METODOLOGIE ȘI CRITERII din 22 decembrie 2016privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 6.161 din 22 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează procedura și criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017.(2) Gradația de merit se acordă personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin unități de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.  +  Articolul 2(1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare și a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare și control existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2017, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plății gradației de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate la momentul revenirii pe post.(2) În situația în care personalului didactic i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calității de personal didactic calificat, la nivelul aceluiași județ/al municipiului București, acesta își păstrează gradația de merit.(3) Personalul didactic beneficiar al gradației de merit, detașat în alt județ/municipiul București, își păstrează gradația de merit, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradației de merit pretransferate/transferate în alt județ/municipiul București își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care s-au pretransferat/transferat.(5) La solicitarea unității/instituției de învățământ preuniversitar în care cadrul didactic beneficiar al gradației de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimțământului scris în alt județ/municipiul București în timpul anului școlar, inspectoratul școlar îi acordă gradație de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații, cu respectarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 3 Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Gradația de merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare.  +  Articolul 4(1) Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradație de merit de la încetarea, în vederea pensionării, a contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.(3) Personalul didactic titular menținut în activitate, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în condițiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gradație de merit pe perioada menținerii ca titular în învățământul preuniversitar până la încheierea perioadei de acordare a gradației de merit.  +  Capitolul II Înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de merit  +  Articolul 5(1) La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa:a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, cu calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar din perioada evaluată și performanțe deosebite în:(i) inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza județeană și a municipiului București, interjudețeană, faza națională și internațională, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016;(ii)  prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune;b) personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, cu performanțe în activitate, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, și calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar din perioada evaluată.(2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, au îndeplinit și funcții de conducere, de îndrumare și control pot participa la concursul de acordare a gradației de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare și control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opțiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare și control depun calificativele primite în urma evaluării activității pe perioada în care au ocupat aceste funcții și sunt evaluate numai pentru activitatea desfășurată în funcția respectivă. Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2011-31 august 2016.(3) Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradației de merit la oricare dintre discipline, exprimându-și opțiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfășurat activitate metodică și științifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.(4) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, are întreruperi în activitate este evaluat pentru perioada efectiv lucrată în intervalul respectiv.  +  Capitolul III Criterii pentru acordarea gradației de merit  +  Articolul 6(1) Inspectoratul școlar evaluează activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016. Fișa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ținându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat; fișa se elaborează de către inspectoratul școlar, respectiv de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru personalul didactic de predare și de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar, palatele și cluburile copiilor, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.(2) Criteriile generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - maximum 70 de puncte:a) rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor în atingerea obiectivelor/competențelor specifice impuse de curriculumul școlar, materializate în progresul elevilor la clasă/grupă, în rezultate ale elevilor la clasă/grupă, la testări și examene naționale de sfârșit de ciclu, rezultate obținute cu clasa și individual la disciplinele de specialitate din învățământul vocațional, pe baza datelor statistice de la nivelul unității de învățământ;b) inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea manualelor digitale, a platformelor electronice de învățare și a softurilor educaționale specifice disciplinei, existente în unitatea de învățământ;c) inițierea și aplicarea unor metode, procedee și tehnici de predare inovatoare, precum și producerea și/sau utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate din cercetarea educațională de profil;d) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la olimpiade școlare și/sau concursuri de profil corelat cu disciplina predată, materializate prin obținerea premiilor I, II, III, mențiunilor și a premiilor speciale la faza județeană și a municipiului București/interjudețeană/națională/internațională, desfășurate în coordonarea și/sau cu finanțarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare, fazele județene, interjudețene, naționale și internaționale, incluse în programul de activități în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, certificate de conducerea inspectoratului școlar;f) rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu cerințe educaționale speciale, certificate de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;g) rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de învățare;h) inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progresul în învățare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar și al copiilor cu cerințe educaționale speciale;i) inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progresul în învățare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar și al copiilor cu cerințe educaționale speciale.2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - maximum 10 puncte:a) elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale școlare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, după caz; cărți în domeniul educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe școlare pentru discipline opționale