ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative(actualizată până la data de 23 februarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii-cadru,ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei - acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016 - ceea ce a determinat o serie de inechităţi în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate,ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii,ţinând cont că autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanţelor de judecată din întreaga ţară având ca obiect eliminarea unor discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor, impactul financiar al punerii în executare a sentinţelor judecătoreşti asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări şi plăţi retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în anii anteriori,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate şi personalul din educaţie şi să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,având în vedere faptul că, în afară de disfuncţionalităţile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaţionale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migraţia forţei de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condiţiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă,având în vedere că disfuncţionalităţile salariale din sectorul învăţământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane,având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncţionalităţile salariale existente şi nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaţionale,luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate,având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgenţă apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative arătate mai sus.În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduc şase noi articole, articolele 3^1 - 3^6, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.----------Alin. (1) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.(1^1) Sintagma «fiecare funcţie» prevăzută la alin. (1) reprezintă funcţiile prevăzute în aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010privindsalarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1^1) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.(1^2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti.*)----------Alin. (1^2) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.(1^3) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se înţelege acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.----------Alin. (1^3) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.(1^4) Pentru personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate se stabileşte cu respectarea criteriilor care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim şi maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensaţii tranzitorii, cu excepţia celei pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul pentru care îşi desfăşoară activitatea.----------Alin. (1^4) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.(1^5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2016.----------Alin. (1^5) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.(1^6) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se stabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcţia/gradul/treapta şi gradaţia de salarizare, funcţiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi echivalarea unor funcţii specifice activităţii caselor de asigurări de sănătate.----------Alin. (1^6) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.(1^7) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (1^6) se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.----------Alin. (1^7) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.(1^8) Prevederile alin. (1^5) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.----------Alin. (1^8) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.(1^9) Prevederile alin. (1^5)-(1^6) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.----------Alin. (1^9) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.(1^10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1^5)-(1^8) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (1^5), (1^6) şi (1^8) se menţin în plată salariile de bază avute.----------Alin. (1^10) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.(1^11) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.----------Alin. (1^11) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.(1^12) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (1^11) se face prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (1^12) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. (2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii.----------Alin. (2) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. (3) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor. (4) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim aferent funcţiei, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie/specialitate din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în calcul majorările salariilor de bază ale personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi drepturile băneşti incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, numai pentru personalul care intră sub incidenţa celor două acte normative. (5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009. (6) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (5), în soldele de funcţie/salariile de funcţie se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009. (7) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (8) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară.----------Alin. (8) al art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016. (9) Drepturile prevăzute la alin. (5), (6) şi (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul 3^2 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.----------Alin. (1) al art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. (2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit anexei nr. 1. (3) În situaţia în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016. (4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate sanitară, pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 4.749 lei. (6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, se desfăşoară în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.(6^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna octombrie 2016, pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, tariful orar se determină în funcţie de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător funcţiei de execuţie. Influenţele financiare determinate de aplicarea acestei prevederi, pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.----------Alin. (6^1) al art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.(6^2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu 1 octombrie 2016, personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică beneficiază de acelaşi cuantum al sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secţiile/ compartimentele cu paturi de îngrijire paleative care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor, iar personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii/compartimente pentru arşi beneficiază de acelaşi cuantum al sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secţiile/compartimentele cu paturi pentru bolnavi cu SIDA care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor la limita maximă.----------Alin. (6^2) al art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.(6^3) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal prevăzute la alin. (6^2).----------Alin. (6^3) al art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. (7) Pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.Art. 3^3. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol. (2) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2 includ salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de execuţie, respectiv salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de conducere. (3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2. (4) Pentru personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:----------Partea introductivă a alin. (4) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază; b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază; c) indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b); d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016; e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, pentru personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;----------Lit. e) a alin. (4) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. f) spor de 7%, 10% şi 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.----------Lit. f) a alin. (4) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. g) indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare;----------Lit. g) a alin. (4) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfăşoară activitate de predare - învăţare - evaluare în sistemul penitenciar;----------Lit. h) a alin. (4) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Lit. i) a alin. (4) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. (5) Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământ şi din cadrul bibliotecilor centrale universitare şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:----------Partea introductivă a alin. (5) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază; b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază; c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învăţământ; d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensaţiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016. (6) În situaţia în care salariile determinate potrivit alin. (1) şi (4) sau, după caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016. (7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.----------Alin. (7) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. (8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5) lit. a)-c).----------Alin. (5) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016. (10) Pentru personalul promovat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) sau (5). (11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.----------Alin. (11) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. (12) Personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora."----------Alin. (12) al art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.Art. 3^4. - (1) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016. (2) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mare decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se acordă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii: a) începând cu data de 1 august 2016, o majorare a salariului de bază aferent lunii iulie 2016, astfel încât să se asigure o creştere cu 50% din diferenţa rezultată între salariul determinat potrivit art. 3^3 şi salariul aferent lunii iulie 2016; b) începând cu data de 1 decembrie 2017, dacă totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu totalul drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2017 se păstrează drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar la determinarea drepturilor salariale se va utiliza, începând cu data de 1 decembrie 2017, anexa cu salariile de bază prevăzute la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 2^1 la prezenta ordonanţă de urgenţă, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (3) al art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. (4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor şcolare.----------Alin. (4) al art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.Art. 3^5. - În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4, pentru personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 3^5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.Art. 3^6 - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază pentru personalul încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor se stabilesc potrivit anexei nr. 3, cu excepţia personalului încadrat, nou-încadrat sau promovat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale. (2) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1 sunt mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) se menţin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1. (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituţii şi autorităţi publice, asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor. (5) Salarizarea personalului Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.----------Alin. (5) al art. 3^6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016. Notă

  ──────────

  La completarea art. 3^6 cu alin. (5) legiuitorul nu a avut în vederea faptul că art. 3^6 a fost modificat integral de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016, având doar trei alineate, în urma modificării, şi nu patru cum era iniţial, astfel că se impune intervenţia legiuitorului pentru aplicarea corectă a dispoziţiilor legale.

  ──────────
  (6) Asimilarea funcţiilor şi salariilor potrivit alin. (5), precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive.----------Alin. (6) al art. 3^6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017. Notă

  ──────────

  La completarea art. 3^6 cu alin. (6) legiuitorul nu a avut în vederea faptul că art. 3^6 a fost modificat integral de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016, având doar trei alineate, în urma modificării, şi nu patru cum era iniţial, astfel că se impune intervenţia legiuitorului pentru aplicarea corectă a dispoziţiilor legale.

  ──────────
  ----------Art. 3^6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.2. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2016 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care iau pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară."4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:Art. 12^1 - Anexele nr. 1-3 fac parte integrată din prezenta ordonanţă de urgenţă.----------Art. 12^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.5. După articolul 45 se introduc două anexe, anexele nr. 1 şi 2, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.----------Pct. 6 al art. I, care completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu anexa 2^1 a fost introdus de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.
   +  Articolul I^1Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. I^1 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.  +  Articolul I^2În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează şi se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.----------Art. I^2 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016.  +  Articolul II (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin buget, pe baza îndeplinirii condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă. (4) Condiţiile de reformă şi criteriile de performanţă se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIIÎncepând cu luna august 2016, prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se aplică şi personalului de probaţiune, prin raportare la cuantumul brut al salariilor de bază aferent lunii iulie 2016.  +  Articolul IVAbrogat.----------Art. IV a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.  +  Articolul VDupă articolul 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Fiecare instituţie şi autoritate publică are obligaţia de a înfiinţa registrul general de evidenţă prevăzut la art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul care este plătit din fonduri publice potrivit dispoziţiilor prezentei legi, cu respectarea dispoziţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi, dacă este cazul, a dispoziţiilor privind protecţia informaţiilor clasificate. (2) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se va înregistra în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei/autorităţii publice, dată de la care devine document opozabil. (3) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcţia, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detaşării şi data încetării funcţiei. (4) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice este păstrat la sediul instituţiei/autorităţii publice, urmând să fie pus la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei altei autorităţi care îl solicită, în condiţiile legii. (5) La solicitarea persoanei plătite din fonduri publice, instituţia/autoritatea publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceasta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate. (6) În cazul încetării activităţii instituţiei/autorităţii publice, registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială s-a aflat sediul instituţiei/autorităţii publice. (7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2)-(4) cu privire la personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul VILa data de 1 august 2016, Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor

  cu mediul de afaceri,

  Vlad Vasiliu,

  secretar de stat

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Elisabeta Lipă

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 8 iunie 2016.Nr. 20.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ"  +  Capitolul IUnităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere*Font 7* ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Spitale peste │ Spitale │ Servicii de │ │crt.│ │studiilor│ 400 de paturi │ sub 400 de paturi │ ambulanţă │ │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ │ │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│ │ │ │ │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │ │ │ │ │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Manager │ S │ 6500│ 6791│ 6400│ 6500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│Manager general │ S │ │ │ │ │ 6400│ 6500│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│Director medical │ S │ 6350│ 6400│ 6250│ 6350│ 6069│ 6200│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Director de cercetare-dezvoltare │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Director financiar-contabil │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Director economic │ S │ │ │ │ │ 5450│ 5500│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7.│Director tehnic │ S │ │ │ │ │ 4095│ 4212│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8.│Director de îngrijiri │ S, SSD │ 4095│ 4212│ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9.│Alţi directori │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 10.│Asistent-şef │ S, SSD, │ │ │ │ │ 4095│ 4212│ │ │ │ PL │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Nivelul │Institutul Naţional│Centrul de │Centre de │Centre de │ │crt.│ │studiilor│de Hematologie │Transfuzie Sanguină│transfuzie sanguină│transfuzie sanguină│ │ │ │ │Transfuzională │al Municipiului │regionale │judeţene │ │ │ │ │"Prof. Dr. C. T. │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │Nicolau" │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ │ │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│ │ │ │ │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │ │ │ │ │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Director general │ │ 5500│ 5737│ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│Director, director general adjunct│ S │ 5274│ 5500│ 5274│ 5500│ 5128│ 5274│ 5128│ 5274│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│Director adjunct ştiinţific │ S │ 5128│ 5274│ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Director adjunct financiar │ S │ 3459│ 4212│ │ │ │ │ │ │ │ │contabilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Director resurse umane │ S │ 3459│ 4212│ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Contabil-şef │ S │ │ │ 3459│ 4212│ 3400│ 4095│ 3363│ 3557│ └────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │ Alte funcţii de conducere │Nivelul │ Grad I │ Grad II │ │crt.│ │studiilor├─────────┼─────────┤ │ │ │ │Salariile│Salariile│ │ │ │ │de bază │de bază │ │ │ │ │- lei - │- lei - │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Director general*) │ S │ 5500│ 5737│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│Director general adjunct, director, director executiv*) │ S │ 5274│ 5500│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│Director adjunct*) │ S │ 5128│ 5274│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Director adjunct financiar-contabil*) │ S │ 3659│ 4212│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Contabil-şef*) │ S │ 3459│ 4212│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare │ S │ 5500│ 5550│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7.│Şef serviciu │ S │ 3459│ 4212│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8.│Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu │ S │ 2955│ 3459│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9.│Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), │ S │ 5500│ 5550│ │ │şef secţie, şef laborator şi altele similare │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 10.│Asistent medical-şef pe unitate │ S, SSD, │ 3850│ 3950│ │ │ │ PL │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 11.│Şef formaţie muncitori │ │ 1500│ 1900│ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.

