LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNIC Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, după alineatul (1^4) al articolului 3^1 se introduc opt noi alineate, alineatele (1^5) - (1^12), cu următorul cuprins:(1^5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna august 2016.(1^6) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se stabilește la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcția/gradul/treapta și gradația de salarizare, funcțiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și echivalarea unor funcții specifice activității caselor de asigurări de sănătate.(1^7) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (1^6) se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(1^8) Prevederile alin. (1^5) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.(1^9) Prevederile alin. (1^5)-(1^6) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(1^10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1^5)-(1^8) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (1^5), (1^6) și (1^8) se mențin în plată salariile de bază avute.(1^11) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.(1^12) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (1^11) se face prin ordin al ministrului transporturilor.2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ și bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^2(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 și 3 din anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.4. La articolul I punctul 1, după alineatul (6^2) al articolului 3^2 se introduce un nou alineat, alineatul (6^3), cu următorul cuprins:(6^3) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile și alte drepturi salariale specifice activității se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția categoriilor de personal prevăzute la alin. (6^2).5. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:6. La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 3^3 se introduc cinci noi litere, literele e) - i), cu următorul cuprins:e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporțional cu timpul efectiv lucrat și calculat în funcție de numărul elevilor sau al studenților practicanți, pentru personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor și a învățătorilor, institutorilor și profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;f) spor de 7%, 10% și 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.g) indemnizație de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat și personalul didactic de conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferențierii pe zone geografice și localități a indemnizației ce se acordă personalului didactic calificat de predare;h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfășoară activitate de predare - învățare - evaluare în sistemul penitenciar;i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.7. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învățământ și din cadrul bibliotecilor centrale universitare și pentru personalul medical și auxiliar sanitar angajat în învățământul special, special integrat sau în învățământul superior/universitar care nu se regăsește în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 și c.4 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:8. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5), aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană și indemnizație zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se menține la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015-2016.9. La articolul I punctul 1, alineatele (11) și (12) ale articolului 3^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5) aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, se stabilește la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(12) Personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, precum și cel de îndrumare și control poate fi salarizat și în regim de cumul sau plata cu ora.10. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 3^4 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 2^1 la prezenta ordonanță de urgență, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și aprobate prin hotărâre a Guvernului.(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor școlare.11. La articolul I punctul 1, articolul 3^5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^5În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) și (8), art. 3^3 și 3^4, pentru personalul didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.12. La articolul I punctul 1, după alineatul (4) al articolului 3^6 se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Salarizarea personalului Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.(6) Asimilarea funcțiilor și salariilor potrivit alin. (5), precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului și al președintelui Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive.. (la 23-02-2017, Punctul 12 al ARTICOLULUI UNIC a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017 ) 13. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.14. După articolul I se introduc două noi articole, articolele I^1 și I^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul I^1Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul I^2În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se elaborează și se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3^4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.15. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta lege.16. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  FLORIN IORDACHE

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 17 decembrie 2016. Nr. 250.  +  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)
  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"
   +  Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială1. Salarii de bază pentru funcții de conducere
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSpitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
  Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
  Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei -
  1.Manager S 6500679164006500  
  2.Manager general S     64006500
  3.Director medical S 635064006250635060696200
  4.Director de cercetare-dezvoltare S 5500560054505500  
  5.Director financiar-contabil S 5500560054505500  
  6.Director economic S     54505500
  7.Director tehnic S     40954212
  8.Director de îngrijiri S, SSD 40954212    
  9.Alți directori S 5500560054505500  
  10.Asistent-șef S, SSD, PL     40954212
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorInstitutul Naționalde Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguinăal Municipiului București Centre de transfuzie sanguinăregionale Centre de transfuzie sanguinăjudețene
  Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
  Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei -
  1.Director general  55005737      
  2.Director, director general adjunctS 52745500527455005128527451285274
  3.Director adjunct științific S 51285274      
  4.Director adjunct financiar contabilitate S 34594212      
  5.Director resurse umane S 34594212      
  6.Contabil-șef S   345942123400409533633557
  Nr. crt.Alte funcții de conducere Nivelul studiilorGrad I Grad II
  Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei -
  1.Director general*) S 55005737
  2.Director general adjunct, director, director executiv*) S 52745500
  3.Director adjunct*) S 51285274
  4.Director adjunct financiar-contabil*) S 36594212
  5.Contabil-șef*) S 34594212
  6.Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare S 55005550
  7.Șef serviciu S 34594212
  8.Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 29553459
  9.Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), șef secție, șef laborator și altele similare S 55005550
  10.Asistent medical-șef pe unitate S, SSD, PL 38503950
  11.Șef formație muncitori  15001900
  Notă
  *) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.
