NORME din 17 iunie 2009 (*actualizate*)de implementare a programului «Prima casă» pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe*)(actualizate până la data de 1 martie 2017*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 18 iunie 2009.

    ──────────
    -----------Titlul Normelor a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", denumit în continuare programul.  +  Articolul 2Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia sau construcţia unei locuinţe în cadrul programului, respectiv pentru achiziţia sau construcţia unei noi locuinţe în condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (10^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 3 (1) Sursa de plată a garanţiilor emise în numele şi în contul statului este bugetul de stat. (2) Pentru anul 2009, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro.(2^1) Pentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost încheiate sau vor fi încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la 15 februarie 2010 inclusiv, pot fi emise garanţii în condiţiile normelor de implementare a programului "Prima casă" în vigoare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009. Darea de dată certă se face potrivit legii.-------------Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010.(2^2) Pentru anul 2010, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, este de 700 milioane euro.-------------Alin. (2^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. (3) Sumele necesare acordării garanţiilor în temeiul promisiunilor de garantare emise de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, potrivit cap. VI, se asigură potrivit prevederilor alin. (2^1), până la expirarea termenului de valabilitate prevăzut la art. 5 lit. p)*)-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010. (4) Pentru anul 2011 plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este de 200 milioane euro, din diferenţa neutilizată din plafoanele alocate pentru anii 2009 şi 2010.----------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. (5) În termenul prevăzut la art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă", finanţatorii pot depune la FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice opţiunea privind reutilizarea plafonului.----------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.(5^1) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», aprobată prin Legea nr. 171/2011, pot consuma plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2014.---------Alin. (5^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014.(5^2) După data de 31 decembrie 2014, plafonul reutilizat, în condiţiile legii, nu mai poate fi disponibil pentru acordarea de garanţii.---------Alin. (5^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. (6) Pentru anul 2012, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este de 200 milioane euro. Garanţiile se acordă în baza protocoalelor încheiate de finanţatori cu FNGCIMM, în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin FNGCIMM, şi finanţatori.----------Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012. (7) După înştiinţarea prealabilă a FNGCIMM şi a Ministerului Finanţelor Publice, pentru finanţările garantate acordate după transmiterea acestei înştiinţări, finanţatorii declaraţi eligibili în cadrul programului pot modifica nivelul costurilor totale, cu condiţia încadrării în limitele prevăzute la art. 2 lit. b) şi la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2*).---------Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. (8) Finanţatorii au obligaţia de a notifica FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice cu privire la intenţia de a solicita alocarea de sume din plafonul prevăzut la alin. (6) cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care estimează că vor acorda garanţii până la limita plafonului reutilizat stabilit prin protocoalele încheiate în condiţiile art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», aprobată prin Legea nr. 171/2011, respectiv sumele alocate în condiţiile alin. (7).----------Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012. (9) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la alin. (8), FNGCIMM solicită acordul Ministerului Finanţelor Publice privind alocarea de sume din plafonul prevăzut la alin. (6) către finanţator.----------Alin. (9) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012. (10) Sumele din plafonul prevăzut la alin. (6) se alocă de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, finanţatorilor care au utilizat integral plafonul reutilizat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011, aprobată prin Legea nr. 171/2011, şi sumele alocate potrivit alin. (7), după caz, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în condiţiile împărţirii riscului şi de intervalul rămas până la sfârşitul anului 2012.----------Alin. (10) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012. (11) Dispoziţiile art. VII alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 se aplică în mod corespunzător plafonului alocat în condiţiile alin. (6).----------Alin. (11) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012. (12) Pentru anul 2013 se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 200 milioane euro.-----------Alin. (12) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012. (13) În anul 2013 se pot emite garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2012 şi a plafonului alocat potrivit alin. (12). Suma reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2012 se publică pe site-ul FNGCIMM şi pe cel al Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 ianuarie 2013.-----------Alin. (13) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012. (14) Pentru efectuarea alocărilor şi realocărilor din plafonul alocat pentru anul 2012 între finanţatorii care au încheiat protocoale cu FNGCIMM, în limita diferenţei nealocate în condiţiile alin. (10) până la data de 31 decembrie 2012, prevederile alin. (7)-(11) se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (14) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012. (15) Finanţatorii care au beneficiat de alocări din plafonul aferent anului 2012 în condiţiile alin. (10) sunt autorizaţi să utilizeze integral şi cu prioritate faţă de plafonul prevăzut la alin. (12) diferenţele din sumele alocate şi neangajate până la data de 31 decembrie 2012, în cursul anului 2013.-----------Alin. (15) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012. (16) Pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 1 miliard lei, din care 300 milioane lei sunt destinate pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL).----------Alin. (16) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. (17) Faţă de plafonul suplimentar de 1 miliard lei prevăzut la alin. (16), pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 200 milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.----------Alin. (17) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 615 din 14 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 august 2013. (18) Pentru anul 2014 se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare de 1.200 milioane lei.