  ──────────
  NOTE:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.I.1. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcţii beneficiază de creşterea salariului de bază avut după cum urmează: ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │Nr. │ Funcţia │Creştere │ │crt.│ │salariu │ │ │ │de bază │ │ │ │ - % - │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 1.│Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă │ 12,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 2.│Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 3.│Farmacist şef serviciu │ 7,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 4.│Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, │ │ │ │oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef │ │ │ │şi/sau coordonator │ 15 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 5.│Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical şi │ │ │ │alt personal cu gestiune │ 5 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 6.│Spălătoreasă cu gestiune │ 2,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 7.│Şef echipă │ 2,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 8.│Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician, │ │ │ │psiholog (inspector/consilier) şi asistent inspector │ │ │ │(referent) care exercită atribuţii de control în sănătate │ │ │ │publică - direcţia de sănătate publică │ 12,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 9.│Medic coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă │ │ │ │Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 10.│Asistent medical coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă│ │ │ │Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 11.│Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie │ │ │ │Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de│ │ │ │ambulanţă judeţean │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 12.│Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de │ │ │ │medicamente (stocul de urgenţă din staţia centrală a │ │ │ │Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi staţiile centrale│ │ │ │din serviciile de ambulanţă judeţene) │ 10 │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘I.2. Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socialăUnităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias"*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitara.1. Unităţi clinice┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Unităţi clinice ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Medic primar │ S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Medic primar dentist │ S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Medic specialist │ S │3544│3810│4000│4200│4305│4413│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Medic specialist dentist │ S │3544│3810│4000│4200│4305│4413│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Medic rezident anul VI-VII │ S │3262│3507│3682│3866│3963│4062│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Medic rezident anul IV-V │ S │2709│2912│3058│3211│3291│3373│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Medic dentist rezident anul IV-V│ S │2709│2912│3058│3211│3291│3373│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Medic rezident anul III │ S │2635│2833│2974│3123│3201│3281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Medic dentist rezident anul III │ S │2635│2833│2974│3123│3201│3281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Medic rezident anul II │ S │2361│2538│2665│2798│2868│2940│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11 │Medic dentist rezident anul II │ S │2361│2538│2665│2798│2868│2940│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Medic rezident anul I │ S │2105│2263│2376│2495│2557│2621│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Medic dentist rezident anul I │ S │2105│2263│2376│2495│2557│2621│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Medic │ S │2600│2795│2935│3081│3159│3237│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15 │Medic dentist │ S │2600│2795│2935│3081│3159│3237│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Farmacist primar*1) │ S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Farmacist specialist │ S │3544│3810│4000│4200│4305│4413│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Farmacist rezident anul III │ S │2635│2833│2974│3123│3201│3281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Farmacist rezident anul II │ S │2361│2538│2665│2798│2868│2940│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Farmacist rezident anul I │ S │2105│2263│2376│2495│2557│2621│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Farmacist │ S │2600│2795│2935│3081│3159│3237│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; principal │ S │3098│3330│3497│3672│3764│3858│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; specialist │ S │2538│2728│2865│3008│3083│3160│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 24 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │2015│2166│2274│2388│2448│2509│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 25 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; debutant │ S │1804│1939│2036│2138│2192│2246│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 26 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în nutriţie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică, moaşă; principal │ S │2760│2967│3115│3271│3353│3437│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 27 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţie şi dietetică, moaşă │ S │2132│2292│2406│2527│2590│2655│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 28 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţie şi dietetică, moaşă; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1704│1832│1923│2020│2070│2122│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 29 │Dentist principal │ SSD │1832│1969│2068│2171│2226│2281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 30 │Dentist │ SSD │1730│1860│1953│2050│2102│2154│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 31 │Dentist debutant │ SSD │1578│1696│1781│1870│1917│1965│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 32 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; principal │ SSD │2389│2568│2697│2831│2902│2975│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 33 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar │ SSD │2093│2250│2362│2481│2543│2606│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 34 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; debutant │ SSD │1646│1769│1858│1951│2000│2050│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 35 │Asistent medical principal*2) │ PL │2285│2456│2579│2708│2776│2845│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 36 │Asistent medical*2) │ PL │2058│2212│2323│2439│2500│2563│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 37 │Asistent medical debutant*2) │ PL │2628│1750│1838│1929│1978│2027│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 38 │Asistent medical principal*2) │ M │2081│2237│2349│2466│2528│2591│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 39 │Asistent medical*2) │ M │1832│1969│2068│2171│2226│2281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 40 │Asistent medical debutant*2) │ M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 41 │Tehnician dentar principal*3) │ M │2081│2237│2349│2466│2528│2591│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 42 │Tehnician dentar*3) │ M │1832│1969│2068│2171│2226│2281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 43 │Tehnician dentar debutant*3) │ M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 44 │Soră medicală principal*4) │ M │1790│1924│2020│2121│2175│2229│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 45 │Soră medicală*4) │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 46 │Soră medicală debutant*4) │ M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 47 │Autopsier principal │ M │1790│1924│2020│2121│2175│2229│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 48 │Autopsier │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 49 │Autopsier debutant │ M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 50 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical; principal │ M │1790│1924│2020│2121│2175│2229│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 51 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 52 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical; debutant │ M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘a.2. Anatomia patologică şi medicina legală┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ Anatomia patologică ││Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ şi medicina legală ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1. │Medic primar │ S │7585│8154│8562│8990│9214│9445│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│2. │Medic specialist │ S │5961│6408│6728│7065│7242│7423│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3. │Medic rezident anul IV-V │ S │4557│4898│5143│5400│5535│5674│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│4. │Medic rezident anul III │ S │4431│4763│5001│5251│5383│5517│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│5. │Medic rezident anul II │ S │3970│4268│4481│4705│4823│4944│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6. │Medic rezident anul I │ S │3541│3806│3997│4197│4302│4409│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│7. │Farmacist primar*1) │ S │5789│6223│6534│6861│7033│7208│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│8. │Farmacist specialist │ S │4727│5082│5336│5602│5742│5886│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9. │Farmacist │ S │4100│4408│4628│4859│4981│5105│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. │Asistent medical, tehnician de │ S │5395│5800│6090│6394│6554│6718││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. │Asistent medical, tehnician de │ S │4139│4449│4672│4905│5028│5154││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. │Asistent medical, tehnician de │ S │2471│2656│2789│2929│3002│3077││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. │Asistent medical, asistent │ SSD │4288│4610│4840│5082│5209│5339││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. │Asistent medical, asistent │ SSD │3861│4151│4358│4576│4690│4808││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15. │Asistent medical, asistent │ SSD │2305│2478│2602│2732│2800│2870││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16. │Asistent medical principal*2) │ PL │4227│4544│4771│5010│5135│5263│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17. │Asistent medical*2) │ PL │3795│4080│4284│4498│4610│4725│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│18. │Asistent medical debutant*2) │ PL │2136│2296│2411│2532│2595│2660│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│19. │Asistent medical principal*2) │ M │3692│3969│4167│4376│4485│4597│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│20. │Asistent medical*2) │ M │3365│3617│3798│3988│4088│4190│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│21. │Asistent medical debutant*2) │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22. │Soră medicală principală*4) │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│23. │Soră medicală*4) │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│24. │Soră medicală debutant*4) │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25. │Autopsier principal │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│26. │Autopsier │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│27. │Autopsier debutant │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│28. │Statistician medical, │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089││ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical anatomie patologică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│29. │Statistician medical, │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559││ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical anatomie patologică │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│30. │Statistician medical, │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590││ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical anatomie patologică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘a.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ Servicii de ambulanţă, ││ │ │ │ compartimente de primire ││ │ │ │urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU,││ │ │ │ CPU-S, secţii/compartimente ││ │ │ │cu paturi de ATI/TI, unitate ││Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ de transport neonatală ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Medic primar │ S │4808│5169│5427│5698│5841│5987│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Medic dentist primar │ S │4808│5169│5427│5698│5841│5987│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Medic specialist │ S │3740│4021│4222│4433│4543│4657│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Medic dentist specialist │ S │3740│4021│4222│4433│4543│4657│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Medic rezident anul IV-V │ S │2819│3030│3182│3341│3425│3510│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Medic rezident anul III │ S │2745│2951│3098│3253│3335│3418│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Medic rezident anul II │ S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Medic rezident anul I │ S │2215│2381│2500│2625│2691│2758│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Medic │ S │2710│2913│3059│3212│3292│3374│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Medic dentist │ S │2710│2913│3059│3212│3292│3374│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11 │Farmacist primar*1) │ S │4808│5169│5427│5698│5841│5987│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Farmacist specialist │ S │3740│4021│4222│4433│4543│4657│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Farmacist rezident anul III │ S │2745│2951│3098│3253│3335│3418│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Farmacist rezident anul II │ S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15 │Farmacist rezident anul I │ S │2215│2381│2500│2625│2691│2758│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Farmacist │ S │2710│2913│3059│3212│3292│3374│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; principal │ S │3102│3335│3501│3676│3768│3863│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; specialist │ S │2541│2732│2868│3012│3087│3164│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │2200│2365│2483│2607│2673│2739│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; debutant │ S │1844│1982│2081│2185│2240│2296│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; principal, expert în │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizică medicală │ S │3102│3335│3501│3676│3768│3863│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; specialist, fizician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │2541│2732│2868│3012│3087│3164│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician │ S │2200│2365│2483│2607│2673│2739│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 24 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician, fizician medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1844│1982│2081│2185│2240│2296│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 25 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │moaşă, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în nutriţie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică; principal │ S │2765│2972│3121│3277│3359│3443│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 26 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │moaşă, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în nutriţie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică │ S │2135│2295│2410│2530│2594│2658│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 27 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │moaşă, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în nutriţie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică; debutant │ S │1672│1797│1887│1982│2031│2082│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 28 │Dentist principal │ SSD │1921│2065│2168│2277│2334│2392│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 29 │Dentist │ SSD │1866│2006│2106│2212│2267│2324│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 30 │Dentist debutant │ SSD │1588│1707│1792│1882│1929│1977│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 31 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; principal │ SSD │2426│2608│2738│2875│2947│3021│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 32 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar │ SSD │2095│2252│2365│2483│2545│2609│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 33 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; debutant │ SSD │1646│1769│1858│1951│2000│2050│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 34 │Asistent medical principal*2) │ PL │2376│2554│2682│2816│2886│2959│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 35 │Asistent medical*2) │ PL │2142│2303│2418│2539│2602│2667│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 36 │Asistent medical debutant*2) │ PL │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 37 │Asistent medical principal*2) │ M │2342│2518│2644│2776│2845│2916│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 38 │Asistent medical*2) │ M │1908│2051│2154│2261│2318│2376│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 39 │Asistent medical debutant*2) │ M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 40 │Tehnician dentar principal*3) │ M │2087│2244│2356│2473│2535│2599│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 41 │Tehnician dentar*3) │ M │2908│2051│2154│2261│2318│2376│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 42 │Tehnician dentar debutant*3) │ M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 43 │Soră medicală principal*4) │ M │1864│2004│2104│2209│2264│2321│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 44 │Soră medicală*4) │ M │1711│1839│1931│2028│2079│2131│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 45 │Soră medicală debutant*4) │ M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 46 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator de urgenţă; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ M │1864│2004│2104│2209│2264│2321│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 47 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator de urgenţă │ M │1711│1839│1931│2028│2079│2131│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 48 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator de urgenţă; debutant│ M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │Unităţi sanitare, cu excepţia││ │ │ │ celor cuprinse în unităţi ││ │ │ │clinice, unităţi de asistenţă││ │ │ │ socială şi unităţi de ││Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ asistenţă medico-socială ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Medic primar │ S │3601│3871│4065│4268│4375│4484│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Medic dentist primar │ S │3601│3871│4065│4268│4375│4484│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Medic specialist │ S │3137│3372│3541│3718│3811│3906│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Medic dentist specialist │ S │3137│3372│3541│3718│3811│3906│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Medic rezident anul VI-VII │ S │2999│3224│3385│3554│3643│3734│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Medic rezident, medic dentist │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezident, anul IV-V │ S │2924│3143│3300│3465│3552│3641│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Medic rezident, medic dentist │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezident, anul III │ S │2455│2639│2771│2910│2982│3057│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Medic rezident, medic dentist │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezident, anul II │ S │2211│2377│2496│2620│2686│2753│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Medic rezident, medic dentist │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezident, anul I │ S │1985│2134│2241│2353│2411│2472│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Medic │ S │2485│2671│2805│2945│3019│3094│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11 │Medic dentist │ S │2485│2671│2805│2945│3019│3094│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Farmacist primar*1) │ S │3601│3871│4065│4268│4375│4484│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Farmacist specialist │ S │3137│3372│3541│3718│3811│3906│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Farmacist rezident anul III │ S │2455│2639│2771│2910│2982│3057│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15 │Farmacist rezident anul II │ S │2211│2377│2496│2620│2686│2753│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Farmacist rezident anul I │ S │1985│2134│2241│2353│2411│2472│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Farmacist │ S │2367│2545│2672│2805│2875│2947│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; principal │ S │2205│2370│2489│2613│2679│2746│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; specialist │ S │1921│2065│2168│2277│2334│2392│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │1813│1949│2046│2149│2202│2258│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; debutant │ S │1625│1747│1834│1926│1974│2023│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în nutriţie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică, moaşă; principal │ S │2302│2475│2598│2728│2797│2866│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţie şi dietetică, moaşă │ S │1916│2060│2163│2271│2328│2386│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 24 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţie şi dietetică, moaşă; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1683│1809│1900│1995│2045│2096│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 25 │Dentist principal │ SSD │1730│1860│1953│2050│2102│2154│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 26 │Dentist │ SSD │1605│1725│1812│1902│1950│1999│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 27 │Dentist debutant │ SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 28 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; principal │ SSD │2125│2284│2399│2519│2581│2646│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 29 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar │ SSD │1849│1988│2087│2191│2246│2302│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 30 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; debutant │ SSD │1646│1769│1858│1951│2000│2050│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 31 │Asistent medical principal*2) │ PL │2012│2163│2271│2385│2444│2505│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 32 │Asistent medical*2) │ PL │1816│1952│2050│2152│2206│2261│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 33 │Asistent medical debutant*2) │ PL │1586│1705│1790│1880│1927│1975│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 34 │Asistent medical principal*2) │ M │1859│1998│2098│2203│2258│2315│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 35 │Asistent medical*2) │ M │1683│1809│1900│1995│2045│2096│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 36 │Asistent medical debutant*2) │ M │1553│1669│1753│1841│1887│1934│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 37 │Tehnician dentar principal*3) │ M │1713│1841│1934│2030│2081│2133│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 38 │Tehnician dentar*3) │ M │1628│1750│1838│1929│1978│2027│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 39 │Tehnician dentar debutant*3) │ M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 40 │Soră medicală principal*4) │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 41 │Soră medicală*4) │ M │1609│1730│1816│1907│1955│2004│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 42 │Soră medicală debutant*4) │ M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 43 │Autopsier principal │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 44 │Autopsier │ M │1609│1730│1816│1907│1955│2004│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 45 │Autopsier debutant │ M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 46 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical; principal │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 47 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical │ M │1609│1730│1816│1907│1955│2004│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 48 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical; debutant │ M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitareb.1. Unităţi clinice┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Unităţi clinice ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; principal, expert în │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizică medicală │ S │2948│3169│3328│3494│3581│3671│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; specialist, fizician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │2702│2905│3050│3202│3282│3364│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician │ S │2476│2662│2795│2935│3008│3083│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician, fizician medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social; principal*5) │ SSD │2269│2439│2561│2689│2756│2825│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social*5) │ SSD │2141│2302│2417│2537│2601│2666│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social; debutant*5) │ SSD │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11 │Psiholog principal │ S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Psiholog specialist │ S │2702│2905│3050│3202│3282│3364│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Psiholog practicant │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Psiholog stagiar │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘b.2. Anatomia patologică şi medicina legală┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ Anatomia patologică şi ││Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ medicina legală ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; principal, expert în │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizică medicală │ S │5528│5943│6240│6552│6716│6883│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; specialist, fizician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician │ S │3528│3793│3982│4181│4286│4393│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician, fizician medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Psiholog principal │ S │5374│5777│6066│6369│6528│6692│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Psiholog specialist │ S │5197│5587│5866│6159│6313│6471│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Psiholog practicant │ S │4116│4425│4646│4878│5000│5125│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Psiholog stagiar │ S │2305│2478│2602│2732│2800│2870│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘b.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ Servicii de ambulanţă, ││ │ │ │ compartimente de primire ││ │ │ │urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU,││ │ │ │ CPU-S, secţii/compartimente ││ │ │ │cu paturi de ATI/TI, unitate ││Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ de transport neonatală ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ S │2948│3169│3328│3494│3581│3671│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social │ S │2451│2635│2767│2905│2978│3052│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social; principal*5) │ SSD │2549│2740│2877│3021│3097│3174│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social*5) │ SSD │2015│2166│2274│2388│2448│2509│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social; debutant*5) │ SSD │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Psiholog principal │ S │2948│3169│3328│3494│3581│3671│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Psiholog specialist │ S │2451│2635│2767│2905│2978│3052│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Psiholog practicant │ S │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Psiholog stagiar │ S │1758│1890│1984│2084│2136│2189│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi sanitare, cu excepţia celor ││crt.│ │studiilor│ cuprinse în unităţi clinice, ││ │ │ │ unităţi de asistenţă socială şi ││ │ │ │ unităţi de asistenţă medico-socială ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal, expert în fizică medicală │ S │ 2782│ 2991│ 3140│ 3297│ 3380│ 3464│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2 │Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialist, fizician medical │ S │ 2336│ 2511│ 2637│ 2769│ 2838│ 2909│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3 │Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 2141│ 2302│ 2417│ 2537│ 2601│ 2666│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4 │Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; debutant │ S │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social; principal │ S │ 2275│ 2446│ 2568│ 2696│ 2764│ 2833│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social │ S │ 1941│ 2087│ 2191│ 2300│ 2358│ 2417│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social; debutant │ S │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 8 │Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │principal*5) │ SSD │ 2003│ 2153│ 2261│ 2374│ 2433│ 2494│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9 │Profesor CFM, biolog, chimist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │social*5) │ SSD │ 1829│ 1966│ 2064│ 2168│ 2222│ 2277│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 10│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant*5) │ SSD │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 11│Psiholog principal │ S │ 2782│ 2991│ 3140│ 3297│ 3380│ 3464│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 12│Psiholog specialist │ S │ 2336│ 2511│ 2637│ 2769│ 2838│ 2909│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 13│Psiholog practicant │ S │ 2141│ 2302│ 2417│ 2537│ 2601│ 2666│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 14│Psiholog stagiar │ S │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘ c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitarc.1. Unităţi clinice*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi clinice ││crt.│ │studiilor│ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │Infirmieră, agent DDD │ M; G │ 1380│ 1484│ 1558│ 1636│ 1676│ 1718│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2 │Infirmieră, agent DDD; debutant │ M; G │ 1365│ 1467│ 1541│ 1618│ 1658│ 1700│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3 │Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, │ │ │ │ │ │ │ ││ │îngrijitoare │ G │ 1360│ 1462│ 1535│ 1612│ 1652│ 1693│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4 │Şofer autosanitară II*7) │ M │ 1390│ 1494│ 1569│ 1647│ 1689│ 1731│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5 │Şofer autosanitară III*7) │ M; G │ 1370│ 1473│ 1546│ 1624│ 1664│ 1706│└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘c.2. Anatomia patologică şi medicina legală*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │Nivelul │Anatomia patologică şi medicina legală││crt.│ │studiilor│ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Brancardier, îngrijitoare │ G │ 2075│ 2231│ 2342│ 2459│ 2521│ 2584│└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Servicii de ambulanţă, ││crt.│ │studiilor│ compartimente de primire urgenţe: ││ │ │ │ UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/ ││ │ │ │ compartimente cu paturi de ATI/TI, ││ │ │ │ unitate de transport neonatală ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │Infirmieră, agent DDD │ M; G │ 1484│ 1595│ 1675│ 1759│ 1803│ 1848│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2 │Infirmieră, agent DDD; debutant │ M; G │ 1467│ 1577│ 1656│ 1739│ 1782│ 1827│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3 │Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, │ │ │ │ │ │ │ ││ │îngrijitoare │ G │ 1462│ 1572│ 1650│ 1733│ 1776│ 1820│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4 │Ambulanţier*6) │ M │ 2080│ 2236│ 2348│ 2465│ 2527│ 2590│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5 │Şofer autosanitară I*7) │ M │ 1761│ 1893│ 1988│ 2087│ 2139│ 2193│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6 │Şofer autosanitară II*7) │ M │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930│└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘c.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi sanitare, cu excepţia celor ││crt.│ │studiilor│ cuprinse în unităţi clinice, ││ │ │ │ unităţi de asistenţă socială şi ││ │ │ │ unităţi de asistenţă medico-socială ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Infirmieră, agent DDD │ M;G │ 1370│ 1473│ 1546│ 1624│ 1664│ 1706│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Infirmieră, agent DDD; debutant │ M;G │ 1360│ 1462│ 1535│ 1612│ 1652│ 1693│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, │ G │ 1350│ 1451│ 1524│ 1600│ 1640│ 1681││ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Şofer autosanitară II*7) │ M │ 1375│ 1478│ 1552│ 1630│ 1670│ 1712│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.│Şofer autosanitară III*7) │ M;G │ 1365│ 1467│ 1541│ 1618│ 1658│ 1700│└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘NOTE:1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual şi funcţionarilor publici din direcţiile de sănătate publică, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, nivelului de studii şi gradaţiei avute. Salariul pentru şef serviciu - funcţionar public - se echivalează cu salariul medicului şef de laborator, gradul II - personal contractual, iar pentru şef birou - funcţionar public se echivalează cu salariul medicului şef de laborator, gradul I - personal contractual.2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice, anatomie patologică şi medicină legală şi compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţi clinice, institute şi centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.4. Anexele a.1, b.1, c.1 se utilizează şi pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar şi universitar.5. Salarizarea prevăzută pentru funcţia de infirmier se utilizează şi pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoşi din unităţile, secţiile sau compartimentele de psihiatrie.6. Anexele a.4, b.4, c.4 se utilizează şi pentru personalul din creşe. Notă