  NOTE:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut după cum urmează:
  Nr. crt.Funcția Creștere salariu de bază - % -
  1.Director program de rezidențiat medicină de urgență 12,5
  2.Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 10
  3.Farmacist șef serviciu 7,5
  4.Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef și/sau coordonator 15
  5.Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical și alt personal cu gestiune 5
  6.Spălătoreasă cu gestiune 2,5
  7.Șef echipă 2,5
  8.Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician, psiholog (inspector/consilier) și asistent inspector (referent) care exercită atribuții de control în sănătate publică - direcția de sănătate publică 12,5
  9.Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
  10.Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanțăBucurești-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
  11.Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul deambulanță județean 10
  12.Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgență din stația centrală a Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centraledin serviciile de ambulanță județene) 10
  I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncăa) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitara.1. Unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități clinice
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Medic primar S 451048485091534554795616
  2 Medic primar dentist S 451048485091534554795616
  3 Medic specialist S 354438104000420043054413
  4 Medic specialist dentist S 354438104000420043054413
  5 Medic rezident anul VI-VII S 326235073682386639634062
  6 Medic rezident anul IV-V S 270929123058321132913373
  7 Medic dentist rezident anul IV-VS 270929123058321132913373
  8 Medic rezident anul III S 263528332974312332013281
  9 Medic dentist rezident anul III S 263528332974312332013281
  10 Medic rezident anul II S 236125382665279828682940
  11 Medic dentist rezident anul II S 236125382665279828682940
  12 Medic rezident anul I S 210522632376249525572621
  13 Medic dentist rezident anul I S 210522632376249525572621
  14 Medic S 260027952935308131593237
  15 Medic dentist S 260027952935308131593237
  16 Farmacist primar*1) S 451048485091534554795616
  17 Farmacist specialist S 354438104000420043054413
  18 Farmacist rezident anul III S 263528332974312332013281
  19 Farmacist rezident anul II S 236125382665279828682940
  20 Farmacist rezident anul I S 210522632376249525572621
  21 Farmacist S 260027952935308131593237
  22 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 309833303497367237643858
  23 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 253827282865300830833160
  24 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 201521662274238824482509
  25 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 180419392036213821922246
  26 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 276029673115327133533437
  27 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 213222922406252725902655
  28 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 170418321923202020702122
  29 Dentist principal SSD 183219692068217122262281
  30 Dentist SSD 173018601953205021022154
  31 Dentist debutant SSD 157816961781187019171965
  32 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 238925682697283129022975
  33 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 209322502362248125432606
  34 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 164617691858195120002050
  35 Asistent medical principal*2) PL 228524562579270827762845
  36 Asistent medical*2) PL 205822122323243925002563
  37 Asistent medical debutant*2) PL 262817501838192919782027
  38 Asistent medical principal*2) M 208122372349246625282591
  39 Asistent medical*2) M 183219692068217122262281
  40 Asistent medical debutant*2) M 159317121798188819351984
  41 Tehnician dentar principal*3) M 208122372349246625282591
  42 Tehnician dentar*3) M 183219692068217122262281
  43 Tehnician dentar debutant*3) M 159317121798188819351984
  44 Soră medicală principal*4) M 179019242020212121752229
  45 Soră medicală*4) M 163817611849194119902040
  46 Soră medicală debutant*4) M 159317121798188819351984
  47 Autopsier principal M 179019242020212121752229
  48 Autopsier M 163817611849194119902040
  49 Autopsier debutant M 159317121798188819351984
  50 Statistician medical, registrator medical; principal M 179019242020212121752229
  51 Statistician medical, registrator medical M 163817611849194119902040
  52 Statistician medical, registrator medical; debutant M 159317121798188819351984
  a.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorAnatomia patologică și medicina legală
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1. Medic primar S 758581548562899092149445
  2. Medic specialist S 596164086728706572427423
  3. Medic rezident anul IV-V S 455748985143540055355674
  4. Medic rezident anul III S 443147635001525153835517
  5. Medic rezident anul II S 397042684481470548234944
  6. Medic rezident anul I S 354138063997419743024409