---------Alin. (18) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. (19) În anul 2014 se pot emite garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase nealocată şi/sau neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2013 şi a plafonului alocat potrivit alin. (18). Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată şi/sau neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2013 se publică pe site-ul FNGCIMM şi al Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 ianuarie 2014.---------Alin. (19) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. (20) În cursul anului 2014, finanţatorii care au beneficiat de alocări din plafonul aferent anului 2013 sunt autorizaţi să utilizeze integral şi cu prioritate faţă de plafonul prevăzut la alin. (18) diferenţele din sumele alocate şi neangajate până la data de 31 decembrie 2013, precum şi sumele nealocate în anul 2013.---------Alin. (20) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. (21) Până la 31 decembrie 2014 diferenţa nealocată şi/sau rămasă neutilizată din plafonul de 500 milioane lei destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de ANL, alocat potrivit alin. (16) şi (17), poate fi utilizată pentru emiterea de garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de ANL.---------Alin. (21) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 818 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014. (22) Până la 31 decembrie 2014 finanţatorii care au beneficiat de alocări din plafonul destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de ANL sunt autorizaţi să utilizeze cu prioritate sumele alocate pentru emiterea de garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.---------Alin. (22) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 818 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014. (23) Până la 31 decembrie 2014, din suma prevăzută la alin. (21) se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 25 milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei sau construirii unei locuinţe de către persoanele fizice cu cetăţenie română care locuiesc în străinătate şi care au permis de muncă şi de şedere eliberate de autorităţile competente ale statului respectiv.---------Alin. (23) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 850 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014.(23^1) Până la 31 decembrie 2016 diferenţa rămasă neutilizată din plafonul de 25 milioane lei destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei sau construirii unei locuinţe de către persoanele fizice cu cetăţenie română care locuiesc în străinătate şi care au permis de muncă şi de şedere eliberate de autorităţile competente ale statului respectiv, alocat potrivit alin. (23), poate fi utilizată pentru emiterea de garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.---------Alin. (23^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016. (24) Până la 31 decembrie 2014 plafonul disponibil pentru emiterea de garanţii în cadrul programului «Prima casă» se majorează cu 400,5 milioane lei.---------Alin. (24) al art. 3 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014. (25) Pentru anul 2015, se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 2.500 milioane lei.----------Alin. (25) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 16 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015. (26) În anul 2015 se pot emite garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în limita plafonului alocat la alin. (25), a diferenţei rămase nealocate din plafonul aferent anului 2014, precum şi a diferenţei neutilizate până la data de 31 decembrie 2014 din sumele alocate finanţatorilor din plafonul disponibil în anul 2014. Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată, precum şi cea alocată şi neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2014 se publică pe site-ul FNGCIMM şi pe cel al Ministerului Finanţelor Publice, până în data de 31 ianuarie 2015.----------Alin. (26) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 16 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015. (27) Plafoanele anuale ale garanţiilor care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă la solicitarea finanţatorilor participanţi de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare.----------Alin. (27) a art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016. (28) Abrogat.----------Alin. (28) a art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016. (29) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafoanelor alocate şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.----------Alin. (29) a art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. (30) Sumele eliberate ca urmare a rambursărilor creditelor acordate în cadrul programului la scadenţă şi/sau anticipate, precum şi ca urmare a lichidării creditelor acordate iniţial în cadrul programului în vederea acordării de garanţii pentru achiziţionarea sau construirea unei noi locuinţe în cadrul programului reîntregesc plafonul total al garanţiilor aferent anului eliberării şi se utilizează de către fiecare finanţator pentru acordarea de garanţii beneficiarilor programului. Sumele astfel obţinute se evidenţiază şi se raportează distinct faţă de plafonul anual alocat prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (30) a art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. (31) Pentru anul 2015 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 200 milioane lei.----------Alin. (31) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 962 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015. (32) În anul 2016 se pot emite garanţii şi din diferenţa rămasă nealocată din plafonul aferent anului 2015, precum şi din diferenţa neutilizată până la data de 31 decembrie 2015 din sumele alocate finanţatorilor din plafonul rămas disponibil în anul 2015. Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată, precum şi cea alocată şi neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2015 se publică pe site-ul FNGCIMM şi al Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 31 ianuarie 2016, şi se utilizează cu prioritate de către finanţatori.----------Alin. (32) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 962 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015. (33) În anul 2016 se pot emite garanţii cu încadrarea în limita sumelor eliberate ca urmare a rambursărilor creditelor acordate în cadrul programului la scadenţă şi/sau anticipate, precum şi ca urmare a lichidării creditelor acordate iniţial în cadrul programului şi se utilizează de către fiecare finanţator pentru acordarea de credite beneficiarilor programului. FNGCIMM este autorizat ca pentru fiecare finanţator să ajusteze pro rata, respectiv aplicând regula de trei simplă, limita de garanţii provenită din sumele eliberate la 31 decembrie 2015, în limita unui plafon de maximum 200 milioane lei, suplimentar faţă de cel prevăzut la alin. (35). Acesta va fi utilizat în vederea emiterii de garanţii, cu prioritate faţă de plafonul prevăzut la alin. (35).