  ──────────

  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

  *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

  *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

  *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

  *6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condiţiile legii, de personalul încadrat pe funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.

  *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

  ──────────
  3. Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere┌────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Clase de │ Grad I │ Grad II ││crt.│ │salarizare├─────────────────┼─────────────────┤│ │ │ potrivit │Salariile de bază│Salariile de bază││ │ │studiilor │ - lei - │ - lei - │├────┴─────────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┤│a) Unităţi de asistenţă socială/centre cu personalitate juridică │├────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┤│ 1 │Director │ S │ 6143 │ 6498 │├────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Contabil-şef │ S │ 5450 │ 5500 │├────┴─────────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┤│b) Unităţi de asistenţă socială/centre fără personalitate juridică │├────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┤│ 3 │Şef centru │ S │ 5500 │ 5700 │├────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 4 │Coordonator personal de │ │ │ ││ │specialitate │S; SSD; PL│ 3850 │ 4212 │└────┴─────────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┘NOTĂ:1. Nivelul de salarizare prevăzut la pct. a) Unităţi de asistenţă socială/centre cu personalitate juridică, pentru personalul de conducere, se aplică şi personalului de conducere funcţionari publici - director executiv, director executiv adjunct, director general, director general adjunct - din direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Clase de │ Salariile de bază ││crt.│ │salarizare│ - lei - ││ │ │ potrivit │ Gradaţia ││ │ │studiilor │ │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Medic primar │ S │3274│3520│3696│3880│3977│4077│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Medic primar dentist │ S │3274│3520│3696│3880│3977│4077│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Medic specialist │ S │2852│3066│3219│3380│3465│3551│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Medic specialist dentist │ S │2852│3066│3219│3380│3465│3551│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Medic │ S │2367│2545│2672│2805│2875│2947│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Medic dentist │ S │2367│2545│2672│2805│2875│2947│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Asistent social principal │ S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Asistent social specialist │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Asistent social practicant │ S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10│Asistent social debutant │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│Psiholog principal │ S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12│Psiholog specialist │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13│Psiholog practicant │ S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14│Psiholog stagiar │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15│Logoped, profesor CFM, interpret│ │ │ │ │ │ │ ││ │în limbajul mimico-gestual şi al│ │ │ │ │ │ │ ││ │limbajului specific persoanelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu surdocecitate, kinetoterapeut│ │ │ │ │ │ │ ││ │psihopedagog, terapeut │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocupaţional; principal │ S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Logoped, profesor CFM, interpret│ │ │ │ │ │ │ ││ │în limbajul mimico-gestual şi al│ │ │ │ │ │ │ ││ │limbajului specific persoanelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu surdocecitate, kinetoterapeut│ │ │ │ │ │ │ ││ │psihopedagog, terapeut │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocupaţional │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Logoped, profesor CFM, interpret│ │ │ │ │ │ │ ││ │în limbajul mimico-gestual şi al│ │ │ │ │ │ │ ││ │limbajului specific persoanelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu surdocecitate, kinetoterapeut│ │ │ │ │ │ │ ││ │psihopedagog, terapeut │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocupaţional; debutant │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Fiziokinetoterapeut principal │ S │2785│2994│3144│3301│3383│3468│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Fiziokinetoterapeut specialist │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Fiziokinetoterapeut │ S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Fiziokinetoterapeut debutant │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22 │Educator principal │ S │2405│2585│2715│2850│2922│2995│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23 │Educator │ S │2020│2172│2280│2394│2454│2515│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 24 │Educator debutant │ S │1376│1479│1553│1631│1672│1713│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 25 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă; principal │ S │2405│2585│2715│2850│2922│2995│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 26 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare auditivă│ S │2020│2172│2280│2394│2454│2515│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 27 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă; debutant │ S │1376│1479│1553│1631│1672│1713│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 28 │Educator, profesor CFM, educator│ │ │ │ │ │ │ ││ │puericultor, asistent medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal*1) │ SSD │2269│2439│2561│2689│2756│2825│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 29 │Educator, profesor CFM, educator│ │ │ │ │ │ │ ││ │puericultor, asistent medical*1)│ SSD │2141│2302│2417│2537│2601│2666│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 30 │Educator, profesor CFM, educator│ │ │ │ │ │ │ ││ │puericultor, asistent medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant*1) │ SSD │1540│1656│1738│1825│1871│1918│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 31 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical; principal*1) │ PL │2176│2339│2456│2579│2643│2710│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 32 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical*1) │ PL │1960│2107│2212│2323│2381│2441│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 33 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical; debutant*1) │ PL │1550│1666│1750│1837│1883│1930│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 34 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienă, asistent BFT, │ │ │ │ │ │ │ ││ │optician protezare ortopedică şi│ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă, asistent medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal*1) │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 35 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienă, asistent BFT, │ │ │ │ │ │ │ ││ │optician protezare ortopedică şi│ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă, asistent medical*1) │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 36 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienă, asistent BFT, │ │ │ │ │ │ │ ││ │optician protezare ortopedică şi│ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă, asistent medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant*1) │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 37 │Profesor CFM, interpret în │ │ │ │ │ │ │ ││ │limbaj mimico-gestual şi al │ │ │ │ │ │ │ ││ │limbajului specific persoanelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu surdocecitate │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 38 │Instructor de educaţie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │instructor CFM; principal │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 39 │Instructor de educaţie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │instructor CFM │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 40 │Instructor de educaţie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │instructor CFM; debutant │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 41 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare;│ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ PL │2176│2339│2456│2579│2643│2710│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 42 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare │ PL │1960│2107│2212│2323│2381│2441│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 43 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare;│ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ PL │1550│1666│1750│1837│1883│1930│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 44 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare;│ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 45 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 46 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare;│ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 47 │Soră medicală, masor; principal │ M │1705│1833│1925│2021│2071│2123│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 48 │Soră medicală, masor │ M │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 49 │Soră medicală, masor; debutant │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 50 │Părinte social, îngrijitor la │ │ │ │ │ │ │ ││ │domiciliu, asistent personal, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent maternal profesionist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent personal profesionist │ M, G │1446│1554│1632│1714│1757│1801│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 51 │Tehnician protezist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │audioprotezist │ M, PL │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 52 │Agent informare privind cariera │ M, PL │1909│2052│2155│2263│2319│2377│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se aplică şi funcţiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriţionist şi dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.