noi, însoțite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opțional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul școlar;b) elaborarea de cărți și lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN;c) realizarea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;d) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în activitățile de formare continuă a personalului din învățământ, activitatea în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitatea în organismele de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/județean/național/internațional, participarea cu comunicări la simpozioane, conferințe naționale și/sau internaționale, dovedite prin documente oficiale ale manifestării, contribuția la cercetări științifice în specialitate sau în domeniul problematicii învățământului și educației, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN/ISSN;e) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, membru în comisia națională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, certificată de inspectorul de specialitate și inspectorul școlar general;f) activitatea desfășurată, la solicitarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ și în comisiile naționale de specialitate/control-monitorizare;g) relevanța participării la programe de dezvoltare profesională asupra îmbunătățirii rezultatelor învățării preșcolarilor/elevilor din medii dezavantajate, ale celor cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de învățare, ale preșcolarilor/elevilor talentați și/sau capabili de performanțe;h) elaborarea/susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/ vulnerabile.3. Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte - maximum 15 puncte:a) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și sportive incluse în calendarul activităților educative naționale/regionale elaborat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale;b) organizarea de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național sau regional/interjudețean; organizarea de spectacole, expoziții, concerte la nivel internațional, național ori regional/interjudețean incluse în programul de activități și în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, certificate prin diplome sau adeverințe;c) activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de inspectoratul școlar;d) activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară;e) participare la proiecte europene/internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;f) rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu cerințe educaționale speciale, certificate de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională sau de directorul centrului de excelență/inspectorul școlar/directorul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;g) inițierea și organizarea unor activități extrașcolare relevante din perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;h) coordonarea unor activități de schimb de experiență cu alte școli, rețele sau proiecte interșcolare.4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională - maximum 5 puncte:a) atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, centre de documentare și informare, laboratoare etc., având ca efect creșterea calității activității instituționale și a procesului de predare-învățare-evaluare;b) realizarea de proiecte și programe extracurriculare, cu finanțare extrabugetară, având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ și a dezvoltării instituționale;c) existența unui progres în privința dotării spațiilor școlare, a achiziționării mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, conform nevoilor comunității școlare (beneficiari ai educației, cadre didactice și personal administrativ) și țintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională;d) realizarea de parteneriate instituționale cu unități/instituții în concordanță cu nevoile comunității școlare și cu țintele stabilite și/sau implicarea în activități din cadrul acestora;e) promovarea educației de calitate, inclusiv pentru elevii aparținând grupurilor din medii dezavantajate și supuse excluziunii.  +  Articolul 7(1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcțiile didactice ținând seama de punctajele maxime pentru criteriile prevăzute la art. 6, cu excepția personalului de conducere, îndrumare și control, pentru care punctajele maxime ale criteriilor sunt următoarele:1. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - maximum 20 de puncte;2. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - maximum 30 de puncte;3. criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte - maximum 10 puncte;4. criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională - maximum 40 de puncte. Documentele doveditoare se referă la propria activitate.(2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidați:a) educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar;b) învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar;c) profesori;d) maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică;e) cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor;f) cadre didactice din învățământul special;g) personal de conducere, îndrumare și control;h) personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcție didactică auxiliară prevăzută în Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Inspectoratele școlare pot elabora și aplica proceduri specifice privind organizarea și desfășurarea activităților din etapele concursului, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii.(4) Defalcarea punctajului maxim și elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competența comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar. În cadrul criteriilor și punctajelor maxime prevăzute la art. 6 și la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritară poate stabili și alte subcriterii și/sau activități (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor de discipline nonlingvistice sau profesor documentarist în liceele cu secții bilingve francofone).(5) Pentru personalul didactic și personalul de conducere din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor, grilele specifice de evaluare, ținând seama de punctajele maxime ale criteriilor prevăzute la art. 6, se stabilesc potrivit precizărilor Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.(6) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradației de merit, altele decât cele din fișa postului, sunt stabilite în fișa de (auto)evaluare a activității pentru gradație de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar.(7) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar hotărăște numărul gradațiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/funcții de conducere, îndrumare și control/didactic auxiliar), precum și pe discipline de învățământ, raportat la numărul total de gradații, conform art. 2 alin. (1), și poate hotărî un punctaj minim de acordare a gradației de merit pentru fiecare categorie de personal.(8) Numărul de locuri repartizate pe posturi și discipline se aprobă de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Consiliul de administrație aprobă lista candidaților întocmită pe posturi și discipline, în ordinea descrescătoare a punctajului, și hotărăște rezultatul concursului, cu condiția respectării proporției numărului de locuri pe discipline/funcții de conducere, de îndrumare și control, domenii de activitate.