevederile art. 21; d) prin denunţare unilaterală, din iniţiativa utilizatorului, în conformitate cu prevederile art. 22; e) retragerea licenţei operatorului de distribuţie; f) în orice alte situaţii prevăzute de lege. (2) Părţile se angajează să îşi îndeplinească toate obligaţiile care au luat naştere pe perioada de derulare a contractului până la încetarea acestuia.  +  Articolul 21Rezilierea contractului are loc fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei în următoarele cazuri: a) din iniţiativa operatorului de distribuţie în cazul în care utilizatorul nu efectuează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data întreruperii alimentării cu energie electrică, plata integrală a facturilor şi a penalităţilor datorate; b) în cazul sustragerii de energie electrică de către utilizator, constatate prin hotărâre judecătorească definitivă, dacă utilizatorul aflat în culpă nu respectă condiţiile de plată stabilite de instanţă.  +  Articolul 22Denunţarea unilaterală a contractului se poate face din iniţiativa utilizatorului cu notificarea în scris a operatorului de distribuţie, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul solicitat.  +  Articolul 23 (1) Sistarea temporară a serviciului de distribuţie a energiei electrice la un loc de consum se efectuează la cererea utilizatorului, fără încetarea prezentului contract, pentru o perioadă de cel puţin o lună şi de cel mult 12 luni, cu posibilitate de prelungire. (2) Utilizatorul are obligaţia să formuleze cererea prevăzută la alin. (1) cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru sistare. (3) Utilizatorul are obligaţia să notifice operatorul de distribuţie, cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de ultima zi a perioadei de sistare, pentru încetarea sistării sau pentru prelungirea perioadei de sistare a serviciului de distribuţie. (4) Operatorul de distribuţie recuperează de la utilizator contravaloarea lucrărilor de deconectare/reconectare efectuate în scopul sistării temporare a serviciului de distribuţie.10. Litigii  +  Articolul 24Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.  +  Articolul 25 (1) Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau de către ANRE conform prevederilor reglementărilor în vigoare, se soluţionează de instanţa judecătorească competentă. (2) Procedurile prealabile nu sunt obligatorii, utilizatorul se poate adresa direct instanţei de judecată competente.11. Forţa majoră  +  Articolul 26 (1) În situaţii de forţă majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. (2) Partea care invocă forţa majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea minimizării efectelor acesteia şi va oferi celeilalte părţi informaţii actualizate în mod rezonabil, atunci când şi dacă acestea sunt disponibile, cu privire la perioada în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile.12. Comunicări  +  Articolul 27 (1) În accepţiunea părţilor, orice notificare/solicitare/comunicare adresată de una dintre părţi este valabil îndeplinită dacă este transmisă celeilalte părţi în scris la adresa/sediul, numerele de fax sau adresa e-mail menţionate în preambulul prezentului contract, cu condiţia existenţei unei confirmări de primire. (2) În cazul în care notificarea/solicitarea/comunicarea se face prin poştă, ea va fi transmisă cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. (3) Dacă notificarea/solicitarea/comunicarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită cel târziu în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată, dacă primirea a avut loc după ora 15,00 a zilei de primire. (4) Notificările/Solicitările/Comunicările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.13. Dispoziţii finale  +  Articolul 28Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze, pe toată durata contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.  +  Articolul 29Anexele nr. 1A, 1B, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 30Prezentul contract poate fi modificat numai prin act adiţional semnat de ambele părţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) şi art. 31.  +  Articolul 31 (1) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie are obligaţia să notifice utilizatorului modificările intervenite.14. Alte clauze*1)................................................................. Notă

  ──────────

  *1) Contractul încheiat între părţi se poate completa cu clauze specifice impuse prin actele normative în vigoare sau convenite între părţi, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi din reglementările în vigoare.