  ──────────
  3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire şi asistenţă pentru unităţi de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Clase de │ Salariile de bază ││crt.│ │salarizare│ - lei - ││ │ │ potrivit │ Gradaţia ││ │ │studiilor │ │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Infirmieră │ M, G │1370│1473│1546│1624│1664│1706│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Infirmieră debutantă │ M, G │1360│1462│1535│1612│1652│1693│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Supraveghetor de noapte │ M, G │1370│1473│1546│1624│1664│1706│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Supraveghetor de noapte debutant│ M, G │1360│1462│1535│1612│1652│1693│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Îngrijitoare, spălătoreasă │ M, G │1350│1451│1524│1600│1640│1681│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘4. Alte funcţii comune din sistemul sanitarA. Alte funcţii din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii din unităţi clinice, servicii de ambulanţă şi institute de medicină legală┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Auditor I │ S │2957│3179│3338│3505│3592│3682│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Auditor II │ S │2426│2608│2738│2875│2947│3021│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul I │ S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul II │ S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul III │ S │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, debutant │ S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Inginer, economist, specialist │ │ │ │ │ │ │ ││ │IA │ S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Inginer, economist, gradul I │ S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Inginer, economist, gradul II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10│Inginer, economist, debutant │ S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│Consilier juridic, IA │ S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12│Gradul I │ S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13│Gradul II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14│debutant │ S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15│Referent, subinginer, conductor │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhitect, arhivar, tehnician- │ │ │ │ │ │ │ ││ │economist; I │ SSD │2176│2339│2456│2579│2643│2710│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16│Referent, subinginer, conductor │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhitect, arhivar, tehnician- │ │ │ │ │ │ │ ││ │economist; II │ SSD │1742│1873│1966│2065│2116│2169│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17│Referent, subinginer, conductor │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhitect, arhivar, tehnician- │ │ │ │ │ │ │ ││ │economist; III │ SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18│Referent, subinginer, conductor │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhitect, arhivar, tehnician- │ │ │ │ │ │ │ ││ │economist; debutant │ SSD │1540│1656│1738│1825│1871│1918│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; IA │ M │1742│1873│1966│2065│2116│2169│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; I │ M │1686│1812│1903│1998│2048│2099│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21│II │ M │1568│1686│1770│1858│1905│1952│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22│debutant │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘B. Unităţi de informatică din unităţi clinice┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │a) Funcţii de execuţie pe grade │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Analist, programator, inginer de│ │ │ │ │ │ │ ││ │sistem; IA │ S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │I │ S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │debutant │ S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Informatician, conductor tehnic;│ │ │ │ │ │ │ ││ │I │ SSD │2176│2339│2456│2579│2643│2710│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │II │ SSD │1742│1873│1966│2065│2116│2169│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │III │ SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │debutant │ SSD │1540│1656│1738│1825│1871│1918│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │b) Funcţii de execuţie pe trepte│ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Analist (programator) ajutor IA │ M │2004│2154│2262│2375│2434│2495│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10│Analist (programator) ajutor I │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│II │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12│debutant │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13│Operator, controlor date; I │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14│II │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15│III │ M │1590│1709│1795│1884│1932│1980│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16│debutant │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘C. Alte funcţii comune din unităţi clinice┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Stenodactilograf, secretar- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf, dactilograf; IA │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Stenodactilograf, secretar- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf, dactilograf; I │ M; G │1705│1833│1925│2021│2071│2123│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Secretar │ M; G │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Secretar debutant │ M; G │1513│1626│1708│1793│1838│1884│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Administrator I │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Administrator II │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Şef depozit I │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Şef depozit II │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Casier, magaziner, funcţionar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhivar │ M; G │1705│1833│1925│2021│2071│2123│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Casier, magaziner, funcţionar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhivar; I │ M; G │1640│1763│1851│1944│1992│2042│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│Casier, magaziner, funcţionar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhivar, debutant │ M; G │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Şef formaţie pază/pompieri │ │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Şef formaţie muncitori │ │1640│1763│1851│1944│1992│2042│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Portar, paznic, pompier, │ │ │ │ │ │ │ ││ │îngrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │ │ ││ │manipulant bunuri, curier │ │1380│1484│1558│1636│1676│1718│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15 │Maistru I │ │1705│1833│1925│2021│2071│2123│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Maistru I │ │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Şofer I │ │1848│1987│2086│2190│2245│2301│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Şofer II │ │1779│1912│2008│2108│2161│2215│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Muncitor calificat I │ │1510│1623│1704│1790│1834│1880│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Muncitor calificat II │ │1448│1557│1634│1716│1759│1803│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Muncitor calificat III │ │1380│1484│1558│1636│1676│1718│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22 │Muncitor calificat IV │ │1344│1445│1517│1593│1633│1674│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23 │Muncitor necalificat │ │1250│1344│1411│1481│1519│1556│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘D. Alte funcţii din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii din unităţi sanitare, cu excepţia celor din unităţi clinice┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Auditor I │ S │2809│3020│3171│3329│3412│3498│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Auditor II │ S │2305│2478│2602│2732│2800│2870│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul I │ S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul II │ S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul III │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, debutant │ S │1660│1785│1874│1967│2017│2067│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Inginer, economist, specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gradul IA │ S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Inginer, economist, gradul I │ S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Inginer, economist, gradul II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10│Inginer, economist, debutant │ S │1660│1785│1874│1967│2017│2067│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│Consilier juridic, gradul IA │ S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12│Consilier juridic, gradul I │ S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13│Consilier juridic, gradul II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14│Consilier juridic, debutant │ S │1660│1785│1874│1967│2017│2067│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; IA │ │1742│1873│1966│2065│2116│2169│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; I │ M │1686│1812│1903│1998│2048│2099│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; II │ M │1568│1686│1770│1858│1905│1952│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 24│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; debutant │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘E. Unităţi de informatică din unităţi sanitare, cu excepţia celor din unităţi clinice┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┴──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │a) Funcţii de execuţie pe grade │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┬──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Analist, programator, inginer de│ │ │ │ │ │ │ ││ │sistem; IA │ S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Analist, programator, inginer de│ │ │ │ │ │ │ ││ │sistem; I │ S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Analist, programator, inginer de│ │ │ │ │ │ │ ││ │sistem; II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Analist, programator, inginer de│ │ │ │ │ │ │ ││ │sistem; debutant │ S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│├────┼────────────────────────────────┴──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │b) Funcţii de execuţie pe trepte │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┬──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Analist (programator) ajutor IA │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Analist (programator) ajutor I │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Analist (programator) ajutor II │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Operator, controlor date; I │ M │1742│1873│1966│2065│2116│2169│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Operator, controlor date; II │ M │1590│1709│1795│1884│1932│1980│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10│Operator, controlor date; III │ M │1410│1516│1592│1671│1713│1756│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│Operator, controlor date; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ M │1350│1451│1524│1600│1640│1681│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘F. Alte funcţii comune din unităţi sanitare, cu excepţia celor din unităţi clinice┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Stenodactilograf, secretar- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf, dactilograf; IA │ M │1540│1656│1738│1825│1871│1918│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Stenodactilograf, secretar- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf, dactilograf; I │ M; G │1410│1516│1592│1671│1713│1756│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Secretar │ M; G │1390│1494│1569│1647│1689│1731│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Secretar debutant │ M; G │1250│1344│1411│1481│1519│1556│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Administrator I │ M │1710│1838│1930│2027│2077│2129│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Administrator II │ M │1600│1720│1806│1896│1944│1992│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Şef depozit I │ M │1640│1763│1851│1944│1992│2042│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Şef depozit II │ M │1530│1645│1727│1813│1859│1905│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Casier, magaziner, funcţionar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhivar │ M; G │1390│1494│1569│1647│1689│1731│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Şef formaţie pază/pompieri │ │1640│1763│1851│1944│1992│2042│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11 │Şef formaţie muncitori │ │1640│1763│1851│1944│1992│2042│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Portar, paznic, pompier, │ │ │ │ │ │ │ ││ │îngrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │ │ ││ │manipulant bunuri, curier │ │1344│1445│1517│1593│1633│1674│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Maistru I │ │1590│1709│1795│1884│1932│1980│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Maistru II │ │1500│1613│1693│1778│1822│1868│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15 │Şofer I │ │1530│1645│1727│1813│1859│1905│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Şofer II │ │1500│1613│1693│1778│1822│1868│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Muncitor calificat I │ │1570│1688│1772│1861│1907│1955│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Muncitor calificat II │ │1400│1505│1580│1659│1701│1743│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Muncitor calificat III │ │1380│1484│1558│1636│1676│1718│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Muncitor calificat IV │ │1344│1445│1517│1593│1633│1674│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Muncitor necalificat │ │1250│1344│1411│1481│1519│1556│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘----------Anexa 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost înlocuită cu anexa 1 din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016, conform pct. 15 al art. unic din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ÎNVĂŢĂMÂNT"  +  Capitolul ISalarii de bază pentru funcţiile din învăţământ1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Rector*) │ S │ 7662 │ 8819 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Prorector*) │ S │ 7044 │ 8105 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Decan*) │ S │ 6474 │ 7662 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Prodecan*) │ S │ 6120 │ 7450 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Director de departament │ S │ 6120 │ 7450 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Director general administrativ al universităţii*) │ S │ 6474 │ 7662 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7.│Director general adjunct administrativ al │ │ │ ││ │universităţii**) │ S │ 5782 │ 6471 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

  **) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat.

  ──────────
  2. Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Inspector şcolar general*) │ S │ 5727 │ 5999 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Inspector şcolar general adjunct*) │ S │ 5363 │ 5616 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Director casa corpului didactic*) │ S │ 5363 │ 5616 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**) │ S │ 4989 │ 5151 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel │ │ │ ││ │maxim**) │ S │ 4616 │ 4838 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Inspector şcolar*) │ S │ 4808 │ 5030 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

  **) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct, din învăţământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

  ──────────
  3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤│ Învăţământ superior │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤│ 1 │Director, contabil-şef │ S │ 5466 │ 6471 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Secretar-şef universitate │ S │ 5024 │ 6471 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Secretar-şef facultate*) │ S │ 3723 │ 4058 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Şef serviciu*) │ S │ 3887 │ 4423 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │Şef birou*) │ S │ 3417 │ 3566 │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤│ Învăţământ preuniversitar**) │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤│ 1 │Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ ││ │maxim │ S │ 3818 │ 4009 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim │ S │ 3222 │ 3384 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ ││ │maxim │ M │ 2656 │ 2793 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim │ M │ 2409 │ 2531 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.