  7. Farmacist primar*1) S 578962236534686170337208
  8. Farmacist specialist S 472750825336560257425886
  9. Farmacist S 410044084628485949815105
  10. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; principal S 539558006090639465546718
  11. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat S 413944494672490550285154
  12. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; debutant S 247126562789292930023077
  13. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician deradiologie și imagistică; principal SSD 428846104840508252095339
  14. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician deradiologie și imagistică; principal SSD 386141514358457646904808
  15. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician deradiologie și imagistică; principal SSD 230524782602273228002870
  16. Asistent medical principal*2) PL 422745444771501051355263
  17. Asistent medical*2) PL 379540804284449846104725
  18. Asistent medical debutant*2) PL 213622962411253225952660
  19. Asistent medical principal*2) M 369239694167437644854597
  20. Asistent medical*2) M 336536173798398840884190
  21. Asistent medical debutant*2) M 208022362348246525272590
  22. Soră medicală principală*4) M 328435303707389239894089
  23. Soră medicală*4) M 285830733226338834723559
  24. Soră medicală debutant*4) M 208022362348246525272590
  25. Autopsier principal M 328435303707389239894089
  26. Autopsier M 285830733226338834723559
  27. Autopsier debutant M 208022362348246525272590
  28. Statistician medical, registrator medical, registratormedical anatomie patologică; principal M 328435303707389239894089
  29. Statistician medical, registrator medical, registratormedical anatomie patologică M 285830733226338834723559
  30. Statistician medical, registrator medical, registratormedical anatomie patologică; debutant M 208022362348246525272590
  a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorServicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Medic primar S 480851695427569858415987
  2 Medic dentist primar S 480851695427569858415987
  3 Medic specialist S 374040214222443345434657
  4 Medic dentist specialist S 374040214222443345434657
  5 Medic rezident anul IV-V S 281930303182334134253510
  6 Medic rezident anul III S 274529513098325333353418
  7 Medic rezident anul II S 247126562789292930023077
  8 Medic rezident anul I S 221523812500262526912758
  9 Medic S 271029133059321232923374
  10 Medic dentist S 271029133059321232923374
  11 Farmacist primar*1) S 480851695427569858415987
  12 Farmacist specialist S 374040214222443345434657
  13 Farmacist rezident anul III S 274529513098325333353418
  14 Farmacist rezident anul II S 247126562789292930023077
  15 Farmacist rezident anul I S 221523812500262526912758
  16 Farmacist S 271029133059321232923374
  17 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 310233353501367637683863
  18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 254127322868301230873164
  19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 220023652483260726732739
  20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 184419822081218522402296
  21 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 310233353501367637683863
  22 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 254127322868301230873164
  23 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 220023652483260726732739
  24 Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 184419822081218522402296
  25 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; principal S 276529723121327733593443
  26 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică S 213522952410253025942658
  27 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; debutant S 167217971887198220312082
  28 Dentist principal SSD 192120652168227723342392
  29 Dentist SSD 186620062106221222672324
  30 Dentist debutant SSD 158817071792188219291977
  31 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 242626082738287529473021
  32 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 209522522365248325452609
  33 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 164617691858195120002050
  34 Asistent medical principal*2) PL 237625542682281628862959
  35 Asistent medical*2) PL 214223032418253926022667
  36 Asistent medical debutant*2) PL 170018281919201520652117
  37 Asistent medical principal*2) M 234225182644277628452916
  38 Asistent medical*2) M 190820512154226123182376
  39 Asistent medical debutant*2) M 165717811870196420132063
  40 Tehnician dentar principal*3) M 208722442356247325352599
  41 Tehnician dentar*3) M 290820512154226123182376
  42 Tehnician dentar debutant*3) M 165717811870196420132063
  43 Soră medicală principal*4) M 186420042104220922642321
  44 Soră medicală*4) M 171118391931202820792131
  45 Soră medicală debutant*4) M 165717811870196420132063
  46 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 186420042104220922642321
  47 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 171118391931202820792131
  48 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutantM 165717811870196420132063