----------Alin. (33) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.016 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015. (34) Finanţatorii care au participat iniţial în program şi nu au optat pentru împărţirea proporţională a riscurilor şi a pierderilor, dar conform art. 4^1 alin. (3^2) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, au reintrat în program, trebuie să consume plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2016.----------Alin. (34) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.016 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015. (35) Pentru anul 2016, se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 1.300 milioane lei.----------Alin. (35) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.016 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015. (36) După data de 31 decembrie 2016, plafonul reutilizat în condiţiile legii nu mai poate fi disponibil pentru acordarea de garanţii. Sumele prevăzute la alin. (33) şi cele din plafonul prevăzut la alin. (35) se alocă de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, finanţatorilor care au utilizat integral plafonul reutilizat.----------Alin. (36) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.016 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015. (37) Pentru anul 2016 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 500 milioane lei.----------Alin. (37) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016. (38) Finanţatorii eligibili participanţi în cadrul programului nu pot prelua solicitări de acordare a unei finanţări garantate dacă acestea conduc la depăşirea plafonului alocat acestora, responsabilitatea cu privire la modalitatea de soluţionare a acestor situaţii revenind în totalitate finanţatorului.----------Alin. (38) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016. (39) Pentru anul 2016 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 500 milioane lei, care va fi utilizat pentru acoperirea cu prioritate a solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programului, aflate în diverse stadii de aprobare şi preaprobare la finanţatori, în raport cu solicitările noi.----------Alin. (39) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016. (40) Faţă de plafonul suplimentar de 500 milioane lei prevăzut la alin. (39), pentru anul 2016 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 250 milioane lei.----------Alin. (40) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 899 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016. (41) În anul 2017 se pot emite garanţii şi din diferenţa rămasă nealocată din plafonul aferent anului 2016, precum şi din diferenţa neutilizată până la data de 31 decembrie 2016 din sumele alocate finanţatorilor din plafonul rămas disponibil în anul 2016. Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată, precum şi cea alocată şi neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2016 se publică pe site-ul FNGCIMM şi al Ministerului Finanţelor Publice până la data de 31 ianuarie 2017 şi se utilizează cu prioritate de către finanţatori.----------Alin. (41) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 899 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016. (42) Pentru anul 2017 se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 2.500 milioane lei.----------Alin. (42) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. (43) Pentru plafonul prevăzut la alin. (42) se suspendă aplicarea prevederilor art. 2.7 din protocolul-cadru prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului «Prima casă» şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă», cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (43) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017.  +  Articolul 4 (1) Convenţia prevăzută la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, denumită convenţia privind implementarea programului, va cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind: a) mecanismul de punere în aplicare a condiţiilor programului; b) evidenţa portofoliului de garanţii pe categorii de garanţii individuale;-------------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. c) raportarea periodică a portofoliului de garanţii pe categorii de garanţii individuale;-------------Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. d) condiţiile de plată a garanţiilor; e) termenul şi modalitatea de transfer al contravalorii garanţiilor pentru care finanţatorul a solicitat plata; f) răspunderea contractuală; g) cauze de încetare a convenţiei; h) modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii. (2) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului încheie un protocol cu FNGCIMM----------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 5În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) condiţiile programului - criteriile de eligibilitate pentru beneficiari şi finanţatori, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;a^1) teren aferent locuinţei - terenul compus din una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, identificate printr-un număr cadastral şi un număr de carte funciară, pe care sunt sau urmează să se amplaseze, în conformitate cu documentaţiile de urbanism aprobate, construcţii având destinaţia principală de locuit, căile de acces, precum şi anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuinţelor, care nu sunt incluse în acestea, după caz;-------------Lit. a^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. b) garanţie - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, proporţional cu procentul de garantare, atât în cazul garanţiilor acordate pentru finanţările garantate definite conform lit. e)-e^5), cât şi pentru cele care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscului între stat şi finanţatori, în baza opţiunii exprimate în condiţiile legii de către finanţatori;----------Lit. b) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. c) beneficiar - persoana fizică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de prezentele norme, precum şi normele de creditare ale finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în cadrul programului; d) finanţator - bancă, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi acordă o finanţare unui beneficiar în cadrul programului;d^1) protocol - act semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor care intră sub incidenţa opţiunii privind reutilizarea plafonului, precum şi celor care se acordă în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant, proporţional cu procentul de garantare;----------Lit. d^1) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. e) finanţare garantată pentru locuinţele noi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei noi, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;----------Lit. e) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017.e^1) finanţare garantată pentru locuinţele consolidate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei consolidate, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;----------Lit. e^1) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017.e^2) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe individuale în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;----------Lit. e^2) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017.e^3) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe în regim asociativ în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 75.000 euro sau maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro;----------Lit. e^3) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017.e^4) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei care nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi încadrată în categoria locuinţelor noi sau consolidate, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro;----------Lit. e^4) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017.e^5) finanţare garantată pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului - credit acordat o singură dată persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care se acordă de un finanţator definit conform lit. d) unui beneficiar care a mai achiziţionat/ construit o locuinţă în cadrul programului, dar care achiziţionează/construieşte o altă locuinţă în cadrul programului, indiferent de încadrarea locuinţei în categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre, şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (10^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie a locuinţei, respectiv valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, stabilit/stabilită conform lit. e)-e^4);----------Lit. e^5) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. f) riscul de credit - neplata, parţială sau integrală, de către beneficiar a finanţării garantate (principalului); g) convenţie privind implementarea programului - document-cadru, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor; h) convenţie de garantare - document contractual cadru, încheiat între finanţator şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile şi obligaţiile părţilor, acordarea, monitorizarea şi executarea garanţiilor; i) contract de garantare - document contractual încheiat între FNGCIMM, finanţator şi beneficiar, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a unei garanţii; j) soldul finanţării garantate - soldul finanţării (principalului) exigibil la data cererii de plată a garanţiei; k) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare pentru garanţiile care nu intră sub incidenţa împărţirii riscului, respectiv valoarea menţionată în contractul de garantare şi în protocol pentru garanţiile care intră sub incidenţa împărţirii riscului, al cărei nivel acoperă integral, respectiv proporţional cu procentul de împărţire a riscurilor şi pierderilor, soldul finanţării garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;----------Lit. k) a art. 5 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. l) valoarea de executare a garanţiei - suma egală cu soldul finanţării la care se aplică procentul de garantare stabilit conform contractului de garantare pentru garanţiile care nu intră sub incidenţa împărţirii riscului sau prevăzut în contractul de garantare şi în protocol pentru garanţiile care intră sub incidenţa împărţirii riscului, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit;----------Lit. l) a art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. m) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului - data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului, respectiv:1. data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;2. data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei; sau3. data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei prevăzute expres în convenţia de garantare.------------Lit. m) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. n) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului; o) abrogată;-------------Lit. o) a art. 5 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. p) abrogată;-------------Lit. p) a art. 5 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. q) plafon reutilizat - nivel maxim al garanţiilor care va fi utilizat de finanţator în vederea acordării de garanţii în cadrul programului în condiţiile împărţirii riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatori, proporţional cu procentul de garantare, egal cu 50% din soldul garanţiilor emise de către FNGCIMM în favoarea finanţatorului, raportat în ultima zi a lunii precedente lunii în care finanţatorul a semnat protocolul, care include valoarea promisiunilor de garantare emise până la data semnării protocolului şi valoarea garanţiilor aprobate care nu au fost acordate până în ultima zi a lunii precedente lunii în care finanţatorul a semnat protocolul;----------Lit. q) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. r) promisiune unilaterală de creditare - document prin care finanţatorul îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o finanţare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, unui beneficiar care, la data acordării acesteia, se încadrează în criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni;----------Lit. r) a art. 5 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. s) promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM finanţatorului, prin care FNGCIMM îşi exprimă intenţia de a garanta, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea care va fi acordată beneficiarilor de către finanţator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni.----------Lit. s) a art. 5 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Capitolul III Descrierea garanţiei  +  Articolul 6 (1) Garanţia emisă de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale: a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei; b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente; c) este expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială; d) este directă; e) este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului; f) are valoare determinată, iniţial egală cu finanţarea acordată în cazul garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu maximum 50% din finanţarea acordată în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori, proporţional cu procentul de garantare;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. g) valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu maximum 50% din ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori, proporţional cu procentul de garantare;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. h) acoperă integral, respectiv proporţional cu procentul de împărţire a riscurilor şi pierderilor, numai principalul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.----------Lit. h) a art. 6 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (2) Garanţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.----------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. (3) Garanţia este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizată în termenii şi în condiţiile prevăzute în prezentele norme, în contractul de garantare şi în protocolul-cadru, şi acoperă maximum 50% din valoarea principalului în cazul creditelor destinate achiziţionării/construirii locuinţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din hotărâre, respectiv maximum 40% din valoarea principalului în cazul creditelor destinate achiziţionării locuinţelor care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. e) din hotărâre, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de finanţare.