  **) Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

  ──────────
  4. Salarii de bază învăţământ universitar*Font 8*┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Salariul de bază ││Nr. │ Funcţia*) │ Nivelul │ Vechimea în │ - lei - ││crt.│ │studiilor│ învăţământ/ │ Gradaţia ││ │ │ │ cercetare ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Profesor universitar/ │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 6935││ │cercetător ştiinţific I ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 6453││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 5999││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 5575││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 5255││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 4783│ 4903││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 4305│ 4413│ 4523││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ 2991│ 3141│ 3298│ 3380│ 3465│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Conferenţiar universitar/ │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 4475││ │cercetător ştiinţific II ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 4394││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 4141││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 4014││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 3806││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 3520│ 3608││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 3140│ 3219│ 3299││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2599│ 2729│ 2797│ 2867││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2460│ 2583│ 2712│ 2780│ 2849│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Şef lucrări (lector │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │universitar) │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3313││ │cercetător ştiinţific III ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3177││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2988││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2928││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2784│ 2854││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2661│ 2728│ 2796││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2525│ 2651│ 2718│ 2785││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2386│ 2505│ 2631│ 2696│ 2764│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Asistent universitar/ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2762││ │cercetător ştiinţific ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2743││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2724││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2705││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2620│ 2686││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2537│ 2600│ 2665││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2398│ 2518│ 2581│ 2645││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2265│ 2378│ 2497│ 2560│ 2624││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ până la 3 ani │ 2095│ 2252│ 2365│ 2483│ 2545│ 2609│└────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘NOTĂ:Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia cu 70%.Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar. Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar*Font 8*┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia didactică şi │ Nivelul │ Vechimea în │ ││crt.│ gradul didactic*) │studiilor│ învăţământ │ ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic I │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 3608││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3436││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3267││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3188││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 3052││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2896│ 2968││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2651│ 2717│ 2785││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2536│ 2599│ 2664││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2231│ 2343│ 2401│ 2461││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1896│ 2038│ 2140│ 2247│ 2303│ 2361│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic II │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2938││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2822││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2700││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2612││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2486││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2358│ 2417││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2212│ 2267│ 2324││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2202│ 2257│ 2313││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2076│ 2180│ 2234│ 2290││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1828│ 1965│ 2063│ 2167│ 2221│ 2276│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic definitiv │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2793││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2677││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2560││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2437││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2367││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2227│ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2082│ 2134│ 2187││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2061│ 2113│ 2165││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1944│ 2041│ 2092│ 2145││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1707│ 1835│ 1927│ 2023│ 2074│ 2126│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic debutant │ S │ până la 1 an │ 1687│ 1814│ 1904│ 1999│ 2049│ 2101│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic I │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2984││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2831││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2700││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2591││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2444││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2323│ 2381││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2174│ 2228│ 2284││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2108│ 2161│ 2215││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1899│ 1994│ 2044│ 2095│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic II │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2755││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2645││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2524││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2405││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2294││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2156│ 2210││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2010│ 2060│ 2112││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1990│ 2040│ 2091││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1884│ 1978│ 2028│ 2078││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1656│ 1780│ 1869│ 1963│ 2012│ 2062│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic definitiv │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2493││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2353││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2323││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2175││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2153││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2081│ 2133││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2010│ 2060│ 2112││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1990│ 2040│ 2091││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1869│ 1962│ 2012│ 2062││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1636│ 1759│ 1847│ 1939│ 1987│ 2037│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic debutant │ SSD │ până la 1 an │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.│Institutor studii superioare│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lungă durată grad didactic I│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2944││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2796││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2659││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2553││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2405││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2287│ 2344││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2137│ 2190│ 2245││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2046│ 2097│ 2150││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1863│ 1956│ 2005│ 2055│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 10.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2617││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2510││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2389││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2173││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2086│ 2138││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1970│ 2019│ 2070││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1959│ 2008│ 2058││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1856│ 1949│ 1998│ 2047││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1636│ 1759│ 1847│ 1939│ 1987│ 2037│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 11.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2444││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │definitiv │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2321││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2203││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2119││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2081││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1984│ 2034││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1883│ 1930│ 1978││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1783│ 1872│ 1919│ 1967││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 12.│Institutor studii superioare│ S │ până la 1 an │ 1545│ 1661│ 1744│ 1831│ 1877│ 1924││ │lungă durată grad didactic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 13.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2871││ │scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic I │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2720││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2614││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2478││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2342││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2211│ 2266││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2048│ 2099│ 2152││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1993│ 2043│ 2094││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1749│ 1836│ 1882│ 1929│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 14.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2525││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2422││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2192││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2081││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1996│ 2046││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1855│ 1901│ 1949││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1843│ 1889│ 1936││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1744│ 1831│ 1877│ 1924││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1535│ 1650│ 1733│ 1819│ 1865│ 1911│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 15.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2384││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │definitiv │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2343││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2151││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2058││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2035││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1938│ 1986││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1843│ 1889│ 1936││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1833│ 1879│ 1926││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1734│ 1821│ 1866│ 1913││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1525│ 1639│ 1721│ 1807│ 1853│ 1899│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 16.│Institutor studii superioare│ SSD │ până la 1 an │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ │scurtă durată grad didactic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 17.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2889││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2774││ │didactic I ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2649││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2507││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2376││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2119│ 2172││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1988│ 2038│ 2089││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1808│ 1898│ 1946│ 1995│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 18.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2437││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2307││ │didactic II ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2202││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2114││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2035││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1970│ 2019││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1899│ 1946│ 1995││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1798│ 1888│ 1935│ 1983││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1568│ 1686│ 1770│ 1858│ 1905│ 1952│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 19.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2288││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2185││ │didactic definitiv ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2066││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1990││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1962││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1900│ 1948││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1823│ 1869│ 1915││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1813│ 1858│ 1905││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1717│ 1803│ 1848│ 1894││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 20.│Învăţător, educatoare, │ M │ până la 1 an │ 1495│ 1607│ 1687│ 1772│ 1816│ 1862││ │maistru-instructor; (cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii de nivel liceal) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 21.│Profesor, învăţător, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 1980││ │educatoare, educator, ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │maistru-instructor; (cu │ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 1959││ │studii de nivel liceal, fără├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │pregătire de specialitate) │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 1939││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1920││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1910││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1853│ 1899││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1798│ 1843│ 1889││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1778│ 1822│ 1868││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1677│ 1761│ 1805│ 1850││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ până la 1 an │ 1465│ 1575│ 1654│ 1736│ 1780│ 1824│└────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salarii de bază ││crt.│ Funcţia, gradul sau treapta profesională │studi-│ - lei - ││ │ │ ilor │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ Funcţii de execuţie │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1.│Administrator financiar, economist, referent, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consilier juridic şi contabil grad I │ S │ 2290│ 2462│ 2585│ 2714│ 2782│ 2851││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II │ S │ 1919│ 2063│ 2166│ 2274│ 2331│ 2390││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III │ S │ 1818│ 1954│ 2052│ 2155│ 2209│ 2264││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2.│Informatician gradul IA │ S │ 2324│ 2498│ 2623│ 2754│ 2823│ 2894││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ S │ 2161│ 2323│ 2439│ 2561│ 2625│ 2691││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 2060│ 2215│ 2325│ 2441│ 2503│ 2565││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3.│Secretar instituţie unitate de învăţământ I*) │ S │ 2255│ 2424│ 2545│ 2673│ 2739│ 2808││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II*) │ S │ 2151│ 2312│ 2428│ 2549│ 2613│ 2678││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III*) │ S │ 1672│ 1797│ 1887│ 1982│ 2031│ 2082││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant*) │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4.│Pedagog şcolar, laborant; IA │ S │ 1999│ 2149│ 2256│ 2369│ 2428│ 2489││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ S │ 1802│ 1937│ 2034│ 2136│ 2189│ 2244││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ S │ 1638│ 1761│ 1849│ 1941│ 1990│ 2040││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5.│Instructor-animator, corepetitor; instructor de │ │ │ │ │ │ │ ││ │educaţie extraşcolară gradul I │ S │ 1609│ 1730│ 1816│ 1907│ 1955│ 2004││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 6.│Administrator patrimoniu grad I**) │ S │ 2290│ 2462│ 2585│ 2714│ 2782│ 2851││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II**) │ S │ 1832│ 1969│ 2068│ 2171│ 2226│ 2281││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III**) │ S │ 1689│ 1816│ 1906│ 2002│ 2052│ 2103││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant**) │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 7.│Administrator financiar, economist, referent şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabil grad I │ SSD │ 1768│ 1901│ 1996│ 2095│ 2148│ 2201││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II │ SSD │ 1651│ 1775│ 1864│ 1957│ 2006│ 2056││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III │ SSD │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 8.│Informatician gradul I │ SSD │ 1828│ 1965│ 2063│ 2167│ 2221│ 2276││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ SSD │ 1667│ 1792│ 1882│ 1976│ 2025│ 2076││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul III │ SSD │ 1505│ 1618│ 1699│ 1784│ 1828│ 1874││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 9.│Secretar instituţie unitate de învăţământ I*) │ SSD │ 1889│ 2031│ 2132│ 2239│ 2295│ 2352││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II*) │ SSD │ 1687│ 1814│ 1904│ 1999│ 2049│ 2101││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III*) │ SSD │ 1533│ 1648│ 1730│ 1817│ 1862│ 1909││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant*) │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 10.│Pedagog şcolar, laborant I │ SSD │ 1717│ 1846│ 1938│ 2035│ 2086│ 2138││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ SSD │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III │ SSD │ 1449│ 1558│ 1636│ 1717│ 1760│ 1804││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 11.│Instructor-animator, corepetitor, instructor de │ │ │ │ │ │ │ ││ │educaţie extraşcolară gradul I │ SSD │ 1480│ 1591│ 1671│ 1754│ 1798│ 1843││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ SSD │ 1459│ 1568│ 1647│ 1729│ 1772│ 1817││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 12.│Administrator patrimoniu grad I**) │ SSD │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II**) │ SSD │ 1459│ 1568│ 1647│ 1729│ 1772│ 1817││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III**) │ SSD │ 1449│ 1558│ 1636│ 1717│ 1760│ 1804││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant**) │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 13.│Administrator financiar, economist,referent şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabil grad I │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta II │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta III │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 14.│Informatician IA │ PL/M │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ PL/M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ PL/M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III │ PL/M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ PL/M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 15.│Secretar IA*) │ M │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I*) │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II*) │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III*) │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant*) │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 16.│Pedagog şcolar IA │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 17.│Instructor-animator, instructor educaţie │ │ │ │ │ │ │ ││ │extraşcolară IA │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 18.│Corepetitor I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 19.│Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator │ │ │ │ │ │ │ ││ │patrimoniu treapta I**) │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta II**) │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta III**) │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant**) │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 20.│Laborant I │ PL/M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ PL/M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ PL/M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 21.│Instructor, model I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 22.│Mediator şcolar I │ M/G │ 1394│ 1499│ 1573│ 1652│ 1693│ 1736││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M/G │ 1384│ 1488│ 1562│ 1640│ 1681│ 1723││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M/G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 23.│Îngrijitor grupă învăţământ preşcolar │ M/G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M/G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 24.│Supraveghetor noapte I │ G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 25.│Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA -│ │ │ │ │ │ │ ││ │din instituţii de învăţământ superior şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │biblioteci centrale universitare │ S │ 2121│ 2280│ 2394│ 2514│ 2577│ 2641││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I │ S │ 2101│ 2259│ 2372│ 2490│ 2552│ 2616││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II │ S │ 2021│ 2173│ 2281│ 2395│ 2455│ 2517││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ S │ 1.540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 26.│Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I │ SSD │ 1825│ 1962│ 2060│ 2163│ 2217│ 2272││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II │ SSD │ 1638│ 1761│ 1849│ 1941│ 1990│ 2040││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 27.│Bibliotecar, documentarist, redactor IA │ PL/M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor I │ PL/M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor II │ PL/M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ PL/M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 28.│Mânuitor carte │ M/G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 29.│Analist, programator, inginer sistem; IA │ S │ 2563│ 2755│ 2893│ 3038│ 3114│ 3191││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; I │ S │ 2294│ 2466│ 2589│ 2719│ 2787│ 2856││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; II │ S │ 2057│ 2211│ 2322│ 2438│ 2499│ 2561││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; deb. │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 30.│Analist (programator) ajutor; IA │ M │ 1609│ 1730│ 1816│ 1907│ 1955│ 2004││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist (programator) ajutor; I │ M │ 1467│ 1577│ 1656│ 1739│ 1782│ 1827││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist (programator) ajutor; II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist (programator) ajutor; debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 31.│Operator, controlor date; I │ M │ 1491│ 1603│ 1683│ 1767│ 1811│ 1857││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Operator, controlor date; II │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Operator, controlor date; III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Operator, controlor date; debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 32.│Inginer gradul IA │ S │ 2005│ 2155│ 2263│ 2376│ 2436│ 2497││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer gradul I │ S │ 1882│ 2023│ 2124│ 2231│ 2286│ 2343││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer gradul II │ S │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer gradul debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 33.│Subinginer gradul I │ SSD │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Subinginer gradul II │ SSD │ 1597│ 1717│ 1803│ 1893│ 1940│ 1989││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Subinginer gradul III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Subinginer debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 34.│Biolog, biochimist, chimist, fizician principal │ S │ 2383│ 2562│ 2690│ 2824│ 2895│ 2967││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist│ S │ 2079│ 2235│ 2347│ 2464│ 2526│ 2589││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 1734│ 1864│ 1957│ 2055│ 2106│ 2159││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 35.│Inginer agronom, zootehnist, pedolog I │ S │ 1953│ 2099│ 2204│ 2315│ 2373│ 2432││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog II │ S │ 1711│ 1839│ 1931│ 2028│ 2079│ 2131││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog III │ S │ 1679│ 1805│ 1895│ 1990│ 2040│ 2091││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 36.│Psiholog, sociolog principal │ S │ 2144│ 2305│ 2420│ 2541│ 2605│ 2670││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Psiholog, sociolog │ S │ 1910│ 2053│ 2156│ 2264│ 2320│ 2378││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Psiholog, sociolog debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 37.│Asistent de cercetare ştiinţifică │ S │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 38.│Asistent I │ M │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent stagiar │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 39.│Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic I │ S │ 2639│ 2837│ 2979│ 3128│ 3206│ 3286││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic II │ S │ 2415│ 2596│ 2726│ 2862│ 2934│ 3007││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic III │ S │ 2246│ 2414│ 2535│ 2662│ 2728│ 2797││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 40.│Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine sunet I │ S │ 2360│ 2537│ 2664│ 2797│ 2867│ 2939││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine, sunet II │ S │ 2233│ 2400│ 2520│ 2647│ 2713│ 2781││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine, sunet III │ S │ 1970│ 2118│ 2224│ 2335│ 2393│ 2453││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine, sunet │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 41.│Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I │ S │ 2457│ 2641│ 2773│ 2912│ 2985│ 3059││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II│ S │ 2050│ 2204│ 2314│ 2430│ 2490│ 2553││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. │ │ │ │ │ │ │ ││ │cor; III │ S │ 1742│ 1873│ 1966│ 2065│ 2116│ 2169││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 42.│Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; I │ - │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; II │ - │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; III │ - │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; debutant │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 43.│Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine I │ S │ 2100│ 2258│ 2370│ 2489│ 2551│ 2615││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine II │ S │ 1795│ 1930│ 2026│ 2127│ 2181│ 2235││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine III │ S │ 1679│ 1805│ 1895│ 1990│ 2040│ 2091││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 44.│Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine I │ - │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine II │ - │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine III │ - │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine debutant │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 45.│Regizor scenă (culise) I │ M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor scenă (culise) II │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor scenă (culise) III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor scenă (culise) debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 46.│Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic I │ S │ 2100│ 2258│ 2370│ 2489│ 2551│ 2615││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic II │ S │ 1840│ 1978│ 2077│ 2181│ 2235│ 2291││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic III │ S │ 1780│ 1914│ 2009│ 2110│ 2162│ 2216││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 47.│Redactor I │ SSD │ 1739│ 1869│ 1963│ 2061│ 2113│ 2165││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Redactor II │ SSD │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Redactor III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Redactor debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 48.│Secretar de redacţie, tehnoredactor IA │ M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar de redacţie, tehnoredactor I │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar de redacţie, tehnoredactor II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 49.│Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf IA │ S │ 2383│ 2562│ 2690│ 2824│ 2895│ 2967││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf I │ S │ 1864│ 2004│ 2104│ 2209│ 2264│ 2321││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf II │ S │ 1693│ 1820│ 1911│ 2007│ 2057│ 2108││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 50.│Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf I │ SSD │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf II │ SSD │ 1597│ 1717│ 1803│ 1893│ 1940│ 1989││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 51.│Conservator, restaurator, custode sala I │ M │ 1492│ 1604│ 1684│ 1768│ 1813│ 1858││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, custode sala II │ M │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, custode sala III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, custode sala debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 52.│Asistent social gradul I - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal) │ S │ 1658│ 1782│ 1871│ 1965│ 2014│ 2065││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialist) │ S │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul III - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │practicant) │ S │ 1545│ 1661│ 1744│ 1831│ 1877│ 1924││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 53.│Asistent social gradul I - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal) │ SSD │ 1454│ 1563│ 1641│ 1723│ 1766│ 1811││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent social) │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 54.│Asistent social I - (asistent social principal) │ PL/M │ 1403│ 1508│ 1584│ 1663│ 1704│ 1747││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent social) │ PL/M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ PL/M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 55.│Antrenor maestru (categoria I) │ - │ 2192│ 2356│ 2474│ 2598│ 2663│ 2729││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor senior (categoria a II-a) │ - │ 1843│ 1981│ 2080│ 2184│ 2239│ 2295││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor (categoria a III-a şi a IV-a) │ - │ 1744│ 1875│ 1969│ 2067│ 2119│ 2172││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor asistent (categoria a V-a şi debutant) │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 56.│Medic veterinar I │ S │ 2297│ 2469│ 2593│ 2722│ 2790│ 2860││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Medic veterinar II │ S │ 1952│ 2098│ 2203│ 2313│ 2371│ 2431││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Medic veterinar III │ S │ 1676│ 1802│ 1892│ 1986│ 2036│ 2087││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Medic veterinar debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 57.│Tehnician IA***) │ M │ 1478│ 1589│ 1668│ 1752│ 1795│ 1840│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 58.│Căpitan │ S │ 1637│ 1760│ 1848│ 1940│ 1989│ 2038│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 59.│Căpitan │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 60.│Şef mecanic │ S │ 1637│ 1760│ 1848│ 1940│ 1989│ 2038│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 61.│Şef mecanic │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 62.│Ofiţer de punte, ofiţer mecanic, ofiţer │ │ │ │ │ │ │ ││ │electrician │ S │ 1676│ 1802│ 1892│ 1986│ 2036│ 2087│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 63.│Ofiţer de punte, ofiţer mecanic, ofiţer │ │ │ │ │ │ │ ││ │electrician │ M │ 1371│ 1474│ 1548│ 1625│ 1666│ 1707│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 64.│Şef timonier, şef echipaj │ S │ 1676│ 1802│ 1892│ 1986│ 2036│ 2087│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 65.│Şef timonier, şef echipaj │ M │ 1371│ 1474│ 1548│ 1625│ 1666│ 1707│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ Notă