(9) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradației de merit și încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului școlar general.  +  Capitolul IV Procedura de acordare a gradației de merit  +  Articolul 8(1) Inspectorul școlar general numește, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, în următoarea componență:a) președinte - un inspector școlar general adjunct/ directorul casei corpului didactic/directorul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare;c) membri - inspectori școlari sau metodiști selectați din corpul de metodiști ai inspectoratului școlar, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unități de învățământ.(2) Pentru Palatul Național al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, numită prin ordin de serviciu, are următoarea componență:a) președinte - un inspector din Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;b) secretar - un inspector din Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;c) membri - inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unități de învățământ.(3) Situațiile în care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a) se soluționează cu informarea și avizul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.(4) Reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din județ/municipiul București participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la toate documentele comisiei și au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observații. Neparticiparea observatorilor nu viciază procedura.  +  Articolul 9(1) Candidatul întocmește și depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit la conducerea unității de învățământ/conexe/instituției de învățământ în care este titular/detașat/angajat la data depunerii dosarului. Candidatul care, ulterior obținerii gradației de merit în alt județ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detașează în alt județ își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care a revenit sau s-a detașat. Candidații care își desfășoară activitatea în două sau mai multe unități de învățământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unități de învățământ.(2) Dosarul cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opis:a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea;c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați;d) adeverință de vechime;e) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;g) declarația pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform anexei nr. 4;h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit, elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul, privind:(i) performanțele deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare;(ii) progresul constant, la nivel de unitate, în privința indicatorilor de reducere a abandonului școlar, a absenteismului și a fenomenului de părăsire timpurie a școlii;(iii)  reducerea constantă sau inexistența cazurilor de violență școlară, de discriminare sau segregare școlară și de încălcare a drepturilor copilului/elevului;(iv)  îndeplinirea țintelor și obiectivelor stabilite în proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune școlară și în planul operațional sau cuprinse în planul de desegregare școlară.(3) Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative și paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării. În cazul în care în dosarele candidaților există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare.(4) Candidatul își prezintă raportul de activitate în plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unității de învățământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fișei de evaluare și documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra rezultatelor candidatului, consemnată în procesul-verbal de ședință.(5) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unității de învățământ/conexe depune la registratura inspectoratului școlar dosarul candidatului, incluzând, pe lângă documentele enumerate la alin. (2), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese prezentarea listei candidaților, certificată "conform cu originalul", și declarația pe propria răspundere, conform anexei nr. 5. Pentru personalul didactic de conducere, îndrumare și control care participă la concursul pentru acordarea gradației de merit, certificarea documentelor se face de către conducerea inspectoratului școlar.(6) Consiliul consultativ al disciplinei verifică existența documentelor enumerate la alin. (2), respectarea prevederilor alin. (3), a termenelor de obținere a avizelor conform celor prevăzute în anexa nr. 1. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, consemnată în procesul-verbal al ședinței, inspectorul școlar care coordonează disciplina întocmește un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit. Membrii consiliului consultativ își asumă, prin semnătură, în procesul-verbal al ședinței și în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3. Inspectorul școlar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fișa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură.(7) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit primește documentația de la inspectorul școlar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmește raportul motivat și stabilește punctaje pe criterii/subcriterii și punctajul final, pe care le consemnează în fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit. Președintele comisiei de evaluare își asumă prin semnătură raportul motivat și punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit întocmește lista cuprinzând candidații în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi și discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toți membrii comisiei, este înregistrată și prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3.(8) În consiliul de administrație al inspectoratului școlar, președintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit.(9) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afișează la sediul inspectoratului școlar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Național al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs și o afișează la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.(10) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradației de merit se stabilește la nivelul inspectoratului școlar de către comisia paritară și se aprobă în consiliul de administrație al inspectoratului școlar.  +  Articolul 10(1) Candidații participanți la concursul de acordare a gradației de merit au drept de contestație asupra punctajului acordat, la inspectoratul școlar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a inspectorului școlar general/ordin de serviciu, este formată din:a) președinte - inspectorul școlar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Național al Copiilor - director în Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/rețea școlară; pentru Palatul Național al Copiilor - un reprezentant al Direcției generale buget-finanțe din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;c) membri - consilierul juridic al inspectoratului școlar, inspectori școlari/metodiști ai inspectoratului școlar, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ, alții decât cei care au evaluat inițial dosarele; pentru Palatul Național al Copiilor - inspectori din cadrul Direcției generale învățământ preuniversitar și un consilier juridic al Direcției generale juridic din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, alții decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor. Situațiile excepționale în care președintele comisiei de soluționare a contestațiilor nu poate fi inspectorul școlar general/directorul casei corpului didactic se soluționează cu informarea și avizul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.