  ──────────
  Prezentul contract a fost încheiat la data de .....(data semnării de ambele părţi)..... în două (2) exemplare deopotrivă originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.    Operator de distribuţie, Utilizator,      .................... ..................  +  Anexa 1Ala contractTabel centralizator cu locurile de consum:┌────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬────────┐│Nr. │Codul locului│Adresa locului│Număr certificat│ Codul de │Puterea ││crt.│ de consum │ de consum │ de racordare/ │identificare│aprobată││ │ │ │ aviz tehnic de │a punctului │ ││ │ │ │ racordare │ de măsurare│ │├────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼────────┤│ 3 │ │ │ │ │ ││ ...│ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴────────┘  +  Anexa 1Bla contractCaracteristicile locului de consum, conform fiecărei poziţiidin tabelul centralizator din anexa nr. 1A la contract:*)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│Codul locului de consum │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Adresa locului de consum │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Tipul clientului: casnic/noncasnic │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cod CAEN │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Nr. certificat de racordare/aviz tehnic de racordare │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Puterea aprobată (kW) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Tensiunea nominală în punctul de delimitare (kV) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Codul de identificare a punctului de măsurare │ │├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┼────────┤│Contor energie activă │Tip*) │ ││ ├───────────────────────────┼────────┤│ │Seria*) │ ││ ├───────────────────────────┼────────┤│ │Clasa de precizie │ ││ ├───────────────────────────┼────────┤│ │Constanta │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────┤│Contor energie reactivă │Tip*) │ ││ ├───────────────────────────┼────────┤│ │Seria*) │ ││ ├───────────────────────────┼────────┤│ │Clasa de precizie │ ││ ├───────────────────────────┼────────┤│ │Constanta │ │├─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┼────────┤│Precizarea posibilităţii contorului de a înregistra consumul de │ ││energie electrică orar │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Raportul de transformare al transformatoarelor de curent │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Raportul de transformare al transformatoarelor de tensiune │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Constanta generală a echipamentului de măsurare │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Corecţii ale indicaţiilor echipamentelor de măsurare datorate │ ││necoincidenţei punctului de delimitare cu punctul de măsurare: │ ││parametri, formule │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Profilul de consum aplicat şi indicaţia privind accesarea pe site-ul │ ││OD a profilului aplicabil │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Perioada de citire a grupului de măsurare │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Formula de agregare │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Regim de funcţionare (permanent/sezonier) │ │├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┼────────┤│Putere redusă conform Normativului de │Tranşa │ ││limitări în regim de limitare sau ├───────────────────────────┼────────┤│restricţie anunţate utilizatorului cu │Puterea cu care se reduce │ ││24 h înainte │(kW) faţă de puterea │ ││ │contractată │ ││ ├───────────────────────────┼────────┤│ │Putere maximă de │ ││ │funcţionare după reducere │ ││ │(kW) │ │├─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┼────────┤│Putere ce se deconectează/reduce conform Normativului de deconectări │ ││manuale sau automate fără anunţarea prealabilă a utilizatorului (kW) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Număr de schimburi în care lucrează utilizatorul: încărcarea │ ││procentuală pe schimburi faţă de schimbul I (100 %) este: │ ││ a) schimbul II: ..................% │ ││ b) schimbul III:..................% │ │├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┼────────┤│Caracteristicile instalaţiilor de │ │ ││compensare: │........ kVAr │ ││ │Tensiune .......... kV │ ││ │Număr trepte de │ ││ │reglare: ................ │ ││ │Mod de acţionare: ........ │ │├─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┼────────┤│Denumirea furnizorului**) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Denumirea PRE │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Data început contract de furnizare │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Data sfârşit contract de furnizare │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *1) - Se completează de către operatorul de distribuţie pentru fiecare loc de consum din tabelul centralizator. Pentru încheierea contractului nu este obligatorie completarea datelor aferente contractului/contractelor de furnizare, acestea putând fi completate de operatorul de distribuţie ulterior încheierii contractului/contractelor de furnizare, pe baza informaţiilor transmise de utilizator conform prevederilor Regulamentului de furnizare.