----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. (4) Valoarea garanţiei se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.----------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 7Răspunderea FNGCIMM, în numele şi în contul statului, începe la data semnării de către părţi a contractului de garantare.  +  Articolul 8Garanţia se acordă în monedă naţională şi se plăteşte în monedă naţională.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013.  +  Articolul 9Acordarea garanţiei se realizează pe baza aprobărilor FNGCIMM.  +  Articolul 10 (1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi e) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul convenţiei de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală reglementată de art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. (2) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garanţia finanţatorului pentru finanţările garantate care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.---------Alin. (2) a art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (3) Pentru garanţiile acordate în limita plafonului disponibilizat în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţatori, în baza contractului de garantare, garanţia statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra imobilelor achiziţionate în cadrul programului, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.---------Alin. (3) a art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.-----------Art. 10 [iniţial cu alin. (1)] a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 10^1 (1) Garanţia pentru locuinţa prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. c) din hotărâre este garantată cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra terenului şi locuinţei viitoare, care urmează să se construiască prin program, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuinţei finalizate, cu notarea în cartea funciară, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, a interdicţiei de înstrăinare a terenului şi a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare a acestora cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator.----------Alin. (1) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. (2) În baza contractului de garantare, asupra terenului şi locuinţei prevăzute la alin. (1) se instituie ipotecă legală de rangul II în favoarea finanţatorului. (3) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garanţia finanţatorului pentru finanţările garantate care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.----------Alin. (3) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (4) Pentru garanţiile acordate în limita plafonului disponibilizat în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţatori, în baza contractului de garantare, garanţia statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţa în cadrul programului, precum şi asupra locuinţei viitoare şi a celei construite de beneficiarul individual, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea interdicţiei de înstrăinare a locuinţei şi a terenului pe o perioadă de 5 ani, precum şi a interdicţiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini.----------Alin. (4) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (5) Pentru garanţiile acordate în condiţiile prevăzute la art. 2^1 din hotărâre, ipotecile legale de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare şi a declaraţiei de acceptare a înscrierii ipotecilor asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi din imobil.----------Alin. (5) a art. 10^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016.-----------Art. 10^1 [iniţial cu alin. (1) şi (2)] a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 10^2 (1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra terenului şi construcţiei viitoare, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuinţelor finalizate, rezultate în urma dezmembrării construcţiei şi cotei indivize aferente de teren, cu notarea în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, a interdicţiei de înstrăinare a locuinţelor şi a terenului pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia înstrăinării cotelor indivize sau a parcelelor de teren ce revin fiecărei locuinţe în parte în urma dezmembrării către membrii asociaţiei, şi a interdicţiei de grevare a locuinţelor şi a terenului cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator.----------Alin. (1) al art. 10^2 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. (2) În baza contractului de garantare, asupra terenului şi locuinţei prevăzute la alin. (1) se instituie ipotecă legală de rangul II în favoarea finanţatorului.-----------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. (3) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garanţia finanţatorului pentru finanţările garantate care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.----------Alin. (3) al art. 10^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (4) Pentru garanţiile acordate în limita plafonului disponibilizat în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţatori, în baza contractului de garantare, garanţia statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţele în cadrul programului, precum şi asupra locuinţelor viitoare şi a celor construite prin asociaţii fără personalitate juridică, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea interdicţiei de înstrăinare a locuinţei şi a terenului, cu excepţia înstrăinării cotei-părţi de teren aferente fiecărei locuinţe construite către oricare dintre membrii asociaţiei, pe o perioadă de 5 ani, precum şi a interdicţiei de grevare a locuinţei şi a terenului cu orice alte sarcini.----------Alin. (4) al art. 10^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (5) Garanţiile pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului în condiţiile art. 1 alin. (10^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra noii locuinţe achiziţionate/construite prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu sarcini pe toată durata garanţiei.----------Alin. (5) al art. 10^2 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. (6) Beneficiarul programului are obligaţia de a utiliza sumele obţinute din vânzarea locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul programului pentru lichidarea creditului acordat iniţial în cadrul programului. În cazul în care aceste sume sunt insuficiente pentru stingerea creditului acordat iniţial în cadrul programului, beneficiarul se obligă să achite din surse proprii eventuala diferenţă de preţ pentru achiziţionarea/construirea noii locuinţe în cadrul programului. Utilizarea noului credit se va face exclusiv pentru achiziţionarea/construirea noii locuinţe în cadrul programului cu condiţia lichidării creditului acordat iniţial în cadrul programului până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe.----------Alin. (6) al art. 10^2 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. (7) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 1 alin. (10^4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea noii locuinţe, rezultată din raportul de evaluare şi suprafaţa utilă, se va raporta la valoarea locuinţei iniţiale, rezultată din raportul de evaluare şi suprafaţa utilă a acesteia şi trebuie să fie mai mare decât valoarea evaluată şi/sau suprafaţa utilă a primei locuinţe la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul programului.----------Alin. (7) al art. 10^2 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. (8) O locuinţă achiziţionată/construită în cadrul programului poate fi achiziţionată de un alt beneficiar eligibil în cadrul programului cu respectarea prevederilor art. 18^2.----------Alin. (8) al art. 10^2 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 10^3 (1) Finanţatorul îşi exprimă acordul fie în numele şi contul statului, fie în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului pentru preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei/locuinţei viitoare în cadrul programului de către: a) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra imobilului şi cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi locuinţa; sau b) oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părţi din dreptul de proprietate; sau c) unul dintre soţi, ca efect al partajului, în condiţiile legii. d) soţul/soţia, ca urmare a căsătoriei, dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale programului;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 10^3 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. e) soţul/soţia, ca urmare a adoptării regimului matrimonial al separaţiei de bunuri prin convenţia matrimonială.----------Lit. e) a alin. (1) al art. 10^3 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. (2) În vederea realizării operaţiunii prevăzute la alin. (1), finanţatorul îşi exprimă acordul, în nume şi cont propriu şi/sau în numele şi contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare. (3) Ministerul Finanţelor Publice îşi poate exprima acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind imobilul achiziţionat prin program, numai după ce finanţatorul a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare.----------Alin. (3) al art. 10^3 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.---------Art. 10^3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 10^4Beneficiarul se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare.---------Art. 10^4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014.  +  Articolul 10^5 (1) În cazul daunelor parţiale produse locuinţelor achiziţionate sau construite în cadrul programului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul locuinţei. (2) Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, emit acordul pentru efectuarea plăţii despăgubirilor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează în limita de până la 50% din valoarea creditului iniţial, prevăzută de art. 1 alin. (7^8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, către proprietarul locuinţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.---------Alin. (2) al art. 10^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013.----------Art. 10^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011.  +  Articolul 10^6Prin semnarea protocolului, drepturile izvorâte din poliţele de asigurare a imobilelor achiziţionate/construite în cadrul programului se vor împărţi în mod egal între Ministerul Finanţelor Publice şi finanţator atât pentru garanţiile acordate anterior reutilizării plafonului, care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator, cât şi pentru garanţiile acordate din plafonul reutilizat.---------Art. 10^6 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 10^7 (1) Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, îşi exprimă acordul pentru novarea obiectului garanţiei instituite în cadrul programului dacă locuinţa achiziţionată iniţial este sau, după caz, a devenit improprie cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii datorită: a) constatării viciilor ascunse; sau b) provocării unei daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei. (2) În vederea exprimării acordului prevăzut la alin. (1) finanţatorul verifică existenţa documentelor justificative privind viciile ascunse sau a documentelor din care rezultă că valoarea daunelor constatate şi evaluate este de cel puţin 50% din valoarea creditului acordat iniţial, după caz, precum şi îndeplinirea condiţiei privind valoarea noii locuinţe aduse în garanţie, care trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, îşi exprimă acordul pentru ridicarea interdicţiei de înstrăinare şi/sau pentru cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despăgubire de către asigurator în vederea achiziţionării unei noi locuinţe în cadrul Programului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (4) Finanţatorii efectuează, în condiţiile legii, demersurile necesare pentru radierea ipotecii în favoarea statului şi a finanţatorului, a privilegiului finanţatorului, precum şi a interdicţiilor de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite asupra locuinţei achiziţionate iniţial în cadrul Programului, concomitent cu înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală asupra locuinţei dobândite ulterior, ipotecă ce este constituită în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, precum şi a interdicţiilor prevăzute de lege. (5) În condiţiile art. 1 alin. (7^6) şi (7^7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea de către finanţator a modificării contractului de credit, acesta transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanţiei, însoţită de dovada aprobării sale, precum şi documentele privind novarea care urmează să fie efectuată.----------Alin. (5) a art. 10^7 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016.---------Art. 10^7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013.  +  Articolul 10^8 (1) Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la lucrările de intervenţie asupra imobilului în care se găsesc apartamente achiziţionate prin program. (2) Persoanele care execută lucrările de intervenţie prevăzute la alin. (1), altele decât beneficiarul programului, au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară, excluzând cotele-părţi indivize aferente imobilelor beneficiarilor programului asupra cărora au fost instituite sarcinile aferente programului*).---------Art. 10^8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014.  +  Articolul 10^9 (1) În cazul beneficiarilor programului care depun documente emise de către autorităţile publice locale, din care rezultă aprobarea efectuării unor lucrări de interes public local, Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdicţiei de grevare cu sarcini şi a interdicţiei de înstrăinare a cotei-părţi de teren aferente locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului, necesară executării acestor lucrări. (2) Acordul prevăzut la alin. (1) este exprimat sub condiţia ca lucrările efectuate să conducă la creşterea valorii locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.