ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017  Contextul regional geopolitic actual impune adoptarea unor măsuri urgente astfel încât industria naţională de apărare să poată realiza produse militare sensibile şi strategice care să satisfacă necesităţile de înzestrare ale instituţiilor din cadrul Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA) pe timp de pace, la instituirea stărilor de asediu, de urgenţă, de mobilizare sau de război, ţinând seama de interesul naţional şi de angajamentele guvernamentale asumate în relaţia cu structurile NATO şi UE,având în vedere că în prezent cea mai mare parte a operatorilor economici din industria de apărare au o situaţie economico-financiară dificilă care nu le permite sub actuala reglementare efectuarea de investiţii în echipamente şi dotări necesare în angajarea în contracte care să le aducă surse financiare necesare revenirii economice prin plata datoriilor către bugetul de stat,ţinând cont de posibilităţile limitate ale statului, în calitate de acţionar al acestor societăţi de a susţine programele de investiţii necesare retehnologizării capacităţilor de producţie pentru apărare,astfel, operatorii economici din industria de apărare au nevoie stringentă de investiţii în fluxurile de fabricaţie, dotările tehnologice şi cele destinate infrastructurii pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi în reabilitarea capacităţilor de producţie pentru apărare şi eficientizarea consumului de energie al acestora, pentru a putea satisface nevoile de produse şi servicii ale acestor instituţii şi care au ca scop satisfacerea intereselor esenţiale de securitate.Neadoptarea acestei măsuri conduce la menţinerea stării economice precare a operatorilor economici din industria de apărare, fapt ce îi duce în imposibilitatea realizării de produse militare sensibile şi strategice care să satisfacă necesităţile de înzestrare ale instituţiilor din cadrul Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA), precum şi a asigurării securităţii aprovizionării pe timp de pace, criză sau război, aspect care creează vulnerabilităţi şi constituie risc cu impact major asupra interesului esenţial de securitate al României, risc ce trebuie evitat, luând în considerare actualul context regional geopolitic.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IDupă articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2016, se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - În cazul realizării investiţiilor prevăzute la art. 5 din surse proprii, prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea de active de către operatorii economici din industria naţională de apărare, care au un plan de restructurare sau reorganizare aprobat în condiţiile legii, se utilizează astfel:1. 60% pentru efectuarea de investiţii, astfel cum sunt prevăzute la art. 2 lit. c), conform planului de restructurare sau reorganizare aprobat;2. diferenţa de 40% în următoarea ordine, pentru: a) plata datoriilor către bugetul de stat şi bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în contul garanţiilor executate pentru credite interne şi externe, precum şi din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subîmprumuturi; b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale; c) plata altor datorii; d) finanţarea activităţilor cuprinse în obiectul de activitate; e) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligaţiilor legale de conformare cu cerinţele de protecţie a mediului, după caz; f) alte destinaţii."  +  Articolul IILa data abrogării art. 1-7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2016, se abrogă şi art. 5^1 din acelaşi act normativ.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei,

  Alexandru Petrescu

  Ministrul afacerilor externe,

  Teodor-Viorel Meleşcanu

  p. Ministrul apărării naţionale,

  Mircea Duşa,

  secretar de stat

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Enache Jiru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 9 februarie 2017.Nr. 15.-------