  a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități sanitare, cu excepțiacelor cuprinse în unități clinice, unități de asistențăsocială și unități de asistență medico-socială
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Medic primar S 360138714065426843754484
  2 Medic dentist primar S 360138714065426843754484
  3 Medic specialist S 313733723541371838113906
  4 Medic dentist specialist S 313733723541371838113906
  5 Medic rezident anul VI-VII S 299932243385355436433734
  6 Medic rezident, medic dentist rezident, anul IV-V S 292431433300346535523641
  7 Medic rezident, medic dentist rezident, anul III S 245526392771291029823057
  8 Medic rezident, medic dentist rezident, anul II S 221123772496262026862753
  9 Medic rezident, medic dentist rezident, anul I S 198521342241235324112472
  10 Medic S 248526712805294530193094
  11 Medic dentist S 248526712805294530193094
  12 Farmacist primar*1) S 360138714065426843754484
  13 Farmacist specialist S 313733723541371838113906
  14 Farmacist rezident anul III S 245526392771291029823057
  15 Farmacist rezident anul II S 221123772496262026862753
  16 Farmacist rezident anul I S 198521342241235324112472
  17 Farmacist S 236725452672280528752947
  18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 220523702489261326792746
  19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 192120652168227723342392
  20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 181319492046214922022258
  21 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 162517471834192619742023
  22 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 230224752598272827972866
  23 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 191620602163227123282386
  24 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 168318091900199520452096
  25 Dentist principal SSD 173018601953205021022154
  26 Dentist SSD 160517251812190219501999
  27 Dentist debutant SSD 156816861770185819051952
  28 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 212522842399251925812646
  29 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 184919882087219122462302
  30 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 164617691858195120002050
  31 Asistent medical principal*2) PL 201221632271238524442505
  32 Asistent medical*2) PL 181619522050215222062261
  33 Asistent medical debutant*2) PL 158617051790188019271975
  34 Asistent medical principal*2) M 185919982098220322582315
  35 Asistent medical*2) M 168318091900199520452096
  36 Asistent medical debutant*2) M 155316691753184118871934
  37 Tehnician dentar principal*3) M 171318411934203020812133
  38 Tehnician dentar*3) M 162817501838192919782027
  39 Tehnician dentar debutant*3) M 158917081794188319301979
  40 Soră medicală principal*4) M 163817611849194119902040
  41 Soră medicală*4) M 160917301816190719552004
  42 Soră medicală debutant*4) M 158917081794188319301979
  43 Autopsier principal M 163817611849194119902040
  44 Autopsier M 160917301816190719552004
  45 Autopsier debutant M 158917081794188319301979
  46 Statistician medical, registrator medical; principal M 163817611849194119902040
  47 Statistician medical, registrator medical M 160917301816190719552004
  48 Statistician medical, registrator medical; debutant M 158917081794188319301979
  b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitareb.1. Unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități clinice
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 294831693328349435813671
  2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 270229053050320232823364
  3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 247626622795293530083083
  4 Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 170018281919201520652117
  5 Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social;principal S 278229913140329733803464
  6 Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social S 233625112637276928382909
  7 Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social;debutant S 170018281919201520652117
  8 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 226924392561268927562825
  9 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 214123022417253726012666
  10 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 170018281919201520652117
  11 Psiholog principal S 278229913140329733803464
  12 Psiholog specialist S 270229053050320232823364
  13 Psiholog practicant S 233625112637276928382909
  14 Psiholog stagiar S 170018281919201520652117
  b.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorAnatomia patologică și medicina legală
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 552859436240655267166883
  2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 451048485091534554795616
  3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 352837933982418142864393
  4 Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 247126562789292930023077
  5 Psiholog principal S 537457776066636965286692
  6 Psiholog specialist S 519755875866615963136471
  7 Psiholog practicant S 411644254646487850005125
  8 Psiholog stagiar S 230524782602273228002870