----------Art. 10^9 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 10^10În cazul lichidării creditului garantat în cadrul programului prin rambursarea integrală a soldului finanţării garantate, anticipată sau la termen, FNGCIMM este mandatat să îşi exprime acordul în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea radierii ipotecii legale instituite în favoarea statului român şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei achiziţionate/construite în cadrul programului.----------Art. 10^10 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017.  +  Capitolul IV Acordarea şi monitorizarea garanţiei  +  Articolul 11 (1) În vederea obţinerii unei garanţii, finanţatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente, sub condiţia suspensivă de acordare a garanţiei. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de garantare. (2) FNGCIMM analizează, în condiţiile legii, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme, solicitarea de garantare şi, în cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, încheie contractul de garantare.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. (3) Contractul de garantare va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele: a) identitatea părţilor; b) obiectul şi durata contractului;b^1) procentul de garantare corespunzător categoriei de locuinţă achiziţionată/construită în cadrul programului;----------Lit. b^1) a alin. (3) al art. 11 a fost introdusă de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017. c) valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională;---------Lit. c) a alin. (3) al art. 11 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. d) valoarea, modalitatea de calcul şi termenele de plată ale comisionului de gestiune datorat de finanţator şi recuperat de la beneficiar;------Lit. d) a alin. (3) a art. 11 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. e) conţinutul şi termenele de raportare a situaţiei finanţării garantate; f) condiţiile şi termenul de plată a garanţiei; g) celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor; h) cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor; i) modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii. (4) FNGCIMM are dreptul să solicite finanţatorului informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.  +  Articolul 12FNGCIMM monitorizează garanţiile aprobate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând, în principal, în: a) urmărirea şi verificarea îndeplinirii de către finanţator a tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta; b) urmărirea periodică a stadiului derulării creditului, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţator, conform prevederilor contractului de garantare.  +  Articolul 13Contractul de garantare poate fi modificat prin act adiţional, pe parcursul derulării, numai în cazul în care modificările nu se referă la condiţiile programului.  +  Capitolul V Plata garanţiei  +  Articolul 14 (1) Finanţatorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de plată în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului. (2) Cererea de plată va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în protocolul-cadru şi în contractul de garantare. (3) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge cererea de plată.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 15FNGCIMM verifică încadrarea cererii de plată în termenii şi condiţiile convenţiei de garantare şi ale contractului de garantare.  +  Articolul 16Plata garanţiei se face în condiţiile şi termenii prevăzuţi în protocol, convenţia de implementare, convenţia de garantare şi contractul de garantare, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, transmisă de finanţator.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 17 (1) Sumele garantate de FNGCIMM se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, şi se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţării garantate, persoane fizice, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale. (2) După efectuarea plăţii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice informează FNGCIMM, care întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei. Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei se înaintează organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul persoană fizică, în vederea efectuării procedurii de executare silită.----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data plăţii garanţiei către finanţator, FNGCIMM transmite înscrisul prevăzut la alin. (2) şi debitorului beneficiar al finanţării garantate.----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (4) Procedura de transmitere prevăzută la alin. (2) şi (3) se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora.----------Alin. (4) a art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016. (5) Procedurile privind transmiterea documentaţiei şi formularistica utilizată se stabilesc prin convenţia privind implementarea programului.  +  Articolul 18 (1) În temeiul titlului executoriu, organele fiscale vor proceda la emiterea şi comunicarea somaţiei de plată pentru sumele individualizate în înscrisul prevăzut la art. 17 alin. (2), executarea silită urmând să se realizeze potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează consecinţe sociale deosebite, organul fiscal poate dispune, la cererea debitorului şi ţinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară parţială a executării silite prin poprire, conform prevederilor Codului de procedură fiscală. (3) În situaţia în care asupra bunurilor imobile achiziţionate prin program este instituită ipoteca de rangul I proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit legii atât în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului, sumele încasate ca urmare a valorificării se distribuie în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încasarea sumei de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, după deducerea cheltuielilor de orice fel efectuate de către acesta cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie, cu prezentarea către finanţator a actelor doveditoare aferente acestor cheltuieli.---------Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 18^1 (1) După aprobarea cererii de plată şi cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plăţii valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice, finanţatorul poate solicita FNGCIMM retragerea cererii de plată a garanţiei, cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia. (2) După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de Ministerul Finanţelor Publice către finanţator, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor programului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia. În cazul garanţiilor acordate în favoarea finanţatorilor care aplică principiul împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant proporţional cu procentul de garantare, după aprobarea repunerii, garanţia statului acoperă procentul de garantare stabilit în contractul de garantare, din soldul creditului repus în monitorizare, iar în cazul finanţatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanţia acoperă în procent de 100% soldul creditului repus în monitorizare.