  ──────────

  *) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005

  privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

  **) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator şi funcţionar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005

  .

  ──────────
  7. Funcţii auxiliare comune specifice învăţământului*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salarii de bază ││crt.│ Funcţia │studi-│ - lei - ││ │ │ ilor │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ Funcţii de execuţie │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Muncitor calificat │ M; G │ 1390│ 1494│ 1569│ 1647│ 1730│ 1816│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Portar, paznic, îngrijitor, pompier, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasă │ M; G │ 1370│ 1473│ 1546│ 1624│ 1705│ 1790│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Muncitor necalificat │ M; G │ 1350│ 1451│ 1524│ 1600│ 1680│ 1764│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘----------Anexa 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost înlocuită cu anexa 2 din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016, conform pct. 16 al art. unic din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2^1(Anexa nr. 2^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)A. Învăţământ preuniversitara.1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Inspector şcolar general*) │ S │ 5564 │ 5700 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Inspector şcolar general adjunct*) │ S │ 5208 │ 5335 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Director casa corpului didactic*) │ S │ 5208 │ 5335 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**) │ S │ 4522 │ 4603 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel │ │ │ ││ │maxim**) │ S │ 4185 │ 4296 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Inspector şcolar*) │ S │ 4669 │ 4780 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

  **) Categoriile de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct sunt prevăzute la lit. D.

  ──────────
  a.2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de predare din învăţământul preuniversitar*Font 8*┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia didactică şi │ Nivelul │ Vechimea în │ Salarii de bază ││crt.│ gradul didactic*) │studiilor│ învăţământ │ - lei - ││ │ │ │ │ Gradaţia ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Profesor studii superioare │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 3548││ │de lungă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic I │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3379││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3213││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3097││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2965││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2759│ 2850││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2553│ 2640│ 2728││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2448│ 2531│ 2615││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2108│ 2209│ 2284│ 2359││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1842│ 1958│ 2054│ 2152│ 2225│ 2298│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Profesor studii superioare │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2924││ │de lungă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic II │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2808││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2687││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2597││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2471││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2300│ 2376││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2139│ 2212│ 2285││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2113│ 2185│ 2257││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1989│ 2084│ 2154│ 2226││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1749│ 1859│ 1950│ 2043│ 2112│ 2182│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Profesor studii superioare │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2779││ │de lungă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic definitiv │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2664││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2548││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2425││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2356││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2160│ 2231││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2015│ 2084│ 2152││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1991│ 2059│ 2127││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1882│ 1972│ 2038│ 2106││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1655│ 1759│ 1845│ 1933│ 1998│ 2065│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Profesor studii superioare │ S │ până la 1 an │ 1645│ 1749│ 1834│ 1922│ 1987│ 2053││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.│Profesor studii superioare │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2969││ │de scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic I │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2817││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2637││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2578││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2432││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2263│ 2339││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2117│ 2189│ 2262││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2044│ 2114│ 2184││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1824│ 1911│ 1976│ 2041│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.│Profesor studii superioare │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2742││ │de scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic II │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2632││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2512││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2393││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2101│ 2170││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1964│ 2031│ 2098││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1911│ 1976│ 2041││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1812│ 1898│ 1963│ 2027││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1593│ 1693│ 1776│ 1861│ 1924│ 1987│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.│Profesor studii superioare │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2481││ │de scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic definitiv │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2336││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2274││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2154││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2104││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1997│ 2063││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1902│ 1966│ 2031││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1878│ 1942│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1782│ 1866│ 1929│ 1994││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1582│ 1681│ 1764│ 1848│ 1910│ 1974│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8.│Profesor studii superioare │ SSD │ până la 1 an │ 1565│ 1664│ 1745│ 1829│ 1891│ 1953││ │de scurtă durată debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2930││ │lungă durată grad didactic I├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2782││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2646││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2541││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2393││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2228│ 2302││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2080│ 2151│ 2223││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1997│ 2065│ 2133││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1795│ 1881│ 1945│ 2009│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 10.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2604││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2498││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2377││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2272││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2162││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2032│ 2100││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1892│ 1956│ 2021││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1873│ 1937│ 2001││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1768│ 1851│ 1914│ 1978││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1569│ 1668│ 1750│ 1833│ 1895│ 1958│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 11.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2432││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │definitiv │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2310││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2192││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2109││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2071││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1932│ 1997││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1835│ 1897│ 1960││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1808│ 1869│ 1931││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1688│ 1769│ 1828│ 1888││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1499│ 1594│ 1671│ 1752│ 1810│ 1870│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 12.│Institutor studii superioare│ S │ până la 1 an │ 1476│ 1569│ 1646│ 1725│ 1783│ 1842││ │lungă durată debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 13.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2857││ │scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic I │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2707││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2601││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2466││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2331││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2156│ 2228││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1994│ 2062│ 2130││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1940│ 2006│ 2072││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1706│ 1788│ 1849│ 1910│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 14.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2513││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2410││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2272││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2181││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2071││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1944│ 2009││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1808│ 1870│ 1932││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1788│ 1849│ 1910││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1684│ 1764│ 1824│ 1885││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1495│ 1590│ 1667│ 1747│ 1806│ 1866│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 15.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2356││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │definitiv │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2141││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2048││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2025││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1888│ 1951││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1788│ 1849│ 1910││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1769│ 1830│ 1890││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1654│ 1733│ 1792│ 1850││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1469│ 1562│ 1638│ 1716│ 1774│ 1832│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 16.│Institutor studii superioare│ SSD │ până la 1 an │ 1439│ 1530│ 1605│ 1682│ 1739│ 1796││ │scurtă durată grad didactic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 17.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2807││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2695││ │didactic I ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2574││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2436││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2308││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2067│ 2135││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1937│ 2003│ 2070││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1856│ 1920│ 1933││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1712│ 1794│ 1854│ 1915│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 18.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2425││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2296││ │didactic II ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2191││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2104││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2003││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1908│ 1972││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1821│ 1882│ 1945││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1805│ 1866│ 1928││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1704│ 1786│ 1846│ 1907││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1499│ 1593│ 1671│ 1751│ 1810│ 1870│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 19.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2277││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2174││ │didactic definitiv ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2056││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1980││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1953││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1851│ 1912││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1754│ 1813│ 1873││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1738│ 1797│ 1856││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1632│ 1710│ 1769│ 1826││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1449│ 1541│ 1616│ 1693│ 1751│ 1808│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 20.│Învăţător, educatoare, │ M │ până la 1 an │ 1428│ 1518│ 1592│ 1668│ 1725│ 1781││ │maistru-instructor; (cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii de nivel liceal) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 21.│Profesor, învăţător, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 1843││ │educatoare, educator, ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │maistru-instructor; (cu │ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 1824││ │studii de nivel liceal, fără├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │pregătire de specialitate) │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 1807││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1788││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1777││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1707│ 1763││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1640│ 1695│ 1750││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1622│ 1677│ 1732││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1533│ 1607│ 1661│ 1715││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1363│ 1449│ 1520│ 1593│ 1646│ 1699││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ până la 1 an │ 1358│ 1438│ 1508│ 1581│ 1633│ 1687│└────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  B. Învăţământul superior/universitarb.1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior/universitar*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┐│ │ │ │ Salarii de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ ├──────────┬──────────┤│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Rector*) │ S │ 7302 │ 8405 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Prorector*) │ S │ 6636 │ 7636 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Decan*) │ S │ 6149 │ 7278 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Prodecan*) │ S │ 5778 │ 7034 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Director de departament*) │ S │ 5778 │ 7034 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Director general administrativ al universităţii*) │ S │ 6149 │ 7278 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7.│Director general adjunct administrativ al │ │ │ ││ │universităţii**) │ S │ 5642 │ 6315 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie, conform prevederilor Legii nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat.