  b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorServicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social;principal S 294831693328349435813671
  2 Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social S 245126352767290529783052
  3 Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social;debutant S 190920522155226323192377
  4 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 254927402877302130973174
  5 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 201521662274238824482509
  6 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 170018281919201520652117
  7 Psiholog principal S 294831693328349435813671
  8 Psiholog specialist S 245126352767290529783052
  9 Psiholog practicant S 190920522155226323192377
  10 Psiholog stagiar S 175818901984208421362189
  b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 278229913140329733803464
  2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 233625112637276928382909
  3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 214123022417253726012666
  4 Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizicianmedical; debutant S 170018281919201520652117
  5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 227524462568269627642833
  6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 194120872191230023582417
  7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 170018281919201520652117
  8 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;principal*5) SSD 200321532261237424332494
  9 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 182919662064216822222277
  10Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;debutant*5) SSD 170018281919201520652117
  11Psiholog principal S 278229913140329733803464
  12Psiholog specialist S 233625112637276928382909
  13Psiholog practicant S 214123022417253726012666
  14Psiholog stagiar S 170018281919201520652117
  c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitarc.1. Unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități clinice
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Infirmieră, agent DDD M; G 138014841558163616761718
  2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 136514671541161816581700
  3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 136014621535161216521693
  4 Șofer autosanitară II*7) M 139014941569164716891731
  5 Șofer autosanitară III*7) M; G 137014731546162416641706
  c.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorAnatomia patologică și medicina legală
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1.Brancardier, îngrijitoare G 207522312342245925212584
  c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorServicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Infirmieră, agent DDD M; G 148415951675175918031848
  2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 146715771656173917821827
  3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 146215721650173317761820
  4 Ambulanțier*6) M 208022362348246525272590
  5 Șofer autosanitară I*7) M 176118931988208721392193
  6 Șofer autosanitară II*7) M 155016661750183718831930
  c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
  Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1.Infirmieră, agent DDD M;G 137014731546162416641706
  2.Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 136014621535161216521693
  3.Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 135014511524160016401681
  4.Șofer autosanitară II*7) M 137514781552163016701712
  5.Șofer autosanitară III*7) M;G 136514671541161816581700
  NOTE:1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate contractual și funcționarilor publici din direcțiile de sănătate publică, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, nivelului de studii și gradației avute. Salariul pentru șef serviciu - funcționar public - se echivalează cu salariul medicului șef de laborator, gradul II - personal contractual, iar pentru șef birou - funcționar public se echivalează cu salariul medicului șef de laborator, gradul I - personal contractual.2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice, anatomie patologică și medicină legală și compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unități clinice, institute și centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.4. Anexele a.1, b.1, c.1 se utilizează și pentru cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ preșcolar, școlar și universitar.5. Salarizarea prevăzută pentru funcția de infirmier se utilizează și pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoși din unitățile, secțiile sau compartimentele de psihiatrie.6. Anexele a.4, b.4, c.4 se utilizează și pentru personalul din creșe. Notă
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
  *2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.
  *3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.
  *4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
  *6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condițiile legii, de personalul încadrat pe funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.