(2) În perioada depunerii contestațiilor, comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar poate hotărî ca gradațiile de merit rămase neutilizate ca urmare a numărului insuficient de solicitări la anumite discipline/categorii de personal să fie redistribuite pentru soluționarea eventualelor contestații la alte discipline/categorii de personal didactic, respectiv didactic auxiliar. La redistribuire se au în vedere punctajele obținute în urma evaluării la contestație, gradațiile acordându-se în ordinea descrescătoare a acestora, iar consiliul de administrație aprobă eventuala redistribuire.(3) Contestațiile se soluționează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform anexei nr. 3 și în fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit și sunt asumate de către președintele comisiei de contestații. La finalul lucrărilor, comisia de contestații generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaților, asumată de toți membrii comisiei, care va fi înregistrată și prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor transmite răspunsul scris la contestații, argumentat, din raportul motivat.(4) Hotărârea comisiei de contestații este definitivă și poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă, contestația reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11 Inspectorul școlar general înaintează lista candidaților validați la Direcția generală management și resurse umane din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu adresa de înaintare, conține anexele cuprinzând:a) numărul total și modul de calcul al numărului de gradații acordate la nivelul județului/municipiului București/Palatului Național al Copiilor, conform situației prevăzute situației prevăzute în anexa nr. 6;b) observațiile liderilor de sindicat desemnați de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradației de merit, cu statut de observatori;c) tabelul nominal și punctajul pentru candidații aprobați, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 12(1) Direcția generală management și resurse umane din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice verifică încadrarea în numărul de locuri calculat și elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit.(2) În situația constatării neîncadrării în numărul de locuri calculat, conducerea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradației de merit de către inspectoratul școlar sau reevaluarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru acordarea gradației de merit din județul respectiv sau din municipiul București de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice din inspectori generali, inspectori, consilieri, experți din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și din inspectori școlari, consilieri, experți din cadrul inspectoratelor școlare, cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situații nu intră sub incidența perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2017, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13(1) Candidații înscriși la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2017, au obligația de a completa o declarație pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(2) Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care participă la concursul pentru acordarea gradației de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs.(3) În cazul în care inspectorul școlar general adjunct/ inspectorul școlar general candidează în vederea obținerii gradației de merit, acesta este înlocuit cu un alt inspector școlar, cu informarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.(4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, respectiv ai comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot avea în rândul candidaților rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens câte o declarație pe propria răspundere. Declarațiile sunt predate președințiilor comisiilor implicate în concurs și se păstrează la inspectoratul școlar.  +  Articolul 14(1) Personalul didactic militar/cu statut special din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, informații, ordine publică și securitate națională beneficiază de gradație de merit conform reglementărilor proprii.(2) Propunerile pentru acordarea gradației de merit personalului didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar se evaluează și se validează la nivelul inspectoratului școlar pe raza căruia aceste unități își desfășoară activitatea, excedând numărului de gradații calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele școlare informează instituțiile de învățământ preuniversitar asupra rezultatului concursului.(3) Propunerile pentru acordarea gradației de merit personalului didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, care le transmite Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 15 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1 la metodologie
  GRAFICUL
  desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2017
  1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, stabilirea numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline de învățământPerioada: 27-31 martie 20172. Comunicarea fișelor de evaluare, a numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar, în teritoriu Perioada: 3-6 aprilie 20173. Întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământPerioada: 7 aprilie-5 mai 20174. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/ registratura inspectoratului școlar Perioada: 8-12 mai 20175. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitatePerioada: 9-26 mai 20176. Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit Perioada: 29 mai-21 iunie 20177. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlarPerioada: 22-23 iunie 20178. Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlarTermen: 27 iunie 20179. Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuiteZilele: 29-30 iunie 201710. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestațiiPerioada: 3-5 iulie 201711. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlareTermen: 7 iulie 201712. Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit Perioada: 10-11 iulie 201713. Emiterea ordinului ministrului educației naționale Termen: 18 august 2017 NOTĂ:Personalul didactic de la Palatul Național al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradației de merit la registratura Ministerului Educației Naționale, respectând graficul. (la 21-02-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.252 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017 )
   +  Anexa nr. 2 la metodologie Afișată astăzi, ......... Nr. .............
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare
  a gradațiilor de merit, aprobate în ședința consiliului de administrație
  al inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al
  Municipiului București din data de .............