  - După caz, tabelul cu caracteristicile locului de consum poate fi completat de operatorul de distribuţie cu informaţii suplimentare în cadrul unor rubrici nou-introduse.

  - Pentru operativitate, datele care necesită actualizare anuală/semestrială se pot grupa într-un tabel distinct.

  - În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează informaţiile referitoare la toate punctele de măsurare.

  *) În cazul înlocuirii contorului, se va ataşa o copie a bonului de mişcare. Tipul şi seria contorului valabile sunt cele din ultimul bon de mişcare.

  **) Furnizorul principal, responsabil cu echilibrarea pe piaţa angro pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată la locul de consum, în cazul în care locul de consum este alimentat prin mai multe contracte de furnizare.

  ──────────
   +  Anexa 2la contractCONDIŢII GENERALEpentru prestarea serviciului de distribuţiea energiei electrice1. Obligaţiile operatorului de distribuţieOperatorul de distribuţie are următoarele obligaţii: a) să asigure indicatorii de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică, calitatea tehnică a energiei electrice distribuite şi calitatea comercială a serviciului de distribuţie, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Standard de performanţă; b) să asigure măsurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de măsurare, citirea contoarelor şi transmiterea valorilor măsurate către entităţile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare; c) să înlocuiască grupul de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif; d) să reconsidere mărimile de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie, la cererea justificată a utilizatorului; e) să asigure efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii în instalaţiile proprii, astfel încât să rezulte o durată cât mai mică a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică; f) să depună toate eforturile pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru a le programa, pe cât posibil, la date şi ore care afectează cât mai puţin utilizatorul; g) să anunţe utilizatorul şi furnizorul cu privire la întreruperile planificate pentru executarea lucrărilor de mentenanţă sau de modernizare a reţelelor electrice de distribuţie, comunicând durata estimată a acestora conform prevederilor Standardului de performanţă; h) să anunţe utilizatorul şi furnizorul, pe orice cale şi în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora şi durata întreruperilor necesare remedierii defecţiunilor instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă; i) să informeze utilizatorul, la cererea acestuia, asupra duratei estimate a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică; j) să ia măsuri de întrerupere a energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare faţă de reţeaua sa de distribuţie, în cazul unor defecţiuni în instalaţia utilizatorului, la cererea acestuia; k) să permită accesul delegatului utilizatorului la grupurile de măsurare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuţie; l) să permită montarea grupurilor de măsurare martor de către utilizator, la solicitarea acestuia; m) să verifice în cel mai scurt timp sesizările utilizatorului şi să răspundă în termen legal tuturor solicitărilor, reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, conform reglementărilor în vigoare; n) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare sau de restricţii; o) să execute deconectarea/reconectarea instalaţiilor utilizatorului conform solicitării furnizorului; în acest caz, întreaga responsabilitate pentru deconectare revine furnizorului; p) să achite compensaţii sau despăgubiri utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare; q) să iniţieze întocmirea convenţiei de exploatare, acolo unde este cazul; r) să informeze furnizorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, referitor la acţiunile desfăşurate şi rezultatele/concluziile acestora, care au ca obiect solicitări/reclamaţii ale utilizatorului; s) să transmită datele de măsurare pentru decontare conform art. 8 din contract; t) să comunice furnizorului despre întreruperea/reluarea alimentării cu energie electrică la locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A la contract; u) să asigure accesul utilizatorului la datele prevăzute la pct. 4 lit. k), dacă acesta are montat un contor inteligent.2. Drepturile operatorului de distribuţie2.1. Operatorul de distribuţie are următoarele drepturi: a) să stabilească împreună cu utilizatorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condiţiile privind deconectarea manuală şi limitarea consumului, aplicate în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional (SEN); condiţiile convenite se precizează în