  *7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  3. Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare1. Salarii de bază pentru funcții de conducere
  Nr. crt.Funcția Clase de salarizarepotrivit studiilor Grad I Grad II
  Salariile de bază- lei - Salariile de bază- lei -
  a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
  1 Director S 6143 6498
  2 Contabil-șef S 5450 5500
  b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică
  3 Șef centru S 5500 5700
  4 Coordonator personal de specialitate S; SSD; PL3850 4212
  NOTĂ:1. Nivelul de salarizare prevăzut la pct. a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică, pentru personalul de conducere, se aplică și personalului de conducere funcționari publici - director executiv, director executiv adjunct, director general, director general adjunct - din direcțiile de asistență socială și protecția copilului.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică
  Nr. crt.Funcția Clase de salarizarepotrivit studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Medic primar S 327435203696388039774077
  2 Medic primar dentist S 327435203696388039774077
  3 Medic specialist S 285230663219338034653551
  4 Medic specialist dentist S 285230663219338034653551
  5 Medic S 236725452672280528752947
  6 Medic dentist S 236725452672280528752947
  7 Asistent social principal S 278229913140329733803464
  8 Asistent social specialist S 233625112637276928382909
  9 Asistent social practicant S 214123022417253726012666
  10Asistent social debutant S 170018281919201520652117
  11Psiholog principal S 278229913140329733803464
  12Psiholog specialist S 233625112637276928382909
  13Psiholog practicant S 214123022417253726012666
  14Psiholog stagiar S 170018281919201520652117
  15Logoped, profesor CFM, interpretîn limbajul mimico-gestual și allimbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeutpsihopedagog, terapeut ocupațional; principal S 278229913140329733803464
  16 Logoped, profesor CFM, interpretîn limbajul mimico-gestual și allimbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeutpsihopedagog, terapeut ocupațional S 233625112637276928382909
  17 Logoped, profesor CFM, interpretîn limbajul mimico-gestual și allimbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeutpsihopedagog, terapeut ocupațional; debutant S 170018281919201520652117
  18 Fiziokinetoterapeut principal S 278529943144330133833468
  19 Fiziokinetoterapeut specialist S 233625112637276928382909
  20 Fiziokinetoterapeut S 214123022417253726012666
  21 Fiziokinetoterapeut debutant S 170018281919201520652117
  22 Educator principal S 240525852715285029222995
  23 Educator S 202021722280239424542515
  24 Educator debutant S 137614791553163116721713
  25 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; principal S 240525852715285029222995
  26 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivăS 202021722280239424542515
  27 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; debutant S 137614791553163116721713
  28 Educator, profesor CFM, educatorpuericultor, asistent medical; principal*1) SSD 226924392561268927562825
  29 Educator, profesor CFM, educatorpuericultor, asistent medical*1)SSD 214123022417253726012666
  30 Educator, profesor CFM, educatorpuericultor, asistent medical; debutant*1) SSD 154016561738182518711918
  31 Educator, educator puericultor, asistent medical; principal*1) PL 217623392456257926432710
  32 Educator, educator puericultor, asistent medical*1) PL 196021072212232323812441
  33 Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant*1) PL 155016661750183718831930
  34 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică șiauditivă, asistent medical; principal*1) M 190920522155226323192377
  35 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică șiauditivă, asistent medical*1) M 174518761970206821202173
  36 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică șiauditivă, asistent medical; debutant*1) M 151616301711179718421888
  37 Profesor CFM, interpret în limbaj mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate M 190920522155226323192377
  38 Instructor de educație, instructor CFM; principal M 190920522155226323192377
  39 Instructor de educație, instructor CFM M 174518761970206821202173
  40 Instructor de educație, instructor CFM; debutant M 151616301711179718421888
  41 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare;principal PL 217623392456257926432710
  42 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare PL 196021072212232323812441
  43 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare;debutant PL 155016661750183718831930
  44 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare;principal M 190920522155226323192377
  45 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare M 174518761970206821202173
  46 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare;debutant M 151616301711179718421888
  47 Soră medicală, masor; principal M 170518331925202120712123
  48 Soră medicală, masor M 156016771761184918951942
  49 Soră medicală, masor; debutant M 151316261708179318381884
  50 Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal profesionist, asistent personal profesionist M, G 144615541632171417571801
  51 Tehnician protezist, tehnician audioprotezist M, PL 190920522155226323192377
  52 Agent informare privind cariera M, PL 190920522155226323192377
  Notă
  *1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.