  *Font 8*┌────┬───────────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┐│Nr. │ Numele și │ Funcția didactică, │Specialitatea│Vechimea în│Unitatea de│Punctaj │Punctaj ││crt.│ prenumele │de conducere, îndrumare│ │învățământ │învățământ │ auto │evaluare││ │ │ și control/didactică │ │ │ │evaluare│ ││ │ │ auxiliară │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┘ Comisia de evaluare a dosarelor pentru obținerea gradațiilor de merit Consiliul de administrație al inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București Președinte, Președinte, ........................ ........................ Membri: Membri: ........................ ........................ ........................ ........................
   +  Anexa nr. 3 la metodologie
  RAPORT MOTIVAT
  privind analiza dosarului candidatului ...........,
  specialitatea ............../personal didactic de
  conducere/personal didactic de îndrumare și
  control/personal didactic auxiliar
  Sesiunea .................┌──────────┬─────────────┬────────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────┐│ Criteriu │ Subcriteriu │ Punctaj │Documente│Pagina│ Punctaj │Justificare│Observații││ │ │autoevaluare│ │ │ │ acordare │ ││ │ │ │ │ │ │ punctaj │ │├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│1..... │1..... │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ │2..... │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│2...... │1..... │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ │2..... │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ ..... │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ Total │ │x │ │ │x │ │ │└──────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Numele și prenumele membrului consiliului consultativ/│ Semnătură ││ președintelui comisiei de evaluare/președintelui │ ││ comisiei de soluționare a contestațiilor │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ Data ..........
   +  Anexa nr. 4 la metodologie
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, ................, domiciliat(ă) în ............, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ....., județul/sectorul .............., legitimat(ă) cu ........ seria ..... nr. ....., CNP ............., încadrat(ă) la .............. pe funcția de .........., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparțin și că prin acestea sunt confirmate/certificate activitățile desfășurate. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform legii.         Data .............                                               Semnătura ..........
   +  Anexa nr. 5 la metodologie
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, ...................., director la ................., declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie în dosarul de înscriere la concursul pentru acordarea gradației de merit al candidatului ..................... au fost certificate în data de ......................, prin confruntare cu originalul. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform legii.       Data .............                                                           Semnătura .............
   +  Anexa nr. 6 la metodologie
  Situația gradațiilor de merit sesiunea 2017 -
  personal didactic de predare, de conducere,
  de îndrumare și control
  *Font 7*┌───────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐│Județul│Nr. total de│ 16% din nr. │Nr. gradațiilor│ Nr. gradații acordate în: │Nr. de gradații │ Nr. de gradații │ Nr. de gradații ││ │ posturi │ total de │de merit pentru│ │ieșite din plată│ rezultate pentru │ce vor fi acordate││ │didactice de│ posturi │ personalul │ │ ca urmare a │ personalul │ în sesiunea 2017 ││ │predare, de │ didactice │ didactic de ├──────┬──────┬──────┬──────┤ pensionării, │didactic de predare,│pentru personalul ││ │ conducere, │ de predare, │ predare, de │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ decesului, │ de conducere, │ didactic de ││ │de îndrumare│de conducere,│ conducere, │ │ │ │ │renunțării și a │ de îndrumare și │ predare, de ││ │ și control │de îndrumare │ îndrumare și │ │ │ │ │altor situații │ control │ conducere, de ││ │ EDUSAL │ și control │control aflate │ │ │ │ │ în perioada │ │ îndrumare și ││ │1 oct. 2016 │ │ în plată │ │ │ │ │ 2013-2016 │ │ control │├───────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │└───────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘
  Situația gradațiilor de merit sesiunea 2017
  - personal didactic auxiliar
  *Font 7*┌───────┬────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────────┐│Județul│Nr. total de│16% din nr.│Nr. gradațiilor│ Nr. gradații acordate în: │Nr. de gradații │Nr. de gradații │ Nr. de gradații ││ │ posturi │ total de │de merit aflate│ │ieșite din plată│rezultate pentru│ce vor fi acordate││ │ didactice │ posturi │în plată pentru├──────┬──────┬──────┬──────┤ ca urmare a │ personalul │ în sesiunea 2017 ││ │ auxiliare │ didactice │ personalul │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ pensionării, │ didactic │ pentru personalul││ │ EDUSAL │ auxiliare │ didactic │ │ │ │ │ decesului, │ auxiliar │ didactic auxiliar││ │1 oct. 2016 │ │ auxiliar │ │ │ │ │renunțării și a │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ altor situații │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ în perioada │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 2013-2016 │ │ │├───────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │└───────┴────────────┴───────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────┴────────────────┴──────────────────┘ Pentru fiecare categorie de personal: col. 2 = col. 1*16% col. 3 = col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 - col. 8 col. 9 = col. 2 - col. 3 col. 10 <= col. 9
  --------