ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale(actualizată până la data de 1 martie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere urgenţa realizării responsabilităţilor ce revin Guvernului, în planul strategiei din domeniul sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare, prin care autorităţile locale primesc atribuţiile şi competenţele pentru ca, odată cu finanţarea adecvată a unităţilor sanitare spitaliceşti, să poată lua decizii pentru îngrijirea sănătăţii populaţiei din zonă, consolidându-se astfel descentralizarea decizională în acest domeniu,ţinând cont de necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar, precum şi de urgenţa adoptării unui cadru juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, a activităţii de asistenţă medicală acordată în unităţile de învăţământ, precum şi a activităţii de asistenţă medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi, prin apropierea acestora de beneficiari,luând în considerare că neadoptarea unor măsuri legislative urgente pentru gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare din domeniul sănătăţii publice de către autorităţile administraţiei publice locale poate duce la deficienţe în acordarea de asistenţă medicală la standarde similare cu cele din statele membre ale Uniunii Europene,astfel, prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în managementul asistenţei medicale, se stabilesc premisele implicării acestora în identificarea, cunoaşterea şi soluţionarea nevoilor reale de sănătate ale populaţiei din comunităţi,prin transferul acestor atribuţii la nivel local se urmăreşte responsabilizarea autorităţilor locale în singurul serviciu public în administrarea căruia aceste autorităţi nu sunt implicate şi de care beneficiază cetăţenii în cadrul comunităţilor locale.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare exercitării acestora.  +  Articolul 2 (1) Ansamblul atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 1 sunt următoarele: a) asistenţa medicală comunitară; b) asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ; c) finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile de asistenţă medico-socială; d) asistenţa medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi; e) emiterea unor avize/autorizaţii. (2) Atribuţiile şi competenţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se transferă consiliilor locale, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se transferă consiliilor locale sau judeţene, după caz. (3) Lista avizelor/autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 3 (1) În vederea exercitării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) se vor asigura transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (2) Sumele care se asigură prin transfer pentru exercitarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în care funcţionează instituţiile respective se face de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de către autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale. (3) În vederea exercitării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), sumele necesare se asigură în baza unui contract încheiat de către acestea cu direcţiile de sănătate publică, în condiţiile legii. (4) Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2010.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.  +  Capitolul IIAbrogat.----------Cap. II a fost abrogat de lit. a) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de lit. a) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de lit. a) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de lit. a) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de lit. a) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de lit. a) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de lit. a) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de lit. a) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de lit. a) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Capitolul III Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile de învăţământ  +  Articolul 12 (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli. (2) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli, precum şi aparatura medicală din cadrul acestora se preiau de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii. (3) Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se poate realiza prin medicii de familie şi medicii dentişti din localităţile respective sau din localităţile apropiate.  +  Articolul 13 (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară din cabinetele medicale prevăzute la art. 12 se asigură de următoarele categorii profesionale: medici şi medici dentişti cu drept de liberă practică şi asistenţi medicali. (2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (3) Medicii de familie, medicii dentişti şi asistenţii medicali care asigură asistenţa medicală şi de medicină dentară în unităţile de învăţământ, conform art. 12 alin. (3), pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe timp parţial, încheiat cu reprezentantul autorităţii locale unde îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 14 (1) Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi medicilor şi asistenţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ. (2) Pentru activitatea desfăşurată pe baza contractului individual de muncă, medicii şi asistenţii medicali au dreptul la un salariu lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. II la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi acordate potrivit prevederilor aceluiaşi act normativ.  +  Capitolul IV Asistenţa medico-socială  +  Articolul 15Asistenţa medico-socială se realizează prin unităţi de asistenţă medico-socială, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Asistenţa medicală acordată în unele unitaţi sanitare cu paturi  +  Articolul 16Se transferă către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti managementul asistenţei medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi, din următoarele categorii: a) centrele de sănătate; b) spitalele municipale; c) spitalele orăşeneşti; d) spitalele comunale; e) alte unităţi sanitare cu paturi, inclusiv cele de urgenţă prevăzute la art. 19.-------------Lit. e) a art. 16 a fost modificată de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.  +  Articolul 17 (1) Pentru unităţile sanitare prevăzute la art. 16, Ministerul Sănătăţii organizează faze-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea managementului centrelor de sănătate, spitalelor municipale, spitalelor orăşeneşti, spitalelor comunale, precum şi a managementului unor unităţi sanitare cu paturi din municipiul Bucureşti. (2) Lista unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (1), precum şi criteriile prin care se transferă managementul asistenţei medicale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Fazele-pilot prevăzute la alin. (1) încep în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind aprobarea listei unităţilor sanitare publice cu paturi al căror management se transferă. (4) Perioada desfăşurării fazelor-pilot prevăzute la alin. (1) este de 12 luni. (5) Abrogat.-------------Alin. (5) al art. 17 a fost abrogat de pct. 3 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. (6) După finalizarea fazelor-pilot, la propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul aprobă prin hotărâre menţinerea managementului asistenţei medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi la autorităţile administraţiei publice locale şi, după caz, la Primăria Municipiului Bucureşti.-------------Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. (7) Până la data intrării in vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (6), managementul asistenţei medicale pentru unităţile sanitare cu paturi incluse în fazele-pilot transferate conform prevederilor alin. (2) se menţine la autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti.------------Alin. (7) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 18 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale au următoarele atribuţii: a) asigurarea managementului asistenţei medicale prin structuri cu atribuţii specifice în acest domeniu; b) aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul său de competenţă, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii; c) controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate. (2) Managementul asistenţei medicale prevăzut la alin. (1) lit. a) se realizează prin: a) evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare publice cu paturi şi în alte structuri aflate în domeniul său de competenţă, stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii; b) controlul de fond al unităţilor sanitare, în colaborare cu reprezentanţii casei judeţene de asigurări de sănătate; c) activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din unităţile sanitare din domeniul său de competenţă. (3) Imobilele, compuse din construcţii şi terenuri aferente, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare cu paturi prevăzute la art. 16, aflate în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se transmit în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 19Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale se transferă către autorităţile administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii.-------------Art. 19 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 20Persoanele care prestează activitatea de asistenţă medicală comunitară, precum şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale prevăzute la art.12 se preiau, în condiţiile legii, de la unităţile sanitare care au calitatea de angajator şi îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 21 (1) Autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistenţă medicală comunitară, asistenţă medicală în unităţile de învăţământ şi asistenţă medico-socială a populaţiei din zonă şi în special a celei din comunităţile defavorizate. (2) Autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar, precum şi pentru înfiinţarea de noi cabinete medicale în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinaţie.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. (3) Pentru cabinetele medicale din unităţile de învăţământ universitar, în ceea ce priveşte cheltuielile pentru bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării acestora, sumele sunt alocate de către unităţile de învăţământ de care aparţin.-------------Alin. (3) al art. 21 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.  +  Articolul 22 (1) Transmiterea imobilelor, construcţii şi/sau terenuri aferente, precum şi schimbarea administratorilor, prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se fac numai dacă acestea au situaţia juridică reglementată, nu fac obiectul cererilor de retrocedare şi nu sunt supuse unor litigii. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 19, direcţiile de sănătate publică încheie cu autorităţile administraţiei publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru spitalele publice al căror management al asistenţei medicale s-a transferat prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 7 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. (3) Dacă, după aprobarea listei prevăzute la art. 19, autorităţile administraţiei publice locale nu preiau, până la data de 15 aprilie 2011, unităţile sanitare publice cu paturi, conform dispoziţiilor legale în vigoare, managementul acestora revine la Ministerul Sănătăţii, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de acest minister.-------------Alin. (3) al art. 22 a fost introdus de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2011.  +  Articolul 22^1Ulterior îndeplinirii prevederilor art. 17 alin. (6) şi art. 19, managementul asistenţei medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi se poate transfera de la o autoritate publică locala la o altă autoritate publică locală, prin hotărâre a Guvernului, cu acordul ambelor părţi.-------------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 8 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.  +  Articolul 23Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care le vor înainta Guvernului în vederea adoptării prin hotărâre.  +  Articolul 25Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă titlul V din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii publice,

  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

  Liviu Radu,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

  Mariana Câmpeanu

  Ministrul economiei şi finanţelor,

  Varujan Vosganian
  Bucureşti,12 noiembrie 2008.Nr. 162.--------