HOTĂRÂRE nr. 526 din 29 iunie 1999privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcţie, populaţiei din satul Cuculeasa, comuna Ziduri, judeţul Buzau, afectată de inundatiile produse în ziua de 22 iunie 1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 2 iulie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se acorda un ajutor umanitar populaţiei din satul Cuculeasa, comuna Ziduri, judeţul Buzau, afectată de inundatiile din 22 iunie 1999, în limita sumei de 1,8 miliarde lei, constând în materiale de construcţie.  +  Articolul 2În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, se aproba scoaterea, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, a cantităţilor de produse prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.--------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 3Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finanţare, cantităţile de materiale de construcţie ce urmează a fi scoase din rezervele de stat conform art. 2, pe baza avizului de însoţire a mărfii şi a procesului-verbal de predare-primire semnat de reprezentanţii desemnaţi de prefectura la ridicarea acestora din unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat sau de la agenţii economici depozitari.Finanţarea acumularii pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigura în anul 1999 de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat, din disponibilul creat în condiţiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată.  +  Articolul 4Transportul produselor de la unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat sau de la agenţii economici depozitari până la zona sinistrata se va efectua cu mijloace auto ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, precum şi cu mijloace auto puse la dispoziţie prin grija Prefecturii Judeţului Buzau sau pe calea ferată, prin grija Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.Cheltuielile de transport, de ambalare, precum şi alte cheltuieli efectuate pentru îndeplinirea prezentei hotărâri se suporta de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în condiţiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată.Distribuirea produselor către populaţia sinistrata se va face de către prefectura, prin persoanele anume împuternicite. Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă şi atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, după caz.  +  Articolul 5Modul de distribuire a produselor scoase din rezervele de stat, în condiţiile prezentei hotărâri, va fi justificat de către prefectura, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în prima intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.Documentele justificative privind distribuirea produselor vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judeţului Buzau, în vederea punerii la dispoziţie organelor de control.  +  Articolul 6Execuţia lucrărilor necesare se face prin încredinţare directa, în conformitate cu prevederile art. 16 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 592/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 25 octombrie 1995.Sumele necesare pentru executarea lucrărilor de construire vor fi alocate de către Ministerul Finanţelor, prin organele sale teritoriale, Consiliului Judeţean Buzau.Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1999.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae Noicap. Preşedintele AdministraţieiNaţionale a Rezervelor de Stat,Ion Florin,director general------