  3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică
  Nr. crt.Funcția Clase de salarizarepotrivit studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Infirmieră M, G 137014731546162416641706
  2 Infirmieră debutantă M, G 136014621535161216521693
  3 Supraveghetor de noapte M, G 137014731546162416641706
  4 Supraveghetor de noapte debutantM, G 136014621535161216521693
  5 Îngrijitoare, spălătoreasă M, G 135014511524160016401681
  4. Alte funcții comune din sistemul sanitarA. Alte funcții din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unități clinice, servicii de ambulanță și institute de medicină legală
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSalarii de bază - lei -
  Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Auditor I S 295731793338350535923682
  2 Auditor II S 242626082738287529473021
  3 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul I S 282730393191335134343520
  4 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul II S 231724912615274628152885
  5 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul III S 190920522155226323192377
  6 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, debutant S 167518011891198520352086
  7 Inginer, economist, specialist IA S 282730393191335134343520
  8 Inginer, economist, gradul I S 231724912615274628152885
  9 Inginer, economist, gradul II S 182719642062216522192275
  10Inginer, economist, debutant S 167518011891198520352086
  11Consilier juridic, IA S 282730393191335134343520
  12Gradul I S 231724912615274628152885
  13Gradul II S 182719642062216522192275
  14debutant S 167518011891198520352086
  15Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivar, tehnician- economist; I SSD 217623392456257926432710
  16Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivar, tehnician- economist; II SSD 174218731966206521162169
  17Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivar, tehnician- economist; III SSD 156816861770185819051952
  18Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivar, tehnician- economist; debutant SSD 154016561738182518711918
  19Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 174218731966206521162169
  20Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 168618121903199820482099
  21II M 156816861770185819051952
  22debutant M 151316261708179318381884
  B. Unități de informatică din unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSalarii de bază - lei -
  Gradația
     0 1 2 3 4 5
   a) Funcții de execuție pe grade profesionale        
  1 Analist, programator, inginer desistem; IA S 282730393191335134343520
  2 I S 231724912615274628152885
  3 II S 182719642062216522192275
  4 debutant S 167518011891198520352086
  5 Informatician, conductor tehnic;I SSD 217623392456257926432710
  6 II SSD 174218731966206521162169
  7 III SSD 156816861770185819051952
  8 debutant SSD 154016561738182518711918
   b) Funcții de execuție pe trepteprofesionale        
  9 Analist (programator) ajutor IA M 200421542262237524342495
  10Analist (programator) ajutor I M 190920522155226323192377
  11II M 174518761970206821202173
  12debutant M 151316261708179318381884
  13Operator, controlor date; I M 190920522155226323192377
  14II M 174518761970206821202173
  15III M 159017091795188419321980
  16debutant M 151316261708179318381884
  C. Alte funcții comune din unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSalarii de bază - lei -
  Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Stenodactilograf, secretar- dactilograf, dactilograf; IA M 190920522155226323192377
  2 Stenodactilograf, secretar- dactilograf, dactilograf; I M; G 170518331925202120712123
  3 Secretar M; G 156016771761184918951942
  4 Secretar debutant M; G 151316261708179318381884
  5 Administrator I M 190920522155226323192377
  6 Administrator II M 174518761970206821202173
  7 Șef depozit I M 190920522155226323192377
  8 Șef depozit II M 174518761970206821202173
  9 Casier, magaziner, funcționar, arhivar M; G 170518331925202120712123
  10 Casier, magaziner, funcționar, arhivar; I M; G 164017631851194419922042
  11Casier, magaziner, funcționar, arhivar, debutant M; G 156016771761184918951942
  12 Șef formație pază/pompieri  174518761970206821202173
  13 Șef formație muncitori  164017631851194419922042
  14 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier  138014841558163616761718
  15 Maistru I  170518331925202120712123
  16 Maistru I  156016771761184918951942
  17 Șofer I  184819872086219022452301
  18 Șofer II  177919122008210821612215
  19 Muncitor calificat I  151016231704179018341880
  20 Muncitor calificat II  144815571634171617591803
  21 Muncitor calificat III  138014841558163616761718
  22 Muncitor calificat IV  134414451517159316331674
  23 Muncitor necalificat  125013441411148115191556
  D. Alte funcții din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSalarii de bază - lei -
  Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Auditor I S 280930203171332934123498
  2 Auditor II S 230524782602273228002870
  3 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul I S 268628873032318332633345
  4 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul II S 220123662484260926742741
  5 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul III S 182719642062216522192275
  6 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, debutant S 166017851874196720172067