----------Alin. (2) al art. 18^1 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017.(2^1) În cazul în care beneficiarul programului solicită finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (2), înainte ca FNGCIMM să transmită la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, finanţatorul analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 3 zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii.----------Alin. (2^1) a art. 18^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016.(2^2) În termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, finanţatorul restituie Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi solicită FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare.----------Alin. (2^2) a art. 18^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016. (3) În cazul în care beneficiarul programului solicită finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare după ce FNGCIMM a transmis către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile de la primirea solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, formulată de beneficiarul programului, finanţatorul solicită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca, în termen de 5 zile, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanţiei, precum şi eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează, în baza reglementărilor interne, capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiţionată de prezentarea de către beneficiar instituţiei de credit a dovezii plăţii cheltuielilor de executare silită.----------Alin. (3) a art. 18^1 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016. (4) În cazul aprobării repunerii, în termen de 5 zile, finanţatorul restituie Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei. (5) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (4), Ministerul Finanţelor Publice solicită organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei repuse, anularea obligaţiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanţiei aferente programului, după caz, scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM, precum şi restituirea contractului de garantare către FNGCIMM. (6) Sumele restituite de finanţator sunt considerate o reîntregire a plăţilor efectuate reprezentând valoarea de executare a garanţiei. (7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la Ministerul Finanţelor Publice a confirmării privind încasarea contravalorii garanţiei plătite sau de la organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a confirmării privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul prevăzut la art. 17 alin. (2) şi a exemplarului original al contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, pe care o transmite de îndată Ministerului Finanţelor Publice şi finanţatorului.----------Alin. (7) a art. 18^1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016. (8) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit şi de garantare, după aprobarea repunerii de către finanţator şi FNGCIMM, beneficiarul programului datorează obligaţii fiscale accesorii de la data plăţii iniţiale a valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit şi de garantare.----------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 18^2 (1) După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului, beneficiarul programului, care are în derulare un credit acordat în cadrul programului, poate să solicite acordul finanţatorului şi al Ministerului Finanţelor Publice pentru înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului. (2) Acordul prevăzut la alin. (1) este exprimat sub condiţia achitării integrale a creditului garantat. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. (3) În cazul în care cumpărătorul achită preţul locuinţei prin credit, finanţatorul şi Ministerul Finanţelor Publice îşi exprimă acordul pentru ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, în vederea înscrierii unei noi ipoteci asupra imobilului, în favoarea finanţatorului care acordă creditul destinat achiziţionării locuinţei.----------Art. 18^2 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 19Abrogat.---------Art. 19 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013.  +  Articolul 19^1În situaţia achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi e) din hotărâre, inclusiv a unei noi locuinţe în condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (10^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul va depune la finanţator o cerere de finanţare, însoţită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei. Finanţatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condiţiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sub rezerva obţinerii unei promisiuni de garantare.----------Art. 19^1 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017.  +  Articolul 19^2*) (1) La solicitarea finanţatorului, în baza convenţiei de garantare şi a protocolului, FNGCIMM emite promisiunea de garantare în condiţiile împărţirii proporţionale a riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator. (2) În cazul garanţiilor acordate în baza promisiunilor de garantare emise în condiţiile alin. (1), procentul de garantare este cel prevăzut în promisiunea de garantare.----------Alin. (2) al art. 19^2 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017.---------Art. 19^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 19^3Înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezintă finanţatorului documentul care atestă înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra locuinţei în cartea funciară. Dacă la această dată finanţatorul constată îndeplinirea integrală de către beneficiar a criteriilor programului, acesta aprobă finanţarea sub condiţia obţinerii garanţiei FNGCIMM şi transmite solicitarea de garantare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii de garantare.----------Art. 19^3 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016.  +  Articolul 19^4*)Pentru obţinerea garanţiei FNGCIMM se procedează conform cap. IV.---------Art. 19^4 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 19^5*)Finanţatorii care solicită FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare. Comisionul este suportat de beneficiar, iar nivelul este valabil pentru primul semestru al anului 2011, urmând ca pentru semestrele următoare prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la hotărâre să fie aplicabile în mod corespunzător.---------Art. 19^5 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Capitolul VIAbrogat.-------------Cap. VI a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 24În aplicarea prezentelor norme, convenţia privind implementarea programului, precum şi convenţia de garantare se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.  +  Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.-------