  ──────────
  b.2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de predare din învăţământul superior/universitar*Font 8*┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Salarii de bază ││Nr. │ Funcţia*) │ Nivelul │ Vechimea în │ - lei - ││crt.│ │studiilor│ învăţământ/ │ Gradaţia ││ │ │ │ cercetare ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Profesor universitar/ │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 6901││ │cercetător ştiinţific I ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 6421││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 5970││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 5549││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 5230││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 4760│ 4919││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 4284│ 4431│ 4579││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ 3127│ 3280│ 3436│ 3556│ 3675│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Conferenţiar universitar/ │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 4348││ │cercetător ştiinţific II ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 4269││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 4024││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3901││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 3698││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 3420│ 3534││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 3051│ 3155│ 3259││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2590│ 2714│ 2807│ 2901││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2437│ 2556│ 2678│ 2769│ 2862│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Şef lucrări (lector │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3292││ │universitar)/cercetător ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ştiinţific III │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3157││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2963││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2904││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2760│ 2852││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2619│ 2708│ 2798││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2483│ 2602│ 2691│ 2780││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2340│ 2454│ 2572│ 2659│ 2747│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Asistent universitar/ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2715││ │cercetător ştiinţific ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2699││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2683││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2667││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2565│ 2650││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2467│ 2551│ 2636││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2254│ 2362│ 2441│ 2522││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2121│ 2225│ 2332│ 2410│ 2489││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ până la 3 ani │ 1974│ 2100│ 2202│ 2307│ 2385│ 2463│└────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  C. Funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi preuniversitarc.1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din învăţământ*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │Învăţământ superior/universitar*) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Director, contabil-şef (administrator financiar) al │ │ │ ││ │universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*) │ S │ 5492│ 6147│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Director, contabil-şef (administrator financiar) al │ │ │ ││ │universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de │ │ │ ││ │studenţi*) │ S │ 5292│ 5924│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Secretar-şef al universităţii cu cel puţin 10.000 │ │ │ ││ │de studenţi*) │ S │ 5492│ 6147│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Secretar-şef al universităţii cu un nr. mai mic de │ │ │ ││ │10.000 de studenţi*) │ S │ 4864│ 5292│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │Secretar-şef facultate*) │ S │ 3536│ 3855│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6 │Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) │ S │ 3697│ 4207│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7 │Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) │ S │ 3227│ 3350│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │Învăţământ preuniversitar**) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ ││ │maxim │ S │ 3.777│ 3.903│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim │ S │ 3.206│ 3.295│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ ││ │maxim │ M │ 2.716│ 2.754│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim │ M │ 2.394│ 2.463│└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.

  **) Categoriile de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere sunt prevăzute la lit. D.

  ──────────
  c.2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*Font 8*┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ Salarii de bază ││Nr. │ Funcţia, gradul sau treapta profesională │ Nivelul │ - lei - ││crt.│ │studiilor│ Gradaţia │├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ Funcţii de execuţie │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1│Administrator financiar, economist, referent,│ │ │ │ │ │ │ ││ │consilier juridic şi contabil grad I*) │ S │ 2225│ 2365│ 2481│ 2599│ 2687│ 2776││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad II*) │ S │ 1824│ 1939│ 2034│ 2131│ 2203│ 2275││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad III*) │ S │ 1705│ 1813│ 1902│ 1993│ 2060│ 2127││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant*) │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2│Informatician gradul I A │ S │ 2258│ 2400│ 2517│ 2637│ 2726│ 2817││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul I │ S │ 2144│ 2278│ 2389│ 2503│ 2588│ 2675││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul II │ S │ 2045│ 2173│ 2279│ 2387│ 2469│ 2551││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3│Secretar instituţie unitate de │ │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ I**) │ S │ 2191│ 2328│ 2442│ 2559│ 2645│ 2733││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II**) │ S │ 2090│ 2221│ 2330│ 2441│ 2524│ 2607││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │III*) │ S │ 1624│ 1726│ 1811│ 1897│ 1961│ 2026││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant**) │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4│Pedagog şcolar, laborant; IA │ S │ 1942│ 2064│ 2165│ 2269│ 2345│ 2423││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │I │ S │ 1751│ 1861│ 1952│ 2045│ 2114│ 2184││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ S │ 1591│ 1691│ 1774│ 1859│ 1922│ 1985││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5│Instructor-animator, corepetitor; instructor │ │ │ │ │ │ │ ││ │de educaţie extraşcolară gradul I │ S │ 1563│ 1662│ 1743│ 1826│ 1888│ 1950││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul II │ S │ 1437│ 1529│ 1603│ 1680│ 1736│ 1793││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6│Administrator patrimoniu grad I***) │ S │ 2225│ 2365│ 2480│ 2599│ 2687│ 2775││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad II***) │ S │ 1780│ 1892│ 1985│ 2079│ 2150│ 2221││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad III***) │ S │ 1641│ 1744│ 1829│ 1917│ 1981│ 2047││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant***) │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7│Administrator financiar, economist, referent │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi contabil grad I *) │ SSD │ 1735│ 1844│ 1934│ 2026│ 2095│ 2164││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad II*) │ SSD │ 1613│ 1714│ 1798│ 1884│ 1948│ 2012││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad III*) │ SSD │ 1433│ 1523│ 1597│ 1674│ 1730│ 1788││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant*) │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8│Informatician gradul I │ SSD │ 1814│ 1928│ 2022│ 2119│ 2191│ 2263││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul II │ SSD │ 1642│ 1745│ 1830│ 1917│ 1982│ 2048││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul III │ SSD │ 1462│ 1554│ 1630│ 1708│ 1766│ 1824││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9│Secretar instituţie unitate de │ │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ I**) │ SSD │ 1869│ 1986│ 2083│ 2182│ 2257│ 2331││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II**) │ SSD │ 1670│ 1775│ 1861│ 1950│ 2017│ 2084││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │III**) │ SSD │ 1490│ 1583│ 1661│ 1740│ 1799│ 1859││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant**) │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 10│Pedagog şcolar, laborant I │ SSD │ 1694│ 1800│ 1888│ 1978│ 2045│ 2113││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ SSD │ 1577│ 1676│ 1758│ 1842│ 1905│ 1968││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │III │ SSD │ 1405│ 1493│ 1566│ 1641│ 1696│ 1752││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 11│Instructor-animator, corepetitor, instructor │ │ │ │ │ │ │ ││ │de educaţie extraşcolară gradul I │ SSD │ 1439│ 1529│ 1604│ 1681│ 1737│ 1795││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul II │ SSD │ 1364│ 1450│ 1521│ 1594│ 1647│ 1701││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 12│Administrator patrimoniu grad I***) │ SSD │ 1411│ 1500│ 1573│ 1648│ 1704│ 1760││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad II***) │ SSD │ 1364│ 1450│ 1521│ 1594│ 1647│ 1701││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad III***) │ SSD │ 1359│ 1445│ 1516│ 1588│ 1641│ 1695││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant***) │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 13│Administrator financiar, economist, referent │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi contabil treapta I *) │ M │ 1486│ 1580│ 1657│ 1736│ 1794│ 1854││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │treapta II*) │ M │ 1402│ 1490│ 1563│ 1638│ 1693│ 1750││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │treapta III*) │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant*) │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 14│Informatician I A │ PL/M │ 1602│ 1702│ 1785│ 1870│ 1934│ 1998││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │I │ PL/M │ 1481│ 1574│ 1651│ 1730│ 1788│ 1847││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ PL/M │ 1346│ 1431│ 1500│ 1572│ 1625│ 1679││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │III │ PL/M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ PL/M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 15│Secretar instituţie unitate de învăţământ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IA**) │ M │ 1602│ 1702│ 1785│ 1870│ 1934│ 1998││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │I**) │ M │ 1481│ 1574│ 1651│ 1730│ 1788│ 1847││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II**) │ M │ 1346│ 1431│ 1500│ 1572│ 1625│ 1679││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │III**) │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant**) │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 16│Pedagog şcolar IA │ M │ 1341│ 1426│ 1496│ 1567│ 1620│ 1673││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │I │ M │ 1339│ 1423│ 1493│ 1564│ 1617│ 1670││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 17│Instructor-animator, instructor educaţie │ │ │ │ │ │ │ ││ │extraşcolară IA │ M │ 1341│ 1426│ 1496│ 1567│ 1620│ 1673││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │I │ M │ 1339│ 1423│ 1493│ 1564│ 1617│ 1670││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 18│Corepetitor I │ M │ 1339│ 1423│ 1493│ 1564│ 1617│ 1670││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 19│Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator │ │ │ │ │ │ │ ││ │patrimoniu treapta I***) │ M │ 1486│ 1580│ 1657│ 1736│ 1794│ 1854││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │treapta II***) │ M │ 1402│ 1490│ 1563│ 1638│ 1693│ 1750││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │treapta III***) │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant***) │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 20│Laborant I │ PL/M │ 1355│ 1440│ 1510│ 1583│ 1636│ 1690││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ PL/M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ PL/M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 21│Instructor, model I │ M │ 1339│ 1423│ 1493│ 1564│ 1617│ 1670││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 22│Mediator şcolar I │ M/G │ 1331│ 1415│ 1484│ 1555│ 1608│ 1661││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ M/G │ 1326│ 1410│ 1479│ 1549│ 1602│ 1654││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M/G │ 1321│ 1373│ 1410│ 1448│ 1469│ 1490│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 23│Îngrijitor grupă învăţământ preşcolar │ M/G │ 1321│ 1373│ 1410│ 1448│ 1469│ 1490││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M/G │ 1316│ 1367│ 1404│ 1443│ 1463│ 1483│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 24│Supraveghetor noapte I │ G │ 1321│ 1373│ 1410│ 1448│ 1469│ 1490││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ G │ 1316│ 1367│ 1404│ 1443│ 1463│ 1483│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 25│Bibliotecar, documentarist, redactor │ │ │ │ │ │ │ ││ │gradul IA - din instituţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior şi biblioteci centrale universitare │ S │ 2107│ 2239│ 2348│ 2460│ 2544│ 2628││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I│ S │ 2087│ 2218│ 2326│ 2437│ 2519│ 2603││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor │ │ │ │ │ │ │ ││ │gradul II │ S │ 2008│ 2134│ 2237│ 2344│ 2424│ 2505││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant│ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 26│Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I│ SSD │ 1813│ 1926│ 2020│ 2117│ 2189│ 2261││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor │ │ │ │ │ │ │ ││ │gradul II │ SSD │ 1627│ 1729│ 1814│ 1900│ 1965│ 2030││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor │ │ │ │ │ │ │ ││ │gradul III │ SSD │ 1432│ 1521│ 1596│ 1672│ 1729│ 1786││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant│ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