LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999privind taxele extrajudiciare de timbru
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 6 iulie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.  +  Capitolul 2 Stabilirea şi aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru  +  Articolul 2Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice sau juridice, precum şi de către alţi solicitanţi ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 3Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat.  +  Articolul 4 (1) Taxele prevăzute la cap. I-IV din anexa constituie venituri la bugetul local, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui raza teritorială se afla sediul prestatorului de servicii. (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcţie de necesităţile funcţionarii normale a serviciilor publice şi de îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. (4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifica prin dispoziţii legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri. (5) Taxa prevăzută la cap. V din anexa constituie venit la bugetul de stat.  +  Articolul 5 (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru: a) eliberarea certificatelor care atesta un fapt sau o situaţie decurgând din raporturi de muncă, eliberarea certificatelor destinate obţinerii unor drepturi privind asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială, unicatele certificatelor eliberate de instituţiile de învăţământ, certificatele eliberate pentru a servi în armata, şcoli, grădiniţe, crese şi în alte asemenea instituţii; b) eliberarea certificatelor originale de stare civilă; c) atestarile în legătură cu primirea unor sume de bani; d) eliberarea certificatelor, adeverintelor şi a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepţia celor folosite în justiţie; e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atesta decesul; f) eliberarea certificatelor ca urmare a acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi gratuite; g) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei în actele de identitate ale minorilor orfani, internati în case de copii; h) eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul schimbării denumirii localităţilor şi/sau a strazilor; i) examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii de persoane:- persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B şi B1, adaptate infirmităţii lor;- membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe bază de reciprocitate; j) înmatricularea:- autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, pe bază de reciprocitate;- autovehiculelor din categoriile A, A1, B şi B1, aparţinând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmităţii lor; k) serviciile, cu excepţia celor prevăzute la cap. IV din anexa, prestate la cererea instituţiilor publice. (2) Scutirile de taxe de timbru prevăzute în legi speciale pentru serviciile menţionate în anexa la prezenta lege se confirma ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.  +  Articolul 6 (1) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc în numerar, prin ordin de plată şi, cu excepţia taxei prevăzute la cap. V din anexa, prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de până la 50.000 lei. (2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi încasate şi de instituţiile care primesc, întocmesc sau eliberează acte ori prestează servicii supuse acestor taxe, în condiţiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 7 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compensează, la cerere, în următoarele cazuri: a) atunci când taxa plătită nu era datorată; b) atunci când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) atunci când serviciul nu poate fi prestat. (2) Taxele extrajudiciare de timbru, plătite prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie.  +  Articolul 8 (1) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum şi a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de legislaţia privind executarea creanţelor bugetare. (2) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculati de la data la care s-a constatat ca aceasta nu a fost achitată.  +  Articolul 9Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au următoarele obligaţii: a) sa nu primească sau sa nu elibereze acte ori sa presteze servicii fără ca taxa extrajudiciara de timbru, datorată potrivit dispoziţiilor legale, sa fi fost achitată; b) sa vireze, în termen de 10 zile de la data încasării, la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz, sumele încasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru; c) sa păstreze documentele care atesta îndeplinirea obligaţiei privind timbrarea şi sa conducă evidentele necesare în vederea identificarii actelor, lucrărilor şi serviciilor eliberate sau prestate.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 atrage răspunderea administrativ-disciplinară a persoanelor vinovate.  +  Articolul 11Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către: a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.Până la organizarea de către consiliile locale a organelor de specialitate, atribuţiile ce le revin privind controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se vor efectua în cursul anului 1999 de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor; b) organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 12Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atribuţii de control se pot exercita căile de atac prevăzute de procedura de soluţionare a obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finanţelor, după caz.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 13Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin: a) hotărâre a consiliilor locale, în condiţiile stabilite prin legea privind impozitele şi taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale; b) hotărâre a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat.  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15Pentru aplicarea legii Ministerul Finanţelor, cu avizul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 1 lit. b) şi d)-i), art. 2, art. 3 lit. m)-p), art. 5, precum şi art. 4, art. 6 alin. 1, 4 şi 5, art. 9, art. 9^1, art. 10-13, art. 14 alin. 2, însă numai în ceea ce priveşte taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificările ulterioare;- pct. III (inclusiv notele nr. 1 şi 2), VI, VII, X şi XIX din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 şi aprobată prin Legea nr. 102/1994;- orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
    Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa  (lei)
      CAPITOLUL I  Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice  
    1.Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare800
    2.Eliberarea certificatului de producător agricol2.850
    3.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:  
      - pentru animale sub 2 ani800
      - pentru animale peste 2 ani1.600
    4.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:  
      - pentru animale sub 2 ani3.100
      - pentru animale peste 2 ani8.000
    5.Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală10.000
    6.Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie2.850
    7.Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar2.000
    8.Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului27.500
    9.Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei1.600
    10.Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine1.600
    11.Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă1.600
    12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate1.600
      CAPITOLUL II  Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit  
    1.Acte de identitate:  
      a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie800
      b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei800
      c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie10.550
      d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate11.200
    2.Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei800
    3.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare4.100
    4.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit2.000
      CAPITOLUL III  Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii  permiselor de conducere  
    1.Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:  
      a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A16.500
      b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A10.300
      c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E12.800
      d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr25.500
      e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv32.000
      f) obţinerea permisului. de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E38.500
    2.Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători De autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct. 3de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1, corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule
    3.Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulatDublul taxelor prevăzute la pct. 1
    4.Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului De conducerede 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3
      CAPITOLUL IV  Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe  
    1.Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:  
      a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv67.750
      b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv134.250
      c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg268.400
    2.Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar19.250
    3.Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor769.300
      CAPITOLUL V  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor  dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/199127.550 lei/hectar sau fracţiune de hectar
  NOTĂ:Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale. ---------