  7 Inginer, economist, specialist, gradul IA S 268628873032318332633345
  8 Inginer, economist, gradul I S 220123662484260926742741
  9 Inginer, economist, gradul II S 182719642062216522192275
  10Inginer, economist, debutant S 166017851874196720172067
  11Consilier juridic, gradul IA S 268628873032318332633345
  12Consilier juridic, gradul I S 220123662484260926742741
  13Consilier juridic, gradul II S 182719642062216522192275
  14Consilier juridic, debutant S 166017851874196720172067
  21Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA  174218731966206521162169
  22Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 168618121903199820482099
  23Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 156816861770185819051952
  24Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 151316261708179318381884
  E. Unități de informatică din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSalarii de bază - lei -
  Gradația
     0 1 2 3 4 5
   a) Funcții de execuție pe grade profesionale       
  1 Analist, programator, inginer desistem; IA S 268628873032318332633345
  2 Analist, programator, inginer desistem; I S 220123662484260926742741
  3 Analist, programator, inginer desistem; II S 182719642062216522192275
  4 Analist, programator, inginer desistem; debutant S 167518011891198520352086
   b) Funcții de execuție pe trepte profesionale       
  5 Analist (programator) ajutor IA M 190920522155226323192377
  6 Analist (programator) ajutor I M 174518761970206821202173
  7 Analist (programator) ajutor II M 151316261708179318381884
  8 Operator, controlor date; I M 174218731966206521162169
  9 Operator, controlor date; II M 159017091795188419321980
  10Operator, controlor date; III M 141015161592167117131756
  11Operator, controlor date; debutant M 135014511524160016401681
  F. Alte funcții comune din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSalarii de bază - lei -
  Gradația
     0 1 2 3 4 5
  1 Stenodactilograf, secretar- dactilograf, dactilograf; IA M 154016561738182518711918
  2 Stenodactilograf, secretar- dactilograf, dactilograf; I M; G 141015161592167117131756
  3 Secretar M; G 139014941569164716891731
  4 Secretar debutant M; G 125013441411148115191556
  5 Administrator I M 171018381930202720772129
  6 Administrator II M 160017201806189619441992
  7 Șef depozit I M 164017631851194419922042
  8 Șef depozit II M 153016451727181318591905
  9 Casier, magaziner, funcționar, arhivar M; G 139014941569164716891731
  10 Șef formație pază/pompieri  164017631851194419922042
  11 Șef formație muncitori  164017631851194419922042
  12 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier  134414451517159316331674
  13 Maistru I  159017091795188419321980
  14 Maistru II  150016131693177818221868
  15 Șofer I  153016451727181318591905
  16 Șofer II  150016131693177818221868
  17 Muncitor calificat I  157016881772186119071955
  18 Muncitor calificat II  140015051580165917011743
  19 Muncitor calificat III  138014841558163616761718
  20 Muncitor calificat IV  134414451517159316331674
  21 Muncitor necalificat  125013441411148115191556
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)
  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"
   +  Capitolul I Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ1. Funcțiile de conducere din învățământul superior
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorGrad I Grad II
  Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
  1.Rector*) S 7662 8819
  2.Prorector*) S 7044 8105
  3.Decan*) S 6474 7662
  4.Prodecan*) S 6120 7450
  5.Director de departament S 6120 7450
  6.Director general administrativ al universității*) S 6474 7662
  7.Director general adjunct administrativ al universității**) S 5782 6471
  Notă
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
  **) Se utilizează numai în instituțiile de învățământ superior care au fuzionat.
  2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorGrad I Grad II
  Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
  1.Inspector școlar general*) S 5727 5999
  2.Inspector școlar general adjunct*) S 5363 5616
  3.Director casa corpului didactic*) S 5363 5616
  4.Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4989 5151
  5.Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4616 4838
  6.Inspector școlar*) S 4808 5030
  Notă
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
  **) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorGrad I Grad II
  Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
  Învățământ superior
  1 Director, contabil-șef S 5466 6471
  2 Secretar-șef universitate S 5024 6471
  3 Secretar-șef facultate*) S 3723 4058
  4 Șef serviciu*) S 3887 4423
  5 Șef birou*) S 3417 3566
  Învățământ preuniversitar**)
  1 Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim S 3818 4009
  2 Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim S 3222 3384
  3 Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim M 2656 2793
  4 Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim M 2409 2531
  Notă
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.
  **) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  4. Salarii de bază învățământ universitar
  Nr. crt.Funcția*) Nivelul studiilorVechimea în învățământ/ cercetare Salariul de bază - lei - Gradația
  0 1 2 3 4 5
  1.Profesor universitar/ cercetător științific I S peste 40 ani      6935
  S 35-40 ani