convenţia de exploatare; b) să aplice tranşele de limitare convenite cu utilizatorul, după caz şi cu notificare prealabilă, la cererea operatorului de transport şi de sistem, atunci când apar situaţii excepţionale în funcţionarea SEN care impun acest lucru; c) să ia măsuri de deconectare a instalaţiilor utilizatorului la dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN; d) să aibă acces în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale; e) să aibă acces, conform programării stabilite de comun acord cu utilizatorul, în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru citirea grupului de măsurare şi pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul utilizatorului; f) să solicite utilizatorului constituirea de garanţii financiare conform art. 17 din contract; g) să solicite utilizatorului plata serviciilor de deconectare/reconectare a instalaţiilor utilizatorilor, atunci când acestea se efectuează la solicitarea sau din culpa utilizatorului; h) să solicite utilizatorului plata contravalorii verificării grupului de măsurare a energiei electrice, atunci când suportarea costurilor revine acestuia în conformitate cu prevederile pct. 6.13; i) să întrerupă alimentarea cu energie electrică a utilizatorului în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare; j) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin acte adiţionale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale.2.2. Plata serviciilor prevăzute la pct. 2.1 lit. g) şi h) se realizează de utilizator în baza facturilor emise de operatorul de distribuţie.3. Obligaţiile utilizatoruluiUtilizatorul are următoarele obligaţii: a) să achite contravaloarea facturilor emise de către operatorul de distribuţie în condiţiile prevăzute în contract; b) să plătească operatorului de distribuţie despăgubiri pentru daunele provocate din culpa sa, conform contractului; c) să achite operatorului de distribuţie contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare efectuate de operatorul de distribuţie conform reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost executate la cererea sau din culpa utilizatorului; d) să constituie garanţia financiară conform art. 17 din contract; e) să nu depăşească puterea aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare; f) să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice de utilizare, în conformitate cu normele în vigoare; g) să asigure integritatea grupurilor de măsurare, inclusiv a elementelor de securizare, atunci când acestea sunt montate în incinta sa; h) să respecte normele tehnice în vigoare şi să nu intervină asupra instalaţiei de racordare; i) să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare, dacă este cazul; j) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj din instalaţiile electrice de utilizare; k) să anunţe operatorul de distribuţie în cazul în care constată că grupul de măsurare a energiei electrice înregistrează eronat; l) să nu întreprindă acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare şi să nu sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare; m) să comunice operatorului de distribuţie orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, inclusiv a datelor comunicate operatorului de distribuţie pentru completarea anexei nr. 1B la contract, în termen de 30 de zile de la data producerii modificării, cu excepţia modificării datelor de intrare în vigoare şi de încetare a contractului de furnizare, care se notifică în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din contract; n) să stabilească împreună cu operatorul de distribuţie, la solicitarea acestuia, o programare convenabilă pentru ambele părţi pentru întreruperea planificată a energiei electrice în scopul efectuării lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a reţelelor acestuia; o) să permită accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale; p) să stabilească împreună cu operatorul de distribuţie o programare convenabilă pentru ambele părţi şi să permită, conform programării, accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru citirea şi pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul utilizatorului; q) să se conformeze dispoziţiilor operatorului de distribuţie privind reducerea la nivelul stabilit a consumului în situaţii de restricţii sau limitări, conform precizărilor din convenţia de exploatare; r) să notifice operatorul de distribuţie cu privire la încetarea contractului de furnizare la un loc de consum, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data încetării; s) să notifice operatorul de distribuţie cu privire la schimbarea furnizorului, cu cel puţin 21 de zile anterior datei schimbării; t) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive.4. Drepturile utilizatoruluiUtilizatorul are următoarele drepturi: a) să iniţieze modificarea şi/sau completarea contractului prin acte adiţionale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale; b) să anunţe operatorul de distribuţie cu privire la întreruperea alimentării cu energie electrică sau cu privire la defecţiunile din instalaţiile de distribuţie care afectează calitatea tehnică a energiei electrice; c) să fie anunţat de către operatorul de distribuţie cu privire la întreruperile planificate, conform prevederilor Standardului de performanţă; d) să fie anunţat de către operatorul de distribuţie, pe orice cale şi în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora şi durata întreruperilor necesare remedierii defecţiunilor instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă; e) să fie informat, la cerere, de către operatorul de distribuţie, în cazul întreruperii în alimentarea cu energie electrică, asupra duratei estimate a acesteia; f) să primească, la cerere, despăgubiri pentru daunele provocate din vina operatorului de distribuţie, inclusiv ca urmare a întreruperilor/nerespectării indicatorilor de calitate stabiliţi în Standardul de performanţă; g) să îi fie plătite compensaţii băneşti în condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă; în situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă, şi o despăgubire, el urmează să primească fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare; h) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuţie; i) să monteze grupuri de măsurare martor pentru măsurarea energiei electrice consumate; j) să primească datele de măsurare pentru decontare conform prevederilor art. 8 din contract; k) în cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele tipuri de informaţii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:(i) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 3 ani;(ii) date detaliate în funcţie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 24 de luni.5. Despăgubiri şi compensaţii5.1. Pentru nerespectarea de către operatorul de distribuţie a termenelor impuse de Standardul de performanţă, operatorul de distribuţie plăteşte utilizatorului o compensaţie, conform prevederilor Standardului de performanţă.5.2. Utilizatorul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectării de către operatorul de distribuţie a indicatorilor de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică şi calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, stabiliţi în Standardul de performanţă, precum şi produse ca urmare a întreruperilor datorate unor erori în operarea reţelelor electrice ale operatorului de distribuţie. Despăgubirea se calculează la nivelul prejudiciului suferit.5.3. În situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă, şi o despăgubire, el primeşte fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.5.4. Utilizatorul transmite operatorului de distribuţie cererea de despăgubire în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului care a generat prejudiciul.5.5. Despăgubirea prevăzută la pct. 5.2 este plătită utilizatorului de operatorul de distribuţie dacă în urma investigaţiei efectuate de către operatorul de distribuţie şi utilizator se constată existenţa prejudiciului şi culpa operatorului de distribuţie. Termenul de finalizare a investigaţiei este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de despăgubire de către utilizator.5.6. Compensaţia prevăzută la pct. 5.1 sau despăgubirea prevăzută la pct. 5.2 se achită utilizatorului de către operatorul de distribuţie conform următoarei modalităţi: ....... . Valoarea compensaţiei sau despăgubirii se notifică de către operatorul de distribuţie utilizatorului printr-o adresă anexată primei facturi emise după data depăşirii termenului impus de Standardul de performanţă sau după finalizarea investigaţiei prevăzute la pct. 5.5.5.7. În cazul în care între părţi există divergenţe privind rezultatul investigaţiei prevăzute la pct. 5.5 referitoare la culpa operatorului de distribuţie şi/sau valoarea despăgubirii, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.5.8. Utilizatorul client final noncasnic plăteşte despăgubiri operatorului de distribuţie pentru daunele materiale produse, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordaţi la aceeaşi reţea, în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu al utilizatorului.5.9. Despăgubirile prevăzute la pct. 5.8 se calculează până la nivelul prejudiciului suferit şi se plătesc la cererea operatorului de distribuţie dacă în urma investigaţiei efectuate de către operatorul de distribuţie şi utilizator se constată existenţa prejudiciului şi culpa utilizatorului.5.10. În cazul în care între părţi există divergenţe privind rezultatul investigaţiei prevăzute la pct. 5.9 referitoare la culpa utilizatorului şi/sau valoarea despăgubirii, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.6. Condiţii de măsurare a energiei electrice6.1. Operatorul de distribuţie stabileşte, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de măsurare în funcţie de categoria acestuia şi de tipul de tarif solicitat de utilizator.6.2. Grupurile de măsurare se montează şi se sigilează de către operatorul de distribuţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Regulament de furnizare.6.3. În cazul în care contorul de decontare este unul electronic, operatorul de distribuţie are obligaţia ca, odată cu încheierea procesului-verbal în care este consemnată operaţiunea, să pună la dispoziţia utilizatorului, în scris, semnificaţiile mărimilor/valorilor ce sunt afişate pe ecranul contorului.6.4. În cazul înlocuirii grupului de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif, costul lucrărilor de înlocuire a echipamentului de măsurare şi contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de operatorul de distribuţie.6.5. La constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea grupurilor de măsurare de către una dintre părţile contractante, aceasta are obligaţia să anunţe imediat cealaltă parte contractantă, iar operatorul de distribuţie asigură remedierea defecţiunilor la echipamentele pe care le deţine şi recalcularea consumului, conform reglementărilor aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).6.6. Grupurile de măsurare sunt verificate/înlocuite de către operatorul de distribuţie, pe cheltuiala sa, la termenele stabilite prin normele metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar, în caz de uzură ori ca urmare a aprobării unor noi reglementări în domeniul măsurării.6.7. În cazul în care grupul de măsurare se află în incinta utilizatorului şi are loc deteriorarea acestuia din vina utilizatorului, utilizatorul suportă costul reparaţiei echipamentului deteriorat şi al lucrărilor de demontare, verificare şi remontare.6.8. În situaţia în care grupurile de măsurare sunt amplasate în spaţii comune sau pe domeniul public, operatorul de distribuţie are obligaţia să ia măsuri pentru protejarea grupurilor de măsurare.6.9. Se interzice utilizatorului să intervină sub orice formă asupra grupurilor de măsurare.6.10. Operatorul de distribuţie are obligaţia să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat(e) de el sau sesizat(e) ca fiind dispărut(e), defect(e) ori suspect(e) de înregistrări eronate: a) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/sesizării dispariţiei sau defectării, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mare de 100 kW; b) în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW.6.11. În cazul defectării unor elemente ale grupului de măsurare care sunt proprietatea utilizatorului, respectiv transformatoare de tensiune sau de curent, acesta are obligaţia înlocuirii lor în maximum 20 de zile calendaristice de la data constatării, cu informarea în prealabil a operatorului de distribuţie.6.12. Dacă utilizatorul sesizează în scris ori prin alte mijloace puse la dispoziţie de operatorul de distribuţie că grupul de măsurare este defect sau suspect de înregistrări eronate, operatorul de distribuţie efectuează, în termenul prevăzut la pct. 6.10, o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părţi. Echipamentul de măsurare demontat se verifică la un laborator metrologic autorizat, care stabileşte eroarea de înregistrare.6.13. În situaţia prevăzută la pct. 6.12, costul lucrărilor de verificare, demontare şi remontare a grupului de măsurare se suportă de către operatorul de distribuţie, inclusiv în cazul în care sesizarea utilizatorului se dovedeşte a fi neîntemeiată. În situaţia unei noi reclamaţii neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamaţia neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către operatorul de distribuţie, costul se plăteşte de către utilizator.6.14. Operatorul de distribuţie are obligaţia să înlocuiască, pe cheltuiala sa, grupul de măsurare existent dacă înlocuirea este necesară ca urmare a apariţiei unor reglementări noi.6.15. Pentru locurile de consum la care, conform reglementărilor în vigoare, nu există obligaţie legală de înregistrare orară a consumului de energie electrică, operatorul de distribuţie pune la dispoziţia utilizatorului şi/sau furnizorului său, la cerere, curbele orare ale profilelor specifice de consum.6.16. Pentru locurile de consum pentru care operatorul de distribuţie nu asigură repartizarea orară a consumului prin măsurare orară sau prin utilizarea unui profil specific de consum, operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită utilizatorului şi/sau furnizorului, la cerere, profilul rezidual de consum.6.17. Operatorul de distribuţie pune la dispoziţia utilizatorului sau a furnizorului, în condiţiile prevăzute la pct. 6.15 şi 6.16, profilul specific de consum şi profilul rezidual de consum în formă editabilă, care permite descărcarea acestora în baza de date a furnizorului.7. Întreruperea alimentării cu energie electrică7.1. Operatorul de distribuţie deconectează un loc de consum al utilizatorului după transmiterea unui preaviz, în următoarele cazuri: a) la solicitarea furnizorului, conform convenţiei tripartite/ multipartite anexate prezentului contract; b) depăşirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare; c) neplata contravalorii serviciului de distribuţie în termen de 40 de zile de la data scadenţei facturii, în situaţia în care utilizatorul este client final noncasnic, şi în termen de 50 de zile de la data scadenţei facturii, în situaţia în care utilizatorul este client final casnic, reluarea alimentării făcându-se în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de deconectarea/reconectarea locului de consum; d) împiedicarea accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a verifica sau înlocui grupurile de măsurare sau de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi efectua lucrări de mentenanţă sau modernizare asupra instalaţiilor proprii, atunci când acestea se află în incinta/pe proprietatea utilizatorului, ori de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică; e) nerespectarea de către utilizator a termenelor convenite cu operatorul de distribuţie privind îndeplinirea măsurilor de limitare a perturbaţiilor până la valorile normate; f) nerespectarea de către utilizator a zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice; g) racordarea unui alt utilizator la reţelele de distribuţie pe care le deţine, fără acordul operatorului de distribuţie; h) neconstituirea garanţiilor financiare conform art. 17 din contract; i) neplata de către utilizator a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul sustragerii de energie electrică.7.2. În situaţiile prevăzute la pct. 7.1, preavizul se transmite de către operatorul de distribuţie utilizatorului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situaţia în care utilizatorul este client final noncasnic, şi cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situaţia în care utilizatorul este client final casnic.7.3. În situaţiile prevăzute la pct. 7.1, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure utilizatorului condiţii pentru eliminarea cauzei ce a determinat transmiterea preavizului, astfel încât să se evite deconectarea instalaţiilor utilizatorului.7.4. Operatorul de distribuţie întrerupe fără preaviz alimentarea cu energie electrică la un loc de consum al utilizatorului, în următoarele cazuri: a) neaplicarea reducerii puterii absorbite conform solicitării operatorului de transport şi de sistem în regim de restricţii, conform contractelor şi normativelor, în termenii prevăzuţi în acestea; b) modificarea reglajelor protecţiilor din instalaţiile utilizatorului, stabilite cu operatorul de distribuţie şi prevăzute în convenţia de exploatare anexată prezentului contract, c) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor; d) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN.7.5. Cheltuielile operatorului de distribuţie pentru deconectarea şi reconectarea la reţea vor fi suportate de utilizator, cu excepţia cazurilor de la pct. 7.4 lit. c) şi d), în aceste situaţii costurile fiind suportate de operatorul de distribuţie.7.6. Întreruperile prevăzute la pct. 7.4 lit. c) şi d) vor fi ulterior justificate utilizatorului cu documente, care se transmit utilizatorului de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului.7.7. În cazul în care utilizatorul nu efectuează, în termen de 12 luni de la data încetării contractului sau a contractului de furnizare pentru un loc de consum, plata integrală a sumelor datorate către operatorul de distribuţie sau către furnizor corespunzătoare respectivului loc de consum, operatorul de distribuţie are dreptul să demonteze elemente ale instalaţiei de racordare.7.8. În condiţiile prevăzute la pct. 7.7, operatorul de distribuţie realimentează cu energie electrică locul de consum după ce utilizatorul plăteşte toate datoriile restante şi se asigură refacerea, dacă este cazul, a instalaţiei de racordare conform reglementărilor în vigoare privind racordarea, operatorul de distribuţie având obligaţia să remonteze elementele instalaţiei de racordare pe care le-a demontat anterior.7.9. Reluarea alimentării se efectuează în cel mai scurt timp după eliminarea cauzei care a determinat întreruperea, dar nu în mai mult de două zile lucrătoare de la data eliminării cauzei.
   +  Anexa 3la contractCONVENŢIE DE EXPLOATARE*1) Notă

  ──────────

  *1) Convenţia de exploatare se iniţiază de operatorul de distribuţie.

  ──────────
  încheiată între ........, în calitate de operator dedistribuţie, şi ....., în calitate de utilizator al reţeleielectrice de distribuţieCodul de identificare a punctului de măsurare:Cap. I. GeneralităţiScopCap. II. Delimitarea instalaţiilorStabilirea punctelor fizice de delimitare patrimonială şi de operare a instalaţiilor pentru fiecare loc de consumCap. III. Conducerea operativă prin dispecer: a) ordine de împărţire a instalaţiilor; b) ordinele de învestire cu atributele conducerii operative; c) executarea manevrelor; d) evidenţe operative; e) legături operative radiotelefonice; f) obiectul deconectărilor manuale şi limitărilor de consum, puterile care se pot deconecta, puterea minimă tehnologică, puterea minimă de avarie, timpul maxim de realimentare.Cap. IV. Condiţii de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor: a) stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice, corespunzător punctelor de delimitare; b) nominalizarea instalaţiilor utilizatorului care sunt exploatate de operatorul de distribuţie; c) măsuri tehnice şi organizatorice de sănătate şi securitate a muncii şi condiţii de execuţie a lucrărilor; d) întreruperi programate pentru lucrări de mentenanţă/investiţii; e) mod de lucru în caz de avarie sau limitări/restricţii.Cap. V. Reglajul protecţiilor: a) obligativitatea corelării protecţiilor din instalaţiile utilizatorului cu cele din amonte; b) responsabilitatea operatorului de distribuţie de stabilire şi comunicare a reglajelor; c) valorile de reglaj al protecţiilor.Cap. VI. Regimuri şi parametri-limită de alimentare cu energie electrică:1. Regimul de limitare sau restricţie a consumului de energie electrică se aplică în conformitate cu Normativul de limitare (NL), Normativul de deconectări manuale (DM), normativele de deconectări automate (DASF şi DASU), legal aprobate, care sunt în egală măsură obligatorii pentru utilizator şi pentru operatorul de distribuţie.2. Puterile maxime pentru regimul de limitare sau restricţie sunt stabilite de comun acord între utilizator şi operatorul de distribuţie, în conformitate cu reglementările în vigoare. În situaţia în care nu se ajunge la un acord, utilizatorul este obligat să pună la dispoziţie operatorului de distribuţie un studiu efectuat de un expert tehnic, convenit cu operatorul de distribuţie, care să fundamenteze valorile parametrilor în divergenţă.3. Operatorul de distribuţie are obligaţia să anunţe utilizatorul, direct sau prin intermediul furnizorului acestuia, cu privire la aplicarea NL, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Utilizatorii care nu respectă dispoziţia de reducere a puterii prevăzută în NL vor fi deconectaţi, iar întreaga responsabilitate pentru consecinţele deconectării le revine lor.4. După epuizarea timpului minim de realimentare prevăzut în normativ, operatorul de distribuţie realimentează utilizatorul, conform DM, cu putere minimă tehnologică şi îl anunţă operativ despre reconectare şi obligaţia funcţionării la puterea minimă tehnologică.5. Nesimetria introdusă de utilizator trebuie să se încadreze în limitele stabilite prin normele tehnice.6. Distorsiunea de curent pe elementele de reţea de alimentare ale utilizatorului şi nivelul armonicilor trebuie să se încadreze în domeniul stabilit prin normative.7. Consumatorul trebuie să ia măsuri pentru limitarea nivelului de fliker conform reglementărilor în vigoare.Cap. VII. Alte prevederi şi anexe: a) lista persoanelor operatorului de distribuţie cu drept de conducere operativă, de exploatare şi de măsurare; b) lista persoanelor utilizatorului care au dreptul să solicite, să execute şi să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalaţiile electrice; c) schema monofilară